2
Kiristaanii yóoskíɗin hafci, Kooh ɓëwíꞌtari
Man enii ɗú en wíinoo na Kiristaaniiɗa dëlɗin hellúu ga tóoh, kiwaaꞌkii ya waaꞌtúuɗa daasin keeñnjúu ee Helii yiselaꞌíꞌyii oninndúu kitaaboh, yaa en ɓéeɓ waaꞌ mooroomci, laak yërmaandi gari. Kon júwohat ga díkaantirúu, ɗú waaroh, ɗú bok hel, ɗú bok halaat. En ɗanaa, keeñnjoo soos seɓ. Kaa tumat dara kiheel kikuliyuk ɓimooroommbúu wala kiheel ndamaa enndii tús, wayee namat haffúu kiyóoskíꞌ hen, ɓaa en ɓéeɓ tík mooroomci daa paafin daa ya tík hafciɗa. Kaa eemat rek ga kiheel iñaa gën garúu, yaa en ɓéeɓ halaatat ga iñaa gën ga mooroomci ɓan. Ɓayat ɓadukeenaa man na waa Yéesu Kiristaa teeweerúuɗa.
Ya mos kiꞌen Kooh wayee ya mosoo kinookuk kihín na Kooh.
Wayee ya nammba kifoñ na kihafci tóoh iñaa ya laakeeɗa, ya tummba hafci súrga.
Ya mannda na ɓuwii, ee ɓaa hotti tóoh, ínoh an ya ɓay faan ɓoꞌ-súusúus.
Ya yóoskíꞌta hafci, ya teewohha kikelohiꞌ Kooh bi ga kikaan, kikaan sah ga kuraanaa.
Kërí tah, Kooh ɓëwíꞌtari, ya hanohha ɓéeɓ ɗook, ya eꞌtari teek waa wëñ kiyak teekoo teek.
10 En ɗanaa, ga teekii Yéesu Kiristaa, ɓéeɓ bok kiƴíꞌ ga fíkíici, ennda ga asamaan, ennda ga kakayfii, ennda ga fíldoo kakayfii,
11 ee yaa en ɓéeɓ meƴdoh ga kúuwci an Yéesu Kiristaa yërí en Haꞌmudii. Fodaama, Kooh, Paamudii laak Ndam.
Sasii kerceencii
12 Kon nak, ɗú ɓii mi keeñukinɗa, ɗú ɓii saycaa en tóoh ɗú kelohɗeeraroo, ga waa mi en narúuɗa, wëñattoo kikelohiꞌ wati, hídaa ga dii mi enissii narúuɗa tóoh. Lëgëyat kiteewoh an ɗú múcin, taam na kiniik Kooh, na kiꞌeꞌti céeꞌ wiyaak. 13 En kiꞌenaa, Kooh yërí lëgëyi ga ɗuuƴcúu, kiꞌonndúu kimín kiwaaꞌ na kitum iñaa taaboh na iñii ya natɗa. 14 Iñaa ɗú tum tóoh nak, kaa taabat ga na kicapatuk wala kiñaꞌsukoh. 15 En ɗanaa, ɗú laakoo sík, ɗú set wic, ɗú en ɓitowu Kooh taa laakoo dara iñaa ɓoꞌ woꞌan gaɓa yibóníꞌ ee ɗú kíndohsoo ga ɓuwii ga ëldúna júwussii ee ɓa ɓiɓoꞌ ɓibóníꞌɗa. 16 Ɗú jom kimelic ga ɗuuƴ ɓuwii fodii dii olcii melici ga asamaanɗa, ɗú haydohiꞌɓa Woꞌeenii onohi kipesɗa. Binaa ɗú tum iñaamanaa, mi hayyúu kimín kindamukoh, bëríinaa Kiristaanii hayisanɗa. Ee iñaama hay kiteewoh an iñii mi daƴɗa na iñcii mi sonɗa enndii sooƴ. 17 Luu enee an mi apsan hen, ñífiigoo aamuk doonaa ngëmii ɗú laak ga Koohɗa mat, ee mi man na anah waa akitohu na sarah waa tumɗu Kooh, mi neɓlukin ga iñaama ee mi neɓluk ga narúu ɗú ɓéeɓpúu. 18 Ɗú ɓan, neɓlukat fodaama ee ɗú bok naroo kineɓluk.
Pool woꞌ na ɓu-teeraa Filiip ga loo Tímotée na Epaforodít
19 Mi abin yaakaaꞌ kiwosohhúu Tímotée ga iñaa maañanndii, neɓ Yéesu, Haꞌmudiinaa. En ɗanaa helloo mín kidal ga iñaa ya ƴahhoo kiɓéestíꞌ ga loorúuɗa. 20 Enndii Tímotéenaa, mi laakoo ken dii ɓaa bok naroo kiɓítuk na kihalaati garúu. 21 Ɓii tesɗa tóohɓa, hafɓa wëñɓa kiɓít loo Yéesu Kiristaa. 22 Ɗú ga kihaffúu, ɗú ínohin an Tímotée teewohin dii ya hín kiꞌam bi yëgísin ga lëgëyii kiyéegaloh Hewhewii winéwíꞌwii ee ya taabin naroo ga fodii kowu na paamci. 23 Kon, yërí mi am yaakaaꞌ kiwossi garúu, mi laaki iñaa leeꞌtoo ga iñii mi enukohɗanaa. 24 Ee mi abin yaakaaꞌ wiyëgísíꞌ an Haꞌmudii hayyoo kiꞌon, mi hayyúu kiwaaknee, mi ɓan, ga iñaa maañanndii.
25 Mi abin an mi jominndúu kiwosohis Epaforodít, mbok-kerceeniigaruu, yii mi bok nari ga lëgëyii na lebirii kiyéegaloh Hewhewii winéwíꞌwii, ee ɗú woseeri garoo kihaydohiꞌtoo iñaa mi dímalukohanɗa. 26 Ya waarin lool kihotissúu ɗú ɓéeɓpúu ee dii ɗú kelohin an ya ɗúukoolee henɗa, ɓítinndi bi hëpin. 27 En kiꞌenaa, ya ɗúukooleera bi ya deeƴca kikaan. Wayee, Kooh laakka yërmaandi gari. Ee ya yërëmmbiiri haŋci doŋ, wayee bi ga mi ɓan, doonaa keeñnjoo leehoo lool. 28 Kërí tah, mi wosohhúuri ga iñaa wëñ kigaaw doonaa ɗú hottinaa keeñnjúu soos ee mi ga kihaffoo helloo mín kidal. 29 Kon binaa ya hayaa, toputuꞌatti na keeñ wisóosíꞌ ee ɗú abohhi fodii mbok-kerceen ga Haꞌmudii. Ɓuwum fodum gariɗa ɗú jominɓa kiꞌeꞌ céeꞌ. 30 Tesee ga jutuut ya kaan ndaga kilëgëyiꞌ Kiristaanii tahka, ee ya tooneera kumuunkaagari ga wii ya haydohiꞌtoo dímalaa, ɗú ga kihaffúu, ɗú mínéeríiroowa kihaydohiꞌɗa.