14
Yéesu yërí en waasii ëewruk ga Paamudiiɗa
Yéesu woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:
Kaa jaahliꞌat! Ɗú gëmin ga Kooh, gëmat garoo ɓan. Kaan Paammboo yewinin didëkaaꞌ. Ee iñaama laakéeríinaa, eneenaa mi woꞌoorúu an mi yii ƴahhúu kiwaayukɗinee daa ɗú enan. Ee mi kaꞌ mi waayukiꞌtúu ɗekataanaa, mi hay kihayis mi ɓeɓpúu ga yahaaroo, doonaa daa mi enaa, ɗú ɓan ɗú en da. Ɗú ínohin waasii ëewruk ga dii mi ƴahɗa.
Toomaa woꞌꞌari an:
Haꞌmudii, ɗí ínohoo dii fu aawɗa, ɗí mínan na kiꞌínoh waasii?
Yéesu taassari an:
- Mi yërí en waasii, mi en kayoh, mi en kipeskii. Ken mínoo kikaꞌ ga Paamudii ee koorohhii garoo. Enee an ɗú ínohinndoonaa, eneenaa ɗú ínohin Paammboo ɓan. Diima deŋ ɗú ínohinndi ee ɗú hotinndi.
Filiip woꞌꞌa Yéesu an:
- Haꞌmudii, teewaaríi Paamudii ee iñaama hayyíi kidooy.
Yéesu taassari an:
- Mi enin narúu yimëeñíꞌ, ee bi wati Filiip, fu ínohooroone? Ɓaa hotinndoonaa, hotin Paamudii. Kon iñii tah ya fu woꞌ an: «Teewaaríi Paamudii?» 10 Fu gëmmbii an mi yii ga Paamudii ee Paamudii yii garoone? Woꞌeencii mi woꞌꞌúuɗa meyohhii garoo. Wayee Paamudii dëk garooɗa, yërí tum lëgëyiigari. 11 Mi woꞌꞌúu man: mi yii ga Paamudii ee Paamudii yii garoonaa, gëmattoo. Luu enndii dara, ɗú gëm sah ndaga tumeencii ɗú hotɗa.
12 Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka, ɓaa gëm garoonaa, ya ɓan hay kimín kitum iñcii mi tumiɗa, ya hay kitum sah caa wëñɗa, ndaga mi yii ƴah ga Paamudii. 13 Ee ɓéeɓ iñaa ɗú kíim ga teekiigoonaa mi hayyi kitum, en ɗanaa Kowukii teewoh ndamii Paamudii laakɗa. 14 Binaa ɗú kíimmboo yen ga teekkoonaa, mi tummbi.
Yéesu dígohha Helaa yiselaꞌíꞌyaa
Yéesu woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:
15 - Binaa ɗú waaꞌtoonaa, ɗú hay kitaabuk iñcii mi nakoh kitumɗa. 16 Ee mi, mi hay kikíim Paamudii ya onndúu ɓoꞌ yiliis yaa amɗohanndúu, yaa enan narúu bi taaꞌ. 17 Ɓaa yaama, yërí en Helaa yiselaꞌíꞌyaa teewohi kayohɗa. Ɓu-ëldúna mínsoori kiteꞌ, ndaga ɓa mínoori kihot, ee ɓa ínohoori. Wayee ɗú, ɗú ínohinndi, ndaga ya dëk narúu ee ya yii garúu bi taaꞌ.
18 Mi foñanndiirúu fodii tubaayu, mi hay kiɓoyukis garúu. 19 Tesin ga jutuut ɓu-ëldúna hotsisanndiiroo, wayee ɗú, ɗú hayyoo kihot, ndaga mi yii pes ee ɗú ɓan ɗú hay kipes. 20 Besaama leꞌ bëríinaa, ɗú hay kiꞌínoh an mi yii ga Paammboo, ɗú ínoh an ɗú ɓii garoo ee ɓan mi yii garúu. 21 Ɓaa waarinndoo yërí en ɓaa am iñaa mi nakoh ee taabukiwaɗa. Ɓaa waaꞌtoonaa, Paammboo hayyi kiwaaꞌ, mi ɓan, mi hayyi kiwaaꞌ, ee mi teewoh haffoo gari.
22 Yúdaa, ee bokkii na Yúdaa Iskariyot, woꞌꞌari an:
- Haꞌmudii, mín na kiꞌen an fu ƴah kiteewoh haffu garíi ɗí haŋngíi, ee an fu ƴahhii kiteewukoh haffuu ga ɓu-ëldúna tóoh?
23 Yéesu taassari an:
- Binaa ɓoꞌ waaꞌtoonaa, hay kiꞌam ga keeñci iñaa mi woꞌ. Ee Paamnboo hayyi kiwaaꞌ, mi na Paammboo ɗí hay gari ee ɗí dëk ga kaanci. 24 Ɓaa waaꞌtiiroo, aboo iñaa mi woꞌ. Ee iñii ɗú keloh mi woꞌ yii meyohhii garoo wayee meyoh ga Paamudii wossooɗa.
25 Mi woꞌinndúu iñuma, waa mi yii lís narúu kiꞌen. 26 Lëehíraa, ɓaa ƴahhúu kiꞌamɗoh ee yërí en Helaa yiselaꞌíꞌyaa Paammboo ƴah kiwosoh ga teekiigooɗa hayyúu kijëgíꞌ tóoh ee ya hayyúu kiníindís tóoh iñcaa mi woꞌeerúuɗa. 27 Mi yii foñiꞌtúu jam. Jamiigoo wërí mi onndúu. Mi onndiirúuwa fodii dii ɓu-ëldúna onohiwaɗa, kaa lëyat ee kaa niikat. 28 Ɗú kelohin mi woꞌinndúu an: «Mi yii ƴah ee mi hay kiɓoyukis garúu.» Binaa ɗú waareeroonaa, ɗú neɓluk ga dii mi en na kiƴah ga Paamudiiɗa, ndaga Paamudii yërí wëñnjoo kiyak. 29 Mi woꞌinndúuka diimaɗa, balaa iñcaama laakaa. En ɗanaa ca laak bëríinaa, ɗú gëmmboo. 30 Saawalloo narúu hooꞌsanndii ndaga sépíꞌíꞌ-ga-nofii, yii tík yahci ga ëldúnaɗa, yii hay. En kiꞌenaa, ya mínoo dara garoo. 31 Wayee mi tum fodii dii ya nakkoo kitumɗa. En ɗanaa, ɓu-ëldúna mín kiꞌínoh an mi keeñukin Paamudii, Kolkat, ɗu meyohat dii, ɗu ƴee!