24
Yéesu yéegalohha an Kaanfaa Kooh hay kiɓúru
(Marka 13: 1-12; Lúkkaa 21: 5-6)
Yéesu meƴca Kaanfaa Kooh, ee ga daa ya enee na kiƴahɗa, tëelíbéecaagari deeyussa gari kiteeɓpi tawahcaa Kaanfaa Kooh ga daa ca hín kimoꞌɗa. Yéesu woꞌꞌaɓa an:
- Man ɗú hotin ga iñciima tóohca! Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; tesanndii dii sah atoh wíinoo waa tíkískohan na mooroomwa, tóoh hay kiɓúꞌ.
Iñcii ƴah kilaak balaa ëldúna túkiꞌaa
(Marka 13: 3-13; Lúkkaa 21: 7-19)
Wiima lak Yéesu yugin ga ɗook tëgëlaa Ólíwíyéecaa, tëelíbéecaagari hayussa gari ɓa haŋɓa, meekisohussari an:
- Woꞌaaríi, iñcuma ƴah kilaak kera, ee mandargii wiida ƴah kiteewoh kihayiskaagaraa na kitúkíꞌkaa ëldúna?
Yéesu taassaɓa an:
- Watukat, ken hanattúu kiɗúk. En kiꞌenaa, ɓoꞌ ɓiyewin hay kihayohu teekiigoo, ɓa woꞌi an: «Mi yërí en Kiristaanii», ee ɓa hay kiɗúk ɓoꞌ ɓiyewin. Ɗú hay kikeloh yëngël heñ, wala an heñ laakin ga ɗekat. Leenaa kaa tíitat ndaga iñcaama jomin kilaak, wayee enndii an ëldúna leꞌin kitúkíꞌ. En kiꞌenaa, kúl hay kiɓewuk, keen ga ɗook kúl mooroomci, ee nguuꞌ hay kiɓewuk, keen ga ɗook nguuꞌ mooroomci; aꞌ hay kilaak ee kakayfii hay kiyëngëluk ga ɗekat ciyewin. Iñcaama tóoh ƴah kiman na dalaaraa mesiklaatcaa ga kimatuk ɓetiɗa.
Fodaama ɓiɓoꞌ hayyúu kitík ga yah buuꞌ, doonaa ɗú sodalu ga kipessúu, ee ɗú hay kiꞌapu. Heetcii ga ëldúnaɗa tóohca hayyúu kisagu ndaga teekiigoo. 10 Ga jamaanaama, ɓoꞌ ɓiyewin hay kifoñu ngëmaagaɓa, ɓa toonohi ga díkaantiɓa ee ɓa sagohi. 11 Hay kilaak ɓoꞌ ɓiyewin ɓaa tíkan hafɓa ɓisëldíiga-Kooh ee lak saboh. Ɓa hay, ɓa ɗúk ɓoꞌ ɓiyewin. 12 Yibóníꞌ hay kiwëñ kisíw tah bi kiwaaroh nëewísuk ga keeñ ɓoꞌ ɓiyewin. 13 Wayee ɓaa fu guuꞌguuluk bi ga daa tóoh leehanaa, fu yaama fu hay kimúc. 14  Hewhewii winéwíꞌwii wii woꞌ ga Nguurii Koohɗa hay kiyéegalohu ga ëldúna tóoh doonaa heetcii ɓéeɓ laasu ga. Lëehíraa ëldúna han kitúkíꞌ.
Coonucaa ciyaakcaa ƴah kilaakɗa
(Marka 13: 14-23; Lúkkaa 21: 20-24)
Yéesu tíkka ga an:
15 - Binaa ɗú hot ɓaa Dañeel, sëldíiga-Koohaa yéegalohee ee woꞌu «yiꞌaraamíꞌyaa pooki kúlɗa»* 24: 15 Malkat Dañeel 9: 27; 11: 31; 12: 11. Kaanfaa Kooh teꞌsee hen (Kíis 70), lëehíꞌta ɓu-Room na heetcaa aamuksi ga tuuꞌcaagaɓaɗa tumussa ga ɗekataama iñaa neɓɓa., ya tuuk ga ɗekataa wiselaꞌíꞌwaa ga Kaanfaa Koohɗa -- ee ɓaa fu jaŋ iñii yiinaa, ínohaaka ga!-- 16 ɓuwaa iñaama laakan gohaa Yúudéeɗa, ɓa núpat, ɓa ƴee ɗook jaŋjaŋcaa. 17 Ɓaa iñaama laakanndi yugin kiꞌíikaruk ga ɗook taahaagariɗa, hanat kisek kiyoosuk kiɓeɓ yen ga ɗuuƴ túuƴci. 18 Ee ɓaa iñaama laakanndi yooncaaɗa, hanat kiɓoyuk kaan kiɓeɓnee kúltífaagari. 19 Massa ɓeticaa, bescaama laakanɓa na look, na ɓaa ensan na kiɓëpíꞌɗa. 20 Kíimat Kooh, ati iñcaama hídohoo ga wahtu ñiin wiméeskíꞌ 24: 20 Ñiin wiméeskíꞌ ñiidaama newoo kipesoh ee Yéesu woꞌwa “ñiin soosoos”. wala ga bes Sabat; 21 ndaga meskilaatcaa dalan ɓuwaaɗa hay kiyak yakaa wëeꞌtaa ga wii, mossii kilaak iñaa manɗa aboh ga waa Kooh sak ëldúnaɗa bi wati. Ee iñaa madan ɗa laaksisanndii bi taaꞌ. 22 Ee binaa newéeríi Kooh ya nëewís bescaa caamanaa, enaa ken múcoo. Wayee ɓuwii ya tanukɗa tah bi ya hayca kinëewís.
23 Kon binaa ɓoꞌ woꞌꞌúu an: «Malkat, Kiristaanii yii dii!» wala «Malkat ya yaa daa!» Kaa gëmat. 24 En kiꞌenaa, ɓiɓoꞌ hay kikoluk, ɓa tík hafɓa Kiristaa na ɓisëldíiga-Kooh ee lak saboh. Ɓa tumi kíntaan na enaama cidóoyíꞌ-waaꞌ kiɗúk sah, enee an mínukinaa, ɓuwaa Kooh tanukɗa. 25 Mi yéegallúu diimaɗa balaa dara hewanaa.
26 Kon binaa ɓoꞌ woꞌꞌúu an: «Malaknat, Kiristaanaa yaa ga ëgíꞌ-dúndagaa!» Kaa karat da. Wala «Malkat yeema ɗaakukka!» Kaa gëmat. 27 En kiꞌenaa, fodaa melic eni mareet aboh meyaaꞌ-noh bi ga aasaaꞌ-nohɗa, fodaama kihaykii Kowukii ɓii ƴahɗa kiman. 28 Daa mídi enoh, suulcaa hídohsan da.
Kowukii ɓii hay kihayis
(Marka 13: 24-27; Lúkkaa 21: 25-28)
29 - Coonucaa ga bescaamaɗa paafaa, nohii dal kiñúusíꞌ, ñiidii íis kileeꞌ, ee olcii hay kiɗëegískoh ɗook-Kooh ca keen ee iñcaa en ga asamaanɗa tóoh hícukoh. 30 Fodaama, mandargaa Kowukii ɓii hay kihotuk ga asamaan, ee ɓéeɓ heetcii ga ëldúnaɗa kodukohi; ɓa hay kihot Kowukii ɓii ga ɗuuƴ yaayeelcii, ka yoosuki, taam na dooli na ndam wiyaak. 31 Mbiiwaa wiyaakwaa hay kitípu, Kowukii ɓii wos malaakacaagari ɓa hídíroh ɓuwaagari ya tanuk ee enu ga topaaꞌcii ëldúna cinikiisciiɗa.
Jagaa tediktaa teewohɗa
(Marka 13: 28-31; Lúkkaa 21: 29-33)
32 - Malkat iñii een jëgíꞌtúu ga iñaamaɗa. Binaa toytaa kedikkaa neꞌ kineꞌ bi, ee tuuꞌtaa dal kitapisaa, ɗú ínoh an lah deeyin. 33 Fodaama ɓan, binaa ɗú hot iñcaama tóohaa, ínohat an Kowukii ɓii deeyin, ya leꞌin halii. 34 Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; bi ɓuwii wati kaanu ɓéeɓɓanaa, iñcaama tóoh hay kilaak. 35 Asamaanii na kakayfii hay kifaay wayee woꞌeenndoo faayoo múk.
Paamudii doŋ ínoh besaa ëldúna leehanɗa
36 - En loo iñaa aaw ga besaa wala wahtaa iñaama laakohanɗa, ken ínohoowa. Enndii malaakacaa ga asamaanɗa, ee enndii sah Kowukii. Paamudii doŋ ínohwa. 37 Iñaa laakee ga jamaanaa Noweeɗa hay kilaakis fodaama ga hayii Kowukii ɓii. 38 Ndaga balaa músúmaa miyewinmaa Kooh towee, ma úulla ɓuwaa ga jamaanaa Noweeɗa, ɓuwaa enee ga kiñam na kiꞌan, ɓa pajohi, ɓa onohi towutaagaɓa kipañ bi ga besaa Nowee aas gaalaa wiyaakwaaɗa. 39 Ɓuwaa, helɓa mossii ga kikaꞌ bi ga daa Kooh towoh músúmaa miyewinmaa úulee ɓuwaaɗa, ma ɓayyaɓa ɓéeɓɓa. Fodaama ɓan hayii Kowukii ɓii ƴahɗa kiman. 40 Leꞌ bëríinaa, ƴaal ɓanak ɓaa enu ga yooncaa, yíinoo hay kiɓewu, yíinooyaa foñu.
41 Ɓeti ɓanak ɓaa en na kiꞌoꞌ ga oraaraa, yíinoo hay kiɓewu, yíinooyaa foñu.
42 Kon kaa neehat, ndaga ɗú ínohoo besaa Haꞌmudiigarúu ƴah kihayɗa. 43 Ínohat iñii yii bi jof: binaa Haꞌ-kaan ínohee wahtaa lok ƴah kihay kaanci ga wekɗanaa, eneenaa ya neehoo, ya íis kaanci fa pooku. 44 Kërí tah, ɗú ɓan, waayukat, ndaga Kowukii ɓii hayan ga wahtaa ɗú fooganndii.
Liiwukaa woꞌ ga loo súrgacaa ɓanakɓaaɗa
(Lúkkaa 12: 41-48)
Yéesu tíkka ga an:
45 - Kon ɓii yiida en súrgaa tookɗin haꞌ-kaanci ee ya ñaañin? Yërí en yaa haꞌ-kaanci tíkan ga fíkíi súrgacaagari, doo ya eꞌɓa yaa en ɓéeɓ iñaa ya jom kiñamɗa binaa wahtaa leꞌaa. 46 Ya yewinin múuꞌ, súrgaama, binaa haꞌ-kaadaagari ɓoyuk, laakki ga lëgëyaamanaa. 47 Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; haꞌ-kaanci hayyi kitík ga ɗook iñcaa ya laakɗa tóoh. 48 Wayee binaa súrgaa yibóníꞌyaama woꞌ ga helaagari an: «Haꞌ-kaanndoo kolukkii kihay», 49 bi tah, ya en ga kifeek ɓimooroomci súrga, ya en ga kiñam na kilaal rek na anoh-anohcaanaa, 50 haꞌ-kaadaa súrgaama hay kihay ga besaa ya fooganndii na wahtaa ya ínohanndii. 51 Haꞌ-kaadaa hayyi kifeek dooꞌ ciméeskíꞌ, ya waꞌti iñaa sek ɓuwaa jófjófɗukiɗa, daa kikodukoh na kiꞌúñoh sís ƴah kilaakɗa.

*24:15 24: 15 Malkat Dañeel 9: 27; 11: 31; 12: 11. Kaanfaa Kooh teꞌsee hen (Kíis 70), lëehíꞌta ɓu-Room na heetcaa aamuksi ga tuuꞌcaagaɓaɗa tumussa ga ɗekataama iñaa neɓɓa.

24:20 24: 20 Ñiin wiméeskíꞌ ñiidaama newoo kipesoh ee Yéesu woꞌwa “ñiin soosoos”.