21
Yéesu aassa teeraa Yéerúsaleem na ndam wiyaak
Yéesu na tëelíbéecaagari hayussa bi ɓa deeƴca teeraa Yéerúsaleem, ga yahaa dëkaa Betfasee en ga ɓak tëgëlaa Ólíwíyéecaaɗa. Daama Yéesu wossa ga tëelíbéecaagari ɓanak, ya woꞌꞌaɓa an:
- Karat dëk-kawum en ga fíkíirúuɗa. Binaa ɗú leꞌ danaa, ɗú hay kihot baam yileɓ yaa pokuunun, taam na cúmbúꞌ, pëkísatɓa, ɗú haydohiꞌtooɓa. Ee binaa ɓoꞌ woꞌ yen ganaa, taasatti an: «*Haꞌmudii laak sooli ga». Ee ga saasi ya hayyúu kiꞌíis ɗú haydohɓa.
Iñaama laakka doonaa iñaa sëldíiga-Koohaa woꞌeeɗa mat. Ya woꞌee an:
«Woꞌat ɓu-teeraa Síyoŋ an:
- Malkat, buuriigarúu yeema hayi garúu.
Ya, ya tíitarukkii ee ya lap ga baam yileɓ,
na ga ɗook cúmbúꞌ, kowu baam.»
Tëelíbéecaa ɓanakɓaa karussa, ɓa tummba fodaa daa Yéesu nakeeɓakaɗa. Ɓa haydohha baamaa yileɓyaa na cúmbúraa. Ɓa laꞌta paltucaagaɓa ga ɗook baamcaa, Yéesu lappa ga ɗookgaa. Ɓoꞌ ɓiyewin ga mbooloomaa larussa paltucaagaɓa ga waasaa. Ɓuwaa ɓíinoo ɓaa gúꞌ toytaa tediktaa, ɓaa ɓool tuuꞌtaa, ɓaa laꞌta ga waasaa.
Ɓuwaa hanohee Yéesu fíkíi na ɓuwaa taamsee ga fenoociɗa, ɓéeɓɓa ɓaa woꞌ didóolíꞌ an:
- Óosaanaa!
Ndam aawat ga kucaasamunkii Dëwít!
Kooh barkeelat yii hay ga teekii Haꞌmudiiɗa!
Óosaanaa aaw ga ɗookaa-ɗook.
10 Daa Yéesu aasee Yéerúsaleem, tóoh dëkaa yëngëlukka, ɓuwaa ɓaa meekisoh an:
- Ɓii yii, ya ɓa?
11 Mbooloomaa taassa an:
- Sëldíiga-Kooh Yéesu yërí, yii meyoh Nasareet ga gohaa Gëlíléeɗa.
Yéesu kaalla toonohcaa ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh
(Marka 11: 15-19; Lúkkaa 19: 45-48; Lúkkaa 20: 1-8)
12 Yéesu aassa Kaanfaa Kooh, ya kaalla ɓéeɓ ɓuwaa enee na kitoon na ɓuwaa enee na kilom daamaɗa. Ya yaa ɓúuk taabulcaa weciꞌoh-kopaꞌcaa na yugaahcaa toonoh-hoꞌcaa* 21: 12 Weciꞌoh-kopaꞌcaa waama, yaawúuꞌcaa meyoh ín haysee Yéerúsaleemɗa weciꞌsee kopaꞌcaagaɓa ga ɓuwaama, doonaa ɓa mín kilom júuꞌ kitum sarah ga Kaanfaa Kooh na kifay lempaa Kaanfaa Kooh.. 13 Lëehíꞌta, ya woꞌꞌaɓa an:
- Bíduunun ga Këyítfaa an: «Kaanndoo ƴah kiꞌen kaanfaa kíimohohsan Kooh», wayee ɗú, ɗú tumfa ɗaakkaaꞌ lok 21: 13 Malkat Ísayíi 56: 7; Yérémíi 7: 11..
14 Laakka búumíꞌ, na ɓéedúkíꞌcaa hay ga Yéesu ga Kaanfaa Kooh, ya wëkíꞌtaɓa. 15 Sarahohcaa ɓiyaakɓaa na jëgíroh-waascaa aylukussa ga waa ɓa hot enaamacaa cidóoyíꞌ-waaꞌcaa ya tumɗa, ee ɓa hotta ɓan oomaacaa ɓaa fiip ga Kaanfaa Kooh an: «Ndam aawat ga kucaasamunkii Dëwít!»
16 Ɓa dalla Yéesu kiwoꞌ an:
- Fu kelohin iñii oomaacii woꞌɗane?
Yéesu taassaɓa an:
- Ee mi keloh ga. Hanaa ɗú mosoo kijaŋ iñii bídu yii an: «Ga túuwtii oomaacii na tii liiꞌcii, fu meƴdohɗin haffu ga ƴeek-kañ»?
17 Lëehíꞌta Yéesu foñnjaɓa daama, ya meƴca teeraa, yaa ƴah Bétaníi, ya neehneera daama bi Kooh wíissa.
Yéesu coñnja kedikkaa
(Marka 11: 12-14,20-24)
18 Ga kooh-wíisfaa, Yéesu enee na kiɓoyuk teeraa ee lak ya yaawin. 19 Ya hotta bos een ga yahaa waasaa, ya kaꞌta bi ga bosaa, ee ya hottii dara ga, enndii tuuꞌtaanaa. Waa ennda ɗa, ya woꞌꞌa kedikkaa an:
- Fu límsisoo kowu bi taaꞌ!
Ga saasi, eenaa súɓpa kaw.
20 Daa tëelíbéecaa hotee iñaama, ɓa jaahliꞌꞌa lool, ɓa meekissa Yéesu an:
- Tum na kedikkii súɓ ga saasi?
21 Yéesu taassaɓa an:
- Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; binaa ɗú laak ngëm ee ɗú laakkii hel kanak ganaa, ɗú eemoo ga kitum iñii dal kedikkii kiiɗa doŋ, wayee ɗú woꞌ sah jaŋjagii wii an: «Kolkaa dii fu jafsunee ga giiyaa!» Iñaama laak. 22 Binaa ɗú kíim Kooh ee taam na ngëmaa, ɓéeɓ iñaa ɗú meekisohaa, ɗú laakki.
Yéesu meekisohussa ɓaa onndi doolaa ya ɓayɗa
(Marka 11: 27-33; Lúkkaa 20: 1-8)
23 Yéesu aassa Kaanfaa Kooh, ya yaa jëgíroh. Sarahohcaa ɓiyaakɓaa na yaakcaa dëkaa hayussa, ɓa meekissari an:
- Iñcii fu tumɗa, fu aƴka gada? Ɓii onndaaca kitumɓa?
24 Yéesu taassaɓa an:
- Mi ɓan, mi ƴahhúu kimeekis enaama yíinoo doŋ, binaa ɗú taassoo ganaa, mi woꞌꞌúu ɓan iñcii mi tumɗa ati mi aƴka gada? 25 Saŋ-Bëtís, ɓii yiida woseeri kibëtísiꞌ ɓuwaa? Kooh wala ɓoꞌ-súusúus?
Ɓa ɓaa woꞌ ga díkaantiɓa an: «Binaa ɗu woꞌ an Kooh yërí woseerinaa, ya hayyuu kilof an: iñii tah ya ɗú gëmmbii ga Saŋ? 26 Ee ɗu woꞌ an ɓuwii ɓërí woseerinaa, ɗu jomin kiniik mbooloomii ga iñaama ndaga ɓa tookin an Saŋ sëldíiga-Kooh.»
27 Ɓa dalla kitaas Yéesu an:
- Ɗí ínohoo!
Yéesu loffaɓa an:
- Kon baanaa mi ɓan, mi woꞌanndiirúu iñcii mi tumiɗa ati mi aƴka gada.
Liiwukaa woꞌ ga loo towutaa tanaktaaɗa
Yéesu tíkka ga an:
28 - Ɗú ínoh ya ga iñii yii? Enee ɓoꞌ, ya laakee towu tanak. Ya hayya ga yíinooyaa woꞌꞌari an: «Kowuroo, wati, leenaa kara, fu lëgëynee ga yoon-biiñaagaruu.» 29 Kowukaa taassari an: «Mi ƴahhii». Wayee ennda kiis, ya récukka, ya kaꞌta yoon. 30 Paamudaa hayya ga yukanakyaa ɓan, woꞌꞌari iñaa ya nakee yuɗewaayaaɗa. Kowukaa kukanakkaa woꞌꞌa paamudaa an: «Ee, mi yii ƴah buba!» Wayee ya kaꞌtii.
31 Yéesu meekissaɓa an:
- Yiida ga towutaa tanaktaa tum iñaa paamci waaꞌɗa?
Ɓa taassa an:
- Yaa ya ɗewohɗa yërí.
Yéesu dallaɓa kiwoꞌ an:
- Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; juuticii na faankoh-pakaƴcii ɓërí ɗewanndúu kiꞌaas ga Nguuraa Kooh. 32 En kiꞌenaa, Saŋ hayin garúu. Ya teeɓparúu waasii wijúwíꞌ wii ee ɗú gëmmbii iñaa ya woꞌɗa. Wayee juuticii na faankoh-pakaƴcii gëmussari. Ee ga iñaa ɗú hot yaama tóoh, tahhii bi ɗú récukka, ɗú gëmmba iñaa ya woꞌɗa.
Liiwukaa woꞌ ga loo línoh biiñcaa ɓisóotíꞌɓaa
(Marka 12: 1-12; Lúkkaa 20: 9-18)
Yéesu woꞌꞌa ɓuwaa an:
33 - Súkúrukat, mi woꞌꞌúu liiwuk wiliis: Enee haꞌ-yoon, ya yíppa tedik-reseŋ ga yoonci. Ya ɗíŋnga yoonaa, ya acca noŋ ga yoonaa daa towu-reseŋtaa seesohsan. Ya tawahha daa ɓoꞌ mínan kituukoh, tíim yoonaa malaki ga. Lëehíꞌta ya sassa ɓilëgëyoh ga yoonaa, ya yaa ƴah kiɓaaɓ. 34 Ga waa wahtu kiɓeen yoonaa leꞌɗa, ya wossa súrgacaagari ga lëgëyohcaa ga yoonaaɗa, ɓa eꞌti iñaa ya laak ga iñaa yoonaa meƴdohɗa. 35 Wayee lëgëyohcaa abussa súrgacaa, ɓa feekka yii, ɓa appa yíinooyaa. Yaa tesɗa, ɓa tapisohhari na atoh bi kaannda. 36 Haꞌ-yoonaa wosissa súrga ɓiliis, ɓaa wëñ kiyewin ɓaa ya ɗewee kiwosɗa. Wayee lëgëyohcaa tumussa ɓuwaama fodaa ɓu-ɗewaaɓaa. 37 Haꞌ-yoonaa mëeñjohha kiwos kowukaagari ga lëgëyohcaa. Ya abee ga helci an: «Hanaa ɓa hay kiꞌon kowukiigoo céeꞌ.» 38 Wayee lëgëyohcaa, daa ɓa hotee kowukaa haꞌ-kaadaa, ɓa woꞌꞌa ga díkaantiɓa an: «Yii ƴah kilamɗa yeema, ɗu apatti, ɗu ɓeɓ iñii ya jomee kilamɗa.» 39 Ɓa dallari kiꞌam, ɓa fassari bi meƴca yoonaa, ɓa appari daama.
40 Yéesu meekissa ɓuwaa an:
- Binaa haꞌ-yoonaa hayaa, ya ƴah lëgëyohcaama na kitum?
41 Ɓa taassari an:
- Haꞌ-yoonaa hayaa, hay kiꞌap lëgëyohcaa ɓisóotíꞌɓaa ɓaama, ap wibóníꞌ. Lëehíraa ya ɓeɓ yoonaa, ya eꞌwa ɓilëgëyoh ɓiliis, ɓaa, binaa kiɓeen leꞌaa, ɓa eꞌti iñaa yoonaa meƴdohanɗa.
42 Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Hanaa ɗú mosoo kijaŋ iñaa bídu ga Këyítfaa an:
«Atohaa tawahohcaa jafeeɗa,
atohaama enin atoh-koñ.
Iñaama yërí Haꞌmudii tum,
ee enin kíntaan ga hasciiruu.»
43 Yéesu tíkka ga an:
- Kërí tah mi woꞌꞌúu man: Nguurii Kooh hay kiteꞌu ga yahhúu, wa tíku ga yah heet wiliis, waa ƴahwa kilëgëy, meƴdoh jeriñ ga. 44 [Ɓaa keen ga ɗook atohaamanaa hay kiweelsukoh ee ɓaa wa keen ga ɗookcinaa, wa hayyi kinapañsoh].
45 Daa Sarahohcaa ɓiyaakɓaa na Fërísiyeeŋcaa kelohsee liiwukcaa Yéesu caama, ɓa ínohha an Yéesu woꞌ naɓa. 46 Ɓa ɓaa heel kiꞌamluk Yéesu, wayee ɓa niikka mbooloomaa ndaga ɓéeɓ ɓuwaa tookin an Yéesu sëldíiga-Kooh.

*21:12 21: 12 Weciꞌoh-kopaꞌcaa waama, yaawúuꞌcaa meyoh ín haysee Yéerúsaleemɗa weciꞌsee kopaꞌcaagaɓa ga ɓuwaama, doonaa ɓa mín kilom júuꞌ kitum sarah ga Kaanfaa Kooh na kifay lempaa Kaanfaa Kooh.

21:13 21: 13 Malkat Ísayíi 56: 7; Yérémíi 7: 11.