7
Yéesu woꞌꞌa an ken hanat kiꞌattiꞌ mooroomci
(Lúkkaa 6: 37-38,41-42)
- Kaa attiꞌat ken, en ɗanaa Kooh attiꞌoorúu. En kiꞌenaa, Kooh attiꞌanndúu fodaa ɗú attiꞌi ɓimooroommbúuɗa. Ee nataa ɗú natoh ɓuwiiɗa, wërí ɗú natohohsan. Iñii tah ya fu malaki ɓolaa en ga kuhaskaa mooroomfu, ee fu mínoo sah kimalaksukoh dúuñii ga kuhaskiigaraaɗa. Fu yii fu ɓay dúuñ ga kuhaskiigaraaɗa, fu mín na kiwoꞌ mooroomfu an: «Íisa mi nísíꞌtaa ɓolii en ga kuhaskiigaraaɗa»? Fu yii fu jófjófɗuki ga fíkíi ɓuwiiɗa, ɗewaa kinís dúuñii ga kuhaskiigaraaɗa, en ɗanaa fu hay kihot dijófíꞌ bi fu mín kinís ɓolaa ga kuhaskaa mooroomfuɗa.
Kaa jafɗat baaycaa iñaa setin ga fíkíi Kooh enndiikanaa ɓa mínin kimëeñsuk ga ɗookkúu ɗowussúu. Ee ɓan kaa weesat siimii-pemiciigarúu ga fíkíi mbaamcii, enndiikanaa, ɓa ƴahca kitogisoh doŋ.
Kíimat, heelat, fëekírat, Kooh hayyúu kitaas
(Lúkkaa 11: 5-13)
- Kíimat, Kooh hayyúu kiꞌon. Heelat, ɗú hay kihot. Fëekírat, ɗú hay kilëgísɗu. En kiꞌenaa, ɓaa kíim ɓéeɓ, onu; ɓaa heel ɓéeɓ, hot; ee ɓaa fëekíꞌ ɓéeɓ, hay kilëgísɗu. Ɓii yiida garúu eran kowukaagari atoh binaa ka kíimmbi mbúurúnaa? 10 Wala ya eꞌka goŋ binaa ka kíimmbi jënaa? 11 Kon dii ɗú hín kibonɗa, en lak ɗú ɓërí mín kiꞌon towutaagarúu enaama cijófíraa, wëñaa ga Paammbúu yii ga ɗookɗa. Ɓuwaa kíimmbi enaama cijófíꞌɗa, ya onooɓacane?
12 Kon ɓéeɓ iñaa ɗú waaꞌ ɓimooroommbúu tumiꞌtúunaa, ɗú ɓan tumɗatɓari. Waasii Móyíis na iñcaa sëldíiga-Koohcaa woꞌɗa, nakohu iñaama.
Halcaa kanakcaa
(Lúkkaa 13: 24)
13 - Aasohat halaa wiƴínwaa. En kiꞌenaa, halaa ëewdoh ɓoꞌ ga kisaŋkuꞌɗa agin, ee waasaa aaw gaɗa newin kitaaboh* 7: 13 Ga Këyítcaa ciɗewaacaa laakin ɓaa bín an: «waasaa ëewdoh ɓoꞌ ga kikaanɗa agin ee newin kitaaboh.». Yewinin ɓuwaa taam ga waasaama. 14 Wayee halaa ëewdoh ɓoꞌ ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa hatin, ee waasaa aaw gaɗa newoo kitaaboh. Yewinndii ɓuwaa mínwa kihot.
Kedik ínohsohsi ga towutaa ka límɗa
(Lúkkaa 6: 43-44)
15 - Watukat haffúu ga ɓuwii tík hafɓa ɓisëldíiga-Kooh ee lak sabohɗa. Ɓa hay garúunaa, ɓa teewoh kiɗooy en fan baal, ee lak ga ɗuuƴ keeñcaagaɓa, ɓa iñcaa ɓigumuu ɓisóotíꞌ. 16 Ɗú ínohsohanɓa ga tumeencaagaɓa. Ɓoꞌ mínan na kiɓeen kowu reseŋ ga pëegíi-ñaawaaɓ wala kowu een ga kaꞌkaꞌ? 17 Kedik kijófíꞌkaa en ɓéeɓ lími towu timóríꞌ, wayee kedikkaa ɗúukoolin lími towutaa moroo. 18 Kedikkaa jofin mínoo kilím towutaa moroo, ee kedikkaa ɗúukoolin mínoo kilím towu timóríꞌ. 19 Kedikkaa límmbii towu tijófíꞌ ɓéeɓ, hay kigúru, jafu ga kiwii. 20 Kon fodaama, ɓuwaa tík hafɓa ɓisëldíiga-Kooh ee lak sabohɗa, ɗú ínohsohanɓa ga tumeencaagaɓa.
Ɓuwaa en tëelíbée kayoh-kayohɗa
21 - Enndii an ɓéeɓ ɓuwii ɓayiroo «*Haꞌmudii, Haꞌmudiiɗa» ɓërí aasan ga Nguuraa Kooh ga ɗookɗa; ɓii tumi iñii Paammboo yii ga ɗook waaꞌɗa ɓërí ƴah kiꞌaas. 22 Besaa Kooh ƴah kiꞌattiꞌoh ɓuwii leꞌ bëríinaa, hay kiyewin ɓuwaa woꞌanndoo an: «Haꞌmudii, Haꞌmudii, man ɗí yéegalohee woꞌeenaa Kooh ga teekiigaraa. Ɗí kaalla raɓcaa abee ɓuwaaɗa ga teekiigaraa. Ɗí tummba kíntaan ciyewin ga teekiigaraa!»
23 Wayee mi hayɓa kilof an:
- Mi mosoorúu kiꞌínoh, úsaayattoo, ɗú ɓii ɗú meerin kitum iñaa joffiiɗa.
Kaancaa kanakcaa
24 - Kon ɓéeɓ ɓaa keloh woꞌeenii mi meyoh kiwoꞌɗa, ee ya taabukiwa ga tumeencaagarinaa, hay kimëdírohu na ɓoꞌ yiñëeñíꞌ yaa tawah kaanci ga atoh. 25 Toɓ wiyewin keennda bi ɓaalcaa líiffa. Wambalaa na uurisaa tapukka ga kaanfaama, fa ɓúꞌtii ndaga fa yípsee ga atoh. 26 Wayee ɓéeɓ ɓaa keloh woꞌeenii mi meyoh kiwoꞌɗa, ee ya taabukkiiwa ga tumeencaagarinaa, hay kimëdírohu na ɓoꞌ yiñëkíꞌ-hel yaa tawah kaanci ga ɗook koleñ. 27 Toɓ wiyewin keennda bi ɓaalcaa líiffa, wambalaa na uurisaa tapukka ga kaanfaama, fa ɓúꞌta, ɓéeɓfa tassa tasar.
28 Ga waa Yéesu lëehíꞌta kiwoꞌ iñcaama, ɓéeɓ ɓuwaa waaruꞌussa ga jëgírohaagari. 29 En kiꞌenaa, ya madéeríi na jëgíroh-waascaa. Ndaga ya en kijëgírohaa, ya yërëmoo woꞌeenci.

*7:13 7: 13 Ga Këyítcaa ciɗewaacaa laakin ɓaa bín an: «waasaa ëewdoh ɓoꞌ ga kikaanɗa agin ee newin kitaaboh.»