17
Ndamaa Kooh yoosukka ga Yéesu
Tíkka ga bes ciyitniinoo, Yéesu taammba na Peeꞌ na Saak na Saŋ këmëeŋkí Saak, ya ɓayyaɓa, ɓa rek daa wéetin, ga ɗook jaŋjaŋ wiyaak. Daama, jëmmaagari súpítukka ga fíkíiɓa. Fíkíifaagari faa melic en fan noh, kúltícaagari yaanaawwa ɗer fodii leeꞌlaat. Ga ɗekatcaama, tëelíbéecaa ɓaahayɓaa hotussa Móyíis na Ili meyussa ga fíkíiɓa, ɓa ɓaa saawal na Yéesu. Peeꞌ dalla kiwoꞌ Yéesu an:
- Haꞌmudii, dii newin garuu! Fu waaꞌkanaa, mi yíp taal kaahay dii: wíinoo wuufu, wíinoo wuu Móyíis ee wíinoo wuu Ili.
Lak Peeꞌ yaa lís kiwoꞌ fodaama, laakka yaayeel wimélícíꞌ waa hay, úullaɓa. Ee ga ɗuuƴ yaayeelaa, laakka koonaakaa woꞌ an:
- Ɓii yii yërí en Kowukiigoo mi keeñukɗa, keeñnjoo soosin gari, súkúrukatti!* 17: 5 Malkat 3: 17 na iñaa ɓéestíru gaɗa.
Daa tëelíbéecaa kelohsee koonaakaa kaama, ɓa ennda nërëm ga kakay, ɓa tíitta lool. Wayee Yéesu deeƴca, leꞌꞌa gaɓa, woꞌꞌaɓa an:
- Kolkat, kaa tíitat!
Waa ennda ɗa, ɓa ɓëwíꞌta haf, ɓa hotissii ken enndii Yéesu haŋcinaa. Daa ɓa enee na kiyoosuk jaŋjagaaɗa, Yéesu: woꞌꞌa tëelíbéecaa kiɗíŋɓa an:
- Kaa ɓéestírat ken iñii ɗú hot feeñuk garúuɗa, bi ga daa Kowukii ɓii mílísan ga ɓuwaa kaaninɗa.
10 Lëehíꞌta tëelíbéecaa meekissa Yéesu an:
- Iñii tah ya jëgíroh-waascii woꞌu an Ili yërí ɗewan kihay paaƴ 17: 10 Malkat Malasíi 3: 23.?
11 Yéesu taassaɓa an:
- Ee kayoh! Ili ɗewan kihay, ya hëwíraat iñaa en tóoh bi jek. 12 Wayee mi woꞌꞌúu an Ili hayin kumëeñíꞌ ee ɓuwii ínohsohussiiri, wayee ɓa tummbari iñaa neɓɓa. Fodaama Kowukii ɓii ɓan, ɓa ƴahka ɗa kitum.
13 Waa ennda ɗa, tëelíbéecaa ɓaa han kiꞌínoh an Saŋ-Bëtís yërí ya woꞌeeɓa.
Yéesu wëkíꞌta oomaanaa ɓay cikeen-keen
(Marka 9: 14-29; Lúkkaa 9: 37-43)
14 Ga waa Yéesu na tëelíbéecaagari yoosuku jaŋjagaa ɓa hayya bi ga daa mbooloomaa enɗa, laakka ɓaa hay, ƴíꞌꞌa ga fíkíi Yéesu, 15 woꞌꞌari an:
- Kiyaakii, yërëmaa kowukiigoo, ya ɓay cikeen-keen ee mesikin gari lool. Leekleek ya keen ga kiwii wala ya keen ga músú. 16 Mi haydohinndi ga tëelíbéeciigaraa wayee ɓa mínndiiri kiwëkíꞌ.
17 Yéesu woꞌꞌari an:
- Cëeƴ, ɗú ɓuwii wati, ɗú laakoo ngëm ee ɗú tumi iñaa joffii. Mi enan narúu bi kera? Mi múuñɗanndúu bi kera? Haydohɗattoo oomaanaa gii.
18 Yéesu gëtta rawaa ya meyoh ga oomaanaa. Rawaa meƴca, oomaanaa dalla kiwak. 19 Lëehíꞌta, ga waa ɓa tessa haŋɓaɗa, tëelíbéecaa deeyussa ga Yéesu, meekisussari an:
- Iñii tah ya ɗí, ɗí mínndii kikaal rawaama ga oomaanaa? 20 Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Ga dii ɗú yewinndii ngëmɗa, kërí tah. En kiꞌenaa, mi woꞌꞌúuka ee kayoh; binaa ɗú laakee ngëmaa hín na kowu fúdan kijutuutaa, eneenaa ɗú woꞌ jaŋjagii wii an Kolkohaa dii fu léeruk dúuneenaa, wa tumka. Ee eneenaa dara wooñoorúu. [ 21 Wayee kikíim Kooh na kiꞌooꞌ kërí doŋ mín kiméyíꞌ raɓcaa man ɗa ga ɓoꞌ.]
Yéesu yéegalohissa kikaankaa na kimílískaagari
(Marka 9: 30-32; Lúkkaa 9: 43b-45)
22 Wiima lak tëelíbéecaa Yéesu ɓéeɓɓa ɓaa ga gohaa Gëlílée, Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Kowukii ɓii hay kitíku ga yah ɓuwii. 23 Ɓa hayyi kiꞌap wayee ga besaa wukaahaywaa tíkan gaɗa, ya hay kimílís.
Tëelíbéecaa nak, keeñcaagaɓa leehha tak ga iñaa ɓa keloh yaama.
Yéesu fayya lempaa meekisohsi ga Kaanfaa Koohɗa
24 Yéesu na tëelíbéecaagari hayussa Kafarnawom. Daa ɓa leꞌee, ɓuwaa fayuki lempaa 17: 24 Lempaa Kaanfaa Kooh ɓaa enin yaawúuꞌ ɓéeɓ ee laakin tíkíis tidaaŋkaah-kanak aawwa ɗook jomin kiꞌeroh ga kíiskaa, kopaꞌ cadam fay noh-noh wíinoo ga lëgëy.Kaanfaa Koohɗa, hayussa ga Peeꞌ, meekisohussari an:
- Jëgírohiigarúu fayoo lempaa Kaanfii Koohe?
Peeꞌ taassa an:
25 - Ahaŋ kay, hayaa fayin!
Lëehíꞌta Peeꞌ aassa kaanfaa, daa ya leꞌee Yéesu ɗëwírukkari meekissari an:
- Ya Simoŋ, fu ínoh ya ga iñii yii? Ɓuwii ɓiida jom kifay buuꞌcii ga ëldúnaɗa lempu wala juuti? Ɓuwii dëku ga kúlkiiɗanoo ɓii en sagacɗa?
26 Peeꞌ taassa an:
- Hanaa sagaccii.
Yéesu nak woꞌꞌa Peeꞌ an:
- Kon ɓuwii dëku ga kúlkiiɗa jomoo dara kifay. 27 Wayee waa ɗu waaꞌtii kiyëngël keeñcaagaɓa, karaa giiyaa fu wees yoos. Jënaa fu ɗewan kiꞌamɗa, ŋëegísaa kúuwkaa: fu hay ga kihot hanjaꞌ-hëelís wíinoo. Ɓewaawa, fu fayɓa lempiigoo ga na wiigaraa.

*17:5 17: 5 Malkat 3: 17 na iñaa ɓéestíru gaɗa.

17:10 17: 10 Malkat Malasíi 3: 23.

17:24 17: 24 Lempaa Kaanfaa Kooh ɓaa enin yaawúuꞌ ɓéeɓ ee laakin tíkíis tidaaŋkaah-kanak aawwa ɗook jomin kiꞌeroh ga kíiskaa, kopaꞌ cadam fay noh-noh wíinoo ga lëgëy.