16
Yéesu tíkissa ga an:
- Mi woꞌinndúu iñuma doonaa ɗú foñoo ngëmiigarúu. Ɗú hay kikaalu ga jaanguciigaruu* 16: 2 Jaanguciigaruu Yéesu woꞌ jaangu-yaawúuꞌcaa waama.. Ee sah wahtu waa hay, waa ɓuwaa apanndúuɗa fooŋsan an ɓa en na kijaamuk Kooh ga iñaama. Iñaama ɓa hayyi kitum ndaga ɓa ínohoo ken garíi, enndii mi enndii Paamudii. Mi woꞌꞌúu iñuma diima doonaa wahtaama leꞌaa, ɗú níindísuk an mi woꞌeerarúuka.
Iñcaa Helaa yiselaꞌíꞌyaa ƴah kitumɗa
Yéesu ɓaatta ga woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:
- Iñuma mi woꞌꞌiirúuri ga wii ɗú dal narooɗa ndaga lak mi enee narúu. Diimaɗa mi yii ƴah ga ɓaa wossooɗa ee yíinoo garúu meekissiiroo an: «fu ƴah gada?». Keeñnjúu leehin tak ndaga iñii mi yéegallúuɗa. Moona mi woꞌꞌúu kayoh: iñaa gën garúu wërí en mi kaꞌ. En kiꞌenaa, mi kaꞌtiinaa, ɓaa ƴahhúu kiꞌamɗohɗa hayoo. Wayee binaa mi karaa nak, mi hayyúuri kiwosoh. Ee binaa ya hayaa, ya hay kiɓúl ɓu-ëldúna ga iñaa en baakaaꞌ, ga iñaa en kijúɓ na ga iñaa en kiꞌattiꞌkaa Koohɗa. Ya hayɓa kiɓúl ga an ɓa ɓaa ga baakaaꞌ wiyaak ndaga dii ɓa gëmmbii garooɗa. 10 Ya hayɓa kiɓúl ga an mi ɓoꞌ yijúwíꞌ ndaga dii mi yii ƴah ga Paamudii ee ɗú hotsisanndiirooɗa. 11 Ya hayɓa kiɓúl ga an Kooh yërí laak kiꞌattiꞌ ndaga ga dii yii tík yah ga ëldúna attiꞌuunun kumëeñíꞌɗa.
12 Mi lís kitesoh enaama ciyewin caa mi jommbúu kiwoꞌ, wayee ɗú hatinooca diima. 13 Binaa Helaa teewohi kayohɗa hayaa, ya hayyúu kiníiꞌ ga tóoh iñaa en kayoh. En kiꞌenaa, iñcaa ya ƴah kiwoꞌɗa meyohanndii gari, wayee ya woꞌanndúu ɓéeɓ iñcaa ya keloh ga Paamudiiɗa ee ya hayyúu kiyéegal iñcaa ƴah kilaak ga fíkíiɗa. 14 Ya hay kiteewoh ndamii mi laakɗa ndaga ya ɓewan ga iñaa mi laak, ya yéegallúuri. 15 Ɓéeɓ iñaa Paamudii laak, yuuroo. Kërí tah mi woꞌꞌúu an Helaa yiselaꞌíꞌyaa ɓewan ga iñaa mi laak, ya yéegallúuri.
Keeñcaa tëelíbéecaa hay kileeh ee ca hay kimëeñjoh kisoos
16 Yéesu woꞌissa tëelíbéecaagari an:
- Tesin ga jutuut ɗú hotsanndiiroo, ee tík ga jutuutaa ɗú hayyoo kihotis.
17 Ga tëelíbéecaagari, laakka ɓaa dalu kiwoꞌ ga díkaantiɓa an:
- Ya waaꞌtuu ya kiwoꞌ duma an: «Tesin ga jutuut ɗú hotsisanndiiroo ee tík ga jutuutaa ɗú hayyoo kihotis?» Ee ɓan ya woꞌin an: «Mi yii ƴah ga Paamudii.» 18 Ɓa tíkissa ga an:
«Jutuutaa ya woꞌ waama, wa ya? Iñii ya waaꞌ kiwoꞌɗa daal ɓoꞌ ínohoori.»
19 Yéesu ínohha an ɓa waaꞌti kimeekis, ya woꞌꞌaɓa an:
- Ɗú ɓii meekisoh ga díkaantirúu kiwaaꞌ kiꞌínoh iñii mi woꞌ an: «Tesin ga jutuut ɗú hotsanndiiroo ee tík ga jutuutaa ɗú hayyoo kihotis.» 20 Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka, ɗú hay kikoduk, ɗú fiipohi, wayee ɓu-ëldúna ƴah kineɓluku. Ɗú, keeñnjúu hay kileeh tak, wayee keeñ-leehaama hay kisúpítuk keeñ-soos. 21 Ɓeti en na kilaak kowaa keeñci leehi hen tak ndaga lak wahtu kiꞌen ga coonu leꞌin gari. Wayee binaa ya laak kowaa, ya dal kiꞌaluk mesiklaatcaa ndaga lak keeñci soosin ga daa ya haydohin ɓoꞌ-súusúus ëldúnaɗa. 22 Ɗú ɓan, dii ɗú enaa dii watiɗa, keeñnjúu leehin tak, wayee mi hayyúu kihotis, ee bëríinaa, keeñnjúu hay kisoos seɓ. Keeñ-soosaama, ken mínanndiiwa kinaas garúu.
23 Besaama hay bëríinaa, ɗú meekisissooroo dara. Kayoh-kayohɗa mi woꞌꞌúuka, ɓéeɓ iñaa ɗú kíim Paamudii ga teekiigoonaa, ya hayyúuri kiꞌon. 24 Bi diima, ɗú kíimmbii dara ga teekiigoo. Kíimat ee ɗú hay kiꞌonu, en ɗanaa ɗú líif na keeñ-soos.
Yéesu laakin ndam ga ɗook ëldúna
Lëehíꞌta Yéesu woꞌꞌa tëelíbéecaa an:
25 - Iñcuma tóohca mi woꞌꞌúuca ga liiwuk. Wahtu waa hay, waa mi woꞌsanndii narúu ga liiwuk, wayee mi ƴah narúu kiwoꞌ bi leeꞌ lañ ga iñaa aaw ga Paamudii. 26 Besaama hay bëríinaa, ɗú ƴah kikíim Paamudii ga teekiigoo. Ee mi woꞌꞌiirúu man mi ƴahhúu kikíimiꞌ Paamudii. 27 En kiꞌenaa, Paamudii ga kihafci waarinndúu ndaga ɗú waarinndoo ee ɗú gëmin an mi meyoh gari. 28 Mi meyoh ga Paamudii mi hayin ëldúna. Diimaɗa, mi yii meyoh ëldúna, mi ƴee ga Paamudii.
29 Tëelíbéecaagari dallari kiwoꞌ an:
- Malka, fu yii woꞌ naríi bi leeꞌ kimma, diima fu liiwukissii. 30 Ɗí hotin kimma an soolukkii fu meekisu iñaa ɓoꞌ-súusúus halaat ga helci. En kiꞌenaa, fu ínohin iñaa en tóoh. Kërí tah ɗí gëmin an fu meyoh ga Kooh.
31 Yéesu taassaɓa an:
- Kon ɗú gëmin kimmane? 32 Wahtii deeyin, ee wa weema sah, wii ɗú ƴah kitasaarukoh, yaa en ɓéeɓ ƴee ga kotci, ɗú foñnjoo haŋngoo. Wayee mi tessii haŋngoo ndaga Paamudii yii naroo. 33 Mi woꞌinndúu iñuma doonaa ɗú laak jamaa meyoh garoo. Ɗú hay kilaak coonu ciyaak ga ëldúna, wayee guuꞌguulukat ndaga mi laakin ndam ga ɗook ëldúna.

*16:2 16: 2 Jaanguciigaruu Yéesu woꞌ jaangu-yaawúuꞌcaa waama.