18
Ɓaa Yéesu woꞌ an yërí wëñ kiyak ga fíkíi Koohɗa
(Marka 9: 33-37; Lúkkaa 9: 46-48)
Ga wahtaama, tëelíbéecaa deeyussa ga Yéesu, ɓa meekissari an:
- Ɓii yiida wëñ kiyak ga Nguuraa yii ga ɗookɗa?
Yéesu ɓayya kuꞌoomaa, tuukiꞌtaja ga leelooɓa, ya woꞌꞌaɓa an:
- Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; ɗú súpíttii kipeskaagarúu bi ɗú man na tuꞌoomaanaa, ɗú aasoo ga Nguurii yii ga ɗookɗa taaꞌ. Ɓaa wëñ kiyak ga Nguurii yii ga ɗookɗa yërí en ɓaa yóoskírin hafci bi madin na kuꞌoomaakii jii. Ɓaa fu teꞌ ga keeñfu oomaanaa fodii yii ndaga teekiigoonaa, lakanaa fu teꞌꞌoo mi ga kihaffoo.
Iñcii tumlukohi ɓoꞌ baakaaꞌɗa
(Marka 9: 42-48; Lúkkaa 17: 1-2)
Yéesu tíkka ga an:
- Ɓéeɓ ɓaa fu baakaaꞌlukoh yíinoo ga tuꞌoomaatii tii ee gëmu garooɗanaa, iñaa gën garaaɗa wërí en fu pokɗu atoh wiyaak* 18: 6 Atohaa wiyaakwaama wërí seesohsi towu reseŋ ga koonaakaagaraa, fu jafu ga ɗuuƴ giiyaa. Massa fu ëldúna, ndaga yewinin garaa iñcaa eki ɓoꞌ ga kitum baakaaꞌ. En kiꞌenaa, mosanndii ga kiñak, wayee massa ɓaa iñcaama koorohan gariɗa!
Ɓaa en lak yahaagaraa, wala kotaagaraa wërí tahhaa kitum baakaaraa, gúraawa fu jaf diꞌúsaayíꞌ. Iñaa gën garaaɗa wërí en fu aas ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa na yah wíinoo wala kot wíinoo, loo kilaak yah kanak wala kot kanak ee fu jafu ga kiwiikaa ƴímoo taaꞌɗa. Ɓaa kuhaskaagaraa tahhaa kitum baakaaraa, nísaaja. Iñaa gën garaaɗa wërí en fu aas ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa na kuhas kíinoo loo kilaak tuhas tanak ee fu jafu ga kiwiikaa safara.
10 Kaa eewat yíinoo ga tuꞌoomaatii tii. En kiꞌenaa, mi woꞌꞌúuka, malaakacaagaɓa ga ɗookɗa, besaa en ɓéeɓ ɓa hídoh na Paammboo yii ga ɗookɗa. [ 11 En kiꞌenaa, Kowukii ɓii hayin ëldúna kimúsal ɓuwii múuƴɗa.]
Liiwukaa woꞌ ga loo baalaa múuyee hotukkaɗa
(Lúkkaa 15: 3-7)
Yéesu tíkka ga an:
12 - Ɗú ínoh ya ga iñii yii? Binaa ɓoꞌ laak baal ɓitéeméeꞌ ee ya múuƴluk ga yíinoonaa, ya foñanndii ɓidaaŋkaah-yitnanikiis na ɓiyitnanikiisɓaa ga ɗook jaŋjagaa ɓa níirohuɗa, ya ƴee kiraasnee yaa múuƴɗane? 13 Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; binaa ya hottinaa, neɓlukaa ya neɓlukan ga yíinoo yaamaɗa, hay kiwëñ kiyak waa ya laakan ga ɓidaaŋkaah-yitnanikiis na ɓiyitnanikiisɓaa múuyussiiɗa. 14 Ee Fodaama, Paammbúu yii ga ɗookɗa waaꞌtii yíinoo múuƴ ga tuꞌoomaatii tii.
Binaa mbokfu kerceen tooñaa
Yéesu tíkka ga an:
15 - Binaa mbokfu kerceen tooñnjaanaa, kara, fu wéet nari ɗú ɓanak doŋ, fu ñaꞌti. Binaa ya tookkaa kisúkúrukaa, lak fu laasinndi. 16 Wayee binaa ya tookkiiraa kisúkúrukaa, taabaa na ɓoꞌ yíinoo wala ɓoꞌ ɓanak, fu karis gari. Ndaga fodaa daa Këyítfaa woꞌɗa, ga iñaa en ɓéeɓ jomin kilaak ɓoꞌ ɓanak wala ɓaahay ɓaa en seedi ga. 17 Wayee binaa ya tookkii kikeloh iñaa ɓa woꞌɗanaa, woꞌaaka ɓu-jaangaa 18: 17 Ɓu-jaangaa waaꞌ kiwoꞌ, dii, mbooloomaa ɓuwaa gëmin ga Kiristaaniiɗa.. Binaa ya saŋ ɓan kikeloh iñaa ɓu-jaangaa woꞌɗanaa, abohaari fodii yiifaꞌ wala fodii juuti 18: 17 Yiifaꞌ na juuti enuunun ɓuwaa setussii ndaga ɓa ínohoo Kooh ee ɓa tumi iñaa joffii ga ɓimooroomɓa..
Iñaa kokohu na iñaa tooku
18 Yéesu tíkka ga an:
- Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; ɓéeɓ iñaa ɗú kokoh ga ëldúna, hay kikokohu ga ɗook; ee ɓéeɓ iñaa ɗú took ga ëldúna, hay kitooku ga ɗook ɓan 18: 18 Mëdírohat na Mëccëe 16: 19..
19 Tíkissa ga, mi woꞌꞌúu an binaa ɓoꞌ ɓanak garúu, dii ga ëldúna, júwohu ga kikíim Kooh ga iñaa mín kiꞌen ɓéeɓ, Paammboo yii ga ɗookɗa hayɓari kiꞌon. 20 En kiꞌenaa, daa ɓoꞌ ɓanak wala ɓaahay hídírukoh ga teekiigoo ɓéeɓ, mi yaa ga leelooɓa.
Kibayaloh ga díkaanti ɓoꞌ na mooroomci
21 Waa ennda ɗa, Peeꞌ deeƴca ga Yéesu, meekissari an:
- Haꞌmudii, mbokkoo yaa dëkkoo kitooñ, mi jommbi kibayal waas cera? Karat bi en waas ciyitnakanake?
22 Yéesu taassa Peeꞌ an:
- Mi woꞌꞌiiraa waas ciyitnakanak doŋ sah, wayee bayalaari waas cidaaŋkaah-yitnakanak bi en waas ciyitnakanak§ 18: 22 Kídii kídu diiɗa waaꞌ kiteewoh an kibayaloh leehoo. Ken jomoo kikín daa kibayalohkaagari hín kiyewinɗa. .
Liiwukaa woꞌ ga loo súrgaa tookkii kibayalohɗa
Yéesu tíkissa ga, liiwukkaɓa an:
23 - Kërí tah Nguurii ga ɗookɗa mëdírohu anee: Enee buuꞌ, ya waaree súrgacaagari kínɗussi alalaagari ya laakɗa. 24 Daa ya dalee kikín, ya haydohɗussa yíinoo yaa ɓayiꞌti cadam fay ɓoꞌ ɓijúnni-daaŋkaah ga noh-noh wíinoo. 25 Ɓaa yaama mínndii kifay iñaa ya laakiꞌ buuraaɗa. Buuraa dalla kinakoh ya toonu ñaam ya na ɓetici na towutaagari na tóoh iñaa ya laakɗa. En ɗanaa kobotkaa ëlídu. 26 Súrgaa dalla kiƴíꞌ kúrúk ga fíkíi buuraa, kíimmbari an: «Múuñɗaaroo bi ga fíkíi, mi hayyaa kifay tóoh.»
27 Buuraa laakka yërmaandi gari, múuñiꞌtari kobotkaa, íissari, ya yaa ƴah.
28 Súrgaa meƴca yaa ƴah. Ya hídohha na húnísci súrga, yaa laakɗeeri cadam fay ɓoꞌ yíinoo ga noh-noh. Ya ŋooyya yaama ga koonaa, yaa booƴ, woꞌꞌari an: «Fayaaroo iñii fu ɓayiꞌtooɗa.»
29 Húnísmunaa ƴíꞌꞌa kúrúk ga kotcaagari, kíimmbari an: «Múuñɗaaroo bi ga fíkíi, mi hayyaa kifay»; 30 wayee ya saŋnga. Ya nammbari kiɓay hen, laŋlukkari ga kasu bi ga daa yaama fayanndi iñaa ya laakiꞌtiɗa. 31 Daa súrga mooroomuncaagari hotsee iñaa laakee yaama, keeñɓa leehha ga tak. Ɓa kaꞌta, ɓa ɓéestíꞌta buuraa tóoh iñaa hewee yaama. 32 Waa ennda ɗa, buuraa ɓaylukka súrgaama, woꞌꞌari an: «Fu súrga yisóotíꞌ! Fu ƴíꞌꞌii hen ga fíkíiroo, mi múuñiꞌtaraa kobotkaagaraa ɓéeɓkane? 33 Fu ɓan, fu mínéeríi kilaak yërmaandi ga mooroomfu yaama fodaa daa mi laakee yërmaandi garaaɗane?».
34 Keeñaa buuraa tammba lool. Ya laŋnga súrgaa ga kasu, ya fítísohu bi ga daa ya fayan kobotkaagari ɓéeɓka.
35 Yéesu tíkka ga an:
- Paammboo yii ga ɗookɗa ƴah narúu kitum fodaama, binaa yaa en ɓéeɓ garúu bayallii mooroomci na keeñaagari ɓéeɓwanaa.

*18:6 18: 6 Atohaa wiyaakwaama wërí seesohsi towu reseŋ

18:17 18: 17 Ɓu-jaangaa waaꞌ kiwoꞌ, dii, mbooloomaa ɓuwaa gëmin ga Kiristaaniiɗa.

18:17 18: 17 Yiifaꞌ na juuti enuunun ɓuwaa setussii ndaga ɓa ínohoo Kooh ee ɓa tumi iñaa joffii ga ɓimooroomɓa.

18:18 18: 18 Mëdírohat na Mëccëe 16: 19.

§18:22 18: 22 Kídii kídu diiɗa waaꞌ kiteewoh an kibayaloh leehoo. Ken jomoo kikín daa kibayalohkaagari hín kiyewinɗa.