21
Basaateketetɛ Lanya Yesu Di Lekpo Kotoko.
Di nle mmle sɛmaa yi, Yesu lakple aadiki suoto aatuo basaateketetɛ nɔɔ di Tiberia Lekpo ɔlɔɔkɔ. Nnya mmle okle aadiki suoto aatuo ni. Dii ninwii, Yesu basaateketetɛ banwii lasi, mma ninle Simon Petro ku Toma wɔ bɔɔlɛɛ ni Lɛtabi ku Natanael wɔ niakye ni Kena di Galilea kasɔ suoto ku Sebedeo babi ku basaateketetɛ bamba banyɔ. Ninfɛ di Petro latɔkɔ ma alɛ, “Kɔkyɛ naadiki kɔkpaku.”
Nfanwu, ni baatɔkɔ nwɔ alɛ, “Awoo, buɔwa munkyɛ.” Nkpo oso bamuu lɛma baalaabuo di oklo kamɛ baasifi. Kafɔɔ dii nwu nkpo kakyɛ, batadiki kakpaku kukanwii.
Obe wɔ nfɛ kuufĩ kotũ nii, Yesu lawa aabaayila di lekpo nwu nkpo katũ. Kafɔɔ basaateketetɛ nwu nkpo ditatofo alɛ Yesu diale. Ninfɛ aakaalɛ ma alɛ, “Bakosopo, ni, biediki lɛsalɛsaa?”
Ninfɛ baadiki kanya alɛ, “Oowo lo!”
Ninfɛ aatɔkɔ ma alɛ, “Bitaa asabu lee nwu nkpo bikpee di oklo nwu nkpo oletanɛɛkyɛ, bibadiki lɛsaa.” Nkpo oso baataa asabu nwu nkpo. Baadiki kɔkpaku kpinkidi alɛ, batasinfuo asabu nwu ɔtɔɔnanfi.
Ninfɛ di saateketetɛ wɔ di Yesu mbɔmbɔ ni latɔkɔ Petro alɛ, “Saate dile!” Obe wɔ di Petro lanu alɛ Saate dile nii, ni aayɔ osi awu wua nɔɔ aaminisa di ɔtɔ nɛ, diekye aadiki nya aatɛ. Ni aayefe aabuo di ntu kamɛ nɛ. Kafɔɔ basaateketetɛ nwu nkpo bule, baasiɛ di oklo kamɛ baatɔɔnanfi asabu nwu nkpo niayii ni ku kɔkpaku baatɔɔwako lekpo kotoko. Batakyo ku lekpo kotoko, nkpo diate fɛ nnɛɛ ditika afosi anɔɔ nɛ. Di obe wɔ baadie di oklo kamɛ baabadu ni kasɔ, baanya akaa ɔtɔ beekutaa nii, di kɔkpaku kowo latika nii, bloblo owo kafɔɔ late ninfa.
10 Ninfɛ di Yesu latɔkɔ ma alɛ, “Biyɔ kɔkpaku lee ko biediki ni kowo biwako.”
11 Ninfɛ di Simon Petro layie aabuo di oklo kamɛ, ni aananfi asabu nwu nkpo aawako lekpo kotoko nɛ. Kɔkpaku kplɛ layii asabu nwu nkpo kamɛ kuoawo kɔlafa afosi anɔɔ kɔkpaku kutiɛ. Nu kɔɔkpaku nwu nkpo lapɔ nkpo, asabu nwu nkpo ditabɛ. 12 Ninfɛ di Yesu latɔkɔ ma alɛ, “Biwa biɛbale alesaa.” Basaateketetɛ nwu nkpo kuonwii lɛma ditafuo otu okpee ɔkaalɛ nwɔ alɛ, “Afɔ owe dile?” Diekye baatofo alɛ Saate nwu diale. 13 Nioso Yesu lakyɛ aalaayɔ bloblo, ni aayɔ aata ma nɛ. Nkpo okle kafɔɔ aayɔ kɔkpaku nwu aata ma nɛ.
14 Nle mmle niale ditiɛfa di Yesu ladiki suoto aatuo ni basaateketetɛ nɔɔ, di obe wɔ aataka aakye ni kukpi kamɛ nɛ.
Yesu Lakakatɛ Ko Petro.
15 Di obe wɔ batoole alesaa beeloo nii, Yesu lakaalɛ Simon Petro alɛ, “Simon, Yohane obi, fambɔmbɔ mi fanlenkee mba mmle?”
Ninfɛ aadiki kanya alɛ, “Yii, Saate! Faye falɛ mbɔmbɔ fɔ.”
Ninfɛ di Yesu latɔkɔ nwɔ alɛ, “Toonyu afosobi nii.”
16 Yesu lakple aakaalɛ nwɔ lɛnyɔɔfa alɛ, “Simon, Yohane obi, fambɔmbɔ mi?”
Ni aatɔkɔ nwɔ alɛ, “Yii, Saate! Faye falɛ, mbɔmbɔ fɔ.”
Ni di Yesu latɔkɔ nwɔ alɛ, “Toonyu bafoso nii.”
17 Yesu lakple aakaalɛ nwɔ ditiɛfa alɛ, “Simon, Yohane obi, fambɔmbɔ mi?”
Ɔlaa wɔ mmle labuo Petro suoto, diekye ditiɛfa niale nni nkpo di Yesu lakaalɛ alɛ, “Fambɔmbɔ mi?” Nioso, aatɔkɔ nwɔ alɛ, “Saate! Faye lɛsaa biala. Faye kafɔɔ falɛ mbɔmbɔ fɔ!”
Ninfɛ di Yesu latɔkɔ nwɔ alɛ, “Toonyu bafoso nii. 18 Nwaako kɔtɔkɔ fɔ nlɛ, obe wɔ fale ni okosopo yi, fantaka fanlolaa suoto fansifi lɛba le ninlɛ fɔ nii. Kafɔɔ nse fataba be yi, fabatakatɛsa nnɛɛ lefɔ fankyɔɔ, otii bamba nnii fɔ, mankpaa fɔ mansifiko lɛba le fonoomiɛ falɛ fakyɛ nii.” 19 Ɔlaa wɔ mmle di Yesu labuɛ ni yi, ootuo mmle okle di Petro kamakpi nii, an-yɔ dibu anta ni Yaa.
Nle sɛmaa, ni di Yesu latɔkɔ nwɔ alɛ, “Tikankoe!”
Yesu Lakakatɛ Aakyeko Di Saateketetɛ Wɔ Ambɔmbɔ Ni Suoto.
20 Petro lamunikĩi aanyu sɛmaa, ni aanya saateketetɛ wɔ di Yesu mbɔmbɔ ni ntikanko ma sɛɛmaa nɛ. Saateketetɛ nwu niale nwɔ niasiɛ aakaako ni Yesu di kɔtɔɔfɔ alesaa nwu nkpo kalekɔ aakaalɛ Yesu alɛ, “Saate, owe nimadiki fɔ anta?” ni nɛ. 21 Obe wɔ di Petro lanyɔɔ nii, ni aakaalɛ Yesu alɛ, “Saate, ni wɔ mmle mɔ, be nimawa nwɔ di suoto?”
22 Ninfɛ di Yesu ladiki kanya alɛ, “Nse nlɛ asiɛ nkpa dilaadu obe wɔ kamawa nii, ɔmɛnle ninle fɔ ole? Afɔ yi, tikankoe!”
23 Nioso ɔlaa wɔ mmle labiɛ kuabuo di Yesu basaateketetɛ nwu nkpo kamɛ alɛ, saateketetɛ wɔ mmle dilaba kpi. Kafɔɔ Yesu ditabuɛ alɛ, ɔlɔbakpi. Ɔlaa wɔ aabuɛ ni ninle alɛ, “Nse nlɛ asiɛ nkpa dilaadu obe wɔ kamawa nii, ɔmɛnle ninle fɔ ole?”
24 Nnwɔɔ ninle saateketetɛ wɔ nikɔkakatɛ ni di sɛɛlaa se mmle suoto nɛ. Nnwɔɔ kafɔɔ niɛkpana sĩ ɛɛtɛ nɛ. Buye kafɔɔ bulɛ sɛlaa se simuu eebuɛ ni nte nkpo.
25 Asaa bamba kpinwu nkpe di Yesu labla nii. Nse fɛ ɔkpana alɛ bɔɔkpana lɛsaa biala le aabla ni mantɛ ninwii ninwii yi, lefũ lenu nlɛ, kayi ka mmle batii ditabawɛ akũ ya mmle nwu nkpo amuu katɛkɔ.