6
Yéesu tummba kíntaan ga mbúurú ciyëtúus na jën kanak
Waa ennda ɗa, Yéesu paaffa ɓakaa giiyaa Gëlílée hanoh gaaɗa. Giiyaama woꞌsi ɓan giiyaa Tíbéeríyaat. Ɓoꞌ ɓiyewin taabukeeri ndaga kíntaancaa ɓa hot ya tumee ga ɗúukoolíꞌcaa, ɓa wakkaɗa. Yéesu lappa ga ɗook jaŋjaŋ daama, ya yuŋnga da na tëelíbéecaagari. Wiima lak feetaa Paakaa yaawúuꞌcaa deeyin. Yéesu malak hen, ya séennda mbooloo wiyaak waa hay gari. Ya meekissa Filiip an:
- Mbúurúcaa mínan ɓuwii ɓii ɓéeɓ kiñëmíꞌɗa, ɗu lomohnanca gada?
Yéesu woꞌee iñaama kimalaksukoh Filiip doŋ. En kiꞌenaa, ya ga kihafci, ya ínoheera iñaa ya naꞌ kitumɗa.
Filiip taassari an:
- Luu enee an ɓaa en ɓéeɓ ƴaak-mbúurú wíinoo, fay ɓoꞌ ɓitéeméeꞌ-kanak ga noh-noh wíinoo mínoo kilom iñaa ñëmíꞌ ɓuwii ɓéeɓɓa.
Laakka ɓoꞌ yiliis ga tëelíbéecaagari, yaa teeku Andari, ee këmëeŋkí Simoŋ-Peeꞌ, woꞌꞌa Yéesu an:
Laakin kuꞌoomaa-ƴaalkaa en dii, ja ɓayin mbúurú-lorsu ciyëtúus na jën kanak. Wayee ɓuwii, dii ɓa yewinɗa, iñcaama ca paƴɓa ya?
10 Yéesu woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:
- Woꞌatɓa, ɓa yuŋ ɓéeɓɓa.
Ɗekataa paaleera pëegíi fiyewin. Ɓéeɓ ɓuwaa dalla ga kiyuŋ. Ƴaalcaa enee daamaɗa, jomin kileꞌ ɓijúnni-yëtúus (5.000)* 6: 10 Mëdíroh na Mëccëe 14: 21: Ɓeticaa na oomaacaa ensee daama ɓan.. 11 Yéesu ɓeɓpa mbúurúcaa, ya gërëmmba Kooh gaca, ya warohhaca ɓuwaa yugee daamaɗa. Ya tumissa fodaama na jëncaa, ya eꞌta yaa en ɓéeɓ iñaa ya sooluk gaɗa. 12 Ga waa ɓéeɓ ñammba bi kappa, Yéesu woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:
- Nëgírohat iñcii tesɗa, en ɗanaa dara aamsukohoo.
13 Tëelíbéecaa nëgírohussa iñcaa tesɗa. Ɓa líifíꞌta pañi cidaaŋkaah na kanak ga iñaa tes ga mbúurú-lorsucaa ciyëtúuscaa ɓuwaa ñameeɗa. 14 Daa ɓuwaa hotee kíntaanaa Yéesu tum waama, ɓa woꞌꞌa an: «Ɓii yii yërí en kayoh-kayohɗa sëldíiga-Koohii jomee kihay ëldúnaɗa.» 15 Yéesu ínohha an ɓuwaa hay kihayu, abussi na dooli kifalli buuꞌ. Ya foñnjaɓa daama, ya lokukka, ɓoƴkissa haŋci jaŋjagaa.
Yéesu tíinnda ga ɗook giiyaa
(Mëccëe 14: 22-33; Marka 6: 45-52)
16 Ga waa nohaa soosɗa, tëelíbéecaa Yéesu yoosukussa jaŋjagaa bi ga seereenaa giiyaa. 17 Ɓa aassa gaal-looci, ɓa ɓaa ƴah Kafarnawom ga ɓakaa giiyaa hanoh gaaɗa. Lakanaa Kooh hoowin ee Yéesu daɓpiiɓa duum. 18 Uuris wiyaak yíppa ga ɗook giiyaa bi dúuscaa caa koluk.
19 Ga waa ɓa folla ga ɗuuƴ giiyaa iñaa leꞌ kíloomeet ciyëtúus aawwa ciyitniinooɗa, ɓa hotta Yéesu yaa tíin ga ɗook músúmaa, ya yaa hay gaɓa ga gaal-loocaa. Daa ɓa hotee iñaama, ɓa dalla kitíit. 20 Yéesu nak woꞌꞌaɓa an:
- Kaa tíitat, ɓii mi!
21 Ɓa waaꞌta ya aas ga gaal-loocaa, wayee ga wahtaama gaal-loocaa teeꞌta ga daa ɓa waaree kiyoosukohɗa.
Mbooloomaa ga kíntaanaa mbúurúcaaɗa waa raas Yéesu
22 Ga kooh-wíisfaa, mbooloomaa tesee ga ɓakaa giiyaa hanoh gaaɗa, hotta an gaal-looci wíinoo doŋ enee daama. Ɓa ínoheera an Yéesu aassii na tëelíbéecaa ga gaal-loocaama, tëelíbéecaa kaꞌsee haŋɓa. 23 Laakka nak gaal-looci ciliis caa meyohee teeraa Tíbéeríyaat. Gaalcaama teeꞌta ga ɗekataa Yéesu, Haꞌmudii, gërëmohee Kooh ga mbúuraa mbooloomaa ñameeɗa.
Yéesu yërí en ñamahii onohi kipesɗa
24 Ɓuwaa hotussa an Yéesu enissii daama naɓa ee tëelíbéecaagari ɓan enussii da. Ɓa dalla kiꞌaas ga gaal-loocicaa meyohee teeraa Tíbéeríyaatɗa, ɓa ɓaa ƴahhi kimalaknee ga teeraa Kafarnawom.
25 Ɓa laakneera Yéesu ɓakaa giiyaa hanoh gaaɗa, ɓa meekissari an:
- Jëgírohii, fu hay dii kera?
26 Yéesu taassaɓa an:
- kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: ɗú raassoonaa, enndii an ɗú ínohin kíntaancii mi tumɗa, iñii ca waaꞌ kiwoꞌɗa, wayee ɗú raassoo ndaga mbúurúcaa ɗú ñamee bi ɗú kappa pútɗa. 27 Kiheel ñamahaa mínin kiyasukoh hanat kiꞌen lëgëyyúu, wayee tumat lëgëy kiheel ñamahaa yasukohoo ee onohi kipeskaa leehoo taaꞌɗa. Ñamahaama nak, Kowukii ɓii kërí ƴahhúuwa kiꞌon. En kiꞌenaa, yërí Kooh, Paamudii tanuk, eꞌtari doolaa meyoh gari, ga iñaa en ɓéeɓ.
28 Waa ennda ɗa, ɓa meekissari an:
- Kon ɗí jom ya kitum lëgëy kimëtíꞌ iñcii Kooh sek garíiɗa?
29 Yéesu taassaɓa an:
- Iñii Kooh sek garúu ee ɗú jom kilëgëyɗa yërí en an ɗú gëm ga ɓii ya wosɗa.
30 Ɓa woꞌꞌari an:
- Tumaa Kíntaan, ɗí hotwanaa ɗí gëm garaa! Iñii fu tumɗa ya? 31 Ga ëgíꞌ-dúndagaa ɓicaasammbíi enseeɗa, ɓa ñamee ñamahaa woꞌsee maan ee Kooh toɓɗeeɓawa, fodaa daa Këyítfaa woꞌkaɗa. Fa woꞌ an: «Ya onndaɓa ñamahaa meyoh ɗook asamaan, ɓa ñammba.» 6: 31 Ñamahaama jom kiꞌen «maanaa» Kooh toɓɗeeɓaɗa. Malkat Eksoot 16 na Kañcaa: 78: 24.
32 Wayee Yéesu taassaɓa an:
- kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: enndii Móyíis yërí onndúu ñamahii meyohee ɗook asamaanɗa. Paammboo, ga kihafci yërí onndúu ñamahii wukayoh-kayohwii meyoh ɗook asamaanɗa. 33 En kiꞌenaa, ñamahii Kooh onohɗa wërí en wii yoosukoh ɗook asamaanɗa, ee on ɓu-ëldúna kipesɗa.
34 Ɓa dallari kiwoꞌ an:
- Kon Kiyaakii, dëkaaríi kiꞌon ga ñamahaama rek.
35 Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Mi yërí en ñamahii onohi kipesɗa. Ɓaa hay garoonaa, yaawanndii bi taaꞌ, ee ɓaa gëm garoonaa pílanndii bi taaꞌ.
36 Wayee mi woꞌinndúuka: ɗú hotinndoo ee tahhii bi ɗú gëm. 37 Ɓéeɓ ɓuwii Paamudii onndooɗa, hay kihayu garoo. Ee ɓaa hay garoonaa, mi kaaloori múk. 38 Ndaga mi yoosukohhii ɗook asamaan kitum iñaa neɓpoo, wayee ɓii wossooɗa, iñaa ya waaꞌɗa yërí mi hay kitum. 39 Ee ɓii wossooɗa iñii yii yërí ya waaꞌ wa laak: ya waaꞌ an ɓuwii ya tík ga yahhooɗa, yíinoo múuyoo ga. Ee mi mílísiꞌɓa ga besaa mëeñjohɗa. 40 En kiꞌenaa, iñii yii yërí Paamudii waaꞌ: ya waaꞌ an ɓéeɓ ɓaa hottoo, mi Kowukii ee gëm garoonaa, laas ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa, ee mi hayyi kimílísiꞌ ga bëríinaa ëldúna túkiꞌanɗa.
41 Yaawúuꞌcaa nak ɓaa ñaꞌsukoh iñaa aaw ga Yéesu ndaga daa ya woꞌ an: «Mi yërí en mbúurii yoosukoh ɗook asamaanɗa.»
42 Ɓa ɓaa woꞌ an:
- Ɓii yii, hanaa enndii Yéesu, kowu Yoseef? Ɗu ínohoo eeci na paamci hene? Ya mín na kiwoꞌ diima an: Mi yoosukoh ɗook asamaan?
43 Yéesu taassaɓa an:
- Íisat kiñaꞌsukoh ga ɗuuƴcúu. 44 Ken mínoo kihay garoo ee Paamudii wossooɗa híiꞌtiiri ga. Ee ɓaama, mi ga kihaffoo, mi hayyi kimílísiꞌ bëríinaa ëldúna túkiꞌanɗa. 45  Sëldíiga-Koohcaa bíduunun woꞌeenii wii: «Kooh hayɓa ɓéeɓ kijëgíꞌ.» Fodaama nak, ɓéeɓ ɓaa súkúruk woꞌeenii Paamudii ee teꞌwanaa, hay garoo kihay. 46 Enndii an laakin ɓaa mos kihot Paamudii. Yii meyoh ga Koohɗa doŋ yërí hot Paamudii. 47 Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka, ɓaa gëm garoonaa laakin kipeskaa leehoo taaꞌɗa. 48 Mi, mi yërí en mbúurii onohi kipesɗa. 49 Ga ëgíꞌ-dúndagaa, ɓicaasammbúu ñamsee ñamahaa woꞌsee maanɗa, ee hoonohhiiɓa kikaan. 50 Mbúurii yoosukoh ɗook asamaanɗa wërí en wii: ɓaa ñamwanaa kaananndii bi taaꞌ. 51 Mi, mi yërí en mbúurii yoosukoh ɗook asamaan ee onohi kipesɗa. Ɓaa ñam ga mbúurii wiimanaa hay kipes bi taaꞌ. Mbúurii mi ƴah kiꞌerohɗa, faanfiigoo fërí, mi erohfa doonaa ɓu-ëldúna pes bi taaꞌ.
52 Ga iñaama, yaawúuꞌcaa enussa ga nookoh witamóhíꞌ, ɓaa woꞌ an:
- Ɓii yii mínannduu na kiꞌeꞌ faanfiigari kiñam?
53 Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: binaa ɗú ñammbii faanfii Kowukii ɓii, ɗú anndii ñífiigarinaa, kipeskii enndii garúu. 54 Ɓaa ñam faanfiigoo, an ñífiigoonaa laakin kipeskaa leehoo taaꞌɗa, ee mi, mi hayyi kimílísiꞌ ga besaa mëeñjohɗa, 55 ndaga faanfiigoo en ñamahii wukayoh-kayohwii ee ñífiigoo wërí en anahii wukayoh-kayohwii. 56 Ɓaa ñam faanfiigoo, an ñífiigoonaa, ya yii dëkka garoo ee mi yii dëkka gari. 57 Paamudii wossooɗa yii pes ee mi ɓewoh kipes gari. Fodaama, ɓaa ñam faanfiigoonaa hay kiɓewoh kipes garoo. 58 Kon mbúurii yoosukoh ɗookɗa wooma. Wa manndii na mbúuraa caasamuncaa ñameeɗa. Ɓa, ɓa kaanin, wayee ɓaa ñam mbúurii wiinaa, hay kipes bi taaꞌ.
59 Woꞌeencii ciima cërí Yéesu woꞌee ga waa ya jëgíroh ga jaangu-yaawúuraa ga Kafarnawomɗa.
Tëelíbée ɓiyewin foñussa Yéesu
60 Ɓoꞌ ɓiyewin ga tëelíbéecaa Yéesu, daa ɓa kelohee iñaa ya woꞌ yaama, woꞌussa an:
- Woꞌeenii wii, wa ɓít na ɗa? Ɓii mín ɓa kiyuŋ súkúrukiwa?
61 Yéesu ínohha ga kihafci an tëelíbéecaa ɓaa ñaꞌsukoh iñaa ya woꞌ yaama, ya woꞌꞌaɓa an:
- Keeñnjúu neɓpii ga iñii mi woꞌꞌúuɗa hene? 62 Haa binaa ɗú hot Kowukii ɓii ɓoyuk ga daa ka ɗewee kiꞌenɗanaa? 63 Helii meyoh ga Koohɗa wërí onohi kipes. Ɓoꞌ na kihafci mínoo dara. Woꞌeencii mi woꞌꞌúuɗa kúlkoh ga Helaa meyoh ga Koohɗa ee cërí onohi kipes. 64 Ee bi wati, laakin ɓiɓoꞌ garúu ɓaa saŋ kigëm.
En kiꞌenaa, Yéesu, ga kihafci, ga waa ya dalɗa, ya ínoheera ɓuwaa gëmmbiiɗa ee ya ínoheera yaa ƴahhi kitoonɗa. 65 Lëehíꞌta Yéesu tíkka ga an:
- Iñaama tah mi woꞌꞌarúu an ken mínoo garoo kihay, enndii an Paamudii onndikanaa.
66 Kolkoh daama, ɓiyewin ga tëelíbéecaa Yéesu foñussari, ɓa íissa nari taam. 67 Waa ennda ɗa Yéesu meekissa tëelíbéecaa ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaa an:
- Haa ɗú ɓan, ɗú waaꞌtii kiƴahe?
68 Simoŋ-Peeꞌ taassari an:
- Haꞌmudii, ɗí ƴahan ga ɓa? Fu yërí ɓay Woꞌeencii onohi kipeskaa leehoo taaꞌɗa. 69 Ɗí, ɗí gëmin ee ɗí ínohin an fu, fu yërí en Ɓii yiselaꞌíꞌyii meyoh ga Koohɗa.
70 Yéesu taassaɓa an:
- Enndii mi tanukkúu, ɗú ɓidaaŋkaah na ɓanakɓiine? Moona déy yíinoo garúu iñii ɓoꞌ Seytaani.
71 Yúdaa, kowukaa Simoŋ Iskariyot yërí laak woꞌeenaa Yéesu woꞌ waama. Yúdaa yiima ee bok ga tëelíbéecaa ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaaɗa yërí ƴah kitoon Yéesu.

*6:10 6: 10 Mëdíroh na Mëccëe 14: 21: Ɓeticaa na oomaacaa ensee daama ɓan.

6:31 6: 31 Ñamahaama jom kiꞌen «maanaa» Kooh toɓɗeeɓaɗa. Malkat Eksoot 16 na Kañcaa: 78: 24.