ƆKPƐ ƆBLA
Batɔkyɛntɛ Nwu Ɔkpɛ Ɔbla
1
1-2 Obiloo Teofilo, diɛ kukũ nii kasale kamɛ, lakpana latɔkɔfɔ asaa ya amuu di Yesu labla ni diayɔ ni di obe wɔ aakye ni ɔkpɛ nɔɔ kasɔ dialaase ni di obe wɔ di Yaa lakpaa nwɔ aasifiko ni osi. Fiɛ aakpaa nwɔ aasifiko ni osi, Yesu latuo batɔkyɛntɛ nɔɔ ba aadiki ni asaa, diafe ni di Yaa Ninwuna Klekle osie kamɛ. Diɛ ayi afosi ana kamɛ kuukpi nɔɔ kamaa, aadiki suoto aatuo ma siisuku ate ate suoto diatuo alɛ nwaako akpe ni nkpa. Mma nianyɔɔ nii, aakakatɛko ma di Yaa sɛka kalekɔ suoto. Di obe wɔ baasi nii, aakpee ma kufiofa aabuɛ alɛ, “Bitandie di Yerusalem, kafɔɔ yi, bisiɛ bisoko Yaa Ninwuna le nikɔwa ni, nle suoto latɔkɔ ye nlɛ Teemi labuɛ aatɛ alɛ abata ye nii. Yohane nnwɔɔ yi, ntu, mmi aayɔ aakpeesa batii Yaa Ntu nɛ. Kafɔɔ di ayi asɛɛ kamɛ yi, Yaa mayɔ Ninwuna Klekle nɔɔ ankpeesa ye.”
Yaa Lakpaa Yesu Aasifiko Osi.
Obe wɔ di batɔkyɛntɛ ku Yesu lakple baakyaka nii yi, baakaalɛ nwɔ alɛ, “Saate, nunua foomiɛ falɛ fakplesa sɛka kalekɔ nwu nkpo fata Israel?”
Ni di Yesu latɔkɔ ma alɛ, “Diefĩ alɛ biatofo obe wɔ ee ayi ya di Teemi labuɛ ee ɛɛtɛ ni di osie nɔɔ kanya alɛ nle mmle mawa nii. Kafɔɔ se Ninwuna Klekle nwu nkpo lɛwa ye di suoto yi, abakpee ye osie minle mi suoto ɔlaa babuɛtɛ di Yerusalem ku Yudea kasɔ kamuu ku Samaria sekpoo, diɛlaase ni di kasɔ kayɛntɛlekɔ.”
Diɛ lɛkakatɛ le mmle sɛmaa, Yaa lakpaa nwɔ aasifiko osi, ni baayila baatoonyu nwɔ tuwĩi dialaase di obe wɔ aayu ma ni di anu di alokoonkyɛ kamɛ nɛ.
10 Baayila baatoonyu ni osi tuwĩi oosifi ni yi, nfanwu basuɔtɔ banyɔ banwii lakpee asaa fututu baayila ma di ɔlɔɔkɔ, 11 ni baasuɔtɔ nwu nkpo latɔkɔ ma alɛ, “Galilea batii, be oso biyɛ bionyu osi nkpo? Yesu wɔ di Yaa lɛkpaa eekyeko ni ɔkyɛ lee eesifiko ni osi yi, nkpo okle kafɔɔ abakple ankye osi anwa fɛ mmle bienyɔɔ eesifi ni osi nɛ.”
Matias Lasiɛ Di Yuda Kasiɛkɔ.
12 Nni kamaa, batɔkyɛntɛ nwu nkpo lakple di kobokote ko bɔɔlɛɛ ni nnɔnyi awoso kobokote osi baasifi Yerusalem okpoo kamɛ. Diedie ni ninfa diɛlaabuo ni okpoo lewo lɛkɔ ninwii. 13 Obe wɔ baalaabuo ni okpoo kamɛ, baayie baasifi baalaabuo leyo le mansiɛ nii. Batii ba niawɛ ni ninfa niale Petro ku Yohane ku Yakobo ku Andrea ku Filipo ku Toma ku Bartolomeo ku Mateo ku Yakobo nwɔ ninle ni Alfeo obi ku Simon wɔ niabɔmbɔ ni kale nɔɔ osie kanya ku Yakobo obi Yuda. 14 Batii ba mmle latoosi obe lele ku basanko bawo ku Yesu ɔya Maria ku Yesu basuɔtɔbi lɛma ku disibu ninwii baatɔɔpɛ ɔlaa baatɔɔta Yaa.
15 Diɛ ayi nwu nkpo kamɛ yi, mba niafũ baanu ni labasi, lɛpɔ lɛma lawo fɛ batii kɔlafa afosi anyɔ. Ninfɛ di Petro lataka aayila aatɔkɔ ma alɛ, 16 “Babiloo, asaa ya baakpana ni di Kɔkpana Klekle Kukũ kamɛ yi, dikpe nii ɛɛwa kanya fɛ mmle di Yaa Ninwuna lafe ni di Ɔka Dawid suoto aabuɛ aatɛ ni di Yuda suoto, otii wɔ nialeko ni batii ba niamufũ ni Yesu katũ. 17 Yuda lasiɛ diikudi loo le mmle kamɛ, di Yesu ladiki nwɔ alɛ, se aabla ni batɔkyɛntɛ ɔkpɛ.”
18 Kafɔɔ aabla okpile, aafũ koto ko baata baaya ni kasɔ ka suoto aalaakpi nii. Lɛba le aakpa aapɛ ni kaasɔ, aabiɛ diɛ sɛfɔtɔ nɔɔ ladie siawii ni kaayi. 19 Kukpi nɔɔ ko mmle ɔlaa lakyaka Yerusalem, batii bamuu lanu. Nioso bɔɔlɛɛ lɛba le aakpi ni seele lɛma alɛ Akeldama, lɛsɔdiki nɔɔ kotuo alɛ ntɔ kasɔ.
20 Nioso Petro lakakatɛ abuɛ kafɔɔ alɛ, “Bɛɛkpana di Dawid Sinu Kukũ kamɛ alɛ,
‘Leyo nɔɔ dite difukuti.
Kuonwii kafɔɔ atansiɛ ni kaamɛ.’
Bɛɛkpana kafɔɔ alɛ,
‘Bita otii bamba ayila di ɔkpɛ nɔɔ kanya.’
21-22 Nioso, dikaatɛ alɛ, otii owo kabuo wo kaamɛ fɛ ɔlaa nwu nkpo kamaa yilatɛ di Saate loo Yesu ɔtaka diɛ bakpi kamɛ. Dikaatɛ alɛ eele otii wɔ niasiɛ ni diikudi loo le mmle kamɛ diɛyɔ ni di obe wɔ diawo ku Yesu buakyɛ buatookyi ni, diɛyɔ di obe wɔ di Yohane latoobuɛ ni Yaa Ntu Okpeesa ɔlaa, diɛlaase ni di obe wɔ di Yaa lakpaa Yesu di ɔkyɛ loo aasifiko ni osi.”
23 Nioso baadiki batii banyɔ, mma niale Matias ku Yosef wɔ baatɔɔlɛɛ ni Barsaba, baakple baatɔɔlɛɛ nwɔ ni kafɔɔ Yusto. 24-25 Nioso baapɛ ɔlaa baata Yaa alɛ, “Saate loo, afɔ nin-ye otii biala disibu kamɛ. Nioso tuo wo otii wɔ feediki ni baatii ba mmle banyɔ kamɛ alɛ aabla ni ɔkpɛ fɛ tɔkyɛntɛ di Yuda kanya, nwɔ niediɛ ɔkpɛ nɔɔ ɛɛtɛ eesifi ni lɛba le ninlɛ nwɔ ni.” 26 Ninfɛ baawii atrebi di batii ba mmle banyɔ disi alɛ boonyu alɛ, owe suoto di batika, ni diatika di Matias suoto nɛ. Nioso baayɔ nwɔ baakyakaa di batii lefosi onwii nwu suoto.