13
Yéesu tíssa kotcaa tëelíbéecaagari
Enee ga besaa balaa Paakaa yaawúuꞌcaa. Yéesu ínoheera an wahtaa ya jom kikolkoh ëldúna, ya ɓoyuk ga Paamciɗa leꞌin. Ya mosee kiwaaꞌ ɓuunci ga ëldúna ee ya waaꞌtaɓa bi ga daa ya kaanoh.
Yéesu enee na kicuuníinuk na tëelíbéecaagari. Seytaani, lakanaa tumin kumëeñíꞌ ga keeñaa Yúdaa Iskariyot, kowukaa Simoŋ, halaat kitoon Yéesu. Yéesu ínoheera an ya meyoh ga Kooh ee ya ƴah kiɓoyukis gari. Ee ɓan ya ínoheera an Kooh, Paamudii tíkin tóoh ga yahci. Fodaama ya kolukka ga cuuníinfaa, ya ɗolla kúltífaagari hanoh ɗookɗa, ya ɓeɓpa úuf, pëkírukka. Lëehíꞌta ya íiffa músú ga kanu, ya yaa tís kotcaa tëelíbéecaagari, ee ya yaa moosca na úufaa ya pëkírukeeɗa. Daa ya leꞌ bi ga Simoŋ-Peeꞌ, yaama woꞌꞌari an:
- Fu Haꞌmudii, fu tísiꞌtoo kotciigoone?
Yéesu loffari an:
- Iñii mi tum yii, fu ínohoori diimaɗa, wayee fu ínohanndi ga iñii aaw fíkíiɗa.
Peeꞌ woꞌꞌari an:
- Kitísiꞌtoo kotciigoone? Múk!
Yéesu loffari an:
- Mi tísiꞌtiiraacanaa, fu boksisoo naroo ga dara.
Simoŋ-Peeꞌ woꞌꞌari an:
- En ɗanaa Haꞌmudii, kaa eem ga kitís kotcii rek, wayee tísaa yahcii na hafii ɓan.
10 Yéesu woꞌꞌari an:
- Ɓaa ɓookkin, soolukkii kitísuk, enndii kotcaa rekaa, ndaga lak ya setin wic. Ɗú nak, ɗú setin wayee enndii ɓéeɓpúu. 11 (Yéesu ínoheera ɓaa ƴahhi kitoonɗa, kërí tah ya woꞌꞌa an «ɗú setin wayee enndii ɓéeɓpúu.»)
12 Ga waa ya lëehíꞌtaɓa kitísiꞌ kotcaaɗa, ya ekkissa kúltífaagari, ya yugissa kiñam, woꞌꞌaɓa an:
- Iñii mi tumiꞌtúuɗa, ɗú ínohinndine? 13 Ɗú, ɗú ɓayiroo «Jëgírohii», ɗú ɓayiroo «Haꞌmudii», ee ɗú woꞌ kayoh ndaga mi yërí. 14 Kon en lak mi Haꞌmudii, mi Jëgírohii, mi tísiꞌtúu kotaa, ɗú ga kihaffúu, yaa en ɓéeɓ ɓan jomin mooroomci kitísiꞌ kot.
15 Mi teewinndúu waas, doonaa fodii dii mi tumiꞌtúuɗa ɗú tumɗa ɓan.
16 Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: súrga wëñoo kilaak solu haꞌ-kaanci ee ɓaa wosu hen wëñoo kilaak solu ɓaa wossiɗa. 17 Ɗú ínohin iñaama. Kon binaa ɗú taabukkanaa, ɗú hay kiyewin múuꞌ.
18 Yéesu woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:
- Enndii ɗú ɓéeɓpúu, ɗú tahhoo kiwoꞌ. Mi ínohin ɓuwaa mi tanukɗa. Wayee iñii Këyítfaa woꞌ yii jomin kilaak: «Ɓaa bokee naroo kanuɗa, oninndoo bíiŋ.» 13: 18 Kañcaa 41: 10. 19 Mi yii woꞌꞌúuka diimaɗa balaa iñaama laakaa, en ɗanaa binaa wa laakaa ɗú ínoh an “mi en ɓii mi enɗa.” 20 Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: ɓaa fu took ɓaa mi wosɗanaa, fu tookkoo ɓan mi ga kihaffoo. Ee ɓaa fu tookkoonaa, fu took ɓaa wossooɗa ɓan.
21 Ga waa Yéesu lëehíꞌta kiwoꞌ fodaama, keeñci leehha tak, ya woꞌꞌa faŋ an:
- Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka: yíinoo garúu hayyoo kitoon.
22 Tëelíbéecaa ɓaa malakoh, ndaga ɓa ínohéeríi ɓaa Yéesu woꞌ nariɗa. 23 Yíinoo ga tëelíbéecaa, yaa Yéesu keeñukɗa, lak yaa ga yahaaci. 24 Simoŋ-Peeꞌ kalayyari kiwoꞌꞌi, ya meekisoh ɓaa Yéesu woꞌ nariɗa. 25 Tëelíbéenaa tobinukka ga Yéesu, meekissari an:
- Haꞌmudii, ɓaama ya ɓa?
26 Yéesu taassari an:
- Mi hay kiñoon ƴaak-mbúurú ga ñamahii, ee ɓaa mi eranwaɗa, yërí ya.
Yéesu dalla kiɓeɓ ƴaak-mbúuraa, ñoonndawa ga ñamahaa, eꞌta Yúdaa, kowukaa Simoŋ Iskariyot. 27 Daa Yúdaa ñam mbúuraa hen rek, Seytaani aassa gari. Yéesu woꞌꞌari an:
- Iñum fu ƴah kitumɗa, gaawaa ga!
28 (Wayee laakkii yíinoo ga ɓuwaa bokee nari kiñamɗa yaa ínoh iñaa tah Yéesu woꞌꞌikaɗa. 29 Yúdaa yërí enee ɗaakoh-koparaagaɓa. Kërí tah, laakka tëelíbéecaa fooŋ an Yéesu wossi kilomnee iñaa ɓa sooluk ga hewaa, wala kisarahnee ɓuwaa laakoo daraɗa.) 30 Yúdaa ɓeɓpa ƴaak-mbúuraa Yéesu ereeriɗa, ya dalla kimeƴ. Waama lak Kooh hoowin.
Yéesu dígalla apotaaꞌcaa enaama yiꞌas
31 Ga waa Yúdaa meƴca, Yéesu woꞌꞌa an:
- Diima Kowukii ɓii laakin ndam ee ndamii Kooh laakɗa kooroh gari, 32 [ee binaa ndamaa Kooh laakɗa kooroh garinaa], Kooh ɓan hayyi kindam na kihafci ee ya hayka kitum diima diima. 33 Ɓiƴaay, kitessoo narúu maañissii. Ɗú hayyoo kiraas, wayee iñaa mi woꞌee yaawúuꞌcaaɗa yërí mi woꞌꞌúu diima: Dii mi aawɗa, ɗú mínoo da kikaꞌ. 34 Diimaɗa, mi dígallúu iñii yiꞌasyii yii: waarohat ga díkaantirúu. Fodii dii mi waaꞌtúuɗa, ɗú ɓan, ɗú jom ɗa kiwaaroh ga díkaantirúu. 35 Binaa ɗú waarohaa, iñaama hay kiteeɓ ɓéeɓ an ɗú ɓitëelíbéeroo.
Yéesu yéegalohha an Peeꞌ hayyi kitaasuk
(Lúkkaa 22: 31-34; Marka 14: 27-31; Mëccëe 26: 31-35)
36 Simoŋ-Peeꞌ meekissa Yéesu an:
- Haꞌmudii, fu ƴah gada?
Yéesu taassari an:
- Daa mi en na kiƴahɗa, fu mínooroo da kitaabuk diimaɗa, wayee paaf fíkíi, fu hayyoo da kitaabuk.
37 Simoŋ-Peeꞌ woꞌꞌari an:
- Haꞌmudii, iñii tah ya mi mínooraa kitaabuk diimaɗa? Mi tuukin tek ga kiꞌeroh kumuunkiigoo ndaga fu.
38 Yéesu taassari an:
- Fu tuukin ga kiꞌeroh kumuunkiigaraa ndaga mine? Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌaaka: bi siik-pabu kodaa, fu hayyoo kitaasuk waas kaahay.

13:18 13: 18 Kañcaa 41: 10.