20
Liiwukaa woꞌ ga loo lëgëyohcaa bokussii wahtu kiɓewuɗa
Yéesu liiwukissa an:
- Nguurii ga ɗookɗa nak mëdírohu anee: Enee haꞌ-kaan, ya koluka ga kímaa teel, ya ɓeɓneera ɓiɓoꞌ, ɓaa lëgëyɗanndi ga yoon-biiñaagari. Ya júwohha naɓa ga kiꞌeꞌɓa iñaa faysi ga noh-noh wíinooɗa. Lëehíꞌta ya ebillaɓa yoonaagari. Ya meyissa ga ɓak wahtu yooꞌ-yooꞌ, ya hotta ɓiɓoꞌ ɓiliis, ɓaa yugu ga paanaa dëkaa, tumussii dara. Ya woꞌꞌaɓa an: «ɗú ɓan, karat, ɗú lëgëynee ga yoon-biiñaagoo. Mi hayyúu kifay iñaa waꞌ.» Ɓaama karussa. Haꞌ-yoonaa meƴsissa ga ɓak wahtu cuunoh na ɓan ga wahtu kigoonaluk, ya tumissa fodaama. Ya meƴsissa lak nohaa waa soos, ya hotta ɓiɓoꞌ ɓiliis daama, ga paanaa, ya meekissaɓa an: «Ɗú yugoh ya dii noh-noh, ɗú tummbii dara?» Ɓa taassari an: «Ken ɓeɓpiiríi kilëgëy hen.» Ya woꞌꞌaɓa an: «Kon ɗú ɓan, karat, ɗú lëgëynee ga yoonaagoo.»
Ga wahtu kiƴút, haꞌ-yoonaa woꞌꞌa ɓaa tuukuk lëgëyaaɗa an: «Ɓayaa lëgëyohcum, fu fayɓa. Dalohaa ga ɓuwum mi mëeñjoh kiɓeɓɗa, fu lëehíroh ga ɓuwum mi ɗeɓ kiɓeɓɗa.»
Waa ennda ɗa, lëgëyohcaa ɓeɓsee lak nohaa soosinɗa, hayussa. Ɓa fayussa yaa en ɓéeɓ noh-nohaagari wíinoowaa. 10 Lëgëyohcaa ɗeɓsee kiɓewuɗa nak, daa ɓa hayee kifayuk, ɓa fooŋnga an ɓa hay kilaas iñaa wëñ. Wayee ɓa ɓan, ɓa fayussa yaa en ɓéeɓ noh-nohaagari. 11 Daa ɓa laasee ga, ɓa aawwa kiñaꞌ iñaama ga fíkíi haꞌ-yoonaa, 12 ɓa woꞌꞌari an: «Ɓuwii ɓii mëeñjoh kiɓewuɗa lëgëyu wahtu wíinoo doŋ ee fu hídíꞌɓa naríi, ɗí ɓii ɗí kooruk coonufii lëgëyii na taangaayii noh-nohɗa!» 13 Wayee haꞌ-yoonaa taassa yíinoo gaɓa an: «Ƴaal, mi tooñnjiiraa kat. Man ɗu júwohee ga cadam noh-noh wíinoo? 14 Kon ɓewaa iñii fu laakɗa, fu ƴee. Mi waaꞌ kiꞌeꞌ ɓii yii mëeñjoh kiɓewuɗa ya hídíꞌ naraa.
15 Mi laak alaliigoo, mi mínoo ga kitum iñaa neɓpoone? Wala ati keeñfu mesik ga dii mi jofɗa hen?»
16 Waa ennda ɗa, Yéesu tíkka ga an:
- Fodaama, ɓuwii mëeñjohɗa ɓërí ɗewan, ɓuwii ɗeɓɗa ɓërí mëeñjohan.
Waas wukaahaywaa Yéesu yéegaloh kikaankaagari na kimílískaagari
(Marka 10: 32-34; Lúkkaa 18: 31-34)
17 Waa ennda ɗa, Yéesu enee ga waas Yéerúsaleem, ya na tëelíbéecaagari ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaa, ya ɓayyaɓa haŋ, woꞌꞌaɓa an:
18 - Súkúrukat, ɗu ɓii ƴah Yéerúsaleem ee Kowukii ɓii hay kitíku ga yah sarahohcaa ɓiyaakɓaa, na jëgíroh-waascaa, ee ɓa hayyi kiꞌattiꞌ kikaan, 19 ɓa tíkki ga yah yiifaꞌcaa* 20: 19 Yiifaꞌcii woꞌu diiɗa, ɓu-Room ɓërí., ɓaama ñaawalsohhi, ɓa típpi laawoo, lëehíraa ɓa daaƴci ga kuraa. Ee ga besaa wukaahaywaa tíkan gaɗa, ya hay kimílís.
Iñaa eew towutaa Sebedee kíim Yéesuɗa
(Marka 10: 35-45; Lúkkaa 22: 24-30)
20 Waa ennda ɗa, towutaa Sebedee tanaktaa, eewɓa hayya ga Yéesu, ya taam na oomaacaagari, ya ƴíꞌꞌa ga fíkíici kikíimmbi yen.
21 Yéesu meekissari an:
- Fu waaꞌ ya?
Ya taassa an:
- Dígaaroo an binaa fu yuŋ ga Nguuraagaraanaa, oomaciigoo ɓii, yii yugan ga yahfu ñaam, yíinoo ga yahfu seŋ.
22 Yéesu taassaɓa an:
- Ɗú ínohoo iñii ɗú kíimɗa. Ɗú mínin kiꞌan kaas-coonii mi ƴah kiꞌanɗane?
Ɓa taassari an:
- Ɗí mínin.
23 Ya woꞌꞌaɓa an:
- En kiꞌenaa, ɗú hay kiꞌan ga kaasii mi ƴah kiꞌanɗa, wayee en iñaa aaw ga kiyuŋ ga yahhoo ñaam wala ga yahhoo segaa, enndii mi jomka kiwoꞌ. Ɓuwaa Paammboo waayukiꞌ ɓakcaamaɗa ɓërí ƴahca kiꞌeru.
24 Daa tëelíbéecaa ɓidaaŋkaahɓaa tesɗa kelohee iñaama, ɓa aylukka tëelíbéecaa ɓanakɓaa bokohɗa. 25 Waa ennda ɗa, Yéesu ɓayyaɓa, woꞌꞌaɓa an:
- Ɗú ínohin an ɓuwii en haꞌ-kúl ga ëldúnaɗa, ɓa teewi ɓuwii an ɓa hanoh ɓéeɓ ɗook ee haꞌ-doolicii tumlukohi ɓuwii ga iñaa neɓɓa. 26 Iñaa manɗa ƴahhiiɗa kilaak ga ɗuuƴcúu. Wayee laak ɓaa waaꞌ kiꞌen ɓoꞌ yiyaak ga ɗuuƴcúunaa, ya joman kiꞌen súrgarúu, 27 ee ɓaa waaꞌ garúu kikuliyukaa, ya joman kiꞌen ñaammbúu. 28 Fodaama, kiheel súrga tahhii Kowukii ɓii kihay, wayee ka hay kiꞌen súrga ɓuwii na kiꞌeroh kumuunci doo ya laas tumuun ɓoꞌ ɓiyewin.
Yéesu wëkíꞌta búumíꞌ ɓanak ga teeraa Yéríkóo
(Marka 10: 46-52; Lúkkaa 18: 35-43)
29 Daa Yéesu na tëelíbéecaa meƴsee teeraa Yéríkóo, mbooloo wiyaak taabukkari. 30 Lak laakin búumíꞌ ɓanak ɓaa yuŋ ga yahaa waasaa, ɓaa sarahtuk. Daa ɓa kelohee an Yéesu yërí en na kipaaf, ɓa aawwa kifiip an:
- Haꞌmudii, kucaasamunkii Dëwít yërëmaaríi!
31 Ɓuwaa ɓaa ñaꞌɓa doo ɓa ɗekoh, wayee ɓa ɓaa wëñ kifiip an:
- Haꞌmudii, kucaasamunkii Dëwít yërëmaaríi!
32 Yéesu tuukka, ɓayyaɓa, woꞌꞌaɓa an:
- Ɗú waaꞌ ya mi tumiꞌtúu?
33 Ɓa taassari an:
- Haꞌmudii, tumɗaaríi bi ɗí mín kihotsis.
34 Yéesu laakka yërmaandi wiyaak gaɓa, leꞌꞌa ga tuhastaagaɓa. Ga saasi ɓa malakka, ɓa ɓaa taabukki.

*20:19 20: 19 Yiifaꞌcii woꞌu diiɗa, ɓu-Room ɓërí.