5
Yéesu wëkíꞌta ɓaa lafañin
Ga bescaa tík gaɗa, yaawúuꞌcaa laakussa feet ee Yéesu kaꞌta Yéerúsaleem. Ga teeraama nak, laakeera mbalka músú waa ɓookkohsi ga yahaa halaa teeku «halaa baalcaaɗa». Mbalkaama woꞌsi ga kiꞌEbërëe «Betsataa». Mbaaꞌ ciyëtúus cërí yípu, wíillawa. Ga fíldoo mbaaꞌcaama, ɗúukoolíꞌ ɓiyewin faanuksee daama: ɓibúumíꞌ, ɓiɓéedúkíꞌ na ɓilafañ. […]* 5: 3 Laakin Këyítcaa ɓaatu woꞌeencii cii ga dii: [Ɓa sekee músúmaa ga mbalkaaɗa yëngëluk. 4 Ndaga, ga iñaa woꞌuɗa, laakee malaakaa Haꞌmudii yoosuki leekleek ga ɗuuƴ mbalkaa, ya yëngël músúmaa. Ee ɗúukoolíraa ɗeɓ kiꞌaas ga músúmaamanaa, ɗúukoolaagari wak, na daa wa mín kiman tóoh.] Laakeera daama ɓoꞌ yiƴaal, yaa iñaa ya ɗúukoolee tumin tíkíis tidaaŋkaah-kaahay na tiyitnataahay. Yéesu hottari lak ya faanukin ee ya ínohha an ɗúukoolaagari maañin lool, ya meekissari an:
- Fu waarin kiwake?
Ɗúukoolíraa taassa Yéesu an:
- Kiyaakii, mi laakoo ken ɓaa ekanndoo ga mbalkii binaa músúmii yëngëlukaa. Wahtaa mi jéem kiꞌaas ga tóoh, ɓoꞌ yiliis ɗeɓpoo kiꞌaas.
Yéesu woꞌꞌari an:
- Kolka, ɓewaa gataniigaraa fu tíin.
Ga saasi ɓaa wakka. Ya ɓeɓpa gatanaagari, ya yaa tíin.
Yaawúuꞌcaa tapukohussa na lafañaa
Bëríinaa iñii laakohɗa nak enee bes Sabat. 10 Yaawúuꞌcaa woꞌussa ɓaa wëkɗuseeɗa an:
- Wati bes Sabat ee Waas onndiiraa kikooruk gataniigaraa 5: 10 Waasaa yaawúuꞌcaa kokoheera kikooruk iñaa ɓítin ga bes Sabat.!
11 Ɓaa taassaɓa an:
- Aaꞌ, ɓaa wëkíꞌtooɗa kat yërí woꞌꞌoo an: «Ɓewaa gataniigaraa, fu tíin.»
12 Ɓa meekissari an:
- Haa, ɓaa yaama woꞌꞌaa an «ɓewaa gataniigaraa fu tíinɗa» ya ɓa?
13 Wayee ɓaa wëkɗuseeɗa ínohéeríi ɓaa wëkíꞌtiɗa, ee lak Yéesu múuyin ga ɗuuƴ ɓuwaa enee daamaɗa.
Doolaa Yéesu ɓewoh ga Koohɗa
14 Ga waa iñaama paaffa, Yéesu hídohha na ɓaa ya wëkɗeeɗa ga Kaanfaa Kooh, ya woꞌꞌari an:
- Man diima fu wakin. Kaa tumis baakaaꞌ, doonaa iñaa wëñ yii kiyiis dalooraa.
15 Ɓaa kaꞌta, woꞌneera yaawúuꞌcaa an Yéesu yërí wëkíꞌti. 16 Iñaama tahha bi yaawúuꞌcaa ekussa Yéesu peeꞌ ga kumuun ndaga daa ya wëkɗin ɓoꞌ ga bes Sabatɗa.
17 Wayee Yéesu ñaassaɓa perem an:
- Paammboo yii lís kilëgëy, mi ɓan, mi yii lëgëy.
18 Iñaa Yéesu woꞌ yaama wëñnja kitah bi yaawúuꞌcaa tuukka ga kiheelli kiꞌap. Ndaga ya eemmbii ga kikëldúk iñaa Waasaa onoh kitum ga bes Sabatɗa, wayee ya woꞌ ɓan an Kooh Paamci, ee ya tum Kooh mooroomun.
19 Yéesu ɓaatta ga, woꞌꞌaɓa an:
- Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: Kowukii mínoo dara kitum ka ga kihafci rek. Iñaa ka hot Paamudii tumiɗa doŋ yërí ya tumi. Ɓéeɓ iñaa Paamudii tumiɗa, Kowukii tumiri ɓan. 20 En kiꞌenaa, Paamudii waarin Kowukii ee iñaa ya tum na kihafci tóoh, ya teeɓka. Ee sah, Paamudii hay kiteeɓ Kowukii enaama ciyaak ciliis caa ka ƴah kitum ee ɗú hay gaca kijaahli. 21 En kiꞌenaa, fodaa daa Paamudii kolukɗi ɓuwii kaanin ee ya pésíꞌɓaɗa, fodaama deŋ Kowukii pésɗi ɓaa neɓpi. 22 Paamudii nak attiꞌoo ken, wayee ya erin Kowukii kiꞌattiꞌ ga tóoh. 23 En ɗanaa ɓéeɓ eꞌ Kowukii céeꞌ fodaa ɓa eꞌ Paamudii céeꞌɗa. Ɓéeɓ ɓaa eꞌtii Kowukii ɓii céeraa, lak eꞌtii Paamudii wos Kowukiiɗa céeꞌ.
24 Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: ɓaa súkúruk woꞌeenciigoo ee ya gëm ga ɓaa wossooɗanaa, ya laasin ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa. Ɓaama attiꞌsoo, ya kolkohin ga kikaan ya aasin haat ga kipes. 25 kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: wahtu waa hay ee sah wa leꞌin haat. Wahtaama wërí ɓuwii kaaninɗa ƴah kikelohu koonaakii Kowukii Kooh. Ee ɓuwaa kelohankaɗa hay kipesu bi taaꞌ. 26 En kiꞌenaa, fodaa daa Paamudii laak kipeskii ya ga kihafciɗa, ya erin Kowukii ka laak kipeskii ga kihafka fodaama. 27 Ee ya onin Kowukii kimín kiꞌattiꞌ ga tóoh ndaga ka kërí en Kowukii ɓii. 28 Dara hanattúu ga kijaahal ndaga wahtu waa hay, waa ɓéeɓ ɓuwii kaninɗa hay kikelohu koonaakaagari. 29 Ɓa meyoh ga daa ɓa enohɗa: ɓuwaa tumee iñaa jofinɗa, mílísu, ɓa laas ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa. Ɓuwaa tumee iñaa joffiiɗa nak, ɓa mílís, ɓa attiꞌu kikaan bi taaꞌ.
30 - Mi ga kihaffoo rek, mi mínoo dara kitum. Mi attiꞌi ga dii mi hot Paamudii teewirooɗa. Ee mi attiꞌaa, júwi hen, ndaga mi heellii kitum iñaa mi waaꞌ, wayee ɓaa wossooɗa, iñaa ya waaꞌɗa yërí mi heel kitum.
Iñcii seediꞌ doolaa Yéesu ɓayɗa
31 Yéesu tíkka ga an:
- Binaa enee an mi yërí en seedi haffoonaa, eneenaa iñii mi seediꞌɗa tuukoo ga fen. 32 Wayee laakin ɓoꞌ yiliis yaa seediꞌꞌoo ee mi ínohin an iñii ya seediꞌ garooɗa tuukin. 33 Ɗú wosin ɓiɓoꞌ ga Saŋ-Bëtís, ya seediꞌꞌa kayohfii. 34 Mi woꞌ iñuma doonaa Kooh músallúu, ndaga mi ga kihaffoo, enndii sah an mi laakin sooli ga iñaa ɓoꞌ-súusúus seediꞌan garoo. 35 Saŋ enee fodii lampaa taaluunun, wa leeꞌɗi, ee ɗú tookka kineɓluk jutuut ga leeꞌlaataagariɗa. 36 Mi nak, mi seediꞌɗuunun seedaa wëñ kiyak waa Saŋ: seedaama wërí en tumeenciigoo, cii Paamudii onndoo kitumɗa. Cërí seediꞌꞌoo ee ca teewoh an Paamudii yërí wossoo. 37 Ee ɓan Paamudii wossooɗa, ya ga kihafci, ya seediꞌin yen garoo. Ɗú mosoo kikeloh koonaakaagari ee ɗú mosoo kihot fíkíifaagari. 38 Ɗú ammbii woꞌeeniigari ga keeñnjúu ee iñaama yërí teewoh an ɗú gëmmbii ga ɓii ya wosɗa. 39 Ɗú ɓii heel kiꞌínoh iñaa Bíncaa ciselaꞌíꞌcaa woꞌɗa ndaga ɗú yaakaaꞌ an cërí ƴahhúu kiꞌon kipeskaa leehoo taaꞌɗa, ee sah Bíncii ciselaꞌíꞌcii ciima, ca woꞌ iñaa aaw garoo. 40 Moona déy, ɗú waaꞌtii kihay garoo, ɗú laas kipeskaa leehoo taaꞌɗa.
41 Mi heellii kilaak ndamaa meyoh ga ɓoꞌ-súusúus. 42 Ee sah mi ínohinndúu: kiwaaꞌ Kooh gaa ga keeñciigarúu. 43 Mi, mi hay ga teekii Paammboo ee ɗú tookkiiroo wayee ɓoꞌ yiliis hay ga teekcinaa, ɗú hayyi kitook. 44 Ɗú wëñi kiwaaꞌ kindamoh ga ɗuuƴcúu ee ɗú heeloo ndamaa meyoh ga Kooh haŋci doŋɗa. Kon ɗú mínanndoo na kigëm? 45 Kaa foogat an mi yërí ƴahhúu kiyam yen ga fíkíi Paammboo. Móyíis yii ɗú lík yaakaaꞌtúu gariɗa yërí ƴahhúu kiyam. 46 En kiꞌenaa, ɗú gëmee Móyíis kayoh-kayohɗanaa, eneenaa ɗú hayyoo kigëm ɓan, ndaga ya seediꞌin garoo ga Këyítfaa. 47 Wayee waa ɗú gëmmbii iñaa Móyíis bín yaama ga Këyítfaaɗa, ɗú tuman na bi ɗú gëm iñcii mi woꞌɗa?

*5:3 5: 3 Laakin Këyítcaa ɓaatu woꞌeencii cii ga dii: [Ɓa sekee músúmaa ga mbalkaaɗa yëngëluk. 4 Ndaga, ga iñaa woꞌuɗa, laakee malaakaa Haꞌmudii yoosuki leekleek ga ɗuuƴ mbalkaa, ya yëngël músúmaa. Ee ɗúukoolíraa ɗeɓ kiꞌaas ga músúmaamanaa, ɗúukoolaagari wak, na daa wa mín kiman tóoh.]

5:10 5: 10 Waasaa yaawúuꞌcaa kokoheera kikooruk iñaa ɓítin ga bes Sabat.