23
Yéesu nakoh kiwatuk jëgíroh-waascaa na Fërísiyeeŋcaa
(Marka 12: 38-39; Lúkkaa 11: 43,46; 20: 45-46)
Waa ennda ɗa, Yéesu woꞌꞌa mbooloomaa na tëelíbéecaagari an:
- Jëgíroh-waascii na Fërísiyeeŋcii ɓërí tuuk ga kotcaa Móyíis, kijëgíroh na kiteewoh iñii nakohu kitumɗa. Kon nak, ɓéeɓ iñaa ɓa woꞌꞌúunaa, tumatti, ɗú taabukki. Wayee kaa ëldúkohatɓa ga iñcii ɓa tumiɗa. En kiꞌenaa, ɓa woꞌi hen ee ɓa tumoo. Ɓa poki ɗof ciɓítíꞌ [caa ken hatinoo]* 23: 4 Bíncii ga hëlí-júɓciiɗa hotukkii ga Këyítcaa cíinoo ɗeɓ kibíduɗa., ɓa sëfca ga yúukcii ɓuwii ee ɓa ga kihafɓa, ɓa tookoo jokonɓa yëngëluk ga kiꞌamɗohɓaca. Iñaa ɓa tum tóoh ɓa heeli ɓuwii hotɓa. Fodaama, ɗaakaaꞌ-këyítcaa 23: 5 Ɗaakaaꞌ-këyítcaama eni tijutuut. Ɓa bínnda woꞌeencaa meyoh ga Këyítfaa Waasaa Móyíisaa, ɓa ekca ga yen, ɓa pokukca ga púk na ga yah-seŋ. pokkusi, kiteewoh an ɓa abin Koohɗa, ɓa tumica ca en ciyaak. Ee símbaꞌcaa ga kúltícaagaɓaɗa, ɓa tumica ca en cihooꞌta. En ga hewaa, ɓa waari kihanoh fíkíi, ee ga ɗuuƴ jaanguciiruu, ɓa heeli kiyuŋ ga fíkíi. Ɓa en ga paancaanaa, ɓa waari kikëñɗu yah kanak ee ɓa waari ɓuwii ɓayiɓa «Jëgírohii». Wayee ɗú, kaa heelat kiɓayu «Jëgírohii.» Ɗú laak jëgíroh yíinoo doŋ ee ɓéeɓpúu, ɗú ɓimbok. Dii ga ëldúna, kaa ɓayat ken «Paamudii». Paamudiigarúu ya yíinoo doŋ ee yërí en yii ga ɗookɗa. 10 Ee ɓan kaa heelat kiɓayu «Haꞌ-kaadii». Ɗú laak haꞌ-kaan yíinoo doŋ ee yërí en Kiristaanii. 11 Yaa wëñ garúu kiyakɗa, enat súrgarúu. 12 Ɓéeɓ ɓaa ɓëwíꞌ hafcinaa, hay kiyóoskíɗu, ee ɓaa yóoskíꞌ hafcinaa, hay kiɓëwíru.
Yéesu hassa jëgíroh-waascaa na Fërísiyeeŋcaa
(Marka 12: 40; Lúkkaa 11: 39-42,44,52; 20: 47)
13 Yéesu woꞌꞌa an:
- Massa, ɗú jëgíroh-waascii na ɗú Fërísiyeeŋcii jófjófɗukiɗa! Ɗú ɓii laŋ halii Nguurii yii ga ɗookɗa, ɗú hoonoh ɓuwii kiꞌas. Ɗú ga kihaffúu, ɗú aasanndii ee ɗú íisanndii ɓuwii waaꞌ kiꞌaasɗa ɓa aas. [ 14 Massa, ɗú jëgíroh-waascii na ɗú Fërísiyeeŋcii jófjófɗukiɗa! Ɗú teꞌin iñaa laak ga kaan ɓeticaa ƴaalcaagaɓa lísussiiɗa ee ɗú taabi ga na kikíim-Koohkaa ínohoo kileeh, an doonaa ɗú tíku ɓiɓoꞌ ɓijófíꞌ. Kërí tah attiꞌaa Kooh ƴahhúu kiꞌattiꞌɗa wërí wëñan kimesik].
15 Massa, ɗú jëgíroh-waascii na ɗú Fërísiyeeŋcii jófjófɗukiɗa. Ɗú ɓii wíil daa en tóoh ga ɗook kakay na ɗuuƴ giiƴ, kiheel kilaak luu enee tëelíbée yíinoo, yaa gëm fodii garúu. Ee ɗú laassi kilaakaa, ɗú tummbi ɓoꞌ safara yaa wëñnjúu kibon waas kanak.
16 Massa ɗú ɓii ɗú waaꞌ kikuliyuk ee ɗú búuminɗa! Ɗú woꞌ an «Binaa ɓoꞌ waat ga Kaanfaa Koohaa, waatukaama taabukoori, wayee binaa ya waat ga wúrúusaa en ga Kaanfaa Koohɗanaa, wa taabukki.» 17 Ɗú dofin, ɗú búumin. Iñii wëñ kilaak solu ya? Wúrúusaa en ga Kaanfaa Koohɗanoo Kaanfaa Kooh tah wúrúusaa kiselaꞌɗa? 18 Ee ɓan, ɗú woꞌ an: «Binaa ɓoꞌ waat ga loteelaa ga ɗuuƴ Kaanfaa Koohɗanaa, waatukaama taabukoori, wayee binaa ya waat ga sarahcaa ga loteelaa ga Kaanfaa Koohɗanaa, wa taabukki.» 19 Búumíꞌcii! Iñii wëñ kilaak solu ya: Sarahcaanoo loteelaa tah sarahaa kiselaꞌɗa? 20 Ɓaa waat ga teekaa loteelaanaa, ya waatin ga loteelaa ee ya waatin ɓan ga tóoh sarahcaa en ga ɗookgaaɗa. 21 Ɓaa waat ga teekaa Kaanfaa Koohaa, ya waatin ga Kaanfaa Kooh ee ya waatin ɓan ga Kooh yaa dëk daɗa. 22 Ɓaa waat ga teekii asamaaniinaa, ya waatin ga baŋ-buuraa Kooh ee ya waatin ɓan ga Kooh yaa yuŋ gaɗa.
23 Massa ɗú, Jëgíroh-waascii na ɗú, Fërísiyeeŋcii jófjófɗukiɗa. Ɗú meƴdohɗi Kooh sarah bi ga sah ɓakaa wudaaŋkaahwaa ga iñcii línsi fodii naanaa, basaaɓ na saaɓsaaɓ 23: 23 Malkat Léwítík 27: 30; Dëteronom 14: 22., wayee ɗú saganohin iñcii jëgírohu ee cërí wëñ kilaak solu ga Waasii Móyíisɗa: ennda kijúɓ, kiyewin yërmaandi na kitaabuk Kooh. Iñcaama cërí ɗú jomee kitum ee iñcaa cíinoo hanat kisaganohu. 24 Ɗú ɓii ɗú waaꞌ kikuliyuk ee ɗú búuminɗa, ɗú síri capalaƴ ee ɗú oni geeleem.
25 Massa ɗú, Jëgíroh-waascii na ɗú, Fërísiyeeŋcii jófjófɗukiɗa! Ɗú tísi bi ga bíiŋcii kaascii na cii tanutii wayee ga ɗuuƴgii ɗú líifíꞌca na halaat kilok na halaatciigarúu cibóníꞌcii. 26 Ɗú Fërísiyeeŋcii ɓibúumíꞌɓii! Ɗewat kitís ɗuuƴgii kaascii ee fodaama bíiŋcaa hay kiset ɓan.
27 Massa ɗú, Jëgíroh-waascii na ɗú, Fërísiyeeŋcii jófjófɗukiɗa. Ɗú man na loycaa yaanaawɗu hen. Ca morin ga fooh ee lakanaa ɗuuƴgaanaa líif na ƴoh ɓoꞌ ɓikëeníꞌ na nopilaat. 28 Fodaama ɓuwii hoti garúu ɓiɓoꞌ ɓijúwíꞌ ee lakanaa ga ɗuuƴ keeñciigarúu, ɗú líif na kijófjófɗuk na kibon.
29 Massa ɗú, Jëgíroh-waascii na ɗú, Fërísiyeeŋcii jófjófɗukiɗa. Ɗú hayyanaa, ɗú tawahi loycii sëldíiga-Koohcii, ɗú móríꞌ loycii ɓuwii ɓijúwíꞌɓii, 30 ee ɗú woꞌi an: «Ɗí maasohee jamaanaa ɓicaasammbíinaa, ɗí taaboo naɓa ga daa ɓa ap sëldíiga-Koohcaaɗa.» 31 Ɗú woꞌ iñaamanaa, kon ɗú tookin an ɗú ɓërí en tucaasamuntii ɓuwaa apsee sëldíiga-Koohcaaɗa. 32 Kon nak iñcaa ɓicaasammbúu daleeɗa, ɗíidohatca bi mat. 33 Goŋcii! Heet goŋ-saamaancii! Tum na ɗú halaat kirëc ga safara? 34 Kërí tah, súkúrukat, mi hay garúu kiwosoh ɓisëldíiga-Kooh, ɓihaꞌ-hamham na ɓuwaa ínohuunun Këyítfii. Ɗú hay kiꞌap ɓii, ɗú daaƴ ɓíinoo ga kuraa, ɗú típ ɓíinooɓaa laawoo ga jaangu-yaawúuꞌcaagarúu, ɗú sodaliɓa teeru bi ga teeru. 35 Fodaama ñífaa ɓuwaa ɓijúwíꞌɓaa apseeɗa hay kikípuk ga ɗookkúu, aboh ga ñífaa Abeel yijúwíꞌyaa bi ga ñífaa Sakarí kowukaa Barakíi, kaa ɗú apee ga díkaanti ɗekataa wiselaꞌíꞌwaa na daa sarahcaa tëkíꞌsiɗa 23: 35 Malkat Sënees 4: 8; 2 Koroník 24: 20-22.. 36 Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; iñaa laakee yaama hay kikípuk ga hafcii ɓuwii jamaanii wati.
Yéesu hassa Yéerúsaleem
(Marka 13: 34-35)
37 - Éeƴ, ɗú ɓu-Yéerúsaleem, ɗú ɓii ɗú lagi tumuuntii sëldíiga-Koohcii, ee ɗú tapisohi na atoh bi ɗú ap ɓuwii Kooh wos garúuɗa! Waas cera cërí mi heellúu kinëgíroh fodaa daa pabu nëgírohi towutaagari ga fíldoo paɓcaagariɗa, ee ɗú tookkiika? 38 Kon nak, kaanfiigarúu hay ɗa kifoñu ɗúŋ. 39 En kiꞌenaa, mi woꞌꞌúu man aboh ga diima ɗú hotsisanndiiroo bi ga daa ɗú woꞌan an: «Kooh barkeelat yii hay ga teekii Haꞌmudiiɗa!»

*23:4 23: 4 Bíncii ga hëlí-júɓciiɗa hotukkii ga Këyítcaa cíinoo ɗeɓ kibíduɗa.

23:5 23: 5 Ɗaakaaꞌ-këyítcaama eni tijutuut. Ɓa bínnda woꞌeencaa meyoh ga Këyítfaa Waasaa Móyíisaa, ɓa ekca ga yen, ɓa pokukca ga púk na ga yah-seŋ.

23:23 23: 23 Malkat Léwítík 27: 30; Dëteronom 14: 22.

23:35 23: 35 Malkat Sënees 4: 8; 2 Koroník 24: 20-22.