19
Yéesu woꞌꞌa ga loo kifasiꞌ
(Marka 10: 1-12)
Ga waa Yéesu lëehíꞌta kijëgíroh iñcaama, ya kolkohha gohaa Gëlílée, ya yaa ƴah dëkcaa bok ga gohaa Yúudée ee hanoh húlúwaa Yúrdeŋ gaaɗa. Mbooloo wiyaak taabukkari daama ee ya yaa wëkíꞌ ɓuwaa ɗúukool gaɓaɗa.
Laakka Fërísiyeeŋcaa hayu bi gari kifíꞌti, ɓa meekissari an:
- Waasiiruu onin ƴaal kifasiꞌ ɓetici ga iñaa ɓa mín kilaakoh tóohe?
Yéesu meekissaɓa an:
- Hanaa ɗú jaŋngii iñaa bídu ga Këyítfaa Koohɗa: «Ga dalaaraa yii sak tóohɗa tummbaɓa ƴaal na ɓeti», ee Kooh woꞌꞌa an: «Kërí tah bi ƴaal hay kifoñ paamci na eeci, ya aboh na ɓetici ee ɓa ɓanak, ɓa en ɓoꞌ yíinoo.» Fodaama ɓa enissii ɓanak, wayee ɓa en yíinoo. Kon ɓoꞌ hanat kihëgísoh iñaa Kooh akitohin.
Fërísiyeeŋcaa meekisohussari an:
- Kon iñii tah ya Móyíis nakoh an binaa ɓoꞌ ƴah kifoñ ɓeticinaa, ya onuunun kibín këyít ya eꞌtija kiteewoh an sëyaa tasin?
Yéesu taassaɓa an:
- Móyíis onndarúu kifasiꞌ ɓeticiigarúu ndaga dii ɗú súɓ ga keeñɗa, wayee enéeríiɗa kuɗewaa. Mi woꞌꞌúu an: «Binaa ɓoꞌ kaal ɓetici, pañ ɓeti yiliis ee lakanaa enndii an ɓetifaagari ɗúkki hen faanukka na ƴaal yiliisaa, iñaama kiɗúk ɓetici, ya faanuk na ɓeti filiis.»
10 Tëelíbéecaa woꞌussari an:
- Binaa en an iñaama yërí laak ga díkaanti ƴaal na ɓetinaa, caloo kipañ.
11 Yéesu taassaɓa an:
- Enndii an ɓuwii ɓéeɓɓa ɓërí mín kiꞌínoh iñii woꞌu yii. Ɓuwaa Kooh onɓakaɗa doŋ ɓërí mínka. 12 En kiꞌenaa, laakin enaama ciyewin caa mín ɓoꞌ kihoonoh kipañ, laakin ɓuwaa mínsooka ga kiꞌoomaaɓa, ɓíinoo ɓoꞌ tíkɓaka, ɓíinoo ɓan waarussii ndaga ɓa tanuk Nguuraa Kooh. Jëgíruma ɓaa fu mínwa kitookaa, tooka.
Yéesu barkeella tuꞌoomaataa
(Marka 10: 13-16; Lúkkaa 18: 15-17)
13 Waa ennda ɗa, ɓiɓoꞌ haydohɗussa Yéesu tuꞌoomaa, ya tík yahcaagari ga ɗookɓa, ya kíimiꞌɓa Kooh. Wayee tëelíbéecaa ɓaa ñaꞌ ɓuwaa. 14 Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Íisat tuꞌoomaatii ta hay garoo, kaa hoonohatɓa ndaga Nguurii yii ga ɗookɗa wuu ɓuwii man naɓaɗa.
15 Waa ennda ɗa ya tíkkaɓa yahcaagari, lëehíꞌta ya kolkohha daama ya yaa ƴah.
Oomaa-fiilaa yilëekíꞌ-alalyaa
(Marka 10: 17-31; Lúkkaa 18: 18-30)
16 Laakka ɓoꞌ yaa deeƴ ga Yéesu meekissari an:
- Jëgírohii, mi mín ya kitum yijófíꞌ bi mi laas ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa?
17 Yéesu taassari an:
- Iñii tah yah fu meekissoo ga loo yijófíꞌyaa fu mín kitumɗa? Ɓoꞌ yíinoo doŋ yërí jof. Fu waaꞌ kiꞌaas ga kipeskaa leehoo taaꞌɗanaa, tumaa iñcii Waasii Móyíis nakoh kitumɗa.
18 Ɓaa meekissa Yéesu an:
- Iñcii ciida nakohu kitum?
Yéesu taassa an:
- Kaa laŋ kumuun ɓoꞌ; kaa ɗúk ɓetifu wala ƴaalfu, fu faanuk na ɓoꞌ yiliis; kaa lok; kaa seediꞌ saboh. 19 Kelohɗaa paamfu na eefu; fu waaꞌ mooroomfu fodaa daa fu waaꞌ haffuɗa.
20 Oomaa-fiilaa woꞌꞌa Yéesu an:
- Mi tumin iñcuma tóohca, iñii yiida tessoo kitum?
21 Yéesu woꞌꞌari an:
- Fu waaꞌ kimëtíraa, kara, fu toon iñaa fu laakɗa tóoh, fu waroh koparaama nduulcii, fodaama fu hay kilaak alalaa leehoo taaꞌ ga ɗook, lëehíraa fu hay, fu taabukkoo.
22 Daa oomaa-fiilaa kelohee woꞌeenaama, keeñci leehha tak, ya yaa ƴah, ndaga ya enee ɓaa yewinin alal.
23 Yéesu dalla kiwoꞌ tëelíbéecaa an:
- Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; kiꞌaaskaa haꞌ-alal ga Nguurii yii ga ɗookɗa daal yooɓpii. 24 Mi woꞌissúu ɓan an, geeleem paaf ga noŋ kúuc kërí wëñ kiyooɓ daa haꞌ-alal aasan ga Nguurii Kooh.
25 Daa tëelíbéecaa kelohee woꞌeenaama, ɓa waaruꞌꞌa lool, ɓa woꞌꞌa an:
- Kon baanaa, ɓii mín kimúc ɓa?
26 Yéesu malakkaɓa, woꞌꞌaɓa an:
- Iñaama wooñ ɓoꞌ wayee wooñnjii Kooh.
27 Waa ennda ɗa, Peeꞌ dallari kiwoꞌ an:
- Malkaa, ɗí, ɗí foñin tóoh, ɗí taabukinndaa, kon ɗí ƴah ya kilaak?
28 Yéesu taassa an:
- Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; bëríinaa Kooh tuukiran ëldúna wiliis wiꞌas bi Kowukii ɓii yuŋ kinguuruk ga ndamaagarinaa, ɗú ɓii ɗú ɓidaaŋkaah na kanakɓii taabukkooɗa, ɗú hay kiyuŋ ɓan ga baŋ-buuꞌ, ɗú attiꞌ níilcaa Isarayeel cidaaŋkaah na kanakcaa. 29 Ee ɓéeɓ ɓuwaa foñ kaanɓa, na ɓiyaakɓa ɓiƴaal na ɓiɓeti, paamɓa, eewɓa, towutaagaɓa wala yooncaagaɓa ndaga teekiigoonaa, ɓa hay kilaasis iñaa wëñɗa waas citéeméeꞌ ee ɓa hay kilaak kipeskaa leehoo taaꞌɗa. 30 Ɓiyewin ga ɓuwii ɗeɓ watiɗa ɓërí mëeñjohan ee ɓiyewin ga ɓuwii mëeñjohɗa ɓërí ɗewan.