16
Ítɔhɔ kɑpí nɛ Yerusɑlɛm-pɔ Kirisi pikɔ́ n sĩ́
Siwóó itɔhɔ kɑpí nɛ Yerusɑlɛm-pɔ Yeesu pikɔ́ n lɛ́ninɛ nkɔ́ yɛ nkpéni mmú: Nɛ lɛ̃ kɑi mɛwɑi m mɑ́ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ pikɔ́ pɛɛ Kɑlɑsii-pɔ ń we pisímɛ́ mɑsilɛ. Nɔ́ɔkɛ́ kɔ pimɛwɑi ritiki. Ḿpɑ́ kɛwéntɛyɑɑ ukóso úye, ḿpɑ́ úye ukɛ́ yɛ lɛ̃ kuu yɛ́ n fe uu tɔ́hɔ ukɛyɔ-pɔ iyɑɑ yekei. Kɛ́ nɛ n tuipɔ, nɔn linnɛ́í picɑ́pinɛ mɑsí. Nɛn píyei n tuipɔ, nɛ́ ɑ́tɛlɛ́ wɔ́i ɑm pɛ̃ kɑni n lésɛ rɛ pikɛ́ nɛ nɔ́inɛ́tɔhɔ Yerusɑlɛm hɑ pɑ, ɑpí nɛ pɛ́nɛ. Lin m pisɛ rɛ kɛ́ rinɛ́cúruu hɑ, tɔ́ nɛ pɛ̃ yɛ́ nsẽ́ tipɛ́nɛ.
Lɛ̃ kɛ Pɔɔli uú nɛ piwɑi n nɑ́ɑ́si
Mɑsetuwɑɑni kɛtẽ kɑḿ tíkinɛ kɛ́ nɛ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ tuipɔ. Kei kɑm cɔpunɛ kɛlenɛ. In n lɑ, nɛ́ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ siyɑ́ɑ sinyinɛ wɑ. Ticuruu in n lɑ, ɑm nnyiyɛ kumúŋɛ́ nnɛ́í nɔ́kɛnɛ́mɛɛ́ tonɛ ɑni nɛ́ lɛ́ni ɑḿ nɛ kei kɑm n sĩ́ tɔ́mpɔ. Li we rɛ ɑ́m nɛni lɑ kɛ́ nɔ́ yɛ̃́ ɑḿ nɛ n tɔ́su. Amɑ́ Upíimɑ un n lɑ, nɛ lɑ kɛ́ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ siyɑ́ɑ wɑ. Amɑ́ nɛ́ pɛɛ Efɛɛsi kuyu-i tonɛ Pɑntekooti kɛyɑɑ ɑkɛ́ hɑ nɛ tulu. Ái líkɑ nnyɑ, ḿpɑ́ kɛ pilɑ́ɑrɔ ɑpi kulúi ń we, li kei ncée nɛ́ tɑ́pilɛlɛ fouu kɛ́ nɛ pikɛi píimɑ pinyinɛ pɛɛ kulɑ́ɑ m mɑ́ wɑ. 10 Timotee un nɔ́kɛnɛ́mɛɛ́ n tuipɔ, ɑni u yɔsí ńsɔnɛ, ɑ́ni kɑpɛ tíyɛ uripɔɔ rikɛ́ cɑɑi. Li we rɛ mɛnɛ́cɔ kuu Upíimɑ pikɛi wɑi. 11 Lɛ̃ nnyɑ, úkɑ úu kɑpɛ u lómiisɛ. Amɑ́ ɑni u lɛ̃́ ukɛ́ nkíŋniŋɛ nɛ uncee sɔ́nɛ uú nɛ kɛnɛ́mɛɛ pɛɛri. Tɔ́ nɛ Yeesu pikɔ́ picɔ yɛ u mɛ́nlɛ. 12 Nɛ urɔ́mɑ́rɛcɔ Apoloosi pɔ̃́ tiŋmɔ́ɔ́púsɛlɛ rɛ u nɛ Yeesu pikɔ́ picɔ pikɛ́ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ́ hɑpɔ. Amɑ́ úu kɑhɑnɛ n ŋmurɛi rɛ u yɛ́ nkpéni tɔ́mpɔ. Lin píyei nɛ u rinsɑ́, u yɛ́ hɑpɔ.
Icélɑɑ tɔrɔɔ nɛ iyɑ́hɑɑ
13 Áni kɑpɛ lɔpilɛ, ɑni nfɑtɛnɛ kɛ́mɛɛ́ n we, ɑni itisi yɔsí ɑní m pɑ́ɑ́pú. 14 Ani ḿpɑ́ yo n wɑi nɛ ńlɑ.
15 Pimɑ́rɛcɔ, nɔ nyulɛ rɛ Sitefɑnɑɑsi nɛ ukɛyɔ pikɔ́ pɛɛ pifoí Akɑyii kɛtẽ kɛ́mɛɛ Kirisi ritiki ɑpi kɔ mɛsɛ nɛ mɛsɛ Uléécɑɑ pikɔ́ kɛcɔpɛ pipikɛi n wɑi. Lɛ̃ nnyɑ kɑm tɛ kɛ́ nɔ́ pisɛ rɛ: 16 Ani nɔ́mɛnɛ́círɛ ricɛpisɛ, ɑni pi nɛ pɛ̃ nnɛ́í pɛɛ pimɛcɔ mɛ̃ nɛ pipikɛi n ŋmɔ́ɔ́púlɛ̃ mɛtene n we pikɛ́ nɔ́ n séni.
17 Sitefɑnɑɑsi nɛ Fɔrutunɑtuusi nɛ Akɑyikuusi mɛkɑmɛ yɛ nɛ́ lɑrisilɛ. Kɑ́ni ń we, pɛpɛɛ lɛ̃ kɑni yɛ́ pɛɛ n wɑ nɛ́ wɑi. 18 Pi rinɛ́kíŋ niŋukusɛlɛ yɑrɛ kɑpi nɔ́ n wɑ mɛcɔ. Ani lipite pɛ̃ ipɑkɑrɛ pípɑ ceri!
19 Uléécɑɑ icɑ́pinɛ yɛɛ Asii kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ ń we pikɔ́ yɛ nɔ́ yɑ́ɑ́si. Akilɑsi nɛ Pirisili nɛ Yeesu pikɔ́ pɛɛ yɛ pikɛyɔ-i n cɑ́pinɛ yɛ nɔ́ yɑ́ɑ́si, nɔ́ nɛ Upíimɑ kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ. 20 Nɔ́pinɛ́mɑ́rɛcɔ nnɛ́í pɛɛ nté ń we yɛ nɔ́ yɑ́ɑ́si! Ani nɔ́mɛnɛ́cɔpɛcirɛ yɑ́hɑɑnɛ ɑni mɛmɑ́rɛcɔ pirɑnɛ. 21 Nɛ̃́ Pɔɔli, nɛ́ɛ rinɛ́cúruu nɛ kunɛ́nípɛ ɑnɔ́ɔ nnyɛ́ wɔ́i rɛ nɛ nɔ́ yɑ́ɑ́si. 22 Úye unsɑ́ Upíimɑ n lɑ, Uléécɑɑ ukɛ́ u rité! Mɑrɑnɑtɑ! A kɑm, Urɔ́píimɑ! 23 Upíimɑ Yeesu ukɛ́ ípɛɛlɛ́ɛ nɔ́ nyísɛ! 24 Nɛ nɔ́nnɛ́nɛ́í lɑlɛ nɔ́ nɛ Kirisi Yeesu kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ́.