Iñcii Yéesu
Ínohlukoh Saŋ
ca jom kilaakɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fii Saŋ ee apotaaꞌ Yéesu Kiristaa yërí bínfa. Ya woꞌ an ɓéeɓ iñcii ya bín gaɗa, ya hotca na hasci, ya kelohca ɓan na nofci. Ya woꞌ an Helaa Kooh wërí sorukki bi ya mínnda kiꞌínoh iñciima ɓéeɓca. Ya amsee hen ɓayussa Patmos, dëk waa giiyaa wíil ee hanoh kúlkaa Aasíi aasaaꞌ-nohɗa ndaga daa ya yéegalohee Hewhewii winéwíꞌwii woꞌ ga loo Yéesuɗa. Iñaama tah ya bínnda këyít, ya wosohhaca ga jaangu ciyitnakanak ga gohaa Aasíi kidaasɓa ga ngëmaa ndaga lak waama ɓa hatalsee ga kipesɓa hen. Ya woꞌꞌaɓa kiꞌam ngëmaagaɓa bi yëgís, ee ɓa am yaakaaꞌ ndaga Yéesu woꞌ an: Ɓaa lebiroh bi meƴ ga na ndamaa, ya hayyi ki’on ya ñam ga towutaa kedikkaa onohi kipeskaa leehoo taaꞌ, ee ka en ga dëraa Koohɗa. Ee diimanaa Yéesu hayis, ya ɗúbíꞌ yibóníꞌ.
Laakin enaama cilëekíꞌ-solu ga Këyítfii fii:
- Wii deɓɗa wërí en an: enaamacii cibóníꞌcii cii nguuruk ga ëldúna, ee kerceencii hay kiꞌenu ga mesiklaat bi ga sah ɓíinoo kumuunɓa lagu ga.
- Wukanakwii wërí en an: Yéesu yërí en Haꞌmudii ee ya hay kiɓúuk ɓuwaa saŋ kitaabuk Koohɗa, ya ɗúbíꞌ ɓéeɓ enaamacii cibóníꞌcii ciima.
- Wukaahaywii wërí en an: Kooh faanɗin ɓuwii gëm gariɗa neehal, wëñaa ga ɓaa kumuunɓa laŋsee ndaga kigëm gariɗa.
Kooh teeɓ Saŋ an ya hay kitúkíꞌiꞌ ëldúna, ya tuukɗis wiliis wiꞌas, ya músal ɓuwaa kelohiꞌtiɗa, ya jaf Seytaani na malaakacaagari ga ɓu-baam, lëehíraa ya na Haꞌmudii ɓa hay, ɓa dëk na ɓéeɓ ɓuwaa kelohi’tiɗa.
Këyítfii Ínohlukoh tíidoh anee:
1 - Saŋ këñɗohha, ya yéegalohha an ya súrga Kiristaanii (1: 1-20)
2 - Këyítcaa Saŋ bín teerucaa ciyitnakanakcaa (2: 1–3: 22)
3 - Kijaamukkaa ga asamaanɗa (4: 1-11)
4 - Kubaalkaa; Këyítfaa na capcaa ciyitnakanakcaaɗa (5: 1–6: 17)
5 - Jaamukaa ga fíkíi baŋ-buraaɗa (7: 1-17)
6 - Mbiiɓcaa ciyitnakanakcaa típpa (8: 1–11: 19)
7 - Goŋ-jësíkaa na raɓcaa ɓanakɓaa (12: 1–13: 18)
8 - Attiꞌaa Kooh attiꞌ ɓuwiiɗa; ɓuwaa laasuɗa (14: 1–15: 8)
9 - Kaascaa tum aylukaa Kooh (16: 1-21)
10 - Ɓuwaa sagoh na Kooh hay kiɓúuku (17: 1–20: 10)
11 - Attiꞌaa mëeñjohɗa (20: 11-15)
12 - Asamaan wiꞌas; kakay fiꞌas; Yéerúsaleem wiꞌas (21: 1–22: 5)
13 - Kiristaanii yii hayis (22: 6-21)
1
Dalaarii Këyítfii
Këyítfii fii woꞌ ga loo iñcii Kooh eꞌ Yéesu Kiristaa kiteeɓ súrgacaagari, en ɗanaa, ɓa ínoh iñcaa joman kilaak ga iñaa maañanndii. Fodaama, Yéesu Kiristaa wossa malaakaagari ga súrgaci Saŋ, ya ínohlukohhiꞌca. Saŋ woꞌ an ɓéeɓ iñcii ya ɓéestíꞌɗa, ya hotca hen, ennda iñaa Kooh woꞌ na kayohfii Yéesu Kiristaa seediꞌɗa. Yewinin múuꞌ ɓaa jagan, na ɓuwaa súkúrukan woꞌeencii ciima meyoh ga Kooh ee ɓa am iñcum bídu ga Këyítfiiɗa. En kiꞌenaa, wahtii abu ca jom kilaakohɗa, deeyin.
Saŋ këñíꞌ mbooloo kerceencaa ciyitnakanakcaa
Mi Saŋ, mi yërí bínndúu këyítfii fii, ɗú ɓuwii ga jaangucii ciyitnakanakcii ga gohii Aasíiɗa: Kooh yii en, yii enee ee ya ƴah kihayɗa barkeelattúu, ya onndúu jam, ya na helcaagari ciyitnakanakcaa tuuk ga fíkíi baŋ-buuraagariɗa, na Yéesu Kiristaa, seedii yiwóoríꞌyii ɗeɓ kimílís ga ɓuwaa kaaninɗa; yii en buurii buuꞌcii ëldúnaɗa. Kiristaaniima waarinnduu, ee ya ɓëgísinnduu ga baakaaꞌciigaruu, kooroh ga ñífaagari aamu fodii sarahɗa. Ya tummbaruu ɓibuuꞌ na ɓisarahoh doonaa ɗu súrgaꞌuk Kooh, Paamudiigari! Ndam na dooli aawat gari bi taaꞌ. Aameen.
Malakatti! Ya yii hay ga ɗuuƴ yaayeelcii, ee ɓéeɓ ɓuwii hayyi kihot na hasɓa, bi ga ɓuwaa maageeri núɓɗa. Ɓéeɓ heetcii ga ëldúnaɗa hay kikodukohu. Ehee, ƴahɗa kilaak deŋ! Aameen. Haꞌmudii en Koohɗa woꞌ an:
«Mi en Alfaa, mi en Omegaa* 1: 8 Alfaa na Omegaa wërí en ocii ɗeɓ na wii mëeñjoh ga bín Gerekɗa.,
mi yërí en, mi yërí enee, ee mi ƴah kihay,
mi yërí mín ga tóoh.»
Mi Saŋ, mbokiigarúu, mi bokin narúu kidaƴ coonu, mi bokin narúu Nguurii Kooh, na kiguuꞌguuluk ga kiꞌennduu wíinoo na Yéesu. Mi toolsee na dooli, mi ɓayussa Patmos, dëkaa giiyaa wíilɗa, ndaga dii mi yéegalohi Woꞌeenii Kooh, mi seediꞌi Yéesu Kiristaaɗa. 10 Laakka bes, hídoh ga besaa Haꞌmudii jaamukohsiɗa, Helii yiselaꞌíꞌyii sorukkaroo. Mi kelohha ga fenooroo koonaa kaa ríiꞌ didóolíꞌ en fan mbiiɓ wiyaak. 11 Koonaakaa woꞌꞌaroo an:
- Iñcii fu hotɗa bídaaca ga këyít, fu wosohca ga jaangucii ciyitnakanakcii, cii en ga teerucii ciiɗa: teeraa Efees, waa Ismíiꞌ, waa Pergaam, waa Tíyaatíiꞌ, waa Sardes, waa Fílaadelfíi na waa Lawodísée.
12 Mi heelukka kimalak ɓaa woꞌ narooɗa. Daama, mi hotta tofaaꞌ-lampu-wúrúus ciyitnakanak. 13 Mi hotta ɓan iñaa man na ɓoꞌ 1: 13 Ga kiGerek woꞌu «iñaa man na kowu ɓoꞌ»: wërí en teekaa eru Yéesuɗa «*Kowukii ɓii», malkat Dañeel 7: 13; 10: 16., tuukin ga leeloo lampu-wúrúuscaa ciyitnakanakcaa. Ya ekuk sabadooꞌ síp, waa yoosukin bi ga kotcaa, ya pëkírukin liiɓ wúrúus ga kenohkaa. 14 Hafaagari na fenfaagari yaanaawin ɗer en fan perkaal. Hascaagari caa bac en fan kiwiikaa jaalohin. 15 Kotcaagari man na përëmaa útu ga kiwii bi waa melic. Koonaakaagari kaa ríiꞌ en fan yëngëlaa dúuscaa ga giiyaa. 16 Ya abin ga yahaagari ñaabaa tuꞌol tiyitnatanak, ee laakka kalaɓfaa meƴ ga kúuwkaa, ɓakcaa kanakcaa kaañin. Fíkíifaagari faa melic en fan noh njalooꞌ 17 Daa mi hoteeri, mi keennda kakay ga kotcaagari, mi mannda na ɓaa kaanin. Waa ennda ɗa, ya tíkka yahaagari ñaabaa ga ɗookkoo, woꞌꞌaroo an:
- Kaa niik dara! Mi yërí en yii, iñaa en tóoh, ɗewoh gari ee tóoh mëeñjoh gariɗa. 18 Mi yërí en yii en na kipesɗa. Mi kaaneera, mi mílísin ee mi ƴah kipes bi taaꞌ. Mi yërí ɓay kucëwíikii mín kilaŋ na kilëgís kikaankii, ka na ɗekataa ɓuwaa kaanin ɗaakohuɗa. 19 Kon iñcii fu hotɗa, bídaaca ga këyít. Fu bín iñcii en na kilaakɗa na caa tíkan ga, ƴah kilaakɗa. 20 Tuꞌoltii tiyitnatanaktii fu hot ga yah-ñaabiigooɗa na tofaaꞌ-lampucii ciyitnakanakcii fu hotɗa, mi hayyaa kiteeɓ iñii ca waaꞌ kiwoꞌɗa: tuꞌoltii tiyitnatanaktii teewoh malaakacaa jaangucaa ciyitnakanakcaa; tofaaꞌ-lampucii ciyitnakanakcii teewoh jaangucaa ciyitnakanakcaa.

*1:8 1: 8 Alfaa na Omegaa wërí en ocii ɗeɓ na wii mëeñjoh ga bín Gerekɗa.

1:13 1: 13 Ga kiGerek woꞌu «iñaa man na kowu ɓoꞌ»: wërí en teekaa eru Yéesuɗa «*Kowukii ɓii», malkat Dañeel 7: 13; 10: 16.