9
Yéesu wëkíꞌta ɓaa lafañin
(Marka 2: 1-12; Lúkkaa 5: 17-26)
Waa ennda ɗa, Yéesu aassa gaal-loocaa, ya húusissa giiyaa Gëlílée, ya ɓoyukka teeraa ya dëkohɗa. Daama ya haydohɗussa ɓaa lafañin ee faanuk ga ɗook gatan. Daa Yéesu hotee ngëmaagaɓa waama, ya woꞌꞌa lafañaa an:
- Ƴaal, helfu dalat, baakaaꞌcumgaraa bayaluununndaa.
Jëgíroh-waascaa ɓaa woꞌ ga ɗuuƴɓa an:
- Ɓii yii ɓasin Kooh!
Wayee Yéesu ínohha iñaa en ga helcaagaɓa, woꞌꞌaɓa an:
- Iñii tah ya ɗú laak halaatcum cibóníꞌcuma ga helciigarúu? Kon iñii yiida wëñ kiyooɓ kiwoꞌ lafañii? Kiwoꞌꞌi an «Baakaaꞌcumgaraa bayaluununndaanoo», kiwoꞌꞌi an «Kolka fu tíin»? Wayee bi ɗú ínoh an ga ëldúna Kowukii ɓii onuunun kibayal baakaaraa, malkat:
Ya woꞌꞌa lafañaa an:
- Kolka, ɓewaa gataniigaraa, fu ƴee kaanfu!
Ɓaa kolukka, yaa ƴah kaanci.
Daa ɓuwaa hotee iñaama, ɓa dalla kitíit, ɓa ɓaa ndam Koohyii on ɓoꞌ-súusúus kimín kitum iñaa hínɗa kiyakɗa.
Yéesu ɓayya Mëccëe
(Mëccëe 2: 13-17; Lúkkaa 5: 27-32)
Yéesu meƴca, yaa ƴah. Ya hotta ɓaa teeku Mëccëe, yugin ga daa ɓuwaa fayohi juutiɗa. Yéesu woꞌꞌari an:
- Taabukaaroo!
Mëccëe kolukka yaa taabuk Yéesu. 10 Laakka bes, Yéesu yuŋnga kiñam ga kaan Mëccëe. Juuti ɓiyewin na ɓiɓoꞌ ɓiliis ɓibóníꞌ, hayussa, bokussa na Yéesu kanu, ya na tëelíbéecaagari. 11  Fërísiyeeŋcaa hotussa iñaama, woꞌussa tëelíbéecaa Yéesu an:
- Iñii tah ya jëgírohiirúu bok kiñam na juuticii na ɓuwii ɓibóníꞌɓii ɓii? 12 Wayee Yéesu kelohhaɓa, loffaɓa an:
- Ɓuwii dara gaa naɓaɗa enndii ɓa laak sooli ga payoh, wayee ɓuwii ɗúukoolɗa ɓërí laak sooli ga. 13 Karat, ɗú heel kiꞌínoh iñaa woꞌeenii wii waaꞌ kiwoꞌɗa: «yërmaandi wëñnjoo kineɓloh kisarahoh júuꞌ» 9: 13 Malkat Osee 6: 6. , ndaga mi hayyii ëldúna kiɓay ɓuwii tík hafɓa ɓiɓoꞌ ɓijúwíꞌɗa, wayee mi hay kiɓay haꞌ-baakaaꞌcii.
Yéesu woꞌꞌa ga loo kiꞌooꞌ
(Marka 2: 18-22; Lúkkaa 5: 33-39)
14 Waa ennda ɗa, tëelíbéecaa Saŋ hayussa ga Yéesu, ɓa meekissari an:
- Iñii tah ya ɗí na Fërísiyeeŋcii ɗí oori ee tëelíbéeciigaraa ooꞌsoo?
15 Yéesu loffaɓa an:
- Ɓedohcaa haꞌ-kílookkaa, mínan na kiꞌen keeñɓa newoo ee lak haꞌ-kílookkaa yaa naɓa? Wayee bes waa hay, waa haꞌ-kílookkaa hay kiɓewohu ga leelooɓa; leꞌ bëríinaa, tëelíbéeciigoo hay kidalu kiꞌooꞌ. 16 Ken daafoo píis wiꞌas ga líil-kúltí, ndaga píisaa wiꞌaswaa hay kiɓaydoh yen ga líil-kúltaa, wa tum ɗaraa wëñ kiyak. 17 Ee ken tumoo biiñ* 9: 17 Biiñ wiꞌas Biiñ enee anahaa yaawúuꞌcaa meeꞌsee kiꞌan ee meyoh ga kowu reseŋ. wiꞌas ga mbúus-oncaa maañin. Enndiikanaa biiñaa lúudaa, mbúuscaa pook, biiñaa aamuk, mbúuscaa yasukoh. Biiñ wiꞌas kay tumsi ga mbúus-on ciꞌas, en ɗanaa ca ɓéeɓca ca mín kimaañ.
Kowu ɓaa kuliyuk ga jaangu-yaawúuraaɗa na Ɓetifaa leꞌee ga Yéesuɗa.
(Marka 5: 21-43; Lúkkaa 8: 40-56)
18 Lak Yéesu yaa lís kiwoꞌ fodaama, ɓoꞌ yaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaa hayya, ƴíꞌꞌa ga fíkíici, woꞌꞌari an:
- Kowuroo kiɓeti han kikaan diima-diima, wayee hay fu tíkki yahciigaraa ee ka hay kipesis.
19 Yéesu kolukka, yaa ƴah na ɓaa, ya taammba na tëelíbéecaagari.
20 Laakka ɓetifaa daanee kimeƴdoh ñíf rek iñaa leꞌin tíkíis tidaaŋkaah na tanak; fa koorohha fenoo, leꞌꞌa ga pawaa kúltífaa Yéesu, 21 ndaga fa woꞌee ga helci an: «Binaa mi leꞌ rek ga kúltífaagarinaa, mi hay kiwak.» 22 Yéesu heelukka, hottari, woꞌꞌari an:
- Jowu, helfu dalat, ndaga ngëmumgaraa wëkɗinndaa. Ga wahtaama siiꞌ ɓetifaa wakka.
23 Yéesu leꞌꞌa kaan ɓaa yaama kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa, ya hotta mbiiwohcaa 9: 23 Mbiiwohcaa ɓa bok ga típohcaa daanee kiɓayu ga hew loy. Ɓa taabi na ɓeti-looyohcaa kihúmbal loycaa., ee lak coowaa ɓan ɗúukin pút ga mbooloomaa, ya woꞌꞌaɓa an:
24 - Meyat fooh! Kuꞌoomaa-jowukii kaanndii, ja en na kineeh rek. Daama, ɓuwaa ɓaa ciiɓsukki. 25 Ɓuwaa meƴdohussa fooh, lëehíꞌta Yéesu aassa túuyaa. Ya ammba yahaa kuꞌoomaa-jowukaa, ja kolukka.
26 Iñaa hew yaama síwwa ga ɗuuƴ gohaama ɓéeɓwa.
Yéesu wëkíꞌta búumíꞌ ɓanak
27 Yéesu meyohha daama, ya yaa ƴah. Laakka búumíꞌ ɓanak ɓaa taabukki ee ɓa ɓaa fiip an:
- Kucaasamunkii Dëwít, yërëmaaríi!
28 Ga waa Yéesu leꞌꞌa kaanfaa, búumíꞌcaa hayussa gari, ya meekissaɓa an:
- Ɗú gëmin an mi mínin kitum iñii ɗú kíimmbooɗane?
Ɓa taassa an:
- Ee, Haꞌmudii, fu míninka.
29 Yéesu dalla kileꞌ ga tuhastaagaɓa, woꞌꞌa an:
- Iñii ɗú kíimɗa laakat fodii ɗú gëmkaɗa.
30 Tuhastaagaɓa dalla kilëgísuk, ɓa ɓaa hot. Lëehíꞌta Yéesu gëttaɓa, woꞌꞌaɓa an:
- Watukat! Ken hanatka kiyéeŋ!
31 Wayee daa ɓuwaa meyee, ɓa síwiꞌta teekaa Yéesu ga gohaama ɓéeɓwa.
Yéesu wëkíꞌta ɓaa luuɓ hen
(Lúkkaa 11: 14-15)
32 Ga wahtaa búumíꞌcaama meyu kiƴahɗa, Yéesu haydohɗussa ɓaa raɓ am, luuɓlukohhari. 33 Yéesu kaalla rawaa, luuwaa aawwa kiwoꞌ. Ɓuwaa waaruꞌꞌa ga lool, ɓa ɓaa woꞌ an:
- Iñaa man na yii, ken mosoori kihot ga Isarayeel.
34 Wayee Fërísiyeeŋcaa ɓa woꞌee an:
- Buurii raɓcii, yërí onndi dooli kikaal raɓcii ga ɓuwii.
Yéesu laakka yërmaandi ga mbooloomaa
(Marka 6: 6,34; Lúkkaa 10: 2)
35 Yéesu yaa wíil ɓéeɓ teerucaa na dëk-kawcaa, ya yaa jëgíroh ga jaangu-yaawúuꞌcaa, ya yaa jangat ga loo Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ ga loo Nguuraa Koohɗa. Ya yaa wëkíꞌ ɗúukoolcaa ɓuwaa ɓéeɓca na ɓéeɓ iñcaa mesik ɓuwaaɗa.
36 Daa Yéesu hotee mbooloomaa enin nërëm ndaga coonu en fan baalcaa laaksoo níiroh, ya laakka yërmaandi wiyaak gaɓa. 37 Ya dalla kiwoꞌ tëelíbéecaagari an:
- Píikii yewinin ee píikohcii caakussii. 38 Kon kíimat haꞌ-píikii ya ɓaat kiwosoh ɓilëgëyoh ga píikiigari.

9:13 9: 13 Malkat Osee 6: 6.

*9:17 9: 17 Biiñ wiꞌas Biiñ enee anahaa yaawúuꞌcaa meeꞌsee kiꞌan ee meyoh ga kowu reseŋ.

9:23 9: 23 Mbiiwohcaa ɓa bok ga típohcaa daanee kiɓayu ga hew loy. Ɓa taabi na ɓeti-looyohcaa kihúmbal loycaa.