15
Kedik na toytaagari
Yéesu tíkka ga an:
- Mi yërí en kedik-biiñkii kukayohkii, ee Paammboo yërí en yii líni kedik-biiñkiiɗa. Koykaa jok garoo, ee límmbii tóoh, ya hayka kigúꞌ. Wayee koykaa lím towaa, ya hayka kipaas bi set doonaa ka wëñ ɗa kilím. Ɗú nak, ɗú sétíruunun haat ndaga iñcii mi jëgíꞌtúuɗa. Enat naroo wíinoo fodii dii mi en narúu wíinooɗa. Fodaa daa koy kedik, ka jokukkii ga kedikkaa, ka haŋka doŋ, ka mínoo kilím towuɗa, ɗú ɓan, ɗú madan fodaama binaa ɗú enndii wíinoo naroonaa.
Mi yërí en kedik-biiñkii, ɗú ɓërí en toytii. Ɓaa en wíinoo naroo ee mi en wíinoo nariɗa man na kedikkaa lím towu tiyewin; wayee ɗú enndii naroonaa ɗú mínoo dara kitum. Ɓaa enndii naroo wíinoonaa, hay kijafu ga fooh fodii toy tiƴowuu, ta súɓ. Lëehíraa, ta nëgírohu, ta jafu ga kiwii, ta aaw kitak. Binaa ɗú en wíinoo naroo ee woꞌeenciigoo yëgís ga ɗuuƴcúunaa, kíimat iñaa neɓpúu, ɗú hayyi kiꞌonu. Iñaa en ndam ga Paammbooɗa wërí en an ɗú man na kedikkaa lím towu tiyewin ee iñaama yërí teewohan an ɗú ɓitëelíbéeroo. Fodaa daa Paammboo waaꞌtooɗa, mi ɓan mi waaꞌtúuɗa. Dëkat ga kiwaarohkii mi teeɓpúuɗa. 10 Binaa ɗú am iñcii mi nakkúuɗanaa, ɗú hay kidëk ga kiwaarohkii mi teeɓpúuɗa, fodaa daa mi abee iñaa Paammboo nakeeroo ee mi yii dëkka ga kiwaarohkii ya teeɓpooɗa.
11 Mi woꞌꞌúu iñcuma doonaa keeñ-soosii en narooɗa en garúu ee ɗú líif na keeñ-soos. 12 Iñii yii yërí mi nakkúu: Waarohat ga díkaantirúu fodii dii mi waaꞌtúuɗa. 13 Laakkii kiwaarohkaa yak bi leꞌ ga kiꞌonoh kumuunfu ndaga ɓifiiliifu. 14 Ɗú ɓifiiliiroo binaa ɗú tum iñii mi nakkúuɗanaa. 15 Mi ɓaysisoorúu ga teekii súrga, ndaga súrga ínohoo dara ga iñaa haꞌ-kaanci tumi. Mi ɓayyúu ga teekii fiilii, ndaga mi oninndúu kiꞌínoh ɓéeɓ iñaa mi ɓewoh ga Paammbooɗa. 16 Enndii ɗú ɓërí tanndoo, wayee mi, mi tanndúu. Mi fallarúu, mi wossarúu ɗú kaꞌ ee ɗú tum fodii kedikkaa lími towu, towutaa leehoo. Kërí tahan bi ɓéeɓ iñaa ɗú kíim Paamudii ga teekiigoonaa, ya hayyúuri kiꞌon. 17 Iñii mi nakkúuɗa yërí en kiwaaroh ga díkaantirúu.
Ɓu-ëldúna hay kisagu ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa
18 Yéesu tíkka ga an:
- Binaa ɓu-ëldúna sagussúunaa, ínohat an ɓa saginndoo balaa ɗúnaa. 19 Enee an ɗú bok ga ëldúnanaa, eneenaa ëldúna hayyúu kiwaaꞌ ndaga ya waarin iñaa en yuuci. Wayee ɗú, ɗú bokkii ga ëldúna. Mi, mi tanukinndúu ga ɗuuƴɓa. Kërí tah ɓu-ëldúna saŋngúu. 20 Níindísukat iñii mi woꞌeerúuɗa: «Súrga wëñoo kilaak solu haꞌ-kaanci». En an mi, ɓa hatalinndoo ga kipesaa, ɗú ɓan, ɓa hayyúu kihatal ga kipes. En an ɓa abin iñii mi jëgírohɗanaa, ɓa hay kiꞌam iñcaa ɗú ƴahɓa kijëgíꞌɗa ɓan. 21 Mi hay kitah, ɓa tíkkúu iñcuma tóoh ndaga ɓa ínohoo ɓii wossooɗa. 22 Enee an mi hayyii, enee an mi woꞌꞌii naɓanaa, eneenaa baakaaꞌ tíkkoo gaɓa. Wayee diima, baakaaꞌciigaɓa laakoo lay. 23 Ɓaa saŋngoonaa, sagin Paammboo ɓan. 24 Enee an mi tummbii ga ɗuuƴɓa iñaa ken mosoo kitumaa, eneenaa ɓa, baakaaꞌ tíkkoo gaɓa. Wayee diima, ɓa hotin iñcii mi tumɗa, ee ɓa saginndíi, mi na Paammboo. 25 Wayee iñaama laakin ee fodaama iñii yii bídu ga Këyítfaa Waasaa Móyíisɗa matin: «Ɓa saginndoo ee ɓa tíkkiika ga fen.»
26 Mi hayyúu kiwosoh ga teekii Paamudii ɓaa amɗohanndúu. Yërí en Helaa teewohi kayoh ee kúlkoh ga Paamudiiɗa. Ya hayaa, ya hay kiseediꞌ iñaa aaw garoo. 27 Ee ɗú ɓan, ɗú hay kiꞌen seediroo ndaga ɗú enee naroo aboh ga dalaaraa.