6
Ɓadukeen kowu ga díkaantici na paamci na eeci
Ɗú oomaacii nak, fodii dii Haꞌmudii nakohkaɗa, kelohɗat ɓipaammbúu na ɓiꞌeewwúu. Iñaama nak yërí jof. Bídu ga Këyítfaa an: «Kelohɗaa paapu na eefu.» Iñaama yërí Kooh ɗeɓ kiꞌebaloh kitum, waa taam na iñaa ya dígoh ga, woꞌ an: «En ɗanaa, kipesfu neɓ ee fu hooꞌ kumuun ga ëldúna» 6: 3 Eksoot 20: 12; Dëteronom 5: 16..
Ɗú nak paamuncii, kaa tëmírat keeñcii towutiigarúu, wayee koratɓa, ɗú jëgíriɓa fodaa daa Haꞌmudii waarohkaɗa.
Ɓadukeen ñaam na haꞌmunaagari.
Ɗú ñaamcii, kelohɗat haꞌmuncaagarúu ga ëldúnaɗa. Niikatɓa, ɗú eꞌɓa céeꞌ, taam na keeñ wisétíꞌ fodii dii ɗú tumɗi Kiristaaniiɗa . Ka hanat kiꞌen ga daa ɓa malaki garúuɗa tah ɗú tumi lëgëyaagarúu, kiheel ndam ɓoꞌ-súusúus. Wayee lëgëyat fodii ñaam Kiristaanii, fodii ɓaa eki keeñɓa tóoh ga kitum iñaa Kooh waaꞌ. Tumat lëgëyumgarúu na keeñ wisóosíꞌ. Hanat kiꞌen fodii ɓuwaa lëgëyiꞌ ɓoꞌ-súusúus wayee enat fodii ɓuwaa lëgëyiꞌ Haꞌmudii. Ínohat gaka an, yaa en ɓéeɓ garúu, ennda ñaam, ennda ɓaa enndii ñaam, iñaa ya lëgëy ga yijófíꞌɗa, yërí Haꞌmudii íkanndi.
Ɗú nak, Haꞌmuncii ñaamcii, tumat fodaama ga díkaantirúu na ñaamcumgarúu. Kaa dígukatɓa. Ɗú ínohin an ennda ɗú, ennda ñaamciigarúu, ɗú ɓërí bok Haꞌmun yíinoo, yii en ga asamaanɗa ee ɓéeɓ ɓuwii ɓërí hín ga fíkíici.
Ganaaycii Kooh on kerceencii kiheñoh na Seytaaniɗa
10 Iñii mi mëeñjohhúu kiwoꞌɗa yërí en an: Ɓaatukat dooli ga Haꞌmudii, na ga doolii wiyaakwii en gariɗa! 11 Níkukat ganaaycii Kooh eꞌtúuɗa tóohca, doonaa fíraa Seytaani waaꞌtúu kiyeꞌoh tóoh, ɗú tëhhi tëc. 12 Ndaga ɗu heñohii na ɓoꞌ-súusúus, wayee ɗu heñoh na iñcii ga díkaanti ɗook na kakay, ca cii nguuruk, ca kaañukoo, ee ca ɓay doolaa ga nguuꞌcaa ga ëldúnaanaama en ga ñúusɗa, na ɓéeɓ hel-nof-moroocii enu ga díkaanti ɗook na kakayɗa.
13 Kërí tah nak, ɓewat ganaaycii Kooh eꞌtúuɗa tóohca, en ɗanaa, bescaa ciméeskíꞌcaa hayaa, ɗú mín kitëh yibóníꞌyii heñohhúuɗa. Ee ɗú heñoh bi ga siñdaanaa, ɗú lís kituuk tek. 14 Kon tuukat tek! Ɓewat kayohfii ɗú pëkírukfa ndíŋ ee ɗú ɓeɓ kijúɓ, ɗú tumfa kúltí-pewiñfaa ɗú ekukan kiheñohneeɗa. 15 Ɓewat kikaantukohkii ga kiyéegaloh Hewhew winéwíꞌwii onohi jamɗa, ɗú ekukwa fodii ñafaꞌ ga kotciigarúu.
16 Wahtaa en ɓéeɓ na daa en ɓéeɓ, ɓewat ngëmii ɗú laak ga Yéesuɗa, wa en iñaa ɗú ƴímohan ɓescii abin kiwii; cii sépíꞌíꞌ-ga-nofii weesirúuɗa. 17 Ɓewat ɓan kimúckii, ɗú ekukwa fodii baanu-pewiñ ga hafciigarúu ee ɗú ɓeɓ woꞌeenii Kooh, wa en kalaɓfii Helii yiselaꞌíꞌyii.
Pool nakoh kikíim Kooh
18 Ga wahtaa en ɓéeɓ, kíimat Kooh ga iñaa en ɓéeɓ, ɗú dímalukiri kooroh ga Helii yiselaꞌíꞌyii. Kaa neehat ee dëkat ga iñaama, ɗú kíimɗi ɓéeɓ ɓuwii enu ɓuu Koohɗa. 19 Kíimɗattoo Kooh ɓan, doonaa saycaa mi lëgís kúuwroo kiwoꞌ tóoh, ya onndoo woꞌeencaa mi jom kiwoꞌɗa ee mi kaañ kiyéegaloh kúmpafii en ga Hewhewii winéwíꞌwiiɗa. 20 Mi enin ɓaa Kooh wos kiyéegaloh Hewhewiima, luu enee an mi yii ga kasu. Kon kíimɗattoo bi mi kaañwa kiyéegaloh fodaa daa mi jomka kitumɗa.
Taŋkoh
21-22 Mi yii wosohhúu Tísík, ya woꞌꞌúu tóoh iñii mi enukoh diiɗa na iñii mi tumɗa. Ya mbok-kerceen, yaa mi waarin lool ee ya yii tum dijúwíꞌ lëgëyii Haꞌmudii nakohɗa. Ya hayyúu kiwoꞌ iñaa aaw garíi dii, ee ya dëlíꞌ keeñnjúu.
23 Kon mi yii kíim Kooh Paamudii ya na Yéesu Kiristaa, Haꞌmudii, ɓa on ɓéeɓ mbok-kerceencii jam. Ɓa onndúu kiwaaroh yaa en ɓéeɓ na mooroomci, taam na kigëm ga Yéesu. 24 Mi yii kíim Kooh barkeel ɓéeɓ ɓuwii waaruunun Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu, ee kiwaarohkaagaɓa kaama laakoo koocɗa.

6:3 6: 3 Eksoot 20: 12; Dëteronom 5: 16.