HEBREO
Bainni toyani jo'casi coca
1
Dios ha hablado por medio de su Hijo
Ru'rureba, Riusubi mai ira bain ba'isi'cuani coca cani achoye yëto, baguë bain cuencueni raosi'cuani ai ba'iye tin masi güeseguë, bacuani coca masi güeseguë ba'nji. Ja'nca masi güeseguëbi yureta'an, yo'jereba ba'irën ba'iguëna, maini coca quëani achoye yëguë, baguë Zinre cuencueni, maire quëani acho güesebi. Baguë Zin ba'iyete cato, ai ta'yejeiyereba Ëjaguëre baguëte re'huabi. Re'huaguë cabi: “Si'a ën yija re'otore re'huani jo'cani, më'ëbi si'aye bajë'ën” cabi Riusu, baguë Zinni. Riusu ta'yejeiye go'siye'ru ai ta'yejeiye Ëjaguë ba'iji baguë Zin. Baguë ba'iyete ëñato, Riusu ba'iye'ru te'ereba ba'iji baguë. Baguë ta'yejeiye ba'i coca se'gare caguëna, si'aye ën yija re'otobi re'oye ba'iji. Mai gu'a jucha yo'ojën ba'ise'ere tënoni saoni tëjini, ja'nrëbi Riusu ëja guëna seihuë jëja ca'ncona bëani, baguë naconi guënamë re'otobi te'ereba guanseguë ba'iji.
El Hijo de Dios es superior a los ángeles
Riusu Zin ta'yejeiyereba ba'iyete cato, baguë guënamë re'oto yo'o concua'ru quë'rë ta'yejeiye Ëjaguë ba'iji, Riusu quë'rë re'oye cuencueni re'huasi'quë sëani. Riusu cani jo'casi cocare ëñato, baguë Zin se'gani ñaca cani achobi. Baguë anje hua'nani gare ja'nca caye beoye baji'i:
Më'ëbi yë'ë Zin ba'iguë'ë.
Yure umuguse më'ëni ja'nca cuencueni re'huahuë yë'ë.
Yeque cocare'ga baguë Zin ba'iyete caguë, baguë anje hua'nare gare caye beoye baji'i:
Baguë taita sëani, yë'ë Zinreba ba'iji baguë.
Ja'nrëbi baguë Zin gañaguëte ën re'otona raoguë, si'aye ëñoni, baguëni ñaca cani achobi:
Yë'ëre guënamë re'oto yo'o concua si'acuabi më'ëna gugurini rëañe bayë.
Cani, ja'nrëbi Riusubi baguëre guënamë re'oto yo'o con hua'nani cani achobi:
Yë'ëbi guanseguëna, yë'ë yo'o case'ere te'e jëana besa hua'na yo'ojën ba'ijë'ën.
Tutu saoye'ru yo'ojën, toa ëoni si'aye'ru yo'ojën ba'ijë'ën cani achobi Riusu.
Baguëre guënamë re'oto yo'o con hua'nani ja'nca cani achoguë, baguë Zinni coca caguë, quë'rë ta'yejeiye coca cani achobi:
Më'ë ëja guëna seihuëna bëani, gare carajeiye beoye si'aye guanseguë ba'ijë'ën, Riusu.
Te'e ruiñereba guanseye se'ga ba'iguë'ë më'ë.
Te'e ruiñe yo'oye se'gare bojoguë, gu'aye yo'oyete ai gu'a güeguë ba'iyë më'ë.
Ja'nca ba'iguë sëani, më'ë ta'yejeiye Riusubi më'ë gajecuani bojo güeseye'ru më'ëni quë'rë ai ba'iye bojo güeseguë ba'iji.
10 Cani achoni, ja'nrëbi se'e yeque cocare baguë Zinni cani achobi Riusu:
Ai ta'yejeiyereba Ëjaguë ba'iguë'ë më'ë.
Ru'rureba ba'isirën, ën yija re'otore re'huani jo'caguë, më'ë se'gabi guënamë re'oto si'ayete re'huani jo'cahuë.
Ja'nca re'huani jo'caguëna, carajeiye se'ga ba'iji.
11 Carajeiguëta'an, më'ë yua gare carajeiye beoye ba'iguë'ë.
Si'a ën re'otobi ira re'oto'ru ruinji.
Ira caña carajeise'e senjoñe'ru si'a re'oto jo'cani senjoja'ñe ba'iji.
12 Gare se'e sayaye beoye ba'iye'ru ën yija re'otore gare jo'cani senjoñe ba'ija'guë'bi.
Ja'nca ba'ija'guëta'an, si'arën ja'ansi'quë ba'ija'guë'ë më'ë.
Gare ñu'ñujeiñe beoguë ba'iguë'ë më'ë, baguë Zinni cani achobi Riusu.
13 Ja'nca cani achoguëbi baguë Zinni ën cocare'ga cani achobi. Baguëre guënamë re'oto yo'o con hua'nare ja'nca gare cani achoye beoguë baji'i:
Yë'ë jëja ca'ncona bëani, yë'ë naconi ai ta'yejeiye guanseguë ba'ijë'ën.
Më'ëre je'o bacua carajei ñësebë tëca, yë'ë naconi te'e guanseguë ba'ijë'ën, cani achobi.
14 Ja'nca cani jo'casi'quë sëani, Riusu guënamë re'oto yo'o con hua'na ba'iyete masiye poreyë mai. Riusure yo'o concua se'ga'ë. Baguëbi bacuare cuencueni, baguë bain baguë naconi te'e ba'ija'cuare conni cuiraye raobi.