8
Yéesu wëkíꞌta ɓaa ɓay ɗúukool-gaana
(Marka 1: 40-45; Lúkkaa 5: 12-16)
Daa Yéesu yoosukee jaŋjagaa, mbooloo wiyaak taabukkari. Laakka ɓaa ɓay ɗúukool-gaana, ya deeƴca gari, ƴíꞌꞌa ga fíkíici, woꞌꞌari an:
- Haꞌmudii, fu waaꞌkanaa, fu míninndoo kiwëkíꞌ* 8: 2 Fu mínndoo kiwëkíꞌ: woꞌu an: «Fu mínndoo kisétíꞌ». Ɗúukool-gaana ga baahaa yaawúuꞌcaa enee ɗúukoolaa hoonohi ɗúukoolíraa kideeƴ ɓuwaa. Ɓaa wak ganaa man na ya sétíꞌsiru ga yen yisépíꞌíꞌ..
Yéesu lëríssa yahaagari, leꞌꞌa ga ɓaa, woꞌꞌari an:
- Mi waarinka, waka! Ga saasi, ɓaa wakka ga ɗúukool-gaanaa. Lëehíꞌta Yéesu woꞌꞌari an:
- Abukaa ga kiwoꞌ ɓoꞌ iñii mi tumiꞌtaaɗa, wayee kara, fu teewohnee haffu ga sarahohaa, ee fu tum sarahaa Móyíis nakoh ga kisetkiigaraaɗa. En ɗanaa, iñaama hay kiteeɓ ɓéeɓ an fu setin 8: 4 Malkat Léwítík 14: 2-32..
Yéesu wëkíꞌta súrgaa soldaaraa yiyaakyaa
(Lúkkaa 7: 1-10)
Lak Yéesu yaa aas teeraa Kafarnawom, soldaaꞌ, yaa kuliyuki ɓoꞌ ɓitéeméeꞌ ga heñ, deeƴca gari, kíimmbari an:
- Kiyaakii, súrgaagoo ɗúukoolin bi mínoo kikoluk, yaa faanukka ga kaan ee sodin lool.
Yéesu woꞌꞌari an:
- Mi hay kikaꞌ, mi wëkíꞌti.
Ɓaa woꞌꞌa Yéesu an:
- Haꞌmudii, joobinndoo fu aas Kaanndoo, wayee woꞌaa woꞌeen wíinoo rek, súrgaagoo wak. Mi ga kihaffoo, mi laakin ɓuwaa hanohhoo ɗook, ee mi laakin soldaaꞌcaa hanohussoo kakay. Binaa mi woꞌ yii an karanaa, ya kaꞌ; mi woꞌ yíinoo an hayanaa, ya hay; ee binaa mi woꞌ súrgaagoo an tumaa iñii yiinaa, ya tummbi.
10 Daa Yéesu kelohee woꞌeencaama, ya waaruꞌꞌa ga soldaaraa yiyaakyaa. Ya woꞌꞌa ɓuwaa taabukeeriɗa an:
- Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; ga ɓu-Isarayeel, mi mossii kihot ken ɓaa laak ngëmaa hín na wii garoo. 11 Ee mi woꞌꞌúu an ɓoꞌ ɓiyewin hay kimeyohu meyaaꞌ-noh na aasaaꞌ-noh, ɓa bok kanu na Abaraham, Ísaak na Yakoop ga Nguurii yii ga ɗookɗa. 12 Wayee ɓuwaa jomee kiꞌaas ga Nguurii yii ga ɗookɗa hay kijafu ga fooh ga ñúusaa, daa kikodukoh na kiꞌúñoh sís ƴah kilaakɗa.
13 Lëehíꞌta Yéesu woꞌꞌa soldaaraa yiyaakyaa an:
- Tíida fu ƴee kaanfu, ka laakohat fodum fu gëmkaɗa. Ga wahtaama siiƴ, súrgaa soldaaraa wakka peleŋ.
Yéesu wëkíꞌta payam Simoŋ na ɓiɓoꞌ ɓiyewin ɓiliis
(Marka 1: 29-34; Lúkkaa 4: 38-41)
14 Waa ennda ɗa, Yéesu kaꞌta kaan Peeꞌ, ya laak payam Peeꞌ yiɓeti yii ga ɗook fayaaŋ, ɗúukoolin ee faanfaa tamin jír. 15 Yéesu ammbari ga yah, tamohlaataa faanfaa dalla kiƴím, lëehíꞌta ya kolukka, ya aawwa kitoputuꞌ Yéesu.
16 Ga noh-soosaa, Yéesu haydohɗussa ɓiɓoꞌ ɓiyewin ɓaa raɓ am. Ya kaalla raɓcaa na doolaa woꞌeenaagari ee ya wëkíꞌta ɗúukoolíꞌcaa ɓéeɓɓa. 17 Fodaama, iñaa Ísayíi, sëldíiga-Koohaa woꞌeeɗa matta. Ya woꞌee an: «Ya ɓewin ga hafci coonuciigaruu, ya koorukin ɗúukoolciigaruu.»
Ɓuwaa waaꞌ kitaabuk Yéesuɗa
(Lúkkaa 9: 57-62)
18 Daa Yéesu hotee mbooloomaa wíilinndi, ya ebilla tëelíbéecaagari an:
- Ɗu paafat ɓakii giiyii hanoh gaaɗa.
19 Laakka jëgíroh-waasaa deeƴ gari, woꞌꞌari an:
- Jëgírohii, daa fu ƴah tóoh, mi hayyaa kitaabuk.
20 Yéesu woꞌꞌari an:
- Tílcii laakuunun ɗúl ee selcii ga asamaanɗa laakuunun taal, wayee Kowukii ɓii laakoo daa ka leeman hafiigari.
21 Ɓoꞌ yiliis ga tëelíbéecaagari woꞌꞌari an:
- Haꞌmudii, onaaroo paaƴ mi kaꞌ kiꞌacnee paammboo.
22 Wayee Yéesu woꞌꞌari an:
- Taabukaaroo, fu íis ɓuwaa kaaninɗa ɓa ac ɓuwaagaɓa kaanɗa.
Yéesu tuukiꞌta uuris wiyaak
(Marka 4: 34-41; Lúkkaa 8: 22-25)
23 Lëehíꞌta Yéesu aassa ga gaal-loocaa, tëelíbéecaagari taabussa nari. 24 Uuris wiyaak dalla kiyíp ga giiyaa bi dúuscaa caa ƴah kiꞌúul gaal-loocaa. Wiima lak Yéesu yii neeh. 25 Tëelíbéecaa hayussa gari, yúudussari na tifiip an:
- Haꞌmudii, somaaríi, kikaankii kii hayyuu!
26 Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Iñii tahhúu ya kiniik hínɗa? Ɗú daal ngëmiigarúu yëgíssii!
Waa ennda ɗa, ya kolukka, gëtta uurisaa na giiyaa, tóoh ennda selew. 27 Ɓa jaahliꞌꞌa lool, ɓa ɓaa woꞌ an:
- Moo ɓii yii yërí en ɓa bi uurisii sah na giiyii tumsi ga iñaa ya nakohɗa? 8: 27 Mëdírohat na Kañcaa 65: 8; 89: 10; 107: 23-32.
Yéesu wëkíꞌta ɓoꞌ ɓanak ɓaa raɓ am
(Marka 5: 1-20; Lúkkaa 8: 26-39)
28 Ga waa Yéesu leꞌꞌa ɓakaa giiyaa Gëlílée hanoh gaa, ga kúlkaa Gadaraaɗa, ɓoꞌ ɓanak ɓaa raɓ am, meyohussa ga loycaa 8: 28 Loycaa waama, ga iñaa wëñ kiyewinɗa, tumsee ga atohaa ɓayin noŋ wala acu ga ɗuuƴ atoh ciyaak., gúꞌɗukohussari. Ɓuwaama namee kisoot hen bi ken kaañéeríi kikooroh waasaa waama. 29 Ɓa aawwa kifiip an:
- Fu naríi ya, fu Kowukii Kooh! Kitummbíi iñaa meskin haydohhaa dii ee wahtii leꞌꞌii duume?
30 Wiima lak ga disam diꞌúsaayíꞌ laakin yop-mbaam-parki wiyaak waa en na kiníiru daama. 31 Raɓcaa am ɓuwaaɗa kíimussa Yéesu an:
- En an fu ƴahhíi kikaal ɗí meyoh ga ɓuwii ɓiinaa, ekaaríi ga yop-mbaamaa wúunee!
32 Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Tíidat ɗú aas gaɓa!
Raɓcaa meyohussa ga ɓuwaa, aasussa ga mbaamcaa. Ga saasi ɓéeɓ yopaa írkísukohha ɗook jaŋjagaa, wa keennda ga giiyaa, wa muuꞌta.
33 Ɓuwaa níiꞌsee yopaaɗa núpussa, aasussa teeraa, ɓa ɓéestíꞌta tóoh iñaa laakɗa, na iñaa dal ɓuwaa ɓanakɓaa raɓcaa abeeɗa.
34 Waa ennda ɗa, ɓéeɓ ɓu-teeraa meyussa kigúꞌɗukohnee Yéesu. Daa ɓa hoteeri, ɓa kíimmbari ya meƴ gohaagaɓa.

*8:2 8: 2 Fu mínndoo kiwëkíꞌ: woꞌu an: «Fu mínndoo kisétíꞌ». Ɗúukool-gaana ga baahaa yaawúuꞌcaa enee ɗúukoolaa hoonohi ɗúukoolíraa kideeƴ ɓuwaa. Ɓaa wak ganaa man na ya sétíꞌsiru ga yen yisépíꞌíꞌ.

8:4 8: 4 Malkat Léwítík 14: 2-32.

8:27 8: 27 Mëdírohat na Kañcaa 65: 8; 89: 10; 107: 23-32.

8:28 8: 28 Loycaa waama, ga iñaa wëñ kiyewinɗa, tumsee ga atohaa ɓayin noŋ wala acu ga ɗuuƴ atoh ciyaak.