Këyítfii bídu
Yaawúuꞌcaaɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fii bídu ɓiyaawúuꞌ ɓaa gëmu ga Yéesu Kiristaa. Ɓii bínfaɗa ken ínohoori. En kiꞌenaa ya ínohin dijófíꞌ Bíncii ciselaꞌíꞌcii, ndaga ya kooroh gaca kiteeɓɓa kayohfii. Waama lak yaawúuꞌciima hatalsee ga kipes hen bi ɓa waaꞌ kifoñ ngëmaagaɓa, iñaama tah ɓii yii bínndaɓa këyítfii fii kidaasɓa, ɓa am bi yëgís ga ngëmaagaɓa ee ɓa soofoo fenoo ga.
Ga jamaanaa caasamuncaa, Kooh pokoh kifiiliimun na yaawúuꞌcaa. Ya woꞌeeɓa an binaa ɓoꞌ tum baakaaraa, ya sarahat en ɗanaa Kooh bayalli. Këyítfii fii teewoh an kifiiliimunkii kiꞌaskii Kooh aboh na ɓuwii gëm ga Kowukiigariɗa paafin kuɗewaakaa. Iñii Yéesu Kiristaa tumiꞌ ɓuwiiɗa wëñ kiyak iñaa malaakacaa, yaa Móyíis, yaa Aaron, na yaa Yosúwée tumɗeeɓaɗa. Yéesu Kiristaa yërí en kubaal-sarahkii Kooh apu kinís baakaaꞌcii ɓuwiiɗa. Kon ɓaa gëm garinaa soolukissii kitum sarah júuꞌ kibayaluk baakaaꞌ, Kooh hayyi kibayal.
Këyítfii bídu yaawúu’caaɗa tíidoh anee:
1 - Kooh wo’in kooroh ga kowukaagari (1: 1-3)
2 - Yéesu paafin malaakacii (1: 4–2: 18)
3 - Yéesu paafin Móyíis (3: 1–4: 13)
4 - Yéesu yërí en sarahohii yiyaakyii paafin ɓéeɓɗa (4: 14–7: 28)
5 - Kifiiliimunkii ki’askii na kuɗewaakii (8: 1–9: 22)
6 - Sarahii mëeñjoh kilaakɗa: Kiristaanii erohin hafci (9: 23–10: 31)
7 - Ngëmaa ɓuwaa múus laakeeɗa (11: 1-40)
8 - Kiguu’guuluk ga ngëmii (12: 1–13: 19)
9 - Taŋkoh na kíim-Koohii mëeñjohɗa (13: 20-25)
1
Kooh woꞌin, kooroh ga Kowukiigari
Kuɗewaa, Kooh woꞌꞌa na ɓicaasammbuu waas ciyewin na ga ɓadukeen ciyewin, caa bokkii kiman, koorohha ga sëldíigacaagari. Ee ga jamaanuciima mëeñjohɗa, Kooh woꞌin naruu koorohha ga Kowukii. Ya erinka kilam iñaa en tóoh, ee kooroh gari ya sakka ëldúna na tóoh iñcii en gaɗa. Ka kërí en meliclaatii ndamii Kooh ee ka kërí teewoh dii ya man kayoh-kayohɗa. Kërí tíidiꞌ iñaa en tóoh kooroh ga woꞌeeniigari wilëekíꞌ-dooliwii. Ya sétíꞌta ɓuwii ga baakaaꞌcaagaɓa, lëehíꞌta ya yuŋnga ga asamaan, hanohha yah-ñaabaa Kooh yii mín ga tóohɗa.
Kowukii Kooh paafin malaakacii
Kooh tumin, Kowukiigari paafin malaakacii, kërí tah, ya eꞌtaka teek waa wëñ kiyak teekciigaɓa. En kiꞌenaa, Kooh mosoo kiwoꞌ yíinoo ga malaakacii an: «Fu, fu en kowukiigoo, wati mi en Paapu», Ya mosoo kiwoꞌ ɓan yíinoo gaɓa an: «Mi ƴah Paamun gari, ya en kowu garoo» 1: 5 Kañcaa 2: 7; 2 Samiyeel 7: 14.. Ee ɓan, wii Kooh wos ëldúna Kowukiigari en saawɗa, ya woꞌee an: «Ɓéeɓ malaakacii Kooh jaamukatti» Ga iñaa aaw ga malaakacii, bíduunun ga Këyítfii an:
«Ya tumin malaakaciigari, ɓa man na uuris,
súrgaciigari, ɓa man na kiwii.»
Wayee ga loo Kowukii, ya woꞌ an:
«Baŋ-buuriigaraa, fu Kooh, ƴah bi taaꞌ
nguuriigaraa, fu tíinɗiwa ga iñaa júwin.
Fu warin yijúwíꞌ, fu sagin iñaa kooꞌtii waas.
Kërí tah fu Kooh, Koohyiigaraa leefinndaa dúuleen ga haf kifalla, fu en buuꞌ.
Iñaama teewoh an, ga ɓéeɓ ɓuwii fu taabi naɓaɗa, fu wëñnji kineɓloh.»
10 Ya woꞌin ɓan an:
«Fu Haꞌmudii, fu yërí sak kakayfii ga dalaaraa
ee asamaanii fu hëwíꞌwa na yahfu.
11 Iñcuma hay kipaaf
ee fu ƴah bi taaꞌ.
Kakayfii na asamaanii hay kiñamuk fodii kúltífaa rapin.
12 Fu hayca kipon fodii ɓaa pon kúltí;
ca hay kisúpítuk fodii kúltífaa líiwin,
wayee fu, fu ƴah ya ya.»
13 Kooh mossoo kiwoꞌ malaaka yíinoo an:
«Hay, yugaa dii fu hanoh yah-ñaabiigoo
bi ga daa mi tuman ɓuwii sagoh naraaɗa ditogaaꞌ kotfu.» 1: 13 Kañcaa 110: 1.
14 Ɓéeɓ malaakacii, ɓa en rek hel, caa lëgëyiꞌ Kooh ee ya wosɓa kiꞌamɗoh ɓuwii jom kilaas kimúckiiɗa.

1:5 1: 5 Kañcaa 2: 7; 2 Samiyeel 7: 14.

1:13 1: 13 Kañcaa 110: 1.