Këyítfii
Yúut
bínɗa
Woꞌeencii lëgís Këyítfiiɗa
Këyítfii fii fërí Yúut bín. Ya na Saak na Yéesu ɓërí bok eewun ee Yéesu en yaakɓa. Këyítfii fii waaꞌ kiman na këyítfaa fukanakfaa Peeꞌ bínɗa. Ɓa lebiroh rek na ɓuwaa en na kijëgíroh saboh ga leeloo yaawúuꞌcaa na ɓuwaa enndii yaawúuꞌɗa. Yúut bínfa ɓéeɓ kerceencii Kooh tanukɗa. Ya woꞌɓa kiwatuk ɓuwii jëgírohi sabohɗa. Ɓuwaama madukeenaagaɓa teewohin an ɓa enndii ɓuu Yéesu. Ya woꞌꞌaɓa ɓan daa Kooh ƴah kitum ɓuwaama tumoo yijófíꞌɗa. Ya ebiloh kon kiꞌam bi yëgís ga yaakaaraa Kooh eꞌ ɓéeɓ kooroh ga Yéesu Kiristaa na Helaa yiselaꞌíꞌyaa.
Këyítfii Yúut bínɗa tíidoh anee:
1 - Këñɗoh (1-2)
2 - Iñaa sek ɓuwii jëgíroh sabohɗa (3-23)
4 - Taŋkoh (24-25)
1
Këñɗoh
Mi Yúut, mi súrga Yéesu Kiristaa ee mi këmëeŋkí Saak, mi yërí bínndúu këyítfii fii ɗú ɓii Kooh, Paamudii ɓay ga hafci, ee ya keeñukinɗa, ɓuwii Yéesu Kiristaa níiriɗa. Mi yii kíim Kooh laak yërmaandi garúu, ya onndúu jamaagari na kiwaarohkaa meyoh gariɗa, ca yewin kiyewin rek.
Ɓuwii jëgírohi sabohɗa
Mbok-kerceencii mi keeñukinɗa, mi waareerarúu kibín lool ga loo kimúckii ɗu ɓéeɓpuu ɗu bok gaɗa. Mi hotta kon an laakin solu mi bínndúu iñii yii kidaassúu, ɗú aaw kilebirohiꞌ ngëmii Kooh tumin garúu waas kíinoo, ɗú ɓii ɗú en ɓuuciɗa. En kiꞌenaa, laakin ɓiɓoꞌ ɓaa lokuk, aasuunun ga ɗuuƴcúu. Ɓa waaꞌtii Kooh ee ɓa móoñísin Woꞌeenii yéegalohu ga loo kijofkii Koohyiigaruuɗa, kiheel kimóríꞌ kipeskiigaɓa kibóníꞌkii. Ɓa taasukin fodaama Yéesu Kiristaa, ya yii, ya rek, ya laakkuu ee ya en Haꞌmudiigaruuɗa. Attiꞌaa tíkuk ɓuwaamaɗa bíduunun kumëeñíꞌ.
Hídaa ga dii ɗú ínohinka bi leehin takɗa, mi waꞌtúu kiníindís hen ga daa Haꞌmudii tum bi ya músalla ɓéeɓ heetaa Isarayeel ga kúlkaa Esíptiɗa, tíkka ga, ya saŋkuꞌꞌa ɓuwaa sagee kigëm gariɗa. Níindísukat ɓan malaakacaama* 1: 6 Mëdírohat na 2 Peeꞌ 2: 4. Malaakacaa woꞌu ɓaama ɓéestírussii ga Këyítfaa Kooh wayee meyoh ga ɓéestíꞌcaa kerceencaa ɓiɗewaaɓaa sagee kiꞌeem ga doolaa Kooh oneeɓaɗa, ɓa foñnja daa ɓa dëkeeɗa. Kooh ɓaŋlukinɓa na ceencaa gúroo taaꞌ, ɗaakinɓa ga ñúusaa ɓu-baam bi ga besaa wiyaakwaa ɓa ƴah kiꞌattiꞌuɗa. Níindísukat ɓan teeraa Sodom na waa Gomooꞌ 1: 7 Malkat Sënees 19: 24., na dëkcaa wíileecaɗa. Ɓa tumee fodaa malaakacaama, ɓa enukohha ga kifaanuk na ɓaa en ɓéeɓ, na ɓan kitaabohkaa keeñ na faan tookkii. Ɓa attiꞌussa, ɓa tëkírussa na kiwii bi taaꞌ, ee iñaama korin ɓaa en ɓéeɓ.
Ɓuwiima aasu ga ɗuuƴcúuɗa nak tumi fodaama deŋ. Ɓa heeyi ëldúnaanaa ekanɓa ga kilíiwíꞌ hafɓa ga fíkíi Kooh. Ɓa sagin Haꞌmudii kuliyuk ga kipeskaagaɓa, ɓa ɓasi enaamacii en ga asamaan ee laakuunun ndamɗa. Iñiima, Míseel ee bok ga malaakacaa kuliyukɗa sah tummbiiri. Ga wii ya en na kinookoh na Seytaani ga loo faraaffaa Móyíis ee ya ñarohha nariɗa, ya ga kihafci sah ya kaañnjii Seytaani kiꞌattiꞌ wala kiɓas, wayee ya eemmba ga kiwoꞌꞌi an: «Haꞌmudii torohɗattaa». 10 Ɓuwiima nak, ɓa ɓasi iñaa ɓa ínohoo. Ee ga daa ɓa ñaañoh has, fodii júuꞌɗa ekɓa ga kisaŋkuꞌ. 11 Massa ɓuwaama! Ɓa taabuk kotcaa Kayee 1: 11 Malkat Hewhewaa ɓéestíru ga Sënees 4: 8. Ɓa múuyin ndaga kiwaaꞌ kopaꞌ fodii Balam. Ɓa saŋkuꞌin ndaga ɓa faree ga kisaŋkaa Koree ɓëytoheeɗa. 12 En kiꞌenaa, binaa ɓa bok narúu kanu kiñamaa, ɓa ɓërí yahi hídohaagarúu. Ɓa sori lookcaagaɓa ee ɓa laakoo kaci ga, ndaga ɓa ínoh hafɓa rek. Ɓa man na húyaa towoo ee uurisaa yeꞌiwa rek. Ɓa man na tediktaa límoo towu luu enee ga wahtaagaca, ee ca ɗofukaa, man na lak ca kaanin waas kanak. 13 Ɓa man na dúuscaa giiyaa aylukin. Ca weesi kúuwaagaca ga tewisaa, ee kúuwaama mandarga tumeencaagaɓa apohin kaciɗa. Ɓa man na olcaa wesoh ga asamaan ee Kooh faanɗinɓa ɗekat waa ɓa enohan bi taaꞌ, ga ɗuuƴ ñúusaa witërúuswaa.
14 Henok, caasamunaagaruu yuyitnakanakyaa aboh ga caasammbuu Aadamaɗa, yéegaloheera loo ɓuwiima an: «súkúrukat, Haꞌmudii yii hay, taam na ɓiɓoꞌ ɓiselaꞌíꞌ ɓijúnni júnni, 15 kiꞌattiꞌ ɓéeɓ ɓuwii. Ya hay kiɓúl ɓéeɓ ɓuwii heñoh Koohɗa, ndaga ɓéeɓ iñcii on Kooh bíiŋ ɓa tumee ga wii ɓa heñoh Koohɗa, na ɓan ɓéeɓ woꞌeen-ɓaseecii ɓuwaama laaksoo kaci woꞌsi aaw gariɗa.» 16 Ɓuwiima, keeñɓa soosoo múk, ɓa dëk ga kijambatuk ga kipesɓa. Ɓa taabuk neɓlaat-kumuunɓa, ɓa yakin kúuw ee ɓa ndami ɓimooroomɓa ndaga kiwaaꞌ kilaak yen gaɓa.
Kiguuꞌguuluk ga ngëmii
17 Ɗú ɓii mi keeñukinɗa nak, níindísukat woꞌeencaa apotaaꞌcaa Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu yéegaleerúu kuɗewaaɗa. 18 Man ɓa woꞌeerúu an: Ga jamaanucaa mëeñjohɗa hay kilaak ɓiɓoꞌ ɓaa ƴahhúu kiƴénsíruk, ɓa wediꞌ Kooh ee ɓa taabuk neɓlaat-kumuunɓa. 19 Ɓa ɓaama nak, ɓa ɓërí hëgísoh kerceencii. Ɓa ɓayyii Helii Kooh, ɓa ɓay doŋ halaat ɓoꞌ-súusúus. 20 Ɗú ɓii mi keeñukinɗa nak, guuꞌguulukat ga kiꞌamɗoh ga díkaantirúu bi ɗú yëgís ga ngëmii wiselaꞌíꞌwii ɗú laakɗa. Kíimat Kooh taam na doolii Helii yiselaꞌíꞌyii. 21 Abat ga kiwaarohkii Kooh waaꞌtúuɗa, ɗú seki Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu, yii ga yërmaandaagari, onanndúu kilaas ga kipeskaa leehoo taaꞌɗa. 22 Ɓuwii laak hel kanak ga ngëmiiɗa, laakat yërmaandi gaɓa. 23 Somat ɓuwii mínukɗa, ɗú meƴdohɓa ga kiwiikaa. Ɓuwaa ɓíinoo nak, yërëmatɓa wayee watukat ɓa ekkúu ga baakaaꞌ. Sagat sah kúltícaagaɓa ɓa ekukin ga faanɓa ɗewin ga tumeencaagaɓa cimoroocaaɗa.
Kooh yërí cal kikañ
24 Kañat Koohyii mínndúu kiwatuk bi ɗú keenooɗa, Koohyii onndúu kituuk ga fíkíi ndamiigari ee ɗú en ɓuwaa laakoo sík ee ɗú líif na jamɗa. 25 Ɗu kañat Kooh, yii en yíinoo doŋɗa, yii músalluu, kooroh ga Yéesu Kiristaa, Haꞌmudiigaruu. Ndam, kimín, dooli na nguuꞌ aawat gari, ga iñaa mosee kiꞌen, diimaɗa, ee bi taaꞌ, Aameen!

*1:6 1: 6 Mëdírohat na 2 Peeꞌ 2: 4. Malaakacaa woꞌu ɓaama ɓéestírussii ga Këyítfaa Kooh wayee meyoh ga ɓéestíꞌcaa kerceencaa ɓiɗewaaɓaa

1:7 1: 7 Malkat Sënees 19: 24.

1:11 1: 11 Malkat Hewhewaa ɓéestíru ga Sënees 4: 8