3
Deberes de los creyentes
Më'ë bainni yeque yihuo cocare'ga quëajë'ën: Bain ëjacua, güenaro hua'na, si'acuabi guansejënna, më'ë bainbi achani yo'o conjën ba'ija'bë. Re'o yo'o yo'oye caraye beoye si'aye yo'ojën ba'ija'bë. Yequëcuani gu'aye caye beoye ba'ija'bë. Si'a hua'nani bojojën ba'ijën, bacuani bojoye conjën ba'ijën, bacua recoñoa re'o huanoñe ba'i güeseja'bë.
Mai hua'nare'ga cato, maibi gu'a jucha basi hua'na ba'ijën ba'nhuë. Maibi ro ro'tajën, Riusuni achaye beoye ba'ijën, ro gu'aye yo'ojën coquesi'cua ba'ijën ba'nhuë. Ro a'ta yo'ojën, ro mai yëse'e'ru yo'o ëaye ba'ijën, ja'an se'gare yo'ojën, zupai huatini yo'o conjën ba'nhuë mai. Yequëcuani je'o bajën, sa'ñeña je'o bajën ba'nhuë mai. Ja'nca ba'icuareta'an, Riusubi maini tëani baye yëguë, maini re'oye conni, maini ai yëreba yëji. Ja'nca yo'oguëbi maini tëani baguë, ro mai te'e ruiñe yo'ojën ba'ise'ere ëñama'iji Riusu. Baguë se'gabi maini ai ba'iye ai oiguë conguë, baguë Espíritute maina raoni, mai recoyote mame tënoni, mai ba'iyete beoru mamereba re'huani jo'cabi. Jesucristobi mai huacha yo'ose'e ro'ire junni tonguë, mai mame re'huaye, mai tëani baye, ja'anre maini masi güeseji Riusu. Baguë Espíritute maina raoni, mai recoyote mame re'huani, baguë bayete ai insireba insiji. Maini ai oiguë ëñani, “Te'e ruin recoñoa ba'i hua'na ba'ija'bë caguë, si'arën ba'iye re'huayete ëjojën, ja'anre coni baja'bë” caguë, baguë oire bani coñete maini ai masiyereba masi güeseji Riusu.
Yureca, te'e ruiñe quëayë yë'ë. Yë'ë yure yihuoni case'ere re'oye ro'tani, si'a hua'nani quëani achojë'ën. Riusuni si'a recoyo ro'tacuabi caraye beoye re'oye conjën re'oye yo'ojën ba'ija'bë caguë, bacuani yihuo coca si'a jëja quëajë'ën. Quëaguëna, si'a hua'nabi achani, si'a recoñoa bojojën re'huaye poreyë. Yeque coca ro bëiñe quëani achose'e, ira bain ba'isi'cua mamiña toyani cuencuese'e, bain sa'ñeña ro bëiñe case'e, Moisés coca toyani jo'case'ere bëinreba bëinjën yihuose'e, ja'anre gare achaye beoye ba'ijë'ën. Ja'anre quëani achocuabi ro ro'tajën, ro guaja yo'ojën coca cayë.
10 Yequëcua Cristo bain jubë ba'icuabi bain quëñëni sai cocare bëiñe quëani achotoca, ja'ancuani samu ba'iye ënseguë yihuojë'ën. Ja'nca yihuoni, më'ëni achama'itoca, ja'nrëbi, bacua ba'irute quëñëni saijë'ën. 11 Më'ëni achama'icua sëani, gu'a recoñoa se'e bajën, bacua gu'a juchare si'a bainni te'e ruiñe masi güesejë'ën. Bënni senjoñe se'ga ba'ija'guë'bi bacuare.
Instrucciones personales
12 Yureca Artemasre më'ëna saoye ro'tayë yë'ë. Baguëte saoma'itoca, Tíquicote saoyë. Saoguëna, më'ë porese'e'ru yë'ëna, Nicópolis huë'e jobona saija'guëna, ti'anni ëñajë'ën. Ja'anrute oco tëcahuëte bëani ba'ijaza ro'taguë ba'iyë yë'ë. 13 Ira ëja bain guanseni toyase'ere ye'yesi'quë, Zenas hue'eguë, yequë Apolos, bacuabi yequëruanna saiye ro'tajënna, më'ë porese'e'ru bacua bonse carayete bacuana ro insini conjë'ën. Bacua ma'a saijënna, bacuare besa bojoguë saojë'ën. 14 Cristo bainbi re'oye yo'oye ye'yereba ye'yeja'bë. Yequëcuabi bonsere carajënna, bacuana ro insini conja'bë. Ja'nca conma'itoca, reoye yo'oma'icua ba'iyë.
Saludos y bendición
15 Yureca, yë'ë naconi ba'icuabi më'ëna bojojën saludayë. Më'ë naconi ba'icua, Jesucristoni si'a recoyo ro'tacua, yëquënate yësi'cuare sëani, bacuani saludacaijë'ën. Riusubi mësacua si'acuani ai ta'yejeiye insini cuiraguë ba'ija'guë.