3
Yéesu wëkíꞌta ɓaa yahaa ɗooƴkin
(Mëccëe 12: 9-14; Lúkkaa 6: 6-11)
Laakka bes, Yéesu karissa jaangu-yaawúuraa. Lak laakin ɓaa en daama, ɓay yahaa ɗooƴkin. Ɓuwaa ensee daɗa ɓaa malak ga Yéesu, ati ya hay kiwëkíꞌ ɓoꞌ ga bes Sabat, doonaa ɓa mínndi kiyam. Yéesu woꞌꞌa ɓaa laak yahaa ɗooƴkinɗa an:
- Kolka! Hayaa dii ga fíkíi ɓéeɓ!
Lëehíꞌta ya woꞌꞌa ɓuwaa ensee daɗa an:
- Iñii onohu kitum ga bes Sabat ya? Iñaa jofin wala iñaa moroo? Kisom kumuun ɓoꞌ wala kilaŋ kumuun?
Ɓa ennda tiiꞌ. Yéesu malakkaɓa ɓéeɓɓa na keeñ-tam, iñaama mesikkari ga daa ɓa súɓ ga keeñɗa. Ya woꞌꞌa haꞌ-yahaa an:
- Lërísaa yahii!
Ɓaa lëríssa, yahaa wakka, mannda ga daa wa eneeɗa. Fërísiyeeŋcaa meyussa, ɓa dalla kihídoh na ɓuwaa faꞌ na buuꞌ Erootɗa* 3: 6 Ɓuwaama faꞌ na Eroot Antípas (límu ga kíis 4 balaa Yéesu, ee kaannda tíkíis 30 ga fenoo Yéesu) waaree kihot ɓaa meyoh ga buuꞌ Eroot yiyaak, ya faluk ga ɗookɓa ga kúlkaa, loo gúwernëeraa meyoh Room., kimalak ga daa ɓa tuman bi ɓa apluk Yéesu.
Ɓoꞌ ɓiyewin taabukussa Yéesu
(Mëccëe 12: 15-21; Ísayíi 42: 1-4)
Yéesu aawwa ɓak giiyaa Gëlílée na tëelíbéecaagari. Mbooloomaa waa meyoh gohaa Gëlílée na waa Yúudée, wa waa taabukki. Ɓoꞌ ɓiyewin ɓiliis, daa ɓa kelohsee iñaa ya tumɗa, ɓa ɓaa hay gari ɓan; ɓa meyohsee gohaa Yúudée na dëkaa Yéerúsaleem, na gohaa Ídúmée 3: 8 Ídúmée gohaama hanohee gohaa Yúudée kakay, ee dëkaa Eboroŋ bokee gari., na gohcaa hanoh húlúwaa Yúrdeŋ gaaɗa, na iñaa wíil dëkcaa Tíiꞌ na Sídoŋ. Ya woꞌꞌa tëelíbéecaagari ɓa heeliꞌti gaal-looci en ɗanaa ya míni ga kiꞌaas, doonaa ɓuwaa ñaakoo ga ɗookci. 10 En kiꞌenaa, daa ya enee na kiwëkíꞌ ɓoꞌ ɓiyewinɗa tahha ɓéeɓ ɓaa ɗúukoolin yaa ɓociroh kiꞌam gari. 11 Ee daa raɓcaa hotohussi ɓéeɓ, ɓa ƴíꞌɗiri, ɓa fiipi an: «Fu yërí en Kowukii Kooh.» 12 Wayee Yéesu ɗígiɓa na woꞌeen ciyëgísíꞌ, kihoonohɓa kiwoꞌ ɓaa ya enɗa.
Yéesu tanukka ɓoꞌ ɓidaaŋkaah na ɓanak
(Mëccëe 10: 1-4; Lúkkaa 6: 12-16; Tumeen 1: 13)
13 Lëehíꞌta, Yéesu lappa ga ɗook jaŋjagaa, ya ɓayya ɓuwaa ya waaꞌɗa; ɓa hayya gari. 14 Ya tanukka ɓidaaŋkaah na ɓanak, ɓaa ya teek apotaaꞌ: ɓa tes nari ee ya wosiɓa kijangatnee; 15 ya eꞌdohhaɓa dooli kikaal raɓ ga ɓuwaa. 16 Ɓuwii ɓii ɓërí en ɓidaaŋkaah na ɓanakɓii ya falɗa: Simoŋ (yërí ya teek Peeꞌ) 3: 16 Teek Peeꞌ mëdírohat na Mëccëe 16: 16-18; Saŋ 1: 42.; 17 Saak na këmëeŋkíci Saŋ, towu Sebedee, (ɓaa ya eꞌ teek Boanergesɗa, wërí en «towu íníŋ») 3: 17 Mëdírohat na Lúkkaa 9: 54. ; 18 Andari; Filiip; Bartulëmíi; Mëccëe; Toomaa; Saak, kowu Alfee; Tadee; Simoŋ selootaa, 19 na Yúdaa Iskariyot ennda yaa toonan Yéesuɗa.
Ɓuwaa pokiꞌ Helaa yiselaꞌíꞌyaa yenɗa
(Mëccëe 12: 22-32; Lúkkaa 11: 14-23)
20 Yéesu ɓoyukka kaan. Ɓoꞌ ɓiyewin nëgírukohissa daama, bi tahha Yéesu na tëelíbéecaagari mínséeríi sah kiñam. 21 Mbokcaa Yéesu kelohuka hen, ɓa ɓaa hayyi kiꞌamnee, ndaga ɓa woꞌee an hafaagari múuyin.
22 Laakka jëgíroh-waascaa meyohsee Yéerúsaleem, ɓaa woꞌ an:
- Belsebul§ 3: 22 Belsebul wa teek wiliis waa eru Seytaanii kuliyuk ga raɓciiɗa… Malkat Mëccëe 10: 25., buurii raɓcii yërí nari! Doolii buurii raɓcii eꞌtiɗa, wërí tahhi kimín kikaal raɓcii ga ɓuwii!
23 Yéesu ɓayyaɓa, liiwukkaɓa anee:
- Seytaani mín na kikaal Seytaani? 24 Binaa nguuꞌ hëgískoh ga ɗuuƴwanaa, nguuraama mínoo kituuk. 25 Ee binaa kaan hëgískoh ga ɗuuƴfanaa, kaanfaama mínoo kituuk. 26 Kon binaa Seytaani heñoh na hafci, ee ya hëgískohaa, ya mínoo kilís, ya dal kiɗúm. 27 Binaa ɓoꞌ hay kiꞌaas ga kaan ɓaa yaa na doolaagari gík, ya ɓeɓ iñaa yaama laakɗanaa, ya jommbi kiɓaŋ hen paaƴ, doonaa ya han kimín kipook kaanfaa. 28 Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; ɓoꞌ mínin kibayalu iñaa en tóoh: baakaaꞌcaagari na woꞌeen-ɓaseecaa ya mínin kiꞌek Kooh tóoh. 29 Wayee ɓaa fu woꞌ iñaa moroo ga Helaa yiselaꞌíꞌyaa ɓéeɓ, fu bayalsoo bi taaꞌ, fu koorukan baakaaraama bi taaꞌ.
30 Yéesu woꞌeeɓa fodaama, ndaga ɓa woꞌee gari an raɓ nari.
Eew Yéesu na ɓikëmëeŋkí Yéesu
(Mëccëe 12: 46-50; Lúkkaa 8: 19-21)
31 Eew Yéesu na ɓikëmëeŋkíci leꞌussa. Ɓa eemmba fooh, ɓa wosohha kiɓaynee Yéesu. 32 Lak ɓoꞌ ɓiyewin yuguunun daama, wíiluununndi. Ɓa woꞌꞌari an:
- Taasa, eefu na ɓikëmëeŋkífu ɓaa day ga fooh, soolukussaa.
33 Ya taassa an:
- Ɓii en eewwoo ɓa? Ɓuwii en ɓikëmëeŋkírooɗa ɓa?
34 Ya weessa has ga ɓuwaa wíilliɗa, ya ennda an:
- Malkat, eewwoo na ɓikëmëeŋkíroo ɓeema. 35 Ɓaa tumi iñaa Kooh waaꞌɗa, ɓaama yërí en këmëeŋkíroo yiƴaal wala yiɓeti, wala eewwoo.

*3:6 3: 6 Ɓuwaama faꞌ na Eroot Antípas (límu ga kíis 4 balaa Yéesu, ee kaannda tíkíis 30 ga fenoo Yéesu) waaree kihot ɓaa meyoh ga buuꞌ Eroot yiyaak, ya faluk ga ɗookɓa ga kúlkaa, loo gúwernëeraa meyoh Room.

3:8 3: 8 Ídúmée gohaama hanohee gohaa Yúudée kakay, ee dëkaa Eboroŋ bokee gari.

3:16 3: 16 Teek Peeꞌ mëdírohat na Mëccëe 16: 16-18; Saŋ 1: 42.

3:17 3: 17 Mëdírohat na Lúkkaa 9: 54.

§3:22 3: 22 Belsebul wa teek wiliis waa eru Seytaanii kuliyuk ga raɓciiɗa… Malkat Mëccëe 10: 25.