SAN JUANBI
Samute ba'i cocare toyani saobi
1
Alabanzas a Cayo
Yë'ë, Cristo bain ira ëjaguë ba'iguëbi më'ëna utire toyani saoyë, yë'ë bainguë ai yësi'quë Cayo hue'eguëni. Te'e ruiñe ba'iye si'a recoyobi më'ëni ai yëreba yëyë yë'ë.
Yë'ë bainguë, më'ë ba'iyete ro'taguë, Riusubi më'ëni ai ta'yejeiye conreba conja'guë caguë, yua huajëguë ba'ijë'ën, më'ëre cayë yë'ë. Më'ë recoyo huajëguë ba'iye'ru, si'a ga'nihuë huajëguë ba'ijë'ën. Yequëcua Cristo bainbi yë'ëna rani, më'ë ba'iyete quëahuë. Më'ëbi Riusu te'e ruiñe ba'iyete caraye beoye recoyo ro'tani yo'oguëna, quëani achohuë bacua. Më'ë si'arën yo'oguë ba'ise'e'ru më'ë recoyo ro'tayete quëani achojënna, ai bojoguë achahuë yë'ë. Yë'ë mamacuabi Riusu te'e ruiñe ba'i cocare achani yo'ojënna, yë'ëbi ja'anre achaguë, aireba bojoguë ba'iyë.
Yë'ë bainguë ai yësi'quë, Cristo bainre conguë, ai re'oye yo'oguë coñë më'ë, tin bain ba'icuata'an. Ja'nca conguëna, bacuabi Cristo bain ënjo'on ba'i jubëna rani, më'ë ai yëreba yëyete quëani achoyë bacua. Ja'nca quëani achojënna, Jesús coca quëani achocua, so'o ganijën sai hua'nabi bacua bonse caratoca, bacuana insini cuirajë'ën. Riusu yëye'ru insini cuirajë'ën. Bacuabi yua Cristo yo'ore coñu cajën, Cristo cuencuesiruanna ganijaë'ë. Cristoni si'a recoyo ro'tama'icua, ja'ancuani bacua carase'ere señe beoye ba'iyë. Ja'nca ba'ijënna, mai hua'na Cristo bain sëani, ja'ancuare conjën bañuni. Bacua carasi ma'carëanre ro insiñu cayë. Riusu te'e ruiñe ba'i coca quëani achoyete bacuare coñë mai.
La mala conducta de Diótrefes y el buen ejemplo de Demetrio
Cristo bain jubë baru ba'icuani yihuo cocare toyani saohuë yë'ë. Saoguëna, Diótrefes hue'eguë, bacua ta'yejeiye ëjaguë ba'iye ai yëguëbi yëquëna cocare achaye güebi. 10 Ja'nca güeguëna, yë'ë baruna sani ti'anni, baguë yo'oguë ba'ise'e beorure si'a hua'nani quëani achoyë yë'ë. Coqueye se'gare yëquënani ai gu'aye huëoguë, yëquëna bain Cristoni si'a recoyo ro'tacuabi baru ba'i jubëna ñë'caye yëjënna, bacuare ënsebi baguë. Baru ba'icua'ga, bacuani coye yëjënna, bacuare ënseguë, baru ba'i jubëbi etoni saoni senjoji.
11 Yë'ë bainguë ai yësi'quë, yequëcuabi gu'aye yo'ojënna, bacua yo'oye'ru yo'oma'iguë ba'ijë'ën. Re'oye yo'ocua yo'ojën ba'iye'ru yo'oguë ba'ijë'ën. Re'oye yo'oguëbi yua Riusu bainguë cuencuesi'quë ba'iji. Gu'aye yo'oguëbi yua Riusuni ëñañe beoye ba'iguë, yua Riusuni huesëji.
12 Huesëguëna, Demetrio ba'iyete cato, si'acuabi baguëte re'oye cajënna, Riusu te'e ruiñe ba'iyete masi güeseguë'bi ba'iji. Yëquëna'ga baguë ba'iyete masijën, baguë re'oye yo'oguë ba'iyete ëñahuë. Yëquënabi te'e ruiñe cajënna, mësacuabi masiyë.
Palabras finales
13 Yë'ëbi më'ëni ai cocare yihuo ëaye rëinguëna, utire toyani saoye yëma'iñë. 14 Jë'te, më'ëna ëñaguë saiye quë'rë yëyë. Ja'nrëbi, maibi sa'ñeña coca cañuni.
15 Ai bojo recoyo huanoñe ba'ijë'ën. Më'ë bain gajecua ënjo'on ba'icuabi më'ëna saludacaijë'ën, cahuë. Yëquëna gaje bain baru ba'icuare'ga saluda cocare quëacaijë'ën.