22
Liiwukaa woꞌ ga loo ɓuwaa ɓaysee kiñamɗa
(Lúkkaa 14: 15-24)
Waa ennda ɗa, Yéesu liiwukissa ɓuwaa an:
- Nguurii ga ɗookɗa mëdírohu anee: Enee buuꞌ, ya tíklukka cuunoh ga sëycaa kowukaagari. Ya wossa súrgacaagari kiɓaynee ɓuwaa ya nakee sëgílookfaaɗa. Wayee ɓaama waarussii kihay. Buuraa wosissa súrga ɓiliis ga ɓuwaa ya nakee sëgílookfaaɗa an: «Woꞌat ɓuwaa an: ñamahii tíkuunun, mi apin naalciigoo na júuꞌ ɓidúufíꞌ. Tóoh sekɓa, ɓa hayat, ɓa ñam!» Wayee ɓuwaa naksee ɓaama abussii faali ga ɓëytohaa. Yaa en ɓéeɓ yaa ƴah soolici: yii ga yoonci, yii ga toonaagari. Ɓaa tesɗa abussa súrgacaa buuraa, tóróhírussaɓa, apussaɓa. Buuraa kelohhaka, dalla kiꞌayluk. Ya ebilla soldaaꞌcaagari ɓa apnee lagoh-kumuuncaa ɓaama, ɓa tëkíꞌ teeraa ɓa dëkohɗa. Lëehíꞌta ya woꞌꞌa súrgacaagari an: «ñamahii sëgílookfii pariꞌin, wayee fa joobeera ɓuwaa nakseefaɗa. Kon nak karat ga mbedicii ga dëkiiɗa, ee ɓaa ɗú hot ɓéeɓ, nakatti ya hay ga sëgílookfii.» 10 Súrgacaa karussa ga mbedicaa. Ɓaa ɓa hotin ɓéeɓ, ennda yijófíꞌ ennda yibóníꞌ, ɓa woꞌꞌari. Ɓa nëgírohhaɓa, bi túuyaa ñamahaa tofohuɗa líiffa muut na ɓiɓoꞌ.
11 Buuraa aassa túuyaa kihëeɓɗúk ɓuwaa en na kiñamɗa. Ya hotta daama ɓoꞌ, yaa ɓayyii kúltí feet. 12 Ya meekissari an: «Ƴaal, tum na fu aassa dii ee fu ɓayyii kúltí hew»? Wayee ɓaa laakkii iñaa ya woꞌan. 13 Waa ennda ɗa, buuraa woꞌꞌa súrgacaagari an: «Ɓaa yay, ɓagat yahcaagari na kotcaa, ɗú jaffi ga ñúusaa ga foohɗa: daama kikodukoh na kiꞌúñoh sís ƴah da kilaak 22: 13 Malkat Mëccëe 8: 12; 25: 30; Lúkkaa 13: 28.
14 Yéesu tíkka ga an:
- En kiꞌenaa, ɓuwii ɓayuɗa yewinin, wayee ɓuwii tanuɗa caakkii.
Kifay lempu
(Marka 12: 13-17; Lúkkaa 20: 20-26)
15 Waa ennda ɗa, Fërísiyeeŋcaa karussa kihotoh ga ɗuuƴɓa, kimalak daa ɓa tuman bi ɓa fíꞌ Yéesu ga ɗuuƴ woꞌeen. 16 Lëehíꞌta, ɓa wossa ɓiɓoꞌ ga tëelíbéecaagaɓa, ɓa taammba na ɓiɓoꞌ ɓan ga ɓuwaa faꞌ na buuꞌ Erootɗa, kimeekis Yéesu an:
- Jëgírohii, ɗí ínohin an fu woꞌi kayoh: fu jëgíroh iñaa Kooh nakoh kayoh-kayohɗa. Fu niikkii ken, ee fu malkirii ɓoꞌ ga daa ya man ga hascii ɓuwiiɗa. 17 Kërí tah, woꞌaaríi halaatfu ga iñii yii: Waasii onohin kifay lempaa Sesaaꞌ, buuraa yiyaakyaa ga Roomɗanoo, onohhii ka?
18 Wayee Yéesu ínohha nof-moroonaa ɓa naꞌɗa, ya woꞌꞌaɓa an:
- Ɗú ɓii ɗú jófjófɗuki ga fíkíi ɓuwiiɗa! Iñii tah ya ɗú heelloo kifíꞌ? 19 Teewattoo hanjaꞌ wíinoo ga koparum fayohsi lempuɗa.
Ɓa haydohiꞌtari hanjaꞌ wíinoo.
20 Yéesu nak meekissaɓa an:
- Nataalii wii wuu ɓa na teekii en gaɗa?
21 Ɓa taassa an:
- Cuu Sesaaꞌ, buuraa yiyaakyaa.
Daama Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Kon erat Sesaaꞌ iñaa en yuu Sesaaꞌ ee erat Kooh iñaa en yuu Kooh.
22 Daa ɓa kelohee iñaa Yéesu lofɓa yaama, ɓa waaruꞌꞌa lool, ɓa foñnjari da, ɓa ɓaa ƴah.
Yéesu meekisohussa ga loo kimílískaa ɓuwaa kaaninɗa
(Marka 12: 18-27; Lúkkaa 20: 27-40)
23 Ga besaa bëríi, laakka Saduseyeeŋcaa hayu ga Yéesu. Ɓa nak, ɓa gëm an kimílís laakoo. 24 Ɓa meekissa Yéesu an:
- Jëgírohii, Móyíis woꞌ an: «Binaa ɓoꞌ kaan ee laakkii kowu na ɓeticinaa, këmëeŋkíci jomin kilam ɓetifaama, ya laakiꞌ yaakci kowu ga» 22: 24 Malkat Dëteronom 25: 5-6.. 25 Waama, laakee dii garíi ƴaal ɓiyitnaɓanak ɓaa bok paamun na eemun. Yaakkaa pañnja ɓeti, ya kaannda ee laakkii kowu. Ee fodaama këmëeŋkímunaa lammba ɓetifaa. 26 Ennda ɗa ga yukanakyaa, na yukaahayyaa bi ga yuyitnakanakyaa. 27 Ga waa ɓa kaannda ɓéeɓɓa, ɓetifaa ɓan tíkka ga. 28 Diimaɗa woꞌaaríi bëríinaa ɓuwii mílísan ga kikaanɗa, ɓetifaama ƴah kiꞌen yuuɓa ga ɓiyitnaɓanakɓaa? Ndaga yaa en ɓéeɓ ga ɓiyitnaɓanakɓaa ɓeweerari ɓeti!
29 Yéesu taassaɓa an:
- Ɗú woꞌin kimúuƴcúu, ndaga ɗú ínohoo iñaa bídu ga Këyítfaaɗa ee ɗú ínohoo daa doolaa Kooh hín kiyakɗa. 30 Binaa ɓuwaa kaanɗa mílísunaa, ƴaal pajoo ee ɓeti pajukoo, wayee ɓa pesan madu na malaakacii Kooh enu ga ɗookɗa. 31 En iñaa aaw ga kimílískaa ɓuwaa kaanɗanaa, hanaa ɗú mosoo kijaŋ ga Këyítfaa iñaa Kooh woꞌeerúu an: 32 «Mi yërí en Koohyii Abaraham, Koohyii Ísaak, Koohyii Yakoop» 22: 32 Malkat Eksoot 3: 6,15..
Yéesu tíkka ga an:
- Kooh yuu ɓuwaa en na kipesɗa, enndii yuu ɓuwaa kaanɗa.
33 Ɓéeɓ ɓuwaa kelohsee iñcaa ya woꞌ caama, waaruꞌussa ga jëgírohaagari.
Iñii wëñ kiyak ga iñcii Kooh nakohɗa
(Marka 12: 24-34; Lúkkaa 10: 25-28)
34 Daa Fërísiyeeŋcaa yéegee an Yéesu ɓúlin Saduseyeeŋcaa, ɓa dalla kihídoh ga ɗekataama. 35 Laakka jëgíroh-waasaa bok gaɓa, ya waaree kimalaksukoh Yéesu, ya meekissari an:
36 - Jëgírohii, iñii yiida kuliyuk ga iñcii Waasii Móyíis nakohɗa?
37 Yéesu taassari an:
- «Fu waaran Haꞌmudii, Koohyiigaraa na keeñaagaraa tóoh, na kipeskaagaraa tóoh, na helaagaraa tóohwa.» 38 Wuma wërí wëñ kiyak ee wërí kuliyuk ga iñcii Kooh nakohɗa. 39 Ee wii wërí en wukanakwii man nawaɗa: «Fu waaran mooroomfu fodaa daa fu waaꞌ haffuɗa.» 40 Ɓéeɓ Waasaa Móyíis na ɓéeɓ iñcaa sëldíiga-Koohcaa jëgírohɗa kúꞌuk ga iñcii kanakcii cii nakohuɗa.
Iñaa Kiristaanii jom ga buuꞌ Dëwítɗa
(Marka 12: 35-37; Lúkkaa 20: 41-44)
41 Wiima lak Fërísiyeeŋcaa hídírukohuunun daama, Yéesu meekissaɓa an:
- Ɗú ínoh ya ga Kiristaanii? Ya kucaasamun ɓa?
42 Ɓa taassa an:
- Ya kucaasamun buuꞌ Dëwít!
43 Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Kon tum na Dëwít, ga waa ya líif na Helaa yiselaꞌíꞌyaaɗa, ɓayyari “Haꞌmudii”? En kiꞌenaa, Dëwít ga kihafci woꞌin an: 44 «Kooh, Haꞌmudii woꞌꞌa Haꞌmudiigoo an: “Yugohaaroo yah-ñaam bi ga daa mi tuman ɓuwii saŋngaaɗa ditogaaꞌ kotfu 22: 44 Kañcaa 110: 1.”.» 45 Waa Dëwít ɓay Kiristaanii “Haꞌmudii”, kon tum na bi Kiristaanii mín kiꞌen kucaasamun Dëwít?
46 Laakkii gaɓa yíinoo yaa mínndi kitaas woꞌeen wíinoo sah. Ee aboh ga besaa bëríi, ken kaañissiiri kimeekisohis yen.

22:13 22: 13 Malkat Mëccëe 8: 12; 25: 30; Lúkkaa 13: 28.

22:24 22: 24 Malkat Dëteronom 25: 5-6.

22:32 22: 32 Malkat Eksoot 3: 6,15.

22:44 22: 44 Kañcaa 110: 1.