5
Jangataa Yéesu ga ɗook jaŋjagaa
Daa Yéesu hotee mbooloomaa, ya lappa ɗook jaŋjagaa, ya yuŋnga, tëelíbéecaagari hayussa ga yahaaci. Ya aawwaɓa kijëgíꞌ woꞌeencii cii:
- Ɓa yewinin múuꞌ, ɓuwii tookuunun ga keeñɓa kinduulkaagaɓa ga fíkíi Koohɗa, ndaga Nguuraa ga ɗookɗa wuuɓa!
Ɓa yewinin múuꞌ, ɓuwii en na kikoduk watiɗa, ndaga Kooh hayɓa kiɗékóhíꞌ!
Ɓa yewinin múuꞌ, ɓuwii yewinin jamɗa, ndaga ɓërí ƴah kilam ëldúna!
Ɓa yewinin múuꞌ, ɓuwii ɗíibuk kipes ga iñaa Kooh nakohɗa, ndaga Kooh hayɓaka kitumiꞌ!
Ɓa yewinin múuꞌ, ɓuwii laakin yërmaandi ga mooroomɓaɗa, ndaga Kooh hay kilaak yërmaandi gaɓa!
Ɓa yewinin múuꞌ, ɓuwii setin keeñɗa, ndaga ɓa hay kihot Kooh!
Ɓa yewinin múuꞌ, ɓuwii saki jam daa ɓa enoh tóohɗa, ndaga ɓa hay kiɓayu ɓitowu Kooh!
10 Ɓa yewinin múuꞌ, ɓuwii hatalu ga kipesɓa, ndaga kitum iñaa Kooh nakohɗa; Nguuraa ga ɗookɗa wuuɓa!
11 Ɗú yewinin múuꞌ, binaa mi tah ɗú ɓassi, ɗú hatalsi ga kipessúu, ɗú woꞌɗusi enaama yibóníꞌ yaa en ɓéeɓ ee saboh!
12 Leenaa keeñnjúu soosat, ɗú neɓluki, ndaga neehalaagarúu ga ɗookɗa hay kiyak. En kiꞌenaa, sëldíiga-Koohcaa ɗeɓpúu kihayɗa hatalsee ga kipesɓa fodaama.
Kiꞌen maraa na leeꞌlaat ga ëldúna
(Marka 9: 50; Lúkkaa 14: 34-35)
13 - Ɗú ɓërí en maraamii ëldúna. Binaa maraa safissiinaa, ma ɗaanohsan na ya? Ma laaksisoo jeriñ, ma aamsan ga lëedúu, ɓuwaa togisohma. 14 Ɗú ɓërí en leeꞌlaatii ëldúna. Teeraa tawahu ga ɗook tëgël mínoo kiɗaakuk. 15 Ken taaloo lampu líꞌ kanu ga ɗookgaanaa. Wayee fu líkanwa hen doonaa wa mín kileeꞌ ga ɓéeɓ ɓuwaa enu ga túuyaaɗa. 16 Kon leeꞌlaatii en garúuɗa jom kimelic fodaama ga fíkíi ɓuwii. Doonaa ɓa mín kihot tumeencaagarúu cijófíꞌcaa, ee ɓa mín kikañ Paammbúu yii en ga ɗookɗa.
Yéesu na Waasaa Móyíis
17 - Kaa foogat an mi hay kinís Waasii Móyíis wala iñii sëldíiga-Koohcii jëgírohɗa. Kinísca haydohhiiroo, wayee mi hayca kimëtíꞌsiꞌ. 18 Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; en an asamaanii na kakayfii cii lís diinaa, kuꞌoc jíinoo wala kufíiskaa wëñ kijutuut ga Bíncii Waasii nískoo ga, bi ga daa tóoh laakan. 19 Kërí tah, ɓaa fu foñ enaama yíinoo doŋ yaa wëñ kijutuut ga iñcii nakohu kitumɗa, fu jëgíꞌ ɓuwaa kitum fodaamanaa, fu tíksan ɓaa wëñ kijutuut ga Nguurii yii ga ɗookɗa. Wayee ɓaa fu taabukca, fu jëgíꞌ ɓuwaa kitum fodaamanaa, fu tíksan ɓoꞌ yiyaak ga Nguurii yii ga ɗookɗa. 20 Mi woꞌꞌúu man: jëgíroh-waascii na Fërísiyeeŋcii, binaa ɗú wëñnjiiɓa kitaabuk iñaa Kooh nakohɗanaa, ɗú aasoo ga Nguurii yii ga ɗookɗa.
Kiꞌaylukoh na kijúwoh
21 - Ɗú kelohin an woꞌsee caasamuncaa an: «Kaa laŋ kumuun ɓoꞌ. Ɓaa laŋ kumuun ɓoꞌ ɓéeɓ hay kiɓayu ga waas.» 22 Ee mi woꞌꞌúu man: Ɓaa ayluk mooroomcinaa, gënin gari ya ɓayu waas. Ɓaa ɓas mooroomci an “Fu enndii dara” ɓéeɓ, gënin gari ya ɓayu ga fíkíi paanaa yaawúuꞌcaa wiyaakwaa. Ɓaa woꞌꞌi an “Hafiigaraa líiffii” ɓéeɓ, gënin gari ya jafu ga kiwiikaa safara. 23 Binaa book, ɓaa fu tuuk kiꞌeꞌ Kooh sarah ga loteelaa, ee daama fu níindísuk an mooroomfu amɗinndaa aylookaa, 24 foñaa sarahaa daama ga loteelaa. Kara, fu júwohnee na mooroomfu paaƴ. Lëehíraa, ɓoƴka, fu eroh sarahaagaraa. 25 Binaa fu laakoh na ɓoꞌ, ɗú taam kilayohneenaa, gaawaa nari kijúwoh ga waasaa. En ɗanaa ya tíkooraa ga yah attiꞌohaa, yaama tíkkaa ga yah ëlkëetaa, fu tëcu ga kasu. 26 Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; fu meyohoo daama ee fu fayyii iñaa fu laakiꞌtiɗa bi ga fíftínaa mëeñjohɗa.
Kiɗúk ƴaalfu wala ɓetifu fu faanuk na ɓoꞌ yiliis
27 - Ɗú kelohin an woꞌsee an: «Kaa ɗúk ƴaalfu wala ɓetifu, fu faanuk na ɓoꞌ yiliis.» 28 Ee mi, mi woꞌꞌúu man: ɓaa fu malak ɓeti mooroomfu bi helfu tes garinaa, fu ɗúkin ɓetifu, fu faanukka na ɓetifaama ga helfu. 29 Binaa en lak kuhaskaagaraa ñaabaa tahhaa kitum baakaaraa, lukitaaja fu jafja diꞌúsaayíꞌ. Iñaa gën garaaɗa wërí en kiñak ɓak wíinoo ga faanfiigaraa loo faanfiigaraa tóohfa jafu ga safara. 30 Ee en lak yah-ñaabaagaraa tahhaa kitum baakaaraa, gúraawa, fu jafwa diꞌúsaayíꞌ. Iñaa gën garaaɗa wërí en kiñak ɓak wíinoo ga faanfiigaraa loo faanfiigaraa tóohfa jafu ga safara.
Yéesu woꞌꞌa ga loo kifasiꞌ
31 - Laakin iñaa woꞌsee an: «ɓaa fu foñ ɓetifunaa, eraari jikëyítjaa teewoh an fu fasiꞌinndi.» 32 Wayee mi woꞌꞌúu an: ɓéeɓ ɓaa fu foñ ɓetifu, ee enndii an ya ɗúkkaa hen faanukka na ƴaal yiliisaa, fu ekki ga kifaanuk na ɓoꞌ yiliis. Ee ɓaa fu pañ ɓetifaa fasiꞌu henaa, iñaa kiɗúk ɓetifu fu faanuk na ɓeti filiis.
Yéesu woꞌꞌa ga loo kiwaatuk
33 - Ɗú kelohin ɓan an woꞌsee caasamuncaa an: «Kaa waatuk sooƴ, wayee iñaa fu waatukin kitum ga fíkíi Haꞌmudiinaa, tumaari»; 34 wayee mi, mi woꞌꞌúu man: Kaa waatat hen dara. Enndii ga teekii ɗook-Kooh, ndaga Kooh yuŋ daama kinguuruk. 35 Enndii ga teekii kakayfii ndaga Kooh tum da ditogaaꞌ kotci. Enndii ga teekii Yéerúsaleem, ndaga daama en teeraa buurii yiyaakyii. 36 Kaa waatuk ga hafiigaraa ndaga fu mínoo kiyaanaawiꞌ wala kisúusúusíꞌ kufen jíinoo ga. 37 Woꞌeenndúu en “Eheenaa”, enat “Ehee”. En óꞌóonaa enat “óꞌóo”. Iñaa ɓaatuk ga ɓéeɓ, meyoh ga Seytaani.
Iñaa Yéesu jëgíroh ga loo kiꞌëldúkɗa
38 - Ɗú kelohin woꞌu an: “Kobot baam fayohsi baam”* 5: 38 Yéesu ɓewaat woꞌeenaa bídu ga Këyítfaa kifiiliimunkaa kuɗewaakaaɗa an: «kuhas na kuhas, sís na sís, yah na yah, kot na kot», ee waaꞌ kiwoꞌ an kiꞌëldúk hídat na tooñaa fu tooñuɗa, hanat kiwëñ. Eksoot 21: 24; Léwítík 20: 40; Dëteronom 19: 21.; 39 wayee mi, woꞌꞌúu an: ɓoꞌ tummbúu iñaa meskinaa, kaa ëldúkat. Binaa ɓoꞌ múttaa paꞌ ga ŋaamaagaraa ñaabaanaa, eraari wíinoowaa ɓan. 40 Binaa ɓoꞌ waaꞌtaa kiɓay waas kiteꞌ túrkaagaraanaa, íisɗaari ɓan sibidooraa. 41 Binaa ɓoꞌ gítínndaa kitíin gaaf cijúnninaa, tíidaa nari cijúnni-kanak. 42 Ɓoꞌ kíimmbaanaa onaari, ee kaa saŋ kilúun ɓaa hayinndaa kilúuduk.
Yéesu nakoh kiwaaꞌ ɓaa saŋngaa
43 - Ɗú kelohin woꞌu an: «Waaraa ɓaa en fiiliifu, fu saŋ ɓaa waaꞌtii garaa kihot»; 44 wayee mi, mi woꞌꞌúu an: Waarat ɓuwii waarussii garúu kihotɗa ee ɓuwii hatallúu ga kipesɗa, ɗú kíimɗiɓa Kooh. 45 Ɗú tumkanaa, ɗú hay kiꞌen towutii Paamudiigarúu en ga ɗookɗa. Ndaga nohiigari ya oninwa ɓuwii joffii na ɓuwii jofinɗa. Ya towi ga ɗook ɓuwii júwinɗa na ɓuwii júɓpiiɗa. 46 Binaa en lak ɗú waaꞌ ɓuwii waaꞌtúuɗa rekaa, neehalii wiida wërí ɗú laakan ga iñaama? Iñaama, bi ga juuticii sah tumsinndi. 47 En lak ɗú këñɗohi na ɓoꞌꞌúu dogaa, ɗú tum ya daama yiyëkíꞌ? Iñaama, bi ga yiifaꞌcii tumsinndi. 48 Kon enat ɓuwaa matin, fodii dii Paammbúu yii ga ɗook matɗa.

*5:38 5: 38 Yéesu ɓewaat woꞌeenaa bídu ga Këyítfaa kifiiliimunkaa kuɗewaakaaɗa an: «kuhas na kuhas, sís na sís, yah na yah, kot na kot», ee waaꞌ kiwoꞌ an kiꞌëldúk hídat na tooñaa fu tooñuɗa, hanat kiwëñ. Eksoot 21: 24; Léwítík 20: 40; Dëteronom 19: 21.