15
Yéesu woꞌꞌa na Fërísiyeeŋcaa ga loo baahcaagaɓa
(Marka 7: 1-13)
Waa ennda ɗa ɓiFërísiyeeŋ na ɓijëgíroh-waas meyohussa Yéerúsaleem, hayussa ga Yéesu, meekisohussari an:
- Iñii tah ya tëelíbéeciigaraa taabuksoo baahcii caasamuncii? Ndaga ɓa ƴah kiñamaa ɓa tísoo yahciigaɓa* 15: 2 «Kitís yah» ga baahcaa yaawúuꞌcaa enee fodii kisétísiruk ga fíkíi Kooh balaa ɓa ñam, wala balaa ɓa kíim Koohaa. fodii dii baahcii nakohkaɗa.
Wayee Yéesu loffaɓa an:
- Haa ɗú, iñii tah ya ɗú taabukoo iñii Kooh nakohɗa? Ɗú am ga baahciigarúu? En kiꞌenaa, Kooh woꞌ an: «Kelohɗaa paapu na eefu.» Na ɓan an: «Ɓaa fu ɓas paapu wala eefunaa, fu jom kiꞌapu hen 15: 4 Malkat Eksoot 20: 12; Dëteronom 5: 16; Eksoot 21: 17; Léwítík 20: 9.Wayee ɗú, ɗú jëgíroh an ɓoꞌ mínin kiwoꞌ paamci wala eeci an: «Iñaa mi jomeerúu kitoputuꞌohɗa, mi faanɗinwa Kooh sarah.» Ɓaa tum iñaamanaa wacin ga iñaa waꞌti ga paamci wala eeciɗa. Ee fodaama ɗú nís iñaa woꞌeenaa Kooh nakohɗa, ɗú taabukka kesi baahciigarúu! Ɗú, ɗú jófjófɗuk ga hascii ɓuwii. Ísayíi, sëldíiga-Koohaa, hoteerúu moos ee ya woꞌee kayoh ga waa ya woꞌ ga teek Kooh an:
«Ɓuwii ɓii, kañii ɓa kañirooɗa eem túuwtii doŋ,
ɓa ekkiiroo ga keeñɓa dara dara.
Ɓa ɓay teekkoo sooƴ,
ndaga iñcii ɓa jëgíroh ga teekiigooɗa meyoh ga iñaa ɓoꞌ nakoh» 15: 9 Ísayíi 29: 13 ɓéestíru fodaa bínsee ga kiGerek múusɗa. .
Iñcaa líiɓɗi ɓoꞌ ga fíkíi Koohɗa
(Marka 7: 14-23)
10 Waa ennda ɗa, Yéesu ɓayya ɓuwaa, woꞌꞌaɓa an:
- Súkúꞌkattoo ee ɗú ínoh iñii yii bi jof. 11 Enndii iñaa aasi ga kúuw ɓoꞌ yërí tahiri kilíiɓ ga fíkíi Kooh, wayee iñaa meyohi ga kúuwciɗa yërí tahiri kilíiɓ.
12 Tëelíbéecaa nak deeyussa gari woꞌussari an:
- Iñaa Fërísiyeeŋcaa keloh fu woꞌ yaama, fu ínohin an neɓpiiɓa ga keeñe?
13 Yéesu taassaɓa an:
- Ɓéeɓ kedik, kaa Paammboo yii ga ɗookɗa yíppii, ka hay kiɗofu. 14 Íisatɓa, ɓa ɓibúumíꞌ, ɓaa en na kinook ɓibúumíꞌ mooroomɓa. Binaa búumíꞌ nook búumíꞌ mooroomcinaa, ɓa ɓanak ɓéeɓɓa ɓa hay kikeen ga noŋ.
15 Peeꞌ woꞌꞌa Yéesu an:
- Lëegísohɗaaríi woꞌeenaa fu nataal karamɗa.
16 Yéesu woꞌꞌa an:
- Ɗú ɓan, bi wati ɗú laakoo hele? 17 Ɗú ínohoo an iñaa aas ga kúuw ɓéeɓ paafi ga look, lëehíraa wa kaꞌ fenoo kaan? 18 Wayee iñaa meƴ ga kúuw ɓoꞌ ɓéeɓ meyoh ga keeñaa ee iñaama yërí tahi ɓoꞌ kilíiɓ ga fíkíi Kooh. 19 En kiꞌenaa, halaat cibóníꞌ, kilaŋ kumuun ɓoꞌ, kiɗúk ƴaalfu wala ɓetifu fu faanuk na ɓoꞌ yiliis, kifaanuk na ɓaa en ɓéeɓ, kilok, kipok kiwoꞌ, kiyah teek ɓoꞌ, ca meyohi ga keeñ. 20 Iñcuma cërí líiɓɗi ɓoꞌ ga fíkíi Kooh, wayee kiñam ee fu tíssii yah fodaa daa baahcaa nakohkaɗa tahoo ɓoꞌ kilíiɓ ga fíkíi Kooh.
Ngëmaa ɓetifaa enndii yaawúuꞌɗa
(Marka 7: 24-30)
21 Waa ennda ɗa Yéesu meyohha daama, kaꞌta ɓak dëkaa Tíiꞌ na waa Sídoŋ. 22 Laakka ɓetifaa hay gari. Ɓetifaama bok ga ɓu-Kanaa ee fa dëk gohaama. Fa faa fiip an:
- Éeƴ Kiyaakii, kucaasamunkii Dëwít, yërëmaaroo! Kowukaagoo kiɓetikaa, laak rawaa amka ee sodalinka lool!
23 Wayee Yéesu nammbiiri sah kitaas hen. Tëelíbéecaagari deeyussa gari, kíimussari an:
- Fu ɓëgíssinaa en na, ya ƴee? Ya yii taabukkuu, ya fiipi rek!
24 Yéesu taassa an:
- Mi wosu kiꞌeem ga baalcii Kooh ga ɓu-Isarayeel múuƴɗa.
25 Wayee ɓetifaa hayya, ƴíꞌꞌa ga fíkíi Yéesu, woꞌꞌari an:
- Kiyaakii, hay dímalaaroo!
26 Yéesu loffari an:
- Kiɓeɓ ñamah oomaa, fu jafiꞌ tubaaytaa, iñaama moroo.
27 Ɓetifaa woꞌꞌari an:
- Fu woꞌ kayoh, Haꞌmudii. Wayee tubaaytaa mínin kiñam wúunéecaa keeni ga kanukaa haꞌmuncaagaɓa ñamohiɗa.
28 Ga ɗekataama, Yéesu woꞌꞌa ɓetifaa an:
- Ngëmiigaraa yakin, fu ɓetifii fii! Iñum fu waaꞌɗa, Kooh tumɗattaari. Ee kowukaagari dalla kiwak ga wahtaama.
Yéesu wëkíꞌta ɓoꞌ ɓiyewin
29 Waa ennda ɗa, Yéesu kolkohha ɗekataama kaꞌta seereenaa giiyaa Gëlílée. Ya lappa ga ɗook jaŋjagaa daama, ya yuŋnga da. 30 Ɓiɓoꞌ ɓiyewin hayussa gari, haydohɗussari ɓiɓéedúkíꞌ, ɓibúumíꞌ, ɓilafañ, ɓiluuɓ na ɓoꞌ ɓiyewin ɓiliis ɓaa ɗúukool hen. Ɓa faanndaɓa kakay ga kotcaa Yéesu, ya wëkíꞌtaɓa. 31 Ɓéeɓ ɓuwaa waaruꞌussa ga waa ɓa hot luuɓcaa ɓaa woꞌ, lafañcaa ɓaa tuuk na kotcaagaɓa, ɓéedúkíꞌcaa ɓaa tíin dijófíꞌ, búumíꞌcaa ɓaa hot, ee ɓéeɓ aawwa kindam Koohyii ɓu-Isarayeel.
Yéesu ñëmíꞌta ɓoꞌ ɓijúnni-nikiis
(Marka 8: 1-10)
32 Waa ennda ɗa, Yéesu ɓayya tëelíbéecaagari, woꞌꞌaɓa an:
- Mi laakin yërmaandi wiyaak ga mbooloomii, ndaga malkat, bes kaahay cee, caa wëeꞌtaa ga an cii, ɓa ɓii naroo, ee diima deŋ ɓa laakoo iñaa ɓa ñaman. Mi waaꞌtiiɓa kiwoꞌ ɓa ɓoyuk kaanɓa na kiyaaɓ, mi saŋ ɓa tëhlí ga waas.
33 Tëelíbéecaa woꞌussari an:
- Ñamahaa ƴah kikëpíꞌ ɓuwii ɓii, ɗí ɓewohanwa gada, ga ɗekatii wii laakoo daraɗa?
34 Yéesu meekissaɓa an:
- Ɗú laak mbúurú cera dii? Ɓa taassa an:
- Ciyitnakanak na tujëntaa yewinndii.
35 Waa ennda ɗa, ya nakka ɓuwaa ɓa yuŋ kakay. 36 Ya ɓeɓpa mbúurúcaa ciyitnakanakcaa na jëncaa, ya gërëmmba Kooh, ya weellaca, ya eꞌta tëelíbéecaagari, ɓaama warohhaca ɓuwaa. 37 Ɓaa en ɓéeɓ ñammba bi kappa pút, bi tessa. Iñaa teseeɗa ɓa wookkari: ennda ɗaba ciyitnakanak caa líifin muut ga mbúurú na jën. 38 Ɓuwaa ñameeɗa enee ɓoꞌ ɓijúnni-nikiis (4.000) ee ɓeticaa na oomaacaa kídussii ga.
39 Lëehíꞌta Yéesu tagohha na ɓuwaa, ya aassa gaal-looci, yaa ƴah ɓak gohaa Magadaan 15: 39 Magadaan Ken ínohhii bi wati daa gohaama enohɗa. .

*15:2 15: 2 «Kitís yah» ga baahcaa yaawúuꞌcaa enee fodii kisétísiruk ga fíkíi Kooh balaa ɓa ñam, wala balaa ɓa kíim Koohaa.

15:4 15: 4 Malkat Eksoot 20: 12; Dëteronom 5: 16; Eksoot 21: 17; Léwítík 20: 9.

15:9 15: 9 Ísayíi 29: 13 ɓéestíru fodaa bínsee ga kiGerek múusɗa.

15:39 15: 39 Magadaan Ken ínohhii bi wati daa gohaama enohɗa.