3
Yéesu saawalla na Níkodeem
Laakeera ɓoꞌ yaa bokee ga Fërísiyeeŋcaa. Ya teeksee Níkodeem ee ya bokee ga ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa. Ya hayya ga Yéesu ga wek, ya woꞌꞌari an:
- Jëgírohii, ɗí ínohin an Kooh yërí wossaa kijëgíꞌtíi. En kiꞌenaa, ken mínoo kitum kíntaancii fu tumiɗa enndii an Kooh taam narinaa.
Yéesu taassari an:
- Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌaaka: Ken mínoo kihot Nguurii Kooh enndii an ya límukis* 3: 3 Kilímukis woꞌeeniima ga kiGerek waaꞌ kiwoꞌ ɓan «ga ɗook asamaan». henaa. Níkodeem meekissari an:
- Ɓaa kasohin límukisan na? Ya mínan na kiɓoyukis lookaa eeci, ya límukis?
Yéesu taassari an:
- Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌaaka: ɓaa fu límukkii ga músú na Helaa Koohaa, fu mínoo kiꞌaas ga Nguuraa Kooh. Iñaa límuk ga ɓoꞌ, iñaa ɓoꞌ ee iñaa límuk ga Helaa Kooh iñaa hel. Kaa jaahliꞌ ga dii mi woꞌꞌaa an «Ɗú jomin kilímukisɗa». Uurisii, daa neɓwanaa wa wëp ëewruk da. Fu kelohi gawa ee fu ínohoo daa wa meyoh, fu ínohoo daa wa aaw. Man fodaama ga ɓéeɓ ɓaa límuk ga Helaa Kooh.
Waa ennda ɗa, Níkodeem meekissari an:
- Iñaama mín na kiꞌen?
10 Yéesu taassari an:
- Fu, fu jëgíroh yiyaak ga ɗuuƴ heetii Isarayeel ee fu ínohoo iñcumane? 11 Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌaaka: ɗí woꞌ iñaa ɗí ínoh ee ɗí ɓéestíꞌ iñaa ɗí hotin, wayee ɗú, ɗú gëmmbii iñii ɗí seediꞌɗa. 12 Mi woꞌ narúu ga iñaa aaw ga ëldúna, ɗú gëmmbiiroonaa, binaa mi woꞌ narúu ga iñaa aaw ga Koohaa ɗú mínanndoo na kigëm?
13 Ken mosoo kikolkoh ëldúna ya lap asamaan, enndii Kowukii ɓii yoosukoh asamaanɗanaa. 14 Fodaa daa Móyíis ɓëwíree goŋ-përëmaa 3: 14 Móyíis ɓëwíree goŋ-përëmaa ga ëgíꞌ-dúndagaa. Malkat ga Kídaa 21: 8- 9: Ɓéeɓ ɓaa goŋ ɗoweera, ya yíp hascaagari ga goŋ-përëmaamanaa, ya dal kiwak. Fodaama Yéesu ɓëwírussa ga kuraanaa ee ɓéeɓ ɓaa fu yíp hasciigaraa gari taam na ngëmaa, fu hay kimúc. ga ëgíꞌ-dúndagaa doonaa ɓaa en ɓéeɓ hotwaɗa, fodaama ɓan mi, Kowukii ɓii, mi ɓëwíꞌsan ɗa. 15 En ɗanaa ɓaa gëm garoo ɓéeɓ laas ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa. 16 Ndaga Kooh waaꞌ ɓu-ëldúna hen bi, ya erohha Kowukiigari ya laak doŋɗa, doonaa ɓéeɓ ɓaa fu gëm gakanaa, fu saŋkuꞌoo, wayee fu laas ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa. 17 En kiꞌenaa, Kooh wossii Kowukiigari ga ëldúna kiꞌattiꞌ ɓu-ëldúna, wayee ya woska ka músal ɓu-ëldúna. 18 Ɓaa gëm ga Kowukii, attiꞌsoo. Wayee ɓaa gëmmbii gakanaa, yaama attiꞌuunun kumëeñíꞌ ndaga ya gëmmbii ga teekii Kowukii Kooh, kii ya laak doŋɗa. 19 Ee ya ƴah kiꞌattiꞌu ga iñii yii: Leeꞌlaatii hayin ëldúna, wayee ɓuwii, ñúusii gënëlɓa leeꞌlaatii, ndaga ɓa tumi yibóníꞌ. 20 Ɓaa tumi yibóníꞌ, waaꞌtii kihot ga leeꞌlaatii ee ya deeyoo ga, ndaga ya niik tumeencaagari cibóníꞌcaa wíiñuk. 21 Wayee ɓaa tumi iñaa en kayoh, deeyi ga leeꞌlaatii. En ɗanaa, leeꞌ ga fíkíi ɓéeɓ an iñcaa ya tumɗa, ya taam ga na Kooh.
Saŋ woꞌꞌa an Yéesu yërí wëñnji kiyak
22 Ga waa iñaama paaffa, Yéesu kaꞌta na tëelíbéecaagari gohaa Yúudée. Ya ennda naɓa daama bi sammba kimaañ, ya yaa bëtísiꞌ ɓuwaa. 23 Saŋ-Bëtís ɓan bëtísiꞌee ga Aynoŋ, ga yahaa teeraa Salím. Ɗekataama yewineera músú ee ɓuwaa ɓaa hay gari daama, ya yaa bëtísiꞌɓa. 24 Waama, lak Saŋ lagussii ga kasu duum.
25 Iñaama haydohha nookoh-woꞌeen ga díkaanti tëelíbéecaa Saŋ na yaawúuꞌ yíinoo, ga loo baah kisétíꞌsiruk ga fíkíi Kooh. 26 Ɓa kaꞌta ga Saŋ, ɓa woꞌꞌari an:
- Jëgírohii, ɓaa yaama enee naraa ga ɓakaa hanoh húlúwaa Yúrdeŋ gaa, ee fu seediꞌeera yen gariɗa, diima nak ya yaa bëtísiꞌ ee ɓéeɓ ɓuwii ɓii ƴah gari.
27 Saŋ taassaɓa an:
- Ken mínoo kilaak dara, enndii an Kooh yërí onndirinaa. 28 Ɗú ga kihaffúu, ɗú míninndoo kiseediꞌ an mi woꞌeera an: «Mi enndii Kiristaanii wayee mi wosu kiɗëwírukki.» 29 Kílook kuu haꞌ-kílook. Fiiliimunii haꞌ-kílookkii, yii deeyi ga yahaaci súkúrukiriɗa, keeñci soosin lool ga kikeloh koonaakiigari. Keeñnjoo hín ɗa kisoos, ee diimaɗa wa soosin bi matin sëk. 30 Ya, ga kihafci, teekiigari jom kiwëñ kisíw ee wiigoo aaw kiƴím.
Yii meyoh ɗookɗa yërí hanoh ɓéeɓ ɗook
31 Yii meyoh ɗookɗa yërí hanoh ɓéeɓ ɗook. Ɓaa meyoh ëldúna, bok ga ɓu-ëldúna ee ya woꞌi woꞌeen ëldúna. Ɓaa meyoh ɗook ga Kooh yërí hanoh ɓéeɓ ɗook. 32 Ya woꞌ iñaa ya hotɗa na iñaa ya kelohɗa ee ken gëmmbii iñii ya seediꞌɗa. 33 Ɓaa gëm iñii ya seediꞌɗanaa, lak teewohin an Kooh woꞌi kayoh. 34 En kiꞌenaa, ɓaa Kooh wosɗa, woꞌi woꞌeencaa meyoh ga Kooh, ndaga Kooh sorinndi bi líifin na Helaa yiselaꞌíꞌyaa. 35 Paamudii waarin Kowukii ee tíkin tóoh ga yahci. 36 Ɓaa fu gëm ga Kowukiinaa fu laasin ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa. Ee ɓaa fu saŋ kigëm ga Kowukiinaa, fu laasanndii ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa ee aylukaa Kooh dëkan ga ɗookfu.

*3:3 3: 3 Kilímukis woꞌeeniima ga kiGerek waaꞌ kiwoꞌ ɓan «ga ɗook asamaan».

3:14 3: 14 Móyíis ɓëwíree goŋ-përëmaa ga ëgíꞌ-dúndagaa. Malkat ga Kídaa 21: 8- 9: Ɓéeɓ ɓaa goŋ ɗoweera, ya yíp hascaagari ga goŋ-përëmaamanaa, ya dal kiwak. Fodaama Yéesu ɓëwírussa ga kuraanaa ee ɓéeɓ ɓaa fu yíp hasciigaraa gari taam na ngëmaa, fu hay kimúc.