11
Lasaaꞌ, fiilii Yéesu kaannda
Laakka ɓaa keen ɗúukool. Ya teeksee Lasaaꞌ ee dëkee Bétaníi, dëk-kawaa Mërí na Marta dëkohɗa. (Mërí yiima yërí en yaa leefee laꞌkoleñaa ga kotcaa Haꞌmudii, ya moossaca na fenfaagariɗa. Këmëeŋkíɓa Lasaaꞌ yërí ɗúukoolee.) Yaakmuncaa Lasaa ɓanakɓaa ɓiɓetiɓaa wosohussa ga Yéesu kiwoꞌꞌi an:
- Haꞌmudii, fiiliifu ɗúukoolin.
Daa Yéesu kelohee iñaama, ya woꞌꞌa an:
- Ɗúukoolaa Lasaaꞌ waama, ɓayoo kumuunci, wayee wa ƴah kiteewoh ndamii Kooh, ee doonaa Kowukii Kooh laak Ndam ga.
Marta na këmëeŋkíci Mërí na Lasaaꞌ ensee ɓuwaa Yéesu waarin. Yéesu ɓaatta kiyuŋ bes kanak ga ɗekataa ya enoheeɗa ee lak ya yéegin an Lasaaꞌ ɗúukoolin. Lëehíꞌta ya woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:
- Ɗu ɓoyukat Yúudée.
Tëelíbéecaagari taassari an:
- Jëgírohii, maañnjii dara, yaawúuꞌcaa heelseeraa kitapisoh na atoh bi fu kaan ee an fu waaꞌ kiɓoyukis daama!
Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Hanaa noh-noh wíinoo tumirii wahtu cidaaŋkaah na wahtu kanak? Binaa ɓoꞌ tíin na nohaa, ya këftukoo, ndaga ya hoti leeꞌlaatii ga ëldúnaaɗa. 10 Wayee binaa ɓoꞌ tíin na wekaa, hay kikëftuk ndaga ya taammbii na leeꞌlaat.
11 Lëehíꞌta, ya tíkka ga an:
- Fiiliiruu Lasaaꞌ neehin, mi hay kikaꞌ, mi yúunneeri.
12 Tëelíbéecaa taassa an:
- Haꞌmudii, en lak ya neeh henaa, ya hay kitani.
13 Yéesu woꞌee kikaankaa Lasaaꞌ, wayee tëelíbéecaagari fooŋsee an ya woꞌ pëní-fayaaŋ.
14 Yéesu dallaɓa kiwoꞌ faŋ an:
- Lasaaꞌ kaanin, 15 laakkiiroo da, wayee ɗú tah ka newohharoo ɗa, en ɗanaa ɗú gëm garoo. Ɗu ƴahat kon bi gari.
16 Waa ennda ɗa, Toomaa yaa woꞌu Síisaaɗa, woꞌꞌa tëelíbéecaa ɓíinoo an:
- Ɗu ɓan, ɗu karat na Jëgírohii, ɗu kaannee nari!
Yéesu yërí en kimílískii, ennda kipeskii
17 Ga waa Yéesu leꞌɗa, ya laak Lasaaꞌ acuunun bi laakin bes cinikiis. 18 Bétaníi en ga yahaa Yéerúsaleem, ee ca úsaayohin iñaa leꞌ kíloomeet kaahay. 19 Lak yaawúuꞌ ɓiyewin hayuunun ga Marta na Mërí kicolukɓa ga këmëeŋkíɓa yaa kaanɗa.
20 Daa Marta kelohee an Yéesu hayin, ya meƴca kitëebílukki, wayee Mërí yuŋnga ga kaanfaa.
21 Marta dalla kiwoꞌ Yéesu an:
- Haꞌmudii, fu enee diinaa, eneenaa këmëeŋkíroo kaanoo. 22 Wayee bi diima sah, mi ínohin an tóoh iñaa fu kíim Koohaa, onndaari.
23 Yéesu woꞌꞌa Marta an:
- Këmëeŋkífu hay kimílís.
24 Marta taassa an:
- Mi ínohin an ya hay kimílís besaa ɓuwaa mílísan bëríi ga besaa mëeñjohɗa.
25 Yéesu woꞌꞌari an:
- Mi en kimílís, mi en kipes. Ɓaa gëm garoonaa, luu ya kaanee, ya hay kipes. 26 Ee ɓaa pes gëm garoo tóoh, kaanoo múk. Fu gëmin iñume?
27 Marta taassa an:
- Ee Haꞌmudii, mi gëmin dijófíꞌ an fu yërí en Kiristaanii, Kowukii Kooh, yii jomee kihay ëldúnaɗa.
Yéesu kodukka
28 Daa Marta lëehɗee kiwoꞌ fodaama, ya yaa ƴah kiɓaynee Mërí këmëeŋkíci. Ya leꞌꞌa, móodíꞌtari an:
- Jëgírohii yii dii, ee ya meekisohhaa.
29 Daa Mërí kelohee iñaama, ya dalla kikoluk, yaa ƴah ga Yéesu. 30 Wiima lak Yéesu aassii dëkaa duum, wayee ya lísee kites ga ɗekataa Marta hayeeri kitëebílukɗa. 31 Yaawúuꞌcaa wéetalsee Mërí ga kaanfaaɗa, daa ɓa hotee Mërí kolukka, yaa íisuk fooh, ɓa ɓaa taabukki. Ɓa foogee an ya ƴah loyaa kidayuknee daama.
32 Daa Mërí leꞌee ɗekataa Yéesu enoheeɗa, ya hottari, ya ƴíꞌꞌa ga kotcaagari, woꞌꞌa Yéesu an:
- Haꞌmudii, fu enee diinaa eneenaa këmëeŋkíroo kaanoo.
33 Daa Yéesu hotee Mërí yaa koduk, ya na yaawúuꞌcaa taabee nariɗa, faanci púnnda keeñci leehha, 34 ya meekissaɓa an:
- Ɗú ac Lasaaꞌ gaɗa?
Ɓa taassari an:
- Haꞌmudii, haya fu hot.
35 Daama Yéesu kodukka. 36 Waa ennda ɗa, yaawúuꞌcaa ɓaa woꞌ an:
- Malkat dii ya hídeeri kiwaaꞌɗa.
37 Wayee laakka gaɓa ɓaa woꞌ an:
- Ya yii ya onee búumíraa kihotɗa, ya mínéeríi ɓan kitum bi Lasaaꞌ kaanoone?
Lasaaꞌ ɓoƴkissa ga kipes
38 Waa ennda ɗa, ɓaatissa ga, keeñaa Yéesu wëñnja kileeh, ya yaa ƴah loyaa. Loyaa enee nogaa yotu ga jaŋjagaa ee atoh wiyaak lagussa ga kúuwkaa.
39 Yéesu woꞌꞌa an:
- Nísat atohii!
Marta, yaak yii kaanɗa, woꞌꞌari an:
- Haꞌmudii, ya jomin kidal kiꞌot ndaga tumin bes cinikiis caa ya en ga ɗuuƴ loyii.
40 Yéesu taassari an:
- Mi woꞌéeríiraa an binaa fu gëmaa, fu hay kihot ndamii Koohe?
41 Ɓa níssa atohaa. Yéesu ɓëwíꞌta hascaagari ɗook asamaan, woꞌꞌa an:
- Paamudii, mi gërëminndaa ga dii fu súkúrukinndooɗa. 42 Mi ínohin an fu súkúrukinndoo besaa en ɓéeɓ. Wayee ɓuwii wíilloo ɓii ɓërí tah mi woꞌ iñii yii, doonaa ɓa gëm an fu wossoo.
43 Daa Yéesu lëehɗee kiwoꞌ iñaama, ya fiippa koonaa ga ɗook an:
- Lasaaꞌ, meyaa fooh!
44 Lasaaꞌ meƴca fooh, kotcaagari na yahcaa múuluunun na lëmíi, fíkíifaa kúnukin na úuf.
Yéesu woꞌꞌa ɓuwaa an:
- Múulísatti, ɗú íissi ya ƴee!
Yaawúuꞌcaa ɓaa pokoh noh kiꞌapluk Yéesu
(Mëccëe 26: 1-5; Marka 14: 1-2; Lúkkaa 22: 1-2)
45 Yaawúuꞌ ɓiyewin ga ɓaa hayee kaan Mërí ee hotsee iñaa Yéesu tumee yaamaɗa* 11: 45 Iñaa Yéesu tumee yaama: hídukoh ga kaanaa Lasaaꞌ bi Yéesu mílísiꞌtariɗa., gëmussa gari. 46 Wayee laakka gaɓa ɓaa kaꞌ ga Fërísiyeeŋcaa, ɓéestíꞌtaɓa iñaa Yéesu tumeeɗa. 47 Waa ennda ɗa, sarahohcaa ɓiyaakɓaa na Fërísiyeeŋcaa dalla kiɓëytoh paanaa wiyaakwaa. Ɓa woꞌꞌa an:
- Ɓii yii kat, iñii ya tum ga kíntaanɗa hëpin. Ɗu tuman na? 48 Binaa ɗu íissi ga iñii ya enukohɗanaa, ɓéeɓ hay gari kigëm, ee baanaa ɓu-Room hay kikeenu ga ɗookkuu, ɓa pook Kaanfaa Kooh, ɓa tas heetiigaruu!
49 Kayíf, yíinoo gaɓa ee kíisci 11: 49 Kayíf Ga jamaanaa iñcaama heweeɗa, Kayíf yërí enee haꞌ-kaadaa sarahohcaa. Ɓa falsi bi ga kikaanɓa wala book ɓu-Room nísɓa ga kikuliyuk. laakki lak yërí enee haꞌ-kaadaa sarahohcaa, dalla kiwoꞌ an:
- Ɗú daal, ɗú ínohoo iñii laakɗa. 50 Ɗú hottii an iñaa gën garúuɗa yërí en ɓoꞌ yíinoo kaniꞌ ɓéeɓ kúlkiine? Fodaama heetii ɗúboo ɓéeɓwa.
51 En kiꞌenaa, iñaa Kayíf woꞌ yaama meyohéeríi gari. Ya yërí enee haꞌ-kaadaa sarahohcaa kíisci, ee fodii sëldíiga-Kooh ya woꞌꞌa an Yéesu jomin kikaan ndaga heetaagari. 52 Enndii an Yéesu jomee kikaaniꞌ heetaagari doŋ, wayee ɓan ya jomee kikaan, doonaa ya hídíroh ɓéeɓ towutii Kooh tasarukoh ga ëldúnaɗa, ee ɓa en heet wíinoo.
53 Aboh ga besaa bëríi, ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa abussa an ɓa hay kiꞌapluk Yéesu. 54 Iñaama tahha Yéesu íissa kikari na kihayi ga ɗuuƴ yaawúuꞌcaa, ɓéeɓ hotiri. Ya nammba kikaꞌ teeraa Efarayím ga gohaa hanoh ɓak ëgíꞌ-dúndagaaɗa. Ya ennda daama na tëelíbéecaagari.
55 Waama lak feetaa Paakaa Yaawúuꞌcaa deeyin, ɓoꞌ ɓiyewin meyohussa gohcaa ɓa dëkohɗa, karussa Yéerúsaleem kisétíꞌsiruk, balaa feetaanaa. 56 Ɓa ɓaa raas Yéesu, ee ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh ɓa enoheeɗa, ɓa ɓaa meekisoh ga díkaantiɓa an:
- Ɗú ínoh ya ga? Ya hayanndii feetiine?
57 Sarahohcaa ɓiyaakɓaa na Fërísiyeeŋcaa nakohsee an laak ɓaa ínoh daa Yéesu enohɗanaa, ya leꞌdohatka gaɓa, en ɗanaa, ya abu.

*11:45 11: 45 Iñaa Yéesu tumee yaama: hídukoh ga kaanaa Lasaaꞌ bi Yéesu mílísiꞌtariɗa.

11:49 11: 49 Kayíf Ga jamaanaa iñcaama heweeɗa, Kayíf yërí enee haꞌ-kaadaa sarahohcaa. Ɓa falsi bi ga kikaanɓa wala book ɓu-Room nísɓa ga kikuliyuk.