1 YOHANE
Yohane Kukũ Kasale
1
Yaa Ɔlaa Wɔ Ninta Ni Nkpa Ninle Kristo.
Buɔkpana kukũ munkyesee ye di ɔlaa wɔ ninta ni nkpa suoto, kuawɛ ni bia kasɔ kakyekɔ. Buanu nwu, buanya nwu kafɔɔ anu ku anu. Nwaako kafɔɔ buakpanko nwu ku nnɛɛ loo. Obe wɔ di Yaa ladiki ni otii wɔ ninle ni ɔlaa nwu nkpo ninta ni nkpa kayi yi, buanyɔɔ ku anu, ni buoyie nwɔ lɛkya nɛ. Muntɔkɔ ye kafɔɔ nwɔ ninkpe ni nkpa be ninnaa ni kaaloo ninkpe ni di Ote Yaa nfũ, ni di Yaa lata wo buotofo nwɔ nɛ. Lɛsaa le butɔɔnya buonu nii, nni lɛkya buoyie munta ye nɛ, mmle okle di aye kafɔɔ biawa mimakyakaa ni di awo, di onwii ɔbla wɔ ninkpe wo ni ku Ote ku Obi nɔɔ Yesu Kristo. Buɔkpana kukũ ko mmle munta ye alɛ suoto lɛyɔɔ le ninkpe wo ni kawo nimu.
Dikpe Nii Buɔkyɛ Lɛɛkpa Kamɛ.
Nunua, ɔlaa wɔ buonu buokyeko ni Obi nwu nfũ buoyie nwu lɛkya munta ye ni ninle alɛ, Yaa ninle lɛkpa, nioso ditunu kuninwii diesi nwɔ kaamɛ. Nkpo oso nse buobuɛ bulɛ butɔɔbla onwii ku nnwɔɔ, kafɔɔ buokple busi diitunu ɔsaabla kamɛ yi, ni lɛkakatɛ ku ɔsaabla loo nle sɛlaa kuafunu. Kafɔɔ nse bukyɛ lɛɛkpa kamɛ fɛ mmle di nnwɔɔ kafɔɔ asi ni lɛɛkpa kamɛ, ni butɔɔbla onwii ku bawo loo, ni Obi nɔɔ Yesu ntɔ nwu ntoofoto wo di okpile biala kamɛ.
Nse buobuɛ bulɛ okpile dietika wo di suoto, ni buɔkyɔnkyɔ suoto, ni nwaako obuɛ diesi wo kaamɛ. Kafɔɔ nse buodiki sikpile loo buobuɛ buɔtɔkɔ Yaa, ababla di ɔlaa wɔ eebuɛ ɛɛtɛ ni kanya, ambla lɛsaa le niesiɛko nii, an-yɔ sikpile loo ankyɛ wo, anfoto wo andiki di ɔtanlolaa loo ɔbla kamɛ. 10 Kafɔɔ nse buobuɛ bulɛ bulɔɔbla okpile, ni buotika Yaa sɛlaa kuafunu, ni ɔlaa nɔɔ kafɔɔ diesi wo kaamɛ.