16
Fërísiyeeŋcaa na Saduseyeeŋcaa waaꞌ kihotu kíntaan
(Marka 8: 11-13; Lúkkaa 12: 54-56)
Laakka ɓiFërísiyeeŋ na ɓiSaduseyeeŋ ɓaa hay ga Yéesu, kifíꞌti. Ɓa meekissari ya tumiꞌɓa kíntaanaa teewoh an ya meyoh ga Kooh.
Yéesu loffaɓa an:
- Noh ƴah kiꞌaas, ɗú hot asamaanaa setaa, ɗú woꞌi an: «Kuwis, Kooh hay kitam noh.» [ En na kím, ɗú hot asamaanii kúnukaa, ɗú woꞌi an: «wati, Kooh hay kitoɓ.» Fodaama ɗú mínin kimalaksukoh dii asamaanii madiɗa wayee ɗú mínoo kimalaksukoh iñcii Kooh en na kitum ga wati.] Ɓuwii jamaanii wati ɓibóníꞌɓii ee ooruunun Koohɗa, ɓa waaꞌ kihot kíntaan. Wayee kíntaan wíinoo tookɗusanndiiɓa, enndii waa Sonaasaa 16: 4 Kíntaan Malkat 12: 41.. Lëehíꞌta Yéesu foñnjaɓa daama, ya yaa ƴah.
Lëwíiraa Fërísiyeeŋcaa na waa Saduseyeeŋcaa
(Marka 8: 14-21; Lúkkaa 12: 1)
Tëelíbéecaa Yéesu paafussa giiyaa ɓakaa hanoh gaaɗa, ɓa alukka kiɓaydoh mbúurú. Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Watukat, ee abukat ga lëwíiraa Fërísiyeeŋcaa na waa Saduseyeeŋcaa!
Tëelíbéecaa enussa kiwoꞌ ga díkaantiɓa an:
- Dii ɗu ɓaydohhii mbúurúɗa, kërí tah ya woꞌ iñaama.
Yéesu ínohha iñaa ɓa en kiwoꞌ ga díkaantiɓaɗa, woꞌꞌaɓa an:
- Iñii tah ya ɗú woꞌ ga díkaantirúu an dii ɗú ɓaydohhii mbúurúɗa tah. Ngëmiigarúu daal dooyyii! Helciirúu hayyii bi watine? Hanaa ɗú níindísukkii mbúurúcaa ciyëtúuscaa warohsee ɓuwaa ɓijúnni-yëtúusɓaaɗa (5.000)? Pañi cera cërí ɗú wookee ga iñaa teseeɗa? 10 Haa mbúurúcaa ciyitnakanakcaa warohsee ɓuwaa ɓijúnni-nikiisɓaaɗa (4.000), ɗaba cera cërí ɗú wookee ga iñaa teseeɗa? 11 Tum na ɗú ínohoo an mi woꞌꞌiirúu mbúurú kiñam ga wii mi woꞌꞌúu an «Abukat ga lëwíiraa Fërísiyeeŋcaa na waa Saduseyeeŋcaa»?
12 Fodaama, tëelíbéecaa ɓaa han kiꞌínoh an Yéesu woꞌꞌiiɓa kiꞌabuk ga lëwíiraa tumsi ga mbúurúɗa, wayee ya woꞌɓa kiꞌabuk ga iñcaa Fërísiyeeŋcaa na Saduseyeeŋcaa jëgírohiɗa.
Peeꞌ woꞌꞌa an Yéesu yërí en Kiristaanii
(Marka 8: 27-30; Lúkkaa 9: 18-21)
13 Yéesu kaꞌta bi ga ɓak teeraa Sesaree-Filiip* 16: 13 Sesaree-Filiip Teeraa Filiip Eroot sakee ee wa enee ga gohaa húlúɓcaa ëníri húlúwaa Yúrdeŋɗa. Wati teeraama teeku Banijas.. Daama, ya meekissa tëelíbéecaagari an:
- Ɓuwii woꞌu an mi, Kowukii ɓii, mi yërí en ɓa?
14 Ɓa taassari an:
- Laakin ɓuwaa woꞌ an fu yërí en Saŋ-Bëtís. Ɓíinoo an fu yërí en sëldíiga-Kooh Ili. Ɓíinooɓaa an fu yërí en sëldíiga-Kooh Yérémíi wala yíinoo ga sëldíiga-Koohcii.
15 Yéesu meekissaɓa an:
- Haa ɗú, ɗú woꞌ an mi yërí en ɓa?
16 Simoŋ-Peeꞌ taassa an:
- Fu yërí en Kiristaanii, Kowukii Koohyii en na kipesɗa.
17 Waa ennda ɗa Yéesu woꞌꞌari an:
- Fu yewinin múuꞌ Simoŋ, kowu Saŋ, ndaga enndii ɓoꞌ-súusúus onndaa kiꞌínoh iñuma, wayee Paammboo yii ga ɗookɗa yërí. 18 Ee mi, mi woꞌꞌaa man: fu yërí en Peeꞌ -- waaꞌ kiwoꞌ atoh -- ee ga ɗook atohuma mi tawahan Jaangiigoo ga. Ee kikaan mínanndiiwa kitëhdoh. 19 Mi hayyaa kiꞌeꞌ tucëwítaa Nguuraa yii ga ɗookɗa: iñaa fu kokoh ga ëldúna ɓéeɓ, hay kikokohu ga ɗook; ee iñaa fu took ga ëldúna ɓéeɓ, hay kitooku ga ɗook 16: 19 Mëdírohat na 18: 18; Saŋ 20: 23..
20 Lëehíꞌta Yéesu ɗíŋngaɓa na woꞌeen ciyëgísíꞌ, an ɓa hanat kiwoꞌ ken an yërí en Kiristaanii.
Yéesu yéegalohha kikaankaagari na kimílískaagari
(Marka 8: 31–9: 1; Lúkkaa 9: 22-27)
21 Kolkohha daama, Yéesu aawwa kiwoꞌ tëelíbéecaagari faŋ an:
- Mi jomin kikaꞌ Yéerúsaleem. Daama, haꞌ-kaancaa na sarahohcaa ɓiyaakɓaa na jëgíroh-waascaa tíkussoo mesiklaat ciyewin. Mi hay kiꞌapu ee besaa wukaahaywaa tíkan gaɗa, mi hay kimílís.
22 Waa ennda ɗa, Peeꞌ nookka Yéesu ga yahaanaa, yaa ñaꞌti:
- Múk Haꞌmudii, iñaama Kooh tumoori!
23 Wayee Yéesu mëeñsukka, gëtta Peeꞌ an:
- Úsaayaaroo, Seytaani! Halaatciigaraa enndii halaatcaa meyoh ga Kooh wayee ca meyoh ga ɓoꞌ. Fu, fu waaꞌtoo kikëfít!
Kitaabuk Yéesu
24 Lëehíꞌta Yéesu woꞌꞌa tëelíbéecaagari an:
- Binaa ɓoꞌ waaꞌ kitaam ga fenooroonaa, ya alat hafci, ya kooruk kuraanaagari 16: 24 Kikooruk kuraa kërí en kitaam ga kotcaa Yéesu, ee kipariꞌ kikaan fodaa gari ndaga Hewhewii winéwíꞌwii., ya taabukkoo. 25 En kiꞌenaa, ɓaa fu waaꞌ kisom kumuunfunaa, fu hayka kiñak bi taaꞌ. Wayee ɓaa mi tahhaa kiñak kumuunfunaa, fu hayka kilaakis. 26 Ee ɓoꞌ enoh kilaak iñcii ga ëldúna tóohɗa ya, binaa ya naꞌ kiñak kipesci bi taaraa? Ati laakin iñaa ɓoꞌ mín nawa kilaasoh kipeskaagari? 27  Kowukii ɓii nak hay kihay ga ndamaa Paamci, ya taam na malaakacaagari. Bëríinaa, ɓaa en ɓéeɓ, ya hayyi kifay iñaa ya tumɗa. 28 Mi woꞌꞌúuka ee kayoh, ɓiɓoꞌ ga ɓuwii ɓii kaansoo ee ɓa hottii Kowukii ɓii hay ga Nguuraagari.

16:4 16: 4 Kíntaan Malkat 12: 41.

*16:13 16: 13 Sesaree-Filiip Teeraa Filiip Eroot sakee ee wa enee ga gohaa húlúɓcaa ëníri húlúwaa Yúrdeŋɗa. Wati teeraama teeku Banijas.

16:19 16: 19 Mëdírohat na 18: 18; Saŋ 20: 23.

16:24 16: 24 Kikooruk kuraa kërí en kitaam ga kotcaa Yéesu, ee kipariꞌ kikaan fodaa gari ndaga Hewhewii winéwíꞌwii.