9
Yéesu wëkíꞌta ƴaalaa límu na kibúum
Daa Yéesu enee na kipaaf, ya hotta ɓoꞌ yaa límu na kibúum. Tëelíbéecaagari meekisohussari an:
- Jëgírohii, ɓii yii límu na kibúum. Baakaaꞌciigari kommbikanoo, caa ɓuwaa límmbiɗa?
Yéesu taassaɓa an:
- Enndii baakaaꞌci wala baakaaꞌ ɓuwaa límmbiɗa kommbika. Ya enin búumíꞌ doonaa Kooh mín kiteewoh tumeencaagari ga ɓii. Waa ɗu ɓii ga noh, ɗu jomin kitum iñii ɓii wossoo nakkoo kitumɗa. Ndaga wekaa waa hay waa ken mínanndii kilëgëy dara. En lak mi yii lís ga ëldúnanaa, mi yërí en leeꞌlaatii ëldúna.
Ga waa Yéesu lëehíꞌta kiwoꞌ fodaama, ya toossa kakay, ya tóoyíꞌta kakayfaa na mitoosmaa. Ya leeffa ga tuhastaa búumíraa, ya woꞌꞌari an:
- Kara, fu sëmúluknee ga músúmaa mbalkaa Sílowee* 9: 7 Mbalkaa Sílowee enee ga ɗuuƴ teeraa Yéerúsaleem.. Woꞌeenaama waaꞌ kiwoꞌ «Wosuunun».
Búumíraa kaꞌta, sëmúlukneera. Ya ɓoyukka lak hascaagari hotin say.
Ɓuwaa deeyoh nari kaanɗa na ɓuwaa ínoheeri ga kisarahtukɗa ɓaa woꞌ an:
- Caɓ! Hanaa enndii ɓii yugee diine kisarahtukɗa kay?
Ɓii ɓaa woꞌ an:
- Yërí sah-sah.
Ɓíinoo ɓaa woꞌ an:
- Óꞌóo, enndiiri, ɓa man hen.
Wayee ɓaa, ga kihafci woꞌꞌa an:
- Mi yërí kay!
10 Ɓuwaa meekissari an:
- Tum na bi fu mínnda kihot?
11 Ya taassa an:
- Ɓaa teeku Yéesu yërí tóoyíꞌ kakay, ya leeffa ga tuhastiigoo, ya woꞌꞌaroo an: «Karaa mbalkaa Sílowee, fu sëmúluknee ga músúmaa.» Mi kaꞌta, mi sëmúlukka, tuhastiigoo hotta.
12 Ɓa meekissari an:
- Yada ɓaa yaama?
Ya taassa an:
Mi ínohoo daa ya enɗa!
Fërísiyeeŋcaa meekisohussa ɓaa búumeeɗa
13 Ɓuwaa ɓayya búumíraa wëkíruɗa ga Fërísiyeeŋcaa. 14 Wiima, lak Yéesu tóoƴɗee kakayfaa ga bes Sabat, ya tummba bi hascaa búumíraa hotta. 15 Iñaama tah, Fërísiyeeŋcaa ɓan meekisohussa ɓaa yaama iñaa tumsee bi ya mínnda kihotɗa. Ya woꞌꞌaɓa an:
- Ya tumɗeeroo kakay fitóoyíꞌ ga hasciigoo, mi sëmúlukka, mi dalla kihot.
16 Laakka ga Fërísiyeeŋcaa, ɓaa woꞌ an:
- Ɓii tum iñii yiiɗa, meyohhii ga Kooh, ndaga ya faaliꞌꞌii bes Sabat.
Wayee ɓíinoo woꞌꞌa an:
- Ɓoꞌ mín na kiteewoh mandargacaa man na cii en lak ya tumoh-baakaaraa?
Kihëgískoh laakka ga díkaantiɓa. 17 Fërísiyeeŋcaa meekisohussa ɓaa wëkíruɗa an:
- Fu nak, fu ínoh ya ga ɓii tah hasciigaraa kihotɗa?
Ya taassa an:
- Iñaa sëldíiga-Kooh!
18 Ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa tookséeríi kigëm an ɓaa ɓa hot yaama enee búumíꞌ. Ɓa ɓayneera ɓuwaa límmbiɗa, 19 ɓa meekissaɓa an:
- Ɓii yii yërí en kowukiigarúu ɗú woꞌ an límu na kibúumɗane? Kon tum na bi ya yii mín kihot diima?
20 Ɓuwaa lím búumíraaɗa taasussa an:
- Ɗí ínohin an kowuríi ee ya límu na kibúum. 21 Wayee daa ka en bi ya mínin kihotɗa, iñaama ɗí ínohoo dara ga. Ɓaa wëkíꞌ hasciigariɗa, ɗí ínohoori. Meekisatti: ya enin yaak, ee ya mínin hafci kiwoꞌiꞌ.
22 Ɓuwaa lím búumíraa wëkíruɗa woꞌsee iñaama kiniik ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa. Ndaga yaawúuꞌcaa yéegohseera ga an, ɓéeɓ ɓaa fu seediꞌ an Yéesu yërí en Kiristaaniinaa, ɓa kaallaa jaangaagaɓa. 23 Iñaama tah ɓuwaa lím búumíraaɗa woꞌussa an «ya enin yaak, meekisatti».
24 Fërísiyeeŋcaa ɓayussa ɓaa enee búumíꞌɗa kotaa kukanakkaa, woꞌussari an:
- Woꞌɗaa Kooh rek! Ɗí ínohin an ɓaa yaama tumoh-baakaaꞌ.
25 Ɓaa wëkíruɗa taassa an:
- Ya en tumoh-baakaaraa, mi ínohhii dara ga. Wayee iñaa mi ínohɗa yërí en an mi búumeera ee diima mi yii hot.
26 Fërísiyeeŋcaa meekissari an:
- Ya tumeeraa ya? Ya tumee na bi hasciigaraa mínnda kihot?
27 Búumíraa wëkíruɗa taassaɓa an:
- Mi ɗewinndúuka kiwoꞌ ee ɗú súkúrukkiiroo. Ɗú waaꞌ ya ga kikeloh mi woꞌis? Hanaa ɗú ɓan ɗú waaꞌ kiꞌen ɓitëelíbéeci?
28 Ɓa ɓaa ɓassi, woꞌussari an:
- Fu yërí en tëelíbéeci kay? Wayee ɗí, ɗí tëelíbée Moyís. 29 Ɗí ínohin an Kooh woꞌin na Moyís, wayee ɓii yii, ɗí ínohoo sah dii ya meyohɗa.
30 Ɓaa taassaɓa an:
- Iñaama, en kiꞌenaa dooyin waaꞌ. Ɗú ínohoo dii ya meyohɗa ee moona déy, yërí tum bi hasciigoo hotin! 31 Ɗu ínohin an Kooh tookɗoo tumoh-baakaaꞌ. Wayee ya tookɗi ɓéeɓ ɓaa onndi céeꞌ ee tum iñaa ya waaꞌɗa. 32 Ken mosoo kikeloh daa ɓoꞌ wëkíꞌ ɓoꞌ, yaa límu na kibúum. 33 Ɓii yii meyohéeríi ga Koohaa eneenaa mínoo dara kitum.
34 Ɓa taassari an:
- Fu límu múlúŋ mút ga baakaaꞌ, an fu waaꞌtíi kijëgíꞌ!
Waa ennda ɗa, ɓa kaallari fooh.
Búumíꞌ ga hel
35 Yéesu yéeŋnga an Fërísiyeeŋcaa kaaluunun ɓaa ya wëkíreeɗa fooh. Daa Yéesu hídohee nari, Yéesu meekissari an:
- Fu gëmin ga Kowukii ɓiine?
36 Ɓaa taassa an:
- Haꞌmudii, ɓaama ya ɓa, mi gëm gari?
37 Yéesu woꞌꞌari an:
- Kon book fu hotinndi, ndaga ɓii woꞌ naraaɗa yërí!
38 Ɓaa woꞌꞌa Yéesu an:
- Haꞌmudii, mi gëmin garaa!
Fodaama ya ƴíꞌꞌa ga fíkíi Yéesu.
39 Lëehíꞌta Yéesu woꞌꞌari an:
- Mi hay ëldúna doonaa ëldúna laak attiꞌ: en ɗanaa búumíꞌcii hot lañ ee ɓuwii en na kihotɗa búumu tërúus.
40 Laakka Fërísiyeeŋcaa ensee daama nari. Daa ɓa kelohee iñaa Yéesu woꞌɗa, ɓa meekissari an:
- Kon ɗí ɓan, ɗí iñcii búumíre?
41 Yéesu taassaɓa an:
- Ɗú enee ɓibúumíraa eneenaa ɗú enoo ɓitumoh-baakaaꞌ! Wayee ɗú woꞌ an: «Ɗí hotin», kërí tah ɗú tes ɓitumoh-baakaaꞌ.

*9:7 9: 7 Mbalkaa Sílowee enee ga ɗuuƴ teeraa Yéerúsaleem.