27
Yéesu ɓayussa ga fíkíi Pílaat
(Marka 15: 1; Lúkkaa 23: 1-2; Saŋ 18: 28-32)
Ga kímaa cuut, sarahohcaa ɓiyaakɓaa na yaakcaa yaawúuꞌcaa, ɓéeɓɓa hídohussa kimalak daa ɓa tuman bi ɓa apluk Yéesu. Ɓa ɓaŋlukkari, ɓa ɓayyari, ɓa tíkkari ga yah Pílaat gúwernëeraa.
Kikaankaa Yúdaa
(Tumeen 1: 18-19)
Ga waa Yúdaa, yaa toonee Yéesuɗa, ínohha an Yéesu tíkuunun kikaan, ya récukka iñaa ya tumeeɗa, ya kaꞌta ga sarahohcaa ɓiyaakɓaa na yaakcaa dëkaa kiꞌíkɓa hanjaꞌ hëelíscaa cidaaŋkaah-kaahaycaa ɓa fayeeriɗa. Ya woꞌꞌaɓa an:
- Mi tumin baakaaꞌ ndaga mi erohin ɓaa tummbii dara, ya apunee.
Ɓa taassari an:
- Waassíi wíinoo gaa ga! Fu yërí ínoh!
Yúdaa jaffa koparaa ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh, ya meƴca, ya kaꞌta kipokuk níꞌ ga koonaakaa ya harukka. Sarahohcaa ɓiyaakɓaa balawussa koparaa, ɓa woꞌꞌa an:
- Koparii wii jomoo kiꞌatukohu na wii Kaanfii Kooh ndaga wa lomohsee ñíf ɓoꞌ.
Ɓa hídohha, ɓa júwohha ga kiɓeɓ koparaa, ɓa lomohwa yoonaa «hëwíroh-kataanaa.» Ga yoonaama, ɓa enohwa kimín kiꞌac ɓuwaa en sagac ga dëkaaɗa, binaa ɓoꞌ kaan gaɓanaa. Kërí tah bi ga wati yoonaama ɓaysi “yoonaa ñífaa”. Fodaama iñaa Yérémíi, sëldíiga-Koohaa woꞌeeɗa matta. Ya woꞌee an: «Ɓa ɓeɓpa hanjaꞌ-hëelíscaa cidaaŋkaah-kaahaycaa, ee wërí en cadamfaa ɓu-Isarayeel tookee kifay gariɗa, 10 ɓa ekkaca ga kilom yoonaa “hëwíroh-kataanaa” fodaa daa Haꞌmudii nakeerookaɗa.»
Yéesu ɓayussa ga Pílaat, gúwernëeraa
(Marka 15: 2-5; Lúkkaa 23: 3-5; Saŋ 18: 33-38)
11 Waa ennda ɗa, Yéesu ɓayussa ga fíkíi gúwernëeraa, yaama meekissari an:
- Fu yërí en buurii yaawúuꞌciine?
Yéesu taassari an:
- Fu yii woꞌka.
12 Wayee ya taassii dara ga iñcaa sarahohcaa ɓiyaakɓaa na yaakcaa yaawúuꞌcaa yabeeriɗa. 13  Pílaat woꞌꞌari an:
- Iñcii fu yabu ɓéeɓcaɗa, fu kelohincane?
14 Wayee Yéesu taassiiri ga wíinoo gaca. Iñaama jaahalla gúwernëeraa lool.
Yéesu tíkussa kikaan
(Marka 15: 6-15; Lúkkaa 23: 13-25; Saŋ 18: 39–19: 16)
15 Ga feet Paakaa en ɓéeɓ gúwernëeraa méyíꞌɓa ɓoꞌ yíinoo ga ɓuwaa abu ga kasuɗa, yaa mbooloomaa waaꞌɗa. 16 Waama lak laakin ɓaa abu ga kasu, ya teeku Barabaas ee ɓéeɓ ínohinndi. 17  Pílaat meekissa mbooloomaa hídírukohee daamaɗa an:
- Ɗú waaꞌ mi méyíꞌtúu Barabaasoo Yéesu yii teeku Kiristaaniiɗa?
18 En kiꞌenaa, Pílaat ínoheera an kiꞌiñaan tah ɓa haydohha Yéesu gari.
19 Ɓetici wosohha gari, wiima lak ya yii yuŋnga ga daa attiꞌohsiɗa, kiwoꞌꞌi an: «Watukaa kiꞌek haffu ga loo ɓuyum yijófíꞌyuma, ndaga wekama mi heeyin gari ee mi sodeera lool ga heeyaa.»
20 Sarahohcaa ɓiyaakɓaa na yaakcaa yaawúuꞌcaa sorussa ɓuwaa nof, ɓa meekis Pílaat ya meƴdohiꞌɓa Barabaas ee ya apluk Yéesu. 21 Wayee Pílaat meekissa mbooloomaa an:
- Yiida ga ɓuwii ɓanakɓii ɓii yërí ɗú waaꞌ mi méyíꞌtúu?
Ɓa taassa an:
- Barabaas!
22 Pílaat meekissaɓa an:
- Kon Yéesu yii teeku Kiristaaniiɗa mi tumanndi na?
Ɓéeɓɓa taassa an:
- Daayaari ga kuraa!
23 Wayee Pílaat meekisissaɓa an:
- Ya tum ya yibóníꞌ?
Wayee ɓa ɓaa wëñ kifiip didóolíꞌ an:
- Daayaari ga kuraa!
24 Ga waa Pílaat ínoh an ya mínoo dara ga, ndaga coowaa waa wëñ kiɓaatuk, ya heella músú, ɓuuñukka ga fíkíi mbooloomaa, ya woꞌꞌa an:
- Duuroo wíinoo gaa ga ñífii ɓii yii; ɗú ɓërí ínoh.
25 Ɓéeɓ mbooloomaa taassa an:
- Ee laa wa kípukat ga haffíi na ɗook towutiigaríi.
26 Waa ennda ɗa, Pílaat méyíꞌtaɓa Barabaas, lëehíꞌta ya ríplukka Yéesu, ya erohhari kidaayunee ga kuraa.
Soldaaꞌcaa ɓaa ñaawal Yéesu
(Marka 15: 16-20; Saŋ 19: 2-3)
27 Waa ennda ɗa soldaaꞌcaa gúwernëeraa paafdohha Yéesu ɗuuƴ kaanfaa gúwernëeraa, ɓa nëgírohha soldaaꞌcaa fodaa gaɓaɗa ɓéeɓɓa, ɓa wíillari. 28 Ɓa ɗolla kúltícaagari, ɓa ekkari kúltí filiis fiyoꞌoh cor* 27: 28 Kúltí fiyoꞌoh cor Iñaa man ɗa kiyoꞌoh teewoh mandarga buuꞌ na ndamaagari.. 29 Ɓa teꞌta iñaa man na baanu-buuꞌ ee teru na lúp, ɓa ekkariwa ga hafaa. Ɓa eꞌtari dooꞌ-barah ya ammba ga yahaa ñaabaa, lëehíꞌta ɓa ƴíꞌꞌa ga fíkíici, ɓaa ñaawalsohhi:
- Pesa buurii yaawúuꞌcii!
30 Ɓa ɓaa toossi, ɓa teꞌꞌa dooꞌ-barahaa, ɓa ɓaa feekkiwa ga haf. 31 Ga waa ɓa lëehíꞌtari kiñaawalsoh, ɓa ɗolla kúltífaa fiyoꞌohfaa, ɓa ekissari kúltícaagari, lëehíꞌta ɓa ɓayyari kidaaƴnee ga kuraa.
Yéesu daayussa ga kuraanaa
(Marka 15: 21-32; Lúkkaa 22: 26-43; Saŋ 19: 17-27)
32 Ga waa ɓa en na kiƴahɗa, ɓa hídukohha na ɓoꞌ yiƴaal yaa dëk teeraa Síreen ee teeku Simoŋ. Ɓa gítínndari kiníkuk kuraanaa Yéesu ƴah kidaayohuɗa. 33 Ɓa kaꞌta bi ga ɗekataa woꞌu Golgotaa, wërí en «loon-haf». 34 Ɓa eꞌta Yéesu biiñaa atukohu na enaama yiꞌëeyíꞌ en fan gít. Daa ya ƴoohee biiñaa, ya saŋngawa kiꞌan. 35 Ɓa daaƴcari ga kuraa, ɓa yípohha tidooꞌ kiwaroh kúltícaagari. 36 Lëehíꞌta ɓa yuŋnga daama, ɓa ɓaa watukki. 37 Ɓa daaƴca kuhaanga tíimmba hafaa Yéesu kiteewoh iñaa tah ya apuɗa. Ɓa bínnda ga an: «Ɓii yii yërí en Yéesu buurii yaawúuꞌcii.» 38 Ɓa daaƴca ɓan ga yahaaci tumoh-kofeel ɓanak: yii hanohhari yah-ñaam, yíinoo ga yah-seŋ.
39 Ɓuwaa kooree daama ɓaa paafɗa, ɓaa këkít haf, 40 ɓa ɓaa ɓassi an:
- Aca! Fu yii fu woꞌ an fu ƴah kipook Kaanfaa Kooh ee fu tawahisfa ga bes kaahayɗa, somaa haffu. En lak fu en Kowukii Koohaa, yoosukaa ga kuraanii!
41 Sarahohcaa ɓiyaakɓaa na jëgíroh-waascaa na yaakcaa yaawúuꞌcaa ɓan, ɓaa ñaawalsohhi, ɓaa woꞌ an:
42 - Ya somin ɓuwaa ɓíinoo ee ya mínoo hafci kisom. An yërí en buurii ɓu-Isarayeele? Kon ya yoosukat diima-diima ga kuraanii ɗí hot, ɗí gëm gari. 43 Ya tíkee yaakaaꞌci ga Kooh. En lak Kooh keeñukinndinaa, ya músalatti diima ndaga yërí woꞌ an ya Kowu Kooh.
44 Bi ga tumoh-kofeelcaa ɓanakɓaa daaƴsee ga kuraanaa fodaa gariɗa ɓaa ɓassi fodaama ɓan.
Kaanaa Yéesu
(Marka 15: 33-41; Lúkkaa 23: 44-49; Saŋ 19: 28-30)
45 Ga wahtaa nohaa tuuk ga ɗookɗa, bi ga wahtu kigoonaluk, Kooh ñúussa kërúus ga kúlkaa tóoh. 46 Ee ga wahtu kigoonaluk, Yéesu lessa koonaa kiyaak an:
- Élí, Élí, lema sabaktani? (Wërí en an: «Koohyiigoo, Koohyiigoo, iñii tah ya fu foñnjoo?»)
47 Ga ɓuwaa enee daamaɗa, laakka ɓuwaa daa ɓa keloheeri, ɓa dalla kiwoꞌ an:
- Ya yii ɓay Ili!
48 Yíinoo gaɓa dalla kifool, ɓeɓpa epoos, pokkawa ga siñdaa dooꞌ, ñoonndawa ga biniigaꞌ, eꞌta Yéesu ya ɗuuƴwa. 49 Ɓuwaa ɓíinoo nak ɓaa woꞌ an:
- Íisat rek ɗu malak ati Ili hayyi kihay kisom ati na!
50 Wayee Yéesu lesissa koonaa kiyaak, ya lëehɗukka.
51 Ga wahtaama, rídóonaa wiyaakwaa poksee ga Kaanfaa Kooh, kún ɗekataa wëñ kiselaꞌɗa dalla kiɗaꞌ kom kanak, aboh ɗook bi ga kakay. Kakayfaa faa yëngëluk, atohcaa caa ɓëlgískoh. 52 Loy ciyewin lëgísukka, faraaf ɓoꞌ-Kooh ciyewin mílíssa ga ɓuwaa kaaninɗa. 53 Ɓa tessa da bi ga daa Yéesu mílísohɗa, ɓa ɓaa han kiꞌaas Yéerúsaleem, teeraa wiselaꞌíꞌwaa, ɓa feeñukka ga ɓoꞌ ɓiyewin. 54 Soldaaraa kuliyuk ga ɓoꞌ ɓitéeméeꞌ ga heñɗa, na ɓuwaa taabee nari kiwatuk Yéesuɗa hotussa daa kakayfaa yëngëluɗa na iñcaa laak caama, ɓa tíitta lool, ɓa ɓaa woꞌ an: «Kayoh-kayohɗa, ɓii yii enee Kowu Kooh!» 55-56 Ɓeti ɓiyewin enee daama, ceelussa palah ɓaa malak. Mërí-Malleen, Mërí eew Saak na Yoseef na eew towutaa Sebedee. Ɓeticaama ɓërí meyohee na Yéesu gohaa Gëlílée ee ɓa toputuꞌiri.
Yéesu ɓayussa loycaa
(Marka 15: 42-47; Lúkkaa 23: 50-56; Saŋ 19: 38-42)
57 Ga noh-soosaa ɓoꞌ yilëekíꞌ-alal, yaa dëk Arímatee ee teeku Yoseef, hayya. Ya bokee ga tëelíbéecaa Yéesu ɓan. 58 Ya kaꞌta ga Pílaat, ya meekissari faraaffaa Yéesu. Pílaat nakohha ya erufa. 59 Yoseef ɓeɓpa faraaffaa, múullafa ga píis perkaal wiꞌas mac. 60 Ya faanneerafa ga loy wiꞌas waa ya yotɗee hafci ga atoh, ya pírgínnda atoh wiyaak ga kúuwkaa loyaa, ya yaa ƴah. 61  Mërí-Malleen na Mërí yaa yíinooyaa lak ɓa yugin, jaanohuunun na loyaa.
Ɓaa watukee loyaa Yéesuɗa
62 Ga kooh-wíisfaa tík ga besaa waayukaa Sabatɗa, sarahohcaa ɓiyaakɓaa na Fërísiyeeŋcaa hayussa ga Pílaat. 63 Ɓa woꞌꞌari an:
- Kiyaakii, ɗí níindísukin an ɓaa yaama woꞌoo kayohɗa, woꞌeera lak ya yaa lís kipes an: «Tík ga bes kaahayaa mi hay kimílís», 64 kon ebilaa ɓiɓoꞌ ɓa watuk loyaa dii bi ga bes kaahay. Enndiikanaa tëelíbéecaagari mínin kikaru ɓa lok faraaffaa, ɓa woꞌ ɓuwii an: «Ya mílísin ga ɓuwaa kaaninɗa.» Ee baanaa sabohfii tíkan gaɗa wëñan fiɗewaafaa kiyak.
65 Pílaat taassaɓa an:
- Soldaaꞌcum ɓooma, ɓayatɓa, ɗú watukiꞌ haffúu loyaa daa ɗú waaꞌ.
66 Ɓa kaꞌta kimalak ga daa loyaa manɗa, ɓa tummba lëdíꞌ ga atohaa laŋwaɗa doonaa ɓaa leꞌ ga tóoh ɓoꞌ ínoh. Ɓa foñnja soldaaꞌcaa daama, ɓaa watukwa.

*27:28 27: 28 Kúltí fiyoꞌoh cor Iñaa man ɗa kiyoꞌoh teewoh mandarga buuꞌ na ndamaagari.