Këyítfii Pool bín
Fílemoŋɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fii Pool bídeefa fiiliici Fílemoŋ. Fa woꞌ ga loo kimat ga ngëm na ga loo kiꞌen ñaam. Fílemoŋ nak dëk teeraa Koloos ee ya enee ɓoꞌ yilëekíꞌ-teek daama. Ya súkúrukka iñaa Pool jangat ga loo Hewhewii winéwíꞌwiiɗa, ya gëmmbawa, ee ga saasi, ya aassa ga kikerceen. Ya laakeera ñaamaa teeku Onesím. Onesím nak núppa; Kooh tummba ya hotohha na Pool lak yaama yaa ga kasu. Pool yéegallari Hewhewii winéwí’ wii ga loo Yéesu Kiristaaɗa. Fodaama, ya aassa ɓan ga kikerceen.
Këyítfii fii nak Pool bínndafa Fílemoŋ ya bayal Onesím. Ya ebilla Onesím kiɓayfa na kihafci bi ga Fílemoŋ. Newee Fílemogaa ya tum ga Onesím iñaa neɓpi bi ga sah kiꞌap ndaga lak waas oninndika. Pool nak kíimmbari ga këyítfiima ya abohoo Onesím fodii ñaamaa núp hen. Ya kíimmbari kitookki ga kaanci na keeñ wimórí’ ndaga Onesím nari ɓa ɓanak ɓéeɓɓa, ɓa bok ngëm ee ɓa enin wíinoo ga Yéesu Kiristaa.
Këyítfii Pool bín Fílemoŋɗa tíidoh anee:
1 - Këñɗoh (1-3)
2 - Pool gërëmmba Kooh ga Fílemoŋ (4-7)
3 - Pool nak Fílemoŋ yen aaw ga Onesím (8-22)
4 - Taŋkoh (23-25)
1
Këñɗoh
Mi Pool, mi yii mi lagu ga kasu ndaga lëgëyii Yéesu Kiristaaɗa, mi na mbokkuu Tímotée, ɗí ɓërí bínndaa këyítfii fii, fu Fílemoŋ, fu yii ɗí keeñukin ee fu taam naríi ga lëgëyiiɗa. Ɗí ɓii këñíꞌtaa, fu na ɓan mbokiigaruu yiɓetiyii, Apfíyaa, na Arkíp yii taam naruu ga lebirii kituukiꞌ ngëmiiɗa, na ɓan ɓuwum gëmin ga Yéesu ee hídírukohsi ga kaanfuɗa. Mi yii kíim Kooh, Paamudiigaruu, ya na Yéesu Kiristaa, Haꞌmudii, ɓa barkeellúu, ɓa onndúu jam.
Pool gërëm Kooh ga Fílemoŋ
Saycaa mi kíim Kooh tóoh, helloo kaꞌ garaa ee mi gërëmi Koohyii mi jaamukiɗa. En kiꞌenaa, mi kelohin ngëmii fu laak ga Yéesu, Haꞌmudiiɗa na dii fu hín kiwaaꞌ ɓuwii en ɓuu Koohɗa. Mi yii kíim Kooh, kibokkii fu bok naríi ngëmɗa laak jeriñ, en ɗanaa ka onndaa kiwëñ kiꞌínoh iñaa yijófíꞌyaa en tóoh ɗu mín kitumiꞌ Kiristaaɗa. Mbokii, en kiꞌenaa, kiwaaꞌkii fu waaꞌ ɓuwiiɗa soosin keeñnjoo lool ee dëlɗin helloo ndaga dii fu yii daas keeñcii ɓuwii en ɓuu Koohɗa.
Pool nak Fílemoŋ yen, aaw ga Onesím
Kërí tah, laakin iñaa mi waaꞌ fu tumiꞌtoo. Ee hídaa ga dii Kiristaanii oninndoo kimínndaa kiꞌebil fu tummbiɗa tóoh, mi kíimanndaa hen, ndaga kiwaarohkii en ga díkaantiruuɗa. Mi tumka, mi Pool, mi guꞌgiꞌin ee mi yii lagussa ga kasu ndaga kilëgëyiꞌ Yéesu Kiristaaɗa. 10 Mi kíimmbaa ndaga Onesím* 10 Onesím enee ñaam Fílemoŋ. Ya rëcca bes, kaꞌta. Heƴna, ya daanee Pool kiwaaknee ga kasu. Teekaa «Onesím» waaꞌ kiwoꞌ «jeriñ». Mëdírohat na 1: 11 , yii mi am fodii kowuroo, ee mi en paamci ga ngëmii aboh dii ga kasii mi lagohuɗa. 11 Kuɗewaa, ya laakɗéeríiraa jeriñ, wayee diimaɗa, ya hayyaa kilaakiꞌ jeriñ lool fodii ya laakiꞌtoo jeriñɗa.
12 Ya ga kihafci, mi yii ɓoƴkidohhi garaa, wayee man na mi ɓoƴkidoh keeñiigoo sah-sah. 13 Mi waareerari kitëhdoh dii, ga yahaaroo, ya amɗohiroo ga lëgëyaa fu jomee kitumɗa, waa mi yii lagussa ga kasu ndaga kiyéegaloh Hewhewii winéwíꞌwii. 14 Wayee mi waaꞌtii kitum dara ee fu taammbii ga, doonaa, iñii yijófíꞌyii fu tumɗanndooɗa enoo gítín garaa, wayee wa en iñaa newanndaa hen.
15 Heƴna sah, Onesím hëgísohu naraa iñaa maañnjii, doonaa binaa ya ɓoyukis garaanaa, ɗú en bi taaꞌ. 16 Ee ya ensisoo fodii ñaam, wayee ya en iñaa gën kiñaam fúuf: ya ƴah mbok-kerceenaa ɓéeɓ keeñukin. Mi ga kihaffoo, ya en iñaama garoonaa, wëñaa ga fu yuma, ndaga ya yuufu ee ya mbokfu ga ngëmii ɗu laak ga Haꞌmudiiɗa.
17 Kon en an fu abinndoo fiiliifunaa, tookaari ga kaanfu dijófíꞌ fodii enee minaa. 18 Ee ɓan, en an ya tooñinndaa wala ya ɓayɗinndaa kobotaa, namaaroo kitaabuk. 19 Mi Pool, mi yërí bínndaa iñuma na yahhoo an: «Mi yërí ƴahhaa kifay.» Enndii an mi waaꞌtaa kiníindís an fu ɓayɗinndoo kobot ɓan, ennda fu ga kihaffu. 20 Ee, mbok, dímalaaroo ga iñaama ndaga Haꞌmudii ɗu bokohɗa ee fu dëlíꞌ helloo ndaga dii ɗu en wíinoo na Kiristaaniiɗa.
21 Ga dii mi enndaa na kibínɗa, mi laakin yaakaaꞌ an fu hay kitum iñii mi kíimmbaaɗa. Fu hay kitum sah iñaa paaf iñii mi kíimmbaaɗa. 22 Ee ɓan waayukɗaaroo daa mi dëkan. En kiꞌenaa, mi abin yaakaaꞌ an mi hayyúu kiꞌíku ndaga Kooh kelohin iñcii ɗú kíimiꞌtooɗa.
Taŋkoh
23 Epafaraas, yii mi bok nari kilagu ga kasii ndaga lëgëyii Yéesu Kiristaaɗa, yii këñíꞌtúu ga. 24 Marka na Arístarka na Demaas na Lúkkaa, ɓii taam naroo ga lëgëyiiɗa, ɓii këñíꞌtaa ga ɓan.
25 Mi yii kíim Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu, barkeellúu.

*1:10 10 Onesím enee ñaam Fílemoŋ. Ya rëcca bes, kaꞌta. Heƴna, ya daanee Pool kiwaaknee ga kasu. Teekaa «Onesím» waaꞌ kiwoꞌ «jeriñ». Mëdírohat na 1: 11