San Pablobi
FILEMONNI
Utire toyani saobi
1
Saludo
Yureca, yë'ë, Pablo hue'eguë, ya'o huë'ena preso zeansi'quëta'an, Jesucristoni yo'o conguë ba'iyë yë'ë. Yë'ë, mai te'e bainguë ai yësi'quë Timoteo naconi, yëquëna te'e yo'o conguë ai yësi'quë Filemón hue'eguëni utire toyani saoyë. Toyani saojën, yëquëna te'e baingo ai yësi'co Apia hue'egoni ro'tajën, Arquipore, yëquëna naconi te'e conni ba'iguë, baguëre'ga ro'tajën, Cristo bainreba si'acua më'ë huë'ena ñë'cajën raicuare'ga, si'acuare recoyo ro'tajën, uti toyani saoyë yëquëna. Mai Taita Riusu, baguë Zin Jesucristo, bacuabi caraye beoye si'aye coni bajën, bojo recoyo re'huani ba'ijë'ën cayë.
El amor y la fe de Filemón
Më'ë ba'iyete ujato, yë'ë yua jo'caye beoye Riusuni surupa caguë ba'iyë më'ëre. Më'ëbi Jesucristoni si'a recoyo ro'taguë, baguëni quë'r, yëquëna naconi te'e conni ba'iguë, baguëre'ga ro'tajën, ë ai ba'iye ai yëreba yëguë, Cristo bainrebare ai oiguë conguë ba'iguëna, yë'ë'ga achani masihuë. Ja'nca sëani, Riusuni ujato, si'a bain më'ë ba'iyete ëñani, Jesucristoni si'a recoyo ro'tacua, ja'ancuabi mai jubëna re'oye zi'inni ba'ijën, Jesucristo bojo güeseyete quë'rë ai re'oye masini, recoyo bojojën ba'ija'bë cayë. Yureca, yë'ë bainguë ai yësi'quë, më'ë oiguë coñete ëñani, ai bojo recoyo re'huani ba'iyë yë'ë. Jesucristo bainrebabi më'ëna ti'anjënna, yua bacuani recoyo ai bojo huano güesehuë më'ë. Ja'nca sëani, më'ë oiguë coñete ëñani ai bojoyë yë'ë.
Pablo pide un favor para el esclavo Onésimo
8-9 Ja'nca bojoguëbi më'ëni señë yë'ë. Më'ëbi porenica yë'ëre conjë'ën señë. Cristo yo'o cuencuesi'quëbi më'ë yo'oyete guanseye poreguëta'an, më'ëni ai recoyo yëguëbi më'ë coñe se'gare señë yë'ë. Yë'ë yua Jesucristo bainguë cuencueni raosi'quëbi baguë ro'ina, preso zeansi'quë ba'iyë yë'ë. 10 Ja'nca ba'iguëbi më'ëni senguë, yë'ë bainguë ai yësi'quë Onésimo hue'eguëte më'ëni señë yë'ë. Baguë yua yë'ëna preso zeansi'quë ba'iguëna, yë'ëna ti'anbi. Ti'anguëna, yë'ë yua Riusu cocare baguëni quëani achoguëna, Cristo bainguë runji'i baguë. 11 Baguë ja'anrë yo'oguë ba'ise'ere cato, më'ëre yo'o conguë gu'a hua'guë se'gaoñe se'gare señë yë'ë. Yë'ë yua Jesucristo bainguë cuencueni raosi'quëbi baguë ro'ina, preso zeansi'quë ba'iyë yë' baji'i. Ja'nca ba'isi'quëta'an, yureca ai re'o bainguë runji'i. Yë'ëni ai re'oye yo'o conguëbi më'ëre'ga ai re'oye yo'o coñe ba'ija'guë'bi. 12 Ja'nca ba'iguëna, baguëte më'ëna go'yani saoyë yë'ë. Baguëte ai recoyo yëguëbi baguëte më'ëna saoyë yë'ë. 13 Yë'ë naconi quë'rë se'e bëani, yë'ëni conguë ba'itoca, ai bojoguë ba'ire'ahuë yë'ë. Yë'ë yua Cristore yo'o conguëna, baguë yua yë'ëni conguë ba'itoca, më'ë coñete ro'tani bojoguë ba'ire'ahuë yë'ë, preso zeansi'quë sëani. 14 Ja'nca baguëni bëa güeseye yëguë, më'ëbi yuta Jaë'ë cama'iguë sëani, baguëte më'ëna go'yani saoyë yë'ë. Baguëte ro tëani baye yëma'iñë yë'ë. Më'ë se'gabi baguëte yë'ëna jo'caye yëtoca, ai re'oye ba'ire'abi. 15 Onésimobi më'ëre jo'cani senjoni, rëño ñësebë se'ga so'o ba'iguëna, yureca më'ëbi yequërë baguëni si'arën baye poreyë. 16 Baguëni si'arën baguë, ro yo'o con hua'guë se'gare'ru baguëte se'e ëñama'iñë më'ë. Më'ë te'e bainguë ai yësi'quëre'ru baguëte ëñaguë ba'ija'guë'ë më'ë. Yë'ë yua baguëni recoyo ai yëguë sëani, më'ëbi baguëni quë'rëreba ai yëguë ba'ire'ahuë. Më'ë yo'o conguë se'gare gare se'e ro'tama'ijë'ën. Më'ë te'e bainguë Cristo naconi te'ereba zi'insi'quëre ro'taguë bojojë'ën.
17 Ja'nca sëani, baguëte coni, baguëni bojoguë ba'ijë'ën. Yë'ë yua më'ë naconi Cristoni te'e yo'o conguëna, yë'ëre coni bojoye'ru baguëte coni bojoguë ba'ijë'ën. 18 Baguë yua më'ëni gu'aye yo'osi'quë banica, më'ëni curi debeguë banica, yë'ëbi si'aye roza caguë ba'iyë yë'ë. 19 Ën cocare toyaguë, më'ëni te'e ruiñe caguë quëayë yë'ë. Baguë debese'e si'ayete më'ëni ro'iyë yë'ë. Yë'ëbi më'ëni Cristo ba'iyete masi güeseguëna, quë'rë ai ba'iye ai coni bahuë më'ë. Ja'nca sëani, më'ëbi yë'ëre debeguëna, më'ë ro'iyete senma'iñë yë'ë. 20 Ja'nca sëani, yë'ë bainguë ai yësi'quë, yë'ë sense'ere concaijë'ën. Jesucristoni recoyo te'ereba ro'taguëbi Onésimote coni bani, baguëni bojoguë ba'ijë'ën. Ja'nca coni batoca, ai bojo recoyo re'huani ba'iyë yë'ë.
21 Më'ëbi te'e ruiñereba achani yo'oye ye'yesi'quë sëani, më'ëni ën cocare senguë toyayë yë'ë. Toyaguëna, më'ëbi yë'ë señe'ru quë'rë te'e ruiñereba yo'oyë. Ja'nca masiyë yë'ë. 22 Baguëte ja'nca coni bojoguë, yë'ë cain sonohuëte re'huacaijë'ën. Mësacua si'acuabi yë'ë ba'iyete Riusuni senreba senjënna, Riusubi yurera yë'ëre ënjo'onbi etoguëna, mësacuana te'e jëana ëñaguë saiyë yë'ë.
Saludos y bendición final
23 Yureca, yë'ë bainguë Epafras hue'eguë, yë'ë naconi Cristo yo'ore te'e conguë, yë'ë naconi preso zeansi'quë, ja'anguëbi mësacuani saludaye caji. 24 Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, bacua'ga yë'ë naconi te'e yo'o conjën, mësacuani saludaye cahuë.
25 Mai Ëjaguë Jesucristobi mësacuani ai ba'iye ai conreba conguë, mësacuani bojo güeseguë ba'ija'guë, cayë yë'ë. Amén.