Këyítfii Pool bín
Ɓu-teeraa Filiipɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fii fërí Pool bín kerceencaa ga teeraa Filiipɗa. Pool ga ɓaawaagari wukanakwaa jangatta Hewhewii winéwíꞌwii ga teeraama bi ɓoꞌ ɓiyewin daama gëmussa ga Yéesu. (Tumeen 16: 11-40). Ga waa Pool lagu ga kasu ndaga lëgëyii Ha’mudii, ɓu-teeraa Filiip nëgírohussa kopaꞌ. Ɓa wossa ɓoꞌ gaɓa, ya teeku Epaforodít kiɓayiꞌ Pool iñaa ɓa nëgírohɗa. Pool bínnda këyítfii fii ga jamaanaama kigërëmɓa, ee ɓa ínoh ɓan an ya hotin iñaa ɓa tumɗa. Ya daassaɓa ɓan kiyëgís gík ga ngëmaagaɓa, ɓa watuk kitaabuk ɓuwaa jëgírohi iñaa taabohhii na iñaa Kooh nakohɗa. Ee fodaama ɓa en wíinoo na Koohɗa, ɓa enatɗa wíinoo ga díkaantiɓa ɓan.
Këyítfii Pool bín ɓu-teeraa Filiipɗa tíidoh anee:
1 - Këñɗoh (1: 1-2)
2 - Pool gërëm Kooh ga kerceencaa ga teeraa Filiipɗa (1: 3-11)
3 - Kipes fodii Kiristaanii (1: 12-30)
4 - Pool daas kerceencaa ga Filiipɗa kiyóoskíꞌ hafɓa fodii Kiristaanii (2: 1-18)
5 - Pool woꞌ na ɓu-teeraa Filiip ga loo Tímotée na Epaforodít (2: 19-30)
6 - Kiheel kineɓloh Kooh Kërí laak solu (3: 1–4: 9)
7 - Pool gërëmmba ɓu-Filiip (4: 10-20)
8 - Taŋkoh (4: 21-23)
1
Këñɗoh
Mi Pool na Tímotée, ɗí, súrgacii Yéesu Kiristaa, ɗí ɓërí bínndúu këyítfii fii, ɗú ɓéeɓpúu ɗú ɓii ɗú en ɓuu Kooh, ɗú dëk teerum Filiip ee ɗú en wíinoo na Yéesu Kiristaaɗa; ɗú na ɓuwum kuliyuk ga jaangiiɗa na ɓii amɗohɓa ga lëgëyiiɗa. Mi yii kíim Kooh Paamudiigaruu, ya na Yéesu Kiristaa Haꞌmudiigaruu, ɓa barkeellúu, ɓa onndúu jam.
Pool gërëm Kooh ga kerceencaa ga teeraa Filiip
Saycaa heliigoo kaꞌ garúu tóoh, mi gërëm Koohyii mi gëmɗa. Ee saycaa mi kíimiꞌtúu Kooh tóoh, mi taabi ga na keeñ wisóosíꞌ, ndaga ɗú amɗohinndoo dijófíꞌ ga kiyéegaloh Hewhewii winéwíꞌwii, aboh ga besaa ɗú aas ga ngëmiiɗa bi ga wati. Iñii yii wóorinndoo: Kooh, yii dalin kitum lëgëyii wijófíꞌ wii wiima ga ɗuuƴcúuɗa haywa kitumi bi ga daa wa matan ga bëríinaa Yéesu Kiristaa haysanɗa. Binaa ɗú ɓéeɓpúu, mi halaat iñuma garúunaa, mi ëldohhii ndaga mi ekinndúu ga keeñiigoo. En kiꞌenaa, ɗú abin ga lëgëyii Kooh sassoo kitumɗa, ee ɗú ɓéeɓpúu ɗú hotin kijofkiigari ya laak garuuɗa. Ɗú ɓii tumka, hídaa dii mi en ga kasuɗa, ee ɗú ɓii tumka ga dii mi lebiroh kituukiꞌ Hewhewii winéwíꞌwii, mi yaa jangatwa ga daa mi wëñ kimínɗa. Ehee! Ɓéeɓpúu, mi waarinndúu lool fodii dii Yéesu Kiristaa waaꞌtuuɗa. Ee iñaama Kooh ínohin an kayoh. Iñii yii, yërí mi kíimiꞌtúu Kooh: Mi kíim kiwaarohkii en ga keeñnjúuɗa wëñ kiyak, aaw fíkíi, ɗú wëñ kiꞌínoh kayoh-kayohɗa, ee ɗú mín kiꞌínohsoh iñaa en tóoh. 10 Fodaama, ɗú hay kimín kiꞌínoh iñaa gënɗa, doonaa bëríinaa Kiristaanii hayisanɗa, ɗú en ɓiɓoꞌ ɓisétíꞌ, ee ken laakoo iñaa ya woꞌan garúu yibóníꞌ. 11 Kipeskiigarúu, kooroh ga Yéesu Kiristaa, ka líif na tumeen cijúwíꞌ, caa ndaman Kooh ee ca kañiri.
Kipes fodii Kiristaanii
12 Mbokcii, mi waaꞌ ɗú ínoh an iñii dallooɗa nam kiꞌon Hewhewii winéwíꞌwii kiɓaat kisíw. 13 Karin sah bi ɓéeɓ soldaaꞌcii watuki kaanfii gúwernëeꞌɗa na ɓéeɓ ɓuwii ɓíinoo ínohuunun diima an kisúrgaꞌuk ga Kiristaanii tah mi lagu ga kasu. 14 Ee iñii wëñ kiyewin ga mbok-kerceenciiɗa, daa ɓa hotee an mi laguunun ga kasu, ɓa wëñnja kiꞌam Haꞌmudii, ee iñaama ɓaattaɓa fít bi ɓa ɓii yéegaloh woꞌeenii Kooh ee ɓa niikoo dara ga. 15 Laakin gaɓa nak ee kayoh, ɓuwaa en na kijangat ga teekii Kiristaanii ee kiꞌiñaadohhoo na kiheel nookoh ekɓa ga. Ɓíinoo nak, ɓii jangat ee ɓa tumka na keeñ wisétíꞌ. 16 Ɓuwii mi mëeñjoh kiwoꞌ ɓii taabu ga na kiwaaroh. Ɓa ínohin an Kooh yërí sassoo kilebiroh kituukiꞌ Hewhewii winéwíꞌwii. 17 Ɓuwii mi ɗeɓ kiwoꞌɗa nak, enndii keeñ wisétíꞌ ekɓa ga, wayee ɓa heel kinookoh doŋ. Ɓa halaat fodaama kiɓaattoo coonu ga dii mi en ga kasuɗa. 18 Iñaama ɓa tum ga helɓaɗa, waa wa jof, waa wa joffii tóoh, dara ɓíttiiroo ga! Iñii laak soluɗa wërí en an Kiristaanii yii yéegalohu; mi yii neɓluk ga ee mi hay ɗa kiwëñ kineɓluk ga.
19 En kiꞌenaa, wóorinndoo híl an iñcii mi daƴɗa onanndoo kimúc ndaga kíimcii ɗú kíimɗiroo Koohɗa na ɓan amɗohii Helii Yéesu Kiristaa amɗohirooɗa. 20 Mi abin yaakaaꞌ wiyëgísíꞌ an mi kaciꞌanndii múk ga fíkíi Kooh. Hanaa kay, ennda diimaɗa ee bi taaꞌ, waa mi kaan waa mi pes, mi laakan hel widëlíꞌ, ee fodaama mi hay kiteewoh kiyakkii ndamii Kiristaanii ga ɓéeɓ kipeskiigoo. 21 En kiꞌenaa, mi ga kihaffoo, Kiristaanii en kipeskiigoo ee kikaan ɓaatanndoo hen. 22 Ee en lak mi lís kipesaa, mi mín kiɓaat kilaak jeriñ, kon mi jom ya kitanuk? 23 Mi nak, mi laak hel kanak: mi waarin kimeyoh ga kipeskii kii, mi ennee na Kiristaa. Iñaama yërí gën garoo fúuf. 24 Wayee iñaa wëñ kilaak soluɗa wërí en mi tes ga ëldúna ndaga ɗú. 25 Iñaama wóorinndoo ee mi ínohin an mi hay kites, mi en narúu ɗú ɓéeɓpúu kiꞌamɗohhúu doonaa ɗú aaw fíkíi ga ngëmii, ee keeñnjúu soos ga ngëmii ɗú laakɗa. 26 Fodaama, binaa mi hayis garúunaa, ɗú hay kiɓaat kindamukoh Yéesu Kiristaa ndaga mi. 27 Ga iñaa mín kilaak tóoh, pesat fodii dii Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ ga loo Kiristaa nakoh kaɗa. En ɗanaa, waa mi hayyúu kiwaaknee, waa mi en diliis tóoh, mi hay kimín kikeloh an ɗú bokin hel ee ɗú bokin fít wíinoo kilebiroh kituukiꞌ ngëmii Hewhewii winéwíꞌwii haydohɗa. 28 Mi hay kikeloh ɓan an ɗú niikoo ɓuwii heñohirúuɗa. Iñaama nak hayɓa kiteeɓ an ɓa aaw ga kisaŋkuꞌuk, teeɓɓa ɓan an ɗú, ɗú aaw ga kimúc. Ee iñaama meyoh ga Kooh. 29 En kiꞌenaa, Kooh yërí onndúu, eemmbii rek ga kigëm ga Kiristaanii, wayee bi ga kitook kisodalu ndaga Kiristaanii. 30 Fodaama, ɗú naroo, ɗu ɓërí bok lebirii, wa wíinoo ee wa wërí ɗú hotee mi lebirohee kuɗewaa ee wërí ɗú keloh mi lís lebiroh.