8
Ɓetifaa ɗúkee ƴaalci, faanukka na ƴaal yiliisɗa
Yéesu aawwa tëgëlaa Ólíwíyéecaa. Ga kooh-wíisfaa, ga kímaa cuut, ya ɓoyukka Kaanfaa Kooh. Ɓéeɓ ɓuwaa hayussa gari, ya yuŋnga, ya yaa jëgíꞌɓa. Daama, jëgíroh-waascaa na Fërísiyeeŋcaa haydohussa gari ɓetifaa betu lak enee na kifaanuk na ɓaa enndii ƴaalci. Ɓa tuukiꞌtari ga leeloo ɓuwaa, ɓa woꞌꞌa Yéesu an:
- Jëgírohii, ɓetifii fii betu lak yaa faanuk na ɓaa enndii ƴaalci. Ee ga Waasii, Móyíis nakoh an ɓetifaa tum iñaamanaa jom kitapu na atoh bi ya kaan. Fu nak, fu woꞌ ya ga?
Iñaama ɓa woꞌeeri kifíꞌ Yéesu doonaa ɓa laak iñaa ɓa yabohanndi. Wayee Yéesu ɗëelɗukka, yaa fíis ga kakayfaa na jokonjaagari. Ɓa ɓaa ɓaat kimeekisoh, Yéesu yolohha, woꞌꞌaɓa an:
- Yaa en garúu ee mossii kitum baakaaꞌɗa, ɗewat kiwees ɓetifii atoh.
Ya ɗëelɗukissa, ya enissa ga kifíis kakayfaa. Daa ɓa kelohee woꞌeenaama, ɓa ɓaa ɗóokisuk yíinoo yíinoo, ɗewoh ga ɓuwaa wëñ kiꞌen yaakɗa. Tessa Yéesu na ɓetifaa, lak fa lís kituuk ga daa fa gíwohseeɗa. 10 Yéesu yolohha, meekissa ɓetifaa an:
- Ɓetifii, ɓada ɓuwii yabeeraaɗa? Ken attiꞌꞌiiraa kikaane?
11 Ɓetifaa taassa an:
- Haꞌmudii, ken attiꞌꞌiiroo kikaan.
Yéesu woꞌꞌari an:
- Mi ɓan mi attiꞌꞌiiraa kikaan. Tíida, ee iñaa aboh diima, kaa tumis baakaaꞌ.]
Yéesu yërí en leeꞌlaatii ɓu-ëldúna
12 Yéesu ëewrukissa ga mbooloomaa, woꞌꞌa an:
- Mi, mi yërí en leeꞌlaatii ëldúna. Ɓaa taabukkoonaa tíinsisoo múk ga ñúus, ee ya hay kilaas ga leeꞌlaataa onohi kipesɗa.
13  Fërísiyeeŋcaa dallari kiwoꞌ an:
- Fu, fu en seedi haffu, kon iñii fu seediꞌɗa tuukkii fen.
14 Yéesu loffaɓa an:
- Hídaa ga dii mi seediꞌ haffooɗa tóoh, iñii mi seediꞌɗa tuukin, ndaga mi ínohin dii mi kúlkohɗa ee mi ínohin dii mi ƴahɗa; ɗú nak, ɗú ínohoo dii mi kúlkohɗa ee ɗú ínohoo dii mi ƴahɗa. 15 Ɗú, ɗú attiꞌi attiꞌeen ɓoꞌ-súusúus, ee mi, mi attiꞌoo ken. 16 Mi nak, mi naꞌ kiꞌattiꞌaa, attiꞌaagoo kooran ga waas ndaga mi enoo haŋngoo ga, mi ƴah ga na Paamudii wossooɗa. 17 Bíduunun ga Këyítfaa Waasii an ɓoꞌ ɓanak boku woꞌeen ga kiseediꞌaa, lak iñaa ɓa seediꞌɗa tuukin. 18 Mi nak, mi seediꞌ haffoo ee Paamudii wossooɗa ɓan seediroo.
19 Ɓa meekissari an:
- Ya da Paamfu?
Yéesu loffaɓa an:
- Ɗú ínohoo ken garíi, enndii mi enndii Paammboo. Enee an ɗú ínohinndoonaa, ennaa ɓan ɗú ínoh Paammboo.
20 Woꞌeenciima Yéesu woꞌeeca lakanaa ya yaa kijëgíroh ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh. Ya enee ga yahaa ɗekataa ekohsi sarahcaaɗa. Ken hayyiiri kiꞌam ndaga lak wahtaagari leꞌꞌii duum.
Yéesu yéegalohha kiƴahkaagari ga Paamudiiɗa
21 Yéesu woꞌissaɓa an:
- Mi yii ƴah ee ɗú hayyoo kiraas, wayee ɗú kaanan ga kibaakaaꞌkii ɗú enukohɗa. Mi, dii mi ƴahɗa, ɗú mínoo da kikaꞌ.
22 Waa ennda ɗa, ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaa ɓaa woꞌ an:
- Ga dii ya woꞌan: «Mi, dii mi ƴahɗa, ɗú mínoo da kikaꞌ», mbaa enndii an ya ƴah kiharuk?
23 Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Ɗú, ɗú bok ga ɓu-kakay, wayee mi, mi bok ga ɓu-ɗook. Ɗú bok ga ëldúnaanii wii, wayee mi bokkii ga ëldúnaanii wii. 24 Kërí tah, mi woꞌꞌúu man ɗú kaanan ga baakaaꞌciigarúu. En kiꞌenaa, ɗú gëmmbii an mi, mi yërí enaa* 8: 24 Mi yërí en woꞌeencaama man na teekaa Kooh eree hafci ga fíkíi Móyíisɗa (Eksoot 3: 14). Laakin ɓan ga Saŋ 8: 28., ɗú kaanan ga baakaaꞌciigarúu.
25 Ɓa meekissari an:
- Fu, fu yërí en ɓa?
Yéesu taassaɓa an:
- Mi dëk ga kiwoꞌꞌúuka ga dalaaraa bi ga wati. 26 Mi mínin garúu kiwoꞌ enaama ciyewin ee mi mínin kiꞌattiꞌ garúu enaama ciyewin. Ee ɓaa wossooɗa ɓoꞌ-kayoh, ee mi yéegal ɓu-ëldúna iñaa mi ɓewoh gariɗa.
27 Ɓa ínohhii an Yéesu woꞌeeɓa loo Paamudii. 28 Yéesu nak woꞌꞌaɓa an:
- Ɗú ɓëwíꞌ Kowukii ɓii ga ɗook bëríinaa, ɗú hay kiꞌínoh an mi, mi yërí en. Ee ɓan ɗú hay kiꞌínoh an mi tumoo dara ga kihaffoo, wayee iñii mi woꞌɗa Paamudii lëdíꞌtoori.
29 Ɓii wossooɗa, yii naroo. Ya foñnjiiroo mi tes haŋngoo ndaga mi tumi iñaa neɓpi rek. 30 Daa ya woꞌee fodaama, ɓoꞌ ɓiyewin gëmmba gari.
Kowukii Kooh yërí on ɓuwii kilaak hafɓa
31 Waa ennda ɗa, Yéesu woꞌꞌa yaawúuꞌcaa gëmee gariɗa an:
- Binaa ɗú dëk kitaabuk iñii mi jëgírohɗanaa, iñaama hay kiteewoh an ɗú ɓitëelíbéeroo kayoh-kayohɗa. 32 Fodaama ɗú hay kiꞌínoh kayohfii ee kayohfii hayyúu kiꞌon kilaak haffúu.
33 Ɓa taassari an:
- Ɗí, ɗí bok ga níilaa Abaraham ee ɗí mosoo kiꞌen ñaam ken. Kon fu mínndíi na kiwoꞌ an ɗí hay kilaak haffíi?
34 Yéesu taassaɓa an:
- kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: ɓaa fu tumin baakaaꞌ ɓéeɓ fu ñaam-baakaaꞌ.
35 Ñaam dëkoo kibok ga kaanfaa ya enohɗa, wayee kowu boki ga bi taaꞌ.
36 Kon binaa en an Kowukii kërí onndúu kilaak haffúunaa, ɗú hay kilaak haffúu kayoh-kayohɗa. 37 Mi ínohin an ɗú bok ga níilii Abaraham wayee ɗú manndii nari. Iñii mi jëgírohɗa ɗú tookkiiri ga keeñnjúu, kërí tah ɗú heelloo kiꞌap. 38 Mi, iñii mi hot ga Paammbooɗa yërí mi woꞌ. Ɗú nak, iñaa ɗú keloh ga paammbúuɗa yërí ɗú tumi.
39 Ɓa taassari an:
- Abaraham yërí en Paammbíi.
Yéesu loffaɓa an:
- Ɗú enee ɓitowu Abaraham kayoh-kayohɗanaa, eneenaa ɗú taaban kotcaagari.
40 Mi, mi woꞌirúu kayohfii mi ɓewoh ga Koohɗa, ee diima ɗú heelloo kiꞌap. Abaraham mosoo kitum iñaa manɗa. 41 Ɗú kay, ɗú taam kotcii paammbúu 8: 41 Malkat 8: 44..
Ɓa loffari an:
- Ɗí enndii towutaa laaksoo paamun. Ɗí laakin Paamun yíinoo ee yërí en Kooh.
42 Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Binaa enee an Kooh Paammbúunaa, eneenaa ɗú waaꞌtoo, ndaga mi meyoh ga Kooh ee yërí tahhoo kihay dii. Hayiigoo diiɗa meyohhii garoo wayee yërí wossoo. 43 Iñii tah ya ɗú ínohoo iñii mi woꞌꞌúuɗa? Ɗú nam kimínoo kisúkúruk woꞌeenciigoo hen, kërí tah. 44 Seytaani yërí en paammbúu, ee ɗú waaꞌ kitum iñaa neɓ paammbúu yaama. Ga dalaaraa bi wati, ya mos kiꞌen ɓaa lagi kumuun ɓoꞌ. Ya mosoo kituuk ga kayoh ndaga kayoh paallii gari. Ya en na kikaak sabohaa, madi na ya ɓapka hen, ndaga ya kaakoh-saboh ee saboh límukoh gari. 45 Wayee mi, mi woꞌi kayoh, ee iñaama tah ɗú gëmmbiiroo. 46 Yiida garúu mín kiseediꞌ an mi tumin baakaaꞌ? Ee en an mi woꞌ kayohaa, iñii tah ya ɗú gëmmbiiroo? 47 Ɓaa Kooh laak, súkúruki woꞌeencii Kooh. Wayee ɗú, ɗú súkúrukooca, ndaga Kooh laakkiirúu.
Yéesu ɗeɓ Abaraham
48 Yaawúuꞌcaa woꞌussa Yéesu an:
- Binaa ɗí woꞌ an fu samariteŋ 8: 48 Malkat 4: 9. ee fu taam na Seytaaninaa, ɗí woꞌꞌii kayohe?.
49 Yéesu taassaɓa an:
- Mi taammbii na Seytaani. Mi on Paammboo céeꞌ ee ɗú, ɗú onndiiroo céeꞌ. 50 Mi, mi heeliꞌtii haffoo ndam, ɓoꞌ yiliis yërí heeliꞌtoo iñaama ee yërí ƴah kiꞌattiꞌ. 51 kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: ɓaa fu am woꞌeenndoonaa, fu ínohanndii kikaankaa bi taaꞌɗa.
52 Yaawúuꞌcaa dallari kiwoꞌ an:
- Kimma kimma, ɗí ínohin an fu taam na Seytaani. Abaraham kaanin, sëldíiga-Koohcaa ɓan kaanuunun, ee fu, fu woꞌ an: «Ɓaa fu am woꞌeenndoonaa, fu kooroo ga kikaan bi taaꞌ.» 53 Paammbíi Abaraham, fu wëñnji kilaak solu hene? Ya, ya kaanin ee sëldíiga-Koohcaa ɓan kaanuunun. Fu tík haffu ɓa?
54 Yéesu taassaɓa an:
- Binaa mi heeliꞌ haffoo ndamaa, ndamaama enndii tús. Paammboo yërí ƴahhoo kiꞌeꞌ ndam, ya yii ɗú woꞌ an yërí en Koohyiigarúu. 55 En kiꞌenaa, ɗú ínohoori, wayee mi, mi ínohinndi. Binaa mi woꞌee an mi ínohoorinaa, eneenaa mi ƴah kaakoh-saboh fodii garúu. Wayee mi, mi ínohinndi ee mi abin woꞌeeniigari. 56 Paammbúu Abaraham, keeñci soossa seɓ ga daa an ya hay kihot kihaykiigoo ëldúnaɗa 8: 56 Malkat Sënees 12: 3.. En kiꞌenaa, ya hotinka, ee ya neɓlukka ga.
57 Yaawúuꞌcaa dallari kiwoꞌ an:
- An ya? Fu laakkii sah tíkíis tidaaŋkaah-yëtúus, an fu hotin Abaraham!
58 Yéesu taassaɓa an:
- kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: balaa Abaraham hay ëldúnanaa lak mi yërí en 8: 58 Malkat 8: 24,28; 1: 1-3..
59 Daama, ɓa dalla kibalaɓ atoh, kitapisohhi. Wayee Yéesu múuƴca ga ɗuuƴ ɓuwaa, ya meƴca Kaanfaa Kooh.

*8:24 8: 24 Mi yërí en woꞌeencaama man na teekaa Kooh eree hafci ga fíkíi Móyíisɗa (Eksoot 3: 14). Laakin ɓan ga Saŋ 8: 28.

8:41 8: 41 Malkat 8: 44.

8:48 8: 48 Malkat 4: 9.

8:56 8: 56 Malkat Sënees 12: 3.

8:58 8: 58 Malkat 8: 24,28; 1: 1-3.