14
Kaanaa Saŋ-Bëtís
(Marka 6: 14-29; Lúkkaa 9: 7-9)
Waama, Eroot, buuraa gohaa Gëlílée kelohha iñaa woꞌu ga Yéesuɗa. Ya woꞌꞌa súrgacaagari an:
- Ɓaa yaama, Saŋ-Bëtís yërí. Ya mílís hen ga ɓuwaa kaaninɗa, iñaama yërí onndi dooli kimín kitum kíntaan.
En kiꞌenaa, Eroot yërí amlukee Saŋ-Bëtís, ɓaŋlukkari, laŋngari ga kasu. Ee Erojaas, ɓeti këmëeŋkíci Filiip, yërí tahee Eroot kitum iñaama. Saŋ nak woꞌeeri an:
- Waas onndiiraa kiɓeɓ Erojaas ya en ɓetifu!
Eroot waaꞌta kiꞌapluk Saŋ-Bëtís, wayee ya niikka mbooloomaa, ndaga ɓa tíkee Saŋ sëldíiga-Kooh.
Bëríi lak Eroot en na kihúmbal besaa ya límohuɗa. Kowukaa Erojaas kiɓetikaa hammba ga fíkíi sagaccaa. Hamaa neɓpa Eroot lool bi tahha ya waatta an iñaa oomaanaa kíimmbi ɓéeɓ, ya hayyiri kiꞌon. Oomaanaa nak, eeci dígallari, ya meekissa buuꞌ Eroot an:
- Haydohɗaaroo hafaa Saŋ-Bëtís dii ga ɗook palaat* 14: 8 Erojaas waaree kihot an Saŋ-Bëtís kaanin, wayee enndii kiñam hafaa Saŋ. !
Keeñaa buuraa leehha tak ga iñaama. Wayee waa ya laasinka kiwoꞌ ga fíkíi ɓuwaa ya nakee hewaaɗa, ee ya waatinkaɗa, ya nakohha an wa eꞌsat oomaanaa. 10 Ya wossa ɓoꞌ kasaa kigúꞌnee hafaa Saŋ. 11 Hafaa Saŋ haydohussa ga palaat, wa erussa oomaanaa, yaama ɓayneerawa ga eeci. 12 Waa ennda ɗa, tëelíbéecaa Saŋ-Bëtís hayussa kiɓeɓ faraaffaagari, acsuneerafa, lëehíꞌta ɓa kaꞌta, ɓa woꞌneera Yéesu iñaa laakɗa.
Yéesu tummba kíntaan ga mbúurú ciyëtúus na jën kanak
(Marka 6: 30-40; Lúkkaa 9: 10-17; Saŋ 6: 1-14)
13 Daa Yéesu yéegee kaanaa Saŋ-Bëtís, ya kolkohha daama, ya aassa ga gaal-looci, yaa ƴah daa wéetin. Ɓuwaa yéeŋngaka. Ɓa ɓaa meyoh ga dëkcaa ga yahaanaaɗa, ɓa taabohha na seereenaa giiyaa, ɓaa taabukki na kot. 14 Daa Yéesu yoosukee ga gaal-loocaa, ya hotta mbooloo wiyaak, ya laakka yërmaandi gaɓa, ya aawwa kiwëkíꞌ ɗúukoolíꞌcaagaɓa.
15 Ga waa nohaa soossa, tëelíbéecaa deeyussa gari, woꞌussari an:
- Ɗekatii laakoo dara ee Kooh hoowin. Íisaa ɓuwii ɓa aas dëk-kawcii ɓa lomnee iñaa ɓa ñaman.
16 Wayee Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Calooɓa kikaꞌ, eratɓa na kihaffúu iñaa ɓa ñaman!
17 Ɓa woꞌꞌari an:
- Ɗí laak mbúurú ciyëtúus na jën kanak doŋ dii.
Yéesu woꞌꞌaɓa an:
18 - Haydohɗattooca gii.
19 Waa ennda ɗa, Yéesu woꞌꞌa ɓuwaa ɓa yuŋ kakay ga pëegíifaa. Ya ɓeɓpa mbúurúcaa ciyëtúuscaa na jëncaa kanakcaa, ya taaginukka ɗook, ya gërëmmba Kooh gaca. Lëehíꞌta ya gúꞌsohhaca, ya eꞌta tëelíbéecaa ɓa waroh ɓuwaa. 20 Ɓuwaa ɓéeɓɓa ñammba bi ɓa kappa pút, ee iñaa teseeɗa ɓa líifíꞌta ga pañi cidaaŋkaah na kanak. 21 Ɓuwaa ñameeɗa leꞌin ƴaal ɓijúnni-yëtúus ee ɓeticaa na oomaacaa kídussii ga.
Yéesu tíinnda ga ɗook giiyaa
(Marka 6: 45-52; Saŋ 6: 15-21)
22 Ga waa iñaama paaffa, Yéesu dalla kituukuk tëelíbéecaa ɓa aas ga gaal-loocaa, ɓa ɗëwírukki ɓakaa giiyaa hanoh gaaɗa; hídinaa, ya ga kihafci ya tagoh na mbooloomaa. 23 Waa ya tagohha na mbooloomaa, ya lappa ɗook jaŋjagaa, ya wéetta da, yaa kíim Kooh. Wekaa laakki ya tes haŋci daama. 24 Wahtaama, lak gaal-loocaa tëelíbéecaa úsaayin ga ɗuuƴ giiyaa. Wa mínsiséeríi kiꞌaaw fíkíi ndaga dúuscaa giiyaa tapukee gawaɗa, ee wa jaanohee na uurisaa. 25 Lak leeloo wek paafin ee Kooh wíissii duum, Yéesu yaa tíin ga ɗook músúmaa giiyaa, yaa hay gaɓa. 26 Daa tëelíbéecaa hoteeri yaa tíin ga giiyaa, ɓa tíitta lool. Ɓa ɓaa woꞌ an:
- Iñii jíni!
Ɓa niikka, ɓa ɓaa fiipoh. 27 Yéesu nak gaawwa naɓa kiwoꞌ an:
- Yëgísɗat fítciigarúu. Ɓii mi, kaa niikat!
28 Waa ennda ɗa, Peeꞌ woꞌꞌari an:
- Haꞌmudii, en lak fu yërí kayoh-kayohaa, nakaaroo mi tíin ga ɗook músúmii, mi hay garaa.
29 Yéesu woꞌꞌari an:
- Hay!
Peeꞌ dalla kiyoosuk ga gaal-loocaa, ya yaa tíin ga ɗook músúmaa, yaa ƴah ga Yéesu.
30 Wayee daa Peeꞌ hotee doolaa uurisaa, ya niikka. Faf ya yaa muuꞌ, ya fiippa an:
- Haꞌmudii, foola!
31 Yéesu gaawwa kilërís yah, ammbari, woꞌꞌari an:
- Ngëmiigaraa daal dooyyii! Iñii tahhaa kilaak hel kanak ya?
32 Lëehíꞌta, ɓa aassa ɓa ɓanak ga gaal-loocaa, uurisaa dalla kituuk. 33 Tëelíbéecaa enee ga gaal-loocaaɗa ƴíꞌussa ga fíkíi Yéesu, woꞌussari an:
- Fu yërí en Kowukii Kooh kayoh-kayohɗa.
Yéesu wëkíꞌta ɓiɗúukooliꞌ ga Genesareet
(Marka 6: 53-56)
34 Waa ennda ɗa,Yéesu na tëelíbéecaagari lëehɗussa kihúus giiyaa na gaal-looci, ɓa teeꞌta ga kúlkaa Genesareet 14: 34 Kúlkaa Genesareet Ɗekataama newin kilínoh ee laakin dooli. Wa hanoh Kafarnawom kakay aawwa ɓak aasaaꞌ-noh.. 35 Ɓuwaa dëk daamaɗa ínohsohussa Yéesu, ɓa yéegalohha hayaagari ga iñaa wíil gohaama tóohɗa, ee ya haydohɗussa ɓéeɓ ɓuwaa ɗúukool gaɓaɗa. 36 Ɓa ɓaa kíimmbi ɓan ya onɓa ɓa mín kileꞌ rek ga pawaa kúltífaagari. Fodaama, ɓéeɓ ɓuwaa leꞌseera gariɗa tóoh, wakussa.

*14:8 14: 8 Erojaas waaree kihot an Saŋ-Bëtís kaanin, wayee enndii kiñam hafaa Saŋ.

14:34 14: 34 Kúlkaa Genesareet Ɗekataama newin kilínoh ee laakin dooli. Wa hanoh Kafarnawom kakay aawwa ɓak aasaaꞌ-noh.