SAN JUANBI
Samu ba'i cocare toyani saobi
1
La verdad y el amor
Yë'ë, Cristo bain ira ëjaguë ba'iguëbi më'ëni, Riusu cuencuesi'co ba'igona, coca toyani saoyë yë'ë. Më'ë mamacuare'ga toyani saludayë. Si'a jubëni te'e ruiñe ro'taguë, si'acuani ai yëreba yëyë yë'ë. Yequëcua'ga Riusu te'e ruiñe ba'iyete masicuabi, si'acuabi më'ëni ai yëreba yëyë. Riusu te'e ruiñe recoyo re'huasi'cuabi yua caraye beoye si'arën ja'nca ba'ijën, mësacuani ai yëreba yëyë. Ja'nca sëani, mai Taita Riusu, baguë Zin mai Ëjaguë Jesucristo, bacuabi te'e ruiñe maini ai yëreba yëjën, maire ai insini cuirajën, maini oire bani conjën, maire bojo recoyo huanoñe ba'i güeseyë. Ja'anre jo'caye beoye maire ai re'oye yo'ojën ba'ija'bë.
Yureca, yë'ë mamacuabi Riusu te'e ruiñe ba'i cocare achani yo'ojënna, ai bojoguë ëñahuë yë'ë, mai Taita Riusu guanseni jo'case'e'ru yo'ojënna. Ja'nca sëani, yë'ë baingo, më'ëni senni achaguë cayë yë'ë. Riusubi ru'rureba ba'isirën guanseni jo'caguëna, mame cocare guanseni toyama'iñë yë'ë. Si'a hua'na sa'ñeña ai yëjën bañuni cayë. Ja'nca ai yëye ro'tatoca, Riusu guanseni jo'case'ere achani, güina'ru yo'ojën bañuni. Ja'nca yo'ojën ba'ijën, sa'ñeña ai yëreba yëjën ba'iyë, ru'rureba ba'isirën maire guanseni jo'case'e sëani.
Los engañadores
Yureca, coquejën quëani achocua ai jai jubëbi si'a ën yijare ba'ijën, si'a bainni coquejën cayë. “Jesucristobi raiguë, bainguë'ru raji'i” ja'anre quëamajën, ro coqueyë bacua. Ja'nca coquejën, Cristoni je'o bajën ganiñë. Ja'nca ba'ijënna, mësacua ëñare bajë'ën. Mësacua yua Riusu yo'o conjën base'ere huesoma'ijë'ën caguë, mësacua coni baja'yete gare caraye beoye coni bajë'ën caguë, bacua ro coquejën ye'yoyete gare achamajën bajë'ën, yihuoguë cayë yë'ë.
Yequëcuabi Cristo ye'yoni jo'case'ere ro jo'cani, mame coca tin cocare achani ye'yojën, bacua yua Riusu naconi ba'iyete gare huesëjën ba'iyë. Cristo ye'yoni jo'case'ere te'e ruiñe achani, güina'ru ye'yocua, bacuabi yua mai Taita Riusu, baguë Zin, ba samucuani bayë. 10 Ja'nca sëani, yequëcuabi mësacuana ti'anni, ba te'e ruiñe ba'i cocare ye'yoma'icuabi tin ye'yotoca, bacuani mësacua huë'ena caca güesema'ijë'ën. Bacuani saludaye beoye ba'ijë'ën. 11 Bacuani saludatoca, bacua gu'a yo'o yo'oyete conjën ba'iyë.
Palabras finales
12 Yureca, mësacuani ai yihuo ëaye rëinguëna, utire toyaye yëma'iñë. Mësacuani ëñaguë saiye quë'rë yëyë. Ja'nca ëñaguë saiguë, mësacua naconi coca cani yihuotoca, quë'rë ai ta'yejeiye sa'ñeña bojojën bañuni cayë.
13 Ja'nrëbi, yë'ë baingo, më'ë yo'jego, Riusu cuencuesi'co'ga ba'igo, bago mamacua'ga më'ëni saludayë.