10
Liiwukaa woꞌ ga loo níirohaa yijófíꞌyaaɗa
Yéesu liiwukka an:
- kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: Ɓaa aas ngídii baalcii ee koorohhii halii wayee këldúkoh diliisaa, ɓaama iñaa lok, iñaa gúroh-waas. Wayee ɓaa aasoh haliiɗa, yërí en níirohii baalcii. Ɓaa neehi yopaa kiwatuk baalcaaɗa hayyi kilëgísiꞌ halaa ee baalcaa kelohsin koonaaci. Ya ɓay baalcii en ɓuuciɗa, yaa en ɓéeɓ ga teekaagari, ya meƴdohɓa fooh. Binaa ya meƴdoh baalcaagari ɓéeɓɓanaa, ya kuliyuk ga fíkíi, ɓa taabukiri ndaga ɓa ínohin koonaakaagari. Baalcaa taabukanndii múk ɓaa ɓa ínohoo, ɓa namanndi kinúp hen kay ɓa úsaayyi ndaga ɓa ínohoo koonaakaagari.
Yéesu liiwukkaɓa fodaama, wayee ɓa ínohéeríi iñaa ya waaree kiwoꞌɗa.
Yéesu woꞌissaɓa an:
- kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: mi yërí en halii ngídii baalcii. Ɓuwaa ɗeɓpoo kihayɗa, ɓéeɓɓa ɓilok na ɓigúroh-waas, wayee baalcaa súkúrukussiiɓa. Mi yërí en halii. Ɓaa aas, kooroh garoonaa hay kimúc. Ya hay kimín kiꞌaasi, ya meyi ee ya hay kihot iñaa ya líifɗohan lookci. 10 Lok nak, kilok, kiꞌap, na kiyah doŋ haydohiri. Mi nak, mi hay doonaa ɓuwii laak kipes ee ɓa laakka bi dooy sëk.
Yéesu tíkíꞌta Fërísiyeeŋcaa ga an:
11 - Mi yërí en níirohii yijófíꞌyii. Níiroh yijófíꞌ erohi kumuunci hen ndaga baalcaagari. 12 Wayee ɓaa enndii níiroh, laakkii baalcaa ee kopaꞌ doŋ tahhi kiníiꞌ. Ya hoti gumuu hayinaa, ya dal kinúp, ya foñ baalcaa, gumuufaa am ga baalcaa, tasaaroh yopaa. 13 Níirohaama núpin ndaga kopaꞌ tahhi kiníiꞌ ee baalcaa ɓíttiiri. 14-15 Mi yërí en níirohii yijófíꞌyii. Fodii dii Paamudii ínohhoo ee mi ínohinndiɗa, fodaama ɓan, mi ínohin baalciigoo, ee baalciigoo ínohinndoo. Ee ɓan, mi hay kiꞌeroh kumuunkiigoo ndaga baalciigoo. 16 Mi laakin ɓan baal ɓiliis ɓaa enussii ga ngídii wii ee mi jominɓa kihaydoh. Ɓa hay kisúkúruk iñaa mi woꞌɗa. Fodaama ɓa en yop wíinoo, níirohii en yíinoo.
17 Paamudii waarinndoo ndaga mi hay kiꞌeroh kumuunkiigoo, mi laasiska. 18 En kiꞌenaa, ken mínoo kiɓeɓ kumuunkiigoo. Newanndoo hen mi erohka. Mi laakin dooli kiꞌeroh kumuunkiigoo na kilaasiska. Iñuma yërí Paammboo nakkoo kitum.
19 Woꞌeencaa Yéesu woꞌ caama haydohissa kihëgískoh ga ɗuuƴ yaawúuꞌcaa. 20 Ɓiyewin gaɓa, ɓaa woꞌ an:
- Ɓii yii taam na Seytaani, ŋalaañkin! Ɗú en ya dii ɗú súkúrukiri?
21 Wayee ɓuwaa ɓíinoo, ɓaa woꞌ an:
- Ɓaa taam na Seytaani woꞌoo woꞌeencii cii de! Ee sah, Seytaani mín na kiꞌon búumíꞌ kihot?
Yaawúuꞌcaa sagussa kigëm Yéesu
22 Hídukoh ga jamaanu fiyoon, laakka feet ga Yéerúsaleem waa yaawúuꞌcaa feeti kiníindísuk besaa ɓa díŋkaanee Kooh Kaanfaagariɗa* 10: 22 Kaanfaa Kooh ga Yéerúsaleemɗa.. 23 Yéesu enee ga Kaanfaa Kooh, ya yaa tíidísuk ga ɗekataa woꞌu «Ruumaa Salomonɗa 10: 23 Malkat Tumeen 3: 11 na Tumeen 5: 12. Iñaa man na werandaa ee jíp ciyëgísíꞌ cërí amwa.24 Yaawúuꞌcaa dalla kihayu, wíilussari, ɓa woꞌꞌari an:
- Fu íisanndíi ga kúmpafii bi kera? En an fu yërí en Kiristaaniinaa, woꞌaaríika bi leeꞌ lañ.
25 Yéesu taassaɓa an:
- Iñaa mi woꞌeerúuka kera? Wayee ɗú gëmmbiiroo. Iñcii mi tumi ga teekii Paammbooɗa cërí seediꞌꞌoo. 26 Wayee ɗú gëmmbiiroo ndaga ɗú bokkii ga baalciigoo. 27 Baalciigoo súkúruksin iñaa mi woꞌɗa. Mi ínohinɓa ee ɓa ɓii taabukkoo.
28 Mi onɓa kipeskaa leehoo taaꞌɗa, ɓa saŋkuꞌoo múk ee ken teꞌooɓa ga yahhoo. 29 Iñii Paammboo eꞌtooɗa yërí wëñ kiyak iñaa en ɓéeɓ ee ken mínoo kiteꞌ dara ga yah Paamudii 10: 29 Iñii Paammboo… iñaa en ɓéeɓ laakin ga bíncaa ciɗewaacaa, caa woꞌ an: «Paammboo yii eꞌtooɓaɗa yërí wëñ kilaak ɓaa en ɓéeɓ.». 30 Mi na Paamudii, ɗí wíinoo.
31 Daama nak, yaawúuꞌcaa balawissa atoh kitapisoh Yéesu bi ya kaan. 32 Yéesu dallaɓa kiwoꞌ an:
- Mi tumin ga fíkíirúu enaama ciyewin cijófíꞌ, caa Paamudii onndoo kitum. Wiida ga tumeencaama tah bi ɗú waaꞌtoo kitapisoh atoh bi mi kaan?
33 Yaawúuꞌcaa woꞌꞌari an:
- Tumeen wijófíꞌ tahhii bi ɗí waaꞌtaa kitapisoh atoh, wayee dii fu ɓas Koohɗa tah. Ndaga fu ɓoꞌ doŋ ee fu waaꞌ haffu kitík Kooh.
34 Yéesu taassaɓa an:
- Bíduunun ga Këyítfaa waasiigarúu an Kooh woꞌin an: «Ɗú ɓikooh». 35 Ɓuwaa Kooh ëewdoh woꞌeenaama gaɓaɗa ya teekɓa ɓikooh ee iñaa Këyítfaa woꞌɗa ken mínoori kinís. 36 Mi, Kooh yërí tanukkoo, wossaroo ëldúna. Kon ɗú mín na kiwoꞌ an mi ɓasin Kooh ga dii mi woꞌ an mi kowu Koohɗa? 37 En lak mi tummbii iñcii Paammboo nakkooɗanaa, kaa gëmattoo. 38 Wayee en lak mi tumcanaa, luu enee an ɗú waaꞌtiiroo kigëm sah, gëmat tumeenciigoo, en ɗanaa ɗú ínoh píŋ an Paamudii yii garoo ee mi yii ga Paamudii.
39 Daama, ɓa ɓaa heelis kiꞌam Yéesu, wayee ya rëccaɓa.
40 Waa ennda ɗa, Yéesu karissa ɓakaa hanoh húlúwaa Yúrdeŋ gaaɗa, ga daa Saŋ bëtísiꞌohee ɓuwaaɗa, ya ennda daama. 41 Ɓoꞌ ɓiyewin hayussa gari ee ɓa ɓaa woꞌ an:
- Saŋ déy tummbii kíntaan wíinoo, wayee ɓéeɓ iñaa ya woꞌee ga ɓii yiiɗa enee kayoh.
42 Waa ennda ɗa ɓoꞌ ɓiyewin daama gëmussa ga Yéesu.

*10:22 10: 22 Kaanfaa Kooh ga Yéerúsaleemɗa.

10:23 10: 23 Malkat Tumeen 3: 11 na Tumeen 5: 12. Iñaa man na werandaa ee jíp ciyëgísíꞌ cërí amwa.

10:29 10: 29 Iñii Paammboo… iñaa en ɓéeɓ laakin ga bíncaa ciɗewaacaa, caa woꞌ an: «Paammboo yii eꞌtooɓaɗa yërí wëñ kilaak ɓaa en ɓéeɓ.»