4
Yéesu saawalla na ɓetifaa dëk Samaríi
Fërísiyeeŋcaa kelohussa ɓéestíraa an Yéesu yërí wëñíꞌ Saŋ tëelíbée, ee yërí wëñ Saŋ kibëtísiꞌ ɓiɓoꞌ. (En kiꞌenaa, Yéesu na kihafci bëtísiꞌéeríi ken, tëelíbéecaagari rek ɓërí bëtísiꞌee ɓuwaa). Daa ɓéestíraama leꞌee ga Yéesu, ya kolkohha gohaa Yúudée, ya yaa ɓoyuk gohaa Gëlílée. Ga waa ya en na kiƴahɗa, ya húusohha gohaa Samaríi.
Yéesu leꞌꞌa kon teeru wíinoo daama ga gohaa Samaríi. Teeraama teeku Síkaaꞌ ee en ga yahaa yoonaa Yakoop onee Yoseef, Kowukaagariɗa. Neꞌaa Yakoop enee daama. Daa Yéesu tíidee bi ya sonnda, ya dalla kiyuŋ ga píndaa neꞌaa. Enee ga ɓak mídí.
Laakka ɓetifaa dëk Samaríi hay kineꞌ ga neꞌaa. Yéesu woꞌꞌa ɓetifaa an:
- Onaaroo músú, mi an!
(Lakanaa tëelíbéecaa Yéesu karuunun teeraa kilomnee iñaa ɓa ñaman.)
Ɓetifaama ee dëk Samaríiɗa, taassa Yéesu an:
- Fan na? Fu, fu Yaawúuꞌ, fu kíimmboo músú kiꞌan, mi yii mi bok ga ɓu-Samaríiɗa?
(Ɓetifaa woꞌee iñaama ndaga yaawúuꞌcaa na ɓu-Samaríi haɓséeríi ga kuꞌon peꞌ.)
10 Yéesu taassa ɓetifaa an:
- Fu ínohee iñaa Kooh onohi ee fu ínohee ɓii kíimmbaa músúɗanaa, eneenaa fu ga kihaffu, fu kíimanndi, ya onndaa ga músúmaa onohi kipesɗa.
11 Ɓetifaa woꞌꞌa Yéesu an:
- Kiyaakii, fu laakoo hoc ee neꞌii huutin. Fu ɓewohan músúmaa onohi kipesɗa gaɗa? 12 Neꞌii wii caasammbíi Yakoop aciꞌtíiwa. Ya na kihafci, ya annda ga. Towutaagari na júuraagari anussa ga ɓan. Fu, fu halaat an fu wëñnji kilaak solune?
13 Yéesu taassari an:
- Músúmii neꞌii wii, ɓaa an ganaa hay kilís kipíl. 14 Wayee ɓaa an ga músúmaa mi eranndiɗa, pílsisoo taaꞌ. Hanaa kay, músúmaa mi ƴahhi kiꞌonɗa ƴah kuhaalaa músú ga ɗuuƴci, kaa onohan kipeskaa leehoo taaꞌɗa.
15 Ɓetifaa woꞌꞌa Yéesu an:
- Kiyaakii, onaaroo músúmaama, en ɗanaa mi pílsisoo ee calsisooroo kihay bi ga dii, kineꞌ músú.
16 Yéesu woꞌꞌari an:
- Kara! Ɓaynaa ƴaalfu, fu hayis dii.
17 Ɓetifaa taassa Yéesu an:
- Mi laakoo ƴaal!
Yéesu woꞌꞌari an:
- Fu woꞌ an fu laakoo ƴaalaa, fu woꞌ kayoh. 18 En kiꞌenaa, fu laakeera ƴaal ɓiyëtúus. Ee yii fu en nari diimaɗa enndii ƴaalfu. Kon iñii fu woꞌɗa kayoh.
19 Ɓetifaa woꞌꞌa Yéesu an:
- Kiyaakii, mi hotin an fu sëldíiga-Kooh. 20 Woꞌaaroo ɓii en ga kayoh ɓa? Caasamunciigaríi jaamuksee Kooh ga ɗook jaŋjagii wii. Wayee ɗú, yaawúuꞌcii, ɗú woꞌ an ɗekataa jom kijaamukohu Koohɗa en ga Yéerúsaleem.
21 Yéesu woꞌꞌari an:
- Ɓetifii, gëmaa iñii mi ƴahhaa kiwoꞌɗa. Wahtu waa hay, waa ɗú karoo ga jaŋjaŋ ee ɗú karoo Yéerúsaleem kijaamuk Paamudii. 22 Ɗú, ɓu-Samaríi, ɗú jaamuki Kooh ee ɗú ínohoori. Ɗí yaawúuꞌcii, ɗí ínohin ɓii ɗí jaamukiɗa, ndaga kimúckii meyoh ga yaawúuꞌcii. 23 Wayee wahtii wii hay ee weema sah. Diimaɗa ɓuwii jaamuk Paamudii kayoh-kayohɗa, jaamuksanndi ga hel na ga daa ya man kayoh-kayohɗa. En kiꞌenaa, ɓuwaa jaamuki fodaamaɗa ɓërí Paamudii heel. 24 Kooh, Hel. Ee ɓuwii jaamukiriɗa ɓa jommbi kijaamuk na hel na ga daa ya man kayoh-kayohɗa. 25 Ɓetifaa woꞌꞌa Yéesu an:
- Mi ínohin an Músalkaataa Kooh falɗa ee ɓaysi Kiristaaɗa, hay kihay. Binaa ya hayaa, ya hayyíi kilóogísoh tóoh.
26 Yéesu woꞌꞌari an:
- Mi yërí, mi yii mi woꞌ naraaɗa.
27 Ga wahtaama, tëelíbéecaa Yéesu leꞌussa. Ɓa jaahliꞌꞌa lool ga daa ɓa laak Yéesu yaa saawal na ɓetiɗa. Wayee laakkii yíinoo gaɓa yaa kaañnji kimeekis an: «Fu meekisoh ya?» wala «Fu waaꞌ ya gari?» 28 Waa ennda ɗa, ɓetifaa foñnja kujataakaagari daama, foolla teeraa, woꞌꞌa ɓuwaa an:
29 - Hayat ɗú malak! Mi hídohin na ɓoꞌ, yaa woꞌinndoo tóoh iñaa mi mosin kitum. Enndii Kiristaanii moose?
30 Fodaama, ɓuwaa ɓaa meyoh teeraa ɓaa hay ga Yéesu.
31 Tummba lak tëelíbéecaa ɓaa gítín Yéesu an: «Jëgírohii, ñama kay!»
32 Wayee Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Laakin ñamah waa mi ñaman, ee ɗú ínohoowa.
33 Tëelíbéecaa ɓaa woꞌ ga díkaantiɓa an:
- Hanaa laak ɓaa haydohiꞌti ñamah.
34 Wayee Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Ñamahhoo wërí en mi tum iñaa neɓ ɓaa wossooɗa, ee mi lëstíꞌ iñii ya nakkooɗa. 35 Ɗú woꞌi ga kihaffúu an: «tes ga ñiin cinikiis kipíik leꞌe»? Wayee mi woꞌꞌúu an: «malkat dijófíꞌ, ndaga yooncii súwin haat ee sek píikoh. 36 Píikohii laasin fayaagari ee ya yii nëgíroh boŋcii en ɓuwii ƴah kipes bi taaꞌɗa. En ɗanaa ɓaa sokeeɗa na ɓii ƴah kipíikɗa boku kineɓluk.» 37 Cahii woꞌin kayoh ga daa wa woꞌ an: «Yii sokaa, yii píik.» 38 Mi wosinndúu kipíik yoonaa ɗú línndii. Ɓiɓoꞌ ɓiliis ɓërí sodee ga ee ɗú, ɗú ñammba ga anagaagaɓa.
39 Ɓiɓoꞌ ɓiyewin ga teeraa waama ga Samaríiɗa, gëmussa ga Yéesu ndaga woꞌeenaa ɓetifaa woꞌɓa an: «Iñaa mi mosin kitum tóoh ya woꞌinndoori.» 40 Kërí tah ɓu-teeraa Samaríi, daa ɓa hayee bi ga Yéesu, ɓa ɓaa kíimmbi, ya tes naɓa. Yéesu tessa daama bes kanak. 41 Ɓuwaa gëm ga Yéesu ndaga woꞌeencaagari ya ga kihafciɗa, wëñnja kiyewin. 42 Ɓa ɓaa woꞌ ɓetifaa an:
- Enndii an iñii fu woꞌꞌíiɗa tah bi ɗí gëm gari, wayee ɗí ga kihaffíi, ɗí súkúrukinndi. Ee ɗí gëmin an Yéesu yërí en Músalkaatii ëldúna sah-sah.
Kíntaanaa wukanakwaa Yéesu tum ga Kanaaɗa
43 Yéesu tummba bes kanak ga ɗekataama, lëehíꞌta ya kolkohha daama yaa ƴah gohaa Gëlílée. 44 En kiꞌenaa, ya ga kihafci, ya woꞌeera an: «Laakkii sëldíiga-Kooh, yaa onu céeꞌ ga dëkaa ya meyohɗa.» 45 Ga waa ya leꞌ Gëlíléeɗa nak, ɓuwaa teerukussari dijófíꞌ, ndaga ɓa ɓan, ɓa kareera Yéerúsaleem ga hewaa Paakaa yaawúuꞌcaa ee ɓa hotin ɓéeɓ iñcaa ya tumee daama ga feetaaɗa.
46 Waa ennda ɗa, ya kaꞌsissa teeraa Kanaa ga gohaa Gëlílée. Daama dërí ya súpítee músúmaa ma ennda biiñ. Wiima, lak laakin ga Kafarnawom, ɓoꞌ yaa lëgëyiꞌ buuꞌ. Ɓaama, kowukaagari kiƴaalkaa kërí ɗúukoolee. 47 Daa ya kelohee an Yéesu meyohin gohaa Yúudée, hayin gohaa Gëlílée, ya kaꞌta gari. Ya kíimmbari ya hay Kafarnawom kiwëkíꞌ kowukaagari ɗúukoolin bi kaa ƴah kikaanɗa. 48 Yéesu woꞌꞌari an:
- Enndoo kat ɗú hottii kíntaan na mandarga cidóoyíꞌ-waaraa, ɗú gëmoo taaꞌ!
49 Wayee ɓaa woꞌꞌari an:
- Kiyaakii, hay ɗu gaaw kiƴee bi kowukaagoo kaanaa!
50 Yéesu woꞌꞌari an:
- Kara, kowukaagaraa wakin, kaa pes!
Ɓaa gëmmba iñaa Yéesu woꞌꞌiɗa, ya yaa ƴah. 51 Ga daa ya en na kiɓoyuk kaanciɗa, súrgacaagari ɓaa hay kihídoh nari, ɓa woꞌꞌari an:
- Kowukaagaraa wakin, kaa pes.
52 Ya meekissaɓa wahtaa ɓa hotee kitani ga kowukaagariɗa. Ɓa taassari an:
- Enee wútúwaa, ga wahtu cuunoh; tamohlaataa faanfaa ƴím ga.
53 Paam oomaa-ƴaalaa dalla kiꞌínoh an wahtaama siiƴ wërí Yéesu woꞌeeri ga an: «Kowukaagaraa wakin, kaa pes.» Meyoh daama, ya gëmmba ga Yéesu, ya na ɓu-kaanci ɓéeɓɓa.
54 Wiima wërí en kíntaanii wukanakwii Yéesu tum, ga waa ya meyoh gohaa Yúudée ya kaꞌta Gëlíléeɗa.