Títɛlɛ́ lírũ kɛ Pɔɔli uu Korɛnti pikɔ́ n wɔ́i
Lɛlɛɛ rítɛlɛ́ ntí kɛ́mɛɛ ń we
Kɑí nɛ rítɛlɛ́ foí kɛwɔlɛ-mɛ n kpíimɛ, Korɛnti pikɔ́ ɑ́pi kómɛinɛ. Lɛ̃ nnyɑ kɛ Pɔɔli uu pi wɔlu ukɛ́ pi nyísɛ rɛ uripɔɔ yɛ nɛ pi cɑɑilɛnlɛ.
Lɛ̃ kɛ ifɑɑci iyɛ̃ ii n kériinɛlɛ̃ yɛ nní:
1. Pɔɔli yɛ lɛ̃ kuu Yeesu Kirisi itumɛ n le nkɔ́ símisi. Likɛi lisɛ kuú nɛ n nɑ́ɑ́si yɛɛ rɛ ukɛ́ ḿpɑ́ yei tíyɛsɛ pikɛ́ Sɑ́ɑ Uléécɑɑ nɛ Yeesu Kirisi ceri. Íwɛ nɛ ncɔ́ŋ yɛ kɛmɛɛ́ piyɛlɛ, ɑmɑ́ ńniŋɛ kuú nɛ ḿpɑ́ yo kɑhɑri (1-7).
2. Pɔɔli yɛ Kirisi pikɔ́ pɛɛ Korɛnti-i ń we pisɛ rɛ pikɛ́ kɛfɑ kɛsɛ nɛ Yerusɑlɛm pikɔ́ pɛɛ íwɛ m mɑ́ hɛ. Lɛ̃ kɛ picɔ ɑpi mɛyɑ̃́ m mɑ́, likɛ́ pɛ̃ kɑi m pɑ́rílɛ̃ yoriyɛ. Áyu nyɛɛ pilɛ́nɑɑnɛ kɑri yɛ́ n fe ɑri Yeesu Kirisi nnyɑ m mɑ́ kɛcɑ́ɑ́ kɛmúŋɛ́ rɔ́ hɛlɛ (8-9).
3. Pɔɔli yɛ nyísɛ rɛ u ɑlɑri mɑ́lɛ ukɛ́ pitumɛ nɔɔmɛ mɛwɑi nɛ pinnɔɔsimɛ́ kɛ́si (10-13).
1
Iyɑ́hɑɑ
Nɛ́ɛ Pɔɔli yɛɛ Uléécɑɑ mɛlɑ kɛ́mɛɛ Kirisi Yeesu utumɛ m pɑnsɛ, nɛ urɔ́mɑ́rɛcɔ Timotee. Uléécɑɑ icɑ́pinɛ yɛɛ Korɛnti-i ń we nɛ Uléécɑɑ pikɔ́ picɔ nnɛ́í pɛɛ Akɑyii kɛtẽ nnɛ́í kɛcɑ́ɑ́ ń we kɑri rítɛlɛ́ ntí wɔ́lu. Urɔ́sɑ́ɑ Uléécɑɑ nɛ Upíimɑ Yeesu Kirisi pikɛ́ ípɛɛlɛ́ɛ nɔ́ nyísɛ ɑpi kɔ nkíŋniŋɛ nɔ́ hɛ.
Pɔɔli yɛ Uléécɑɑ pɔɔnɛsɛ
Tɔ Uléécɑɑ pɑkɑrɛ. Uyɛɛ Urɔ́píimɑ Yeesu Kirisi usɑɑ. Uyɛɛ íwɛ rɔ́ n tẽ́ uu kɔ ḿpɑ́ yo kɛ́mɛɛ ɑrɔ́kíŋ niŋukusɛ. Uyɛɛ yɛ ntɔ́cɔ́ŋ nnɛ́í kɛ́mɛɛ ɑrɔ́kíŋ niŋukusɛ uu rɛ tɔ́ɔkɛ́ yɛ kɔ fe tɔkɛ́ pɛpɛɛ ncɔ́ŋ mpehẽ mpehẽ kɛ́mɛɛ ń we ɑkɔ́ níŋukusɛ yɑrɛ kɛ uyɛ̃ uu ɑrɔ́kɔ́ n níŋukusɛ mɛcɔ. Ái linyinɛ nnyɑ, tɔ Kirisi iwɛ iyɛ̃ icɔ mɛyɑ̃́ lelɛ. Limɛcɔ kɛ Uléécɑɑ uú nɛ Kirisi tikinɛ ukɛ́ nɛ ɑrɔ́kíŋ mɛyɑ̃́ niŋukusɛ. Ḿpɑ́ tɔn íwɛ n le, tɔ i lelɛ rɛ Uléécɑɑ ukɛ́ nɛ tɔ́ ritiki ukɛ́ nɛ nɔ́ɑnɛ́kíŋ niŋukusɛ ukɛ́ kɔ nɔ́ɑnɛ́yu lɔ. Uléécɑɑ un yɛ ɑrɔ́kíŋ n niŋukusɛ, u lɑlɛ nɔkɛ́ nkíŋniŋɛ yɛ̃ nɔkɛ́ yɛ nɛ fe nɔkɛ́ nɛ mɛrɔ́cɔ íwɛ iyɛ̃ icɔ kɛ́mɛɛ́ n kɑhɑri. Lɛ̃ nnyɑ, tɔ nɛ nɔ́ tɑ́lɛnlɛ mɛyíkíyiki. Li we rɛ tɔ pinyuwɛ mɑ́ɑ́lɛnlɛ ńsɔnɛ rɛ kɑni nní irɔ́wɛ icɔ n le, Uléécɑɑ yɛ nɔ́ɑnɛ́kíŋ niŋukusɛnɛ yɑrɛ kuu ɑrɔ́kɔ́ n níŋukusɛ mɛcɔ.
Pimɑ́rɛcɔ, tɔ lɑlɛ ɑni ceri rɛ tɔ Asii kɛtẽ kɛ́mɛɛ íwɛ píimɑ lilɛ. Hɑ́i irɔ́tisi ií nɛ tɛnɛ, ɑi rɔ́ feriyɛ ɑri pɛɛ́ m músu rɛ ɑ́ri yɛ́ pɛɛ nfɑ́ɑ rikpɑ́. Amɑ́ tɔ̃́ nɛ pɛɛ mɛyíkíyiki nkpɔ kukpɑ́hɑ́ pikómɛ mɑsilɛ ɑri ntɔ́kpɔ yɔ́su. Li lɛ̃ wɑlɛ rɛ ɑ́ri kɑpɛ yɛ nɛ mɛrɔ́círɛ n tɑ́lɛ̃, ɑmɑ́ tɔkɛ́ yɛ nɛ Uléécɑɑ yɛɛ yɛ pikpɔkpɔ kɛ́mɛɛ pisoi n yukusɛ n tɑ́lɛ̃. 10 Uyɛɛ nkpɔ mmɛ̃ kɛ́mɛɛ rɔ́ lésɛ, uyɛɛ kɔ pilésɛ rɔ́ kpɑ́nɛ. Mɛyíkíyiki kɑrí nɛ u tɑ́lɛ̃ tɛ u yɛ́ kɔ pilésɛ tɔ́ rikpɑ́. 11 Nɔ̃́ nɛ kɔ kɛyómɛ yɑ́ɑ́silɛ nɔn nɛ likɛmɛɛ rɔ́ lɛ́ni. Pisoi mɛyɑ̃ nɛ kɛrɔ́cɑ́ɑ́ kɛyómɛ yɑ́ɑ́silɛ, Uléécɑɑ un lɛ̃ nnyɑ rɔ́ kpɑ́lɛ̃. Lɛ̃ nnyɑ kɛ pisoi mɛyɑ̃ ɑpi sɔ́nti pikɛ́ tɔ̃́ nnyɑ kɔ Uléécɑɑ pɔɔnɛsɛ.
Pɔɔli yɛ lɛ̃ kuu ń lɑ ukɛ́ wɑ consɛ
12 Lɛlɛɛ rikɔ́kɔri rɔ́ ń we yɛ nní: Ári ńkɑ kɛrɔ́fɑ-i nɛ mɛrɔ́círɛ cɛ́si. Kɛcírɛ nɛ kɛfɑ kɛsɛ nɛ ɑsei nyɛɛ Uléécɑɑ kɛ́mɛɛ n léeri kɑrí nɛ ḿpɑ́ úye inipɛɛ-i pirɔ́kɛi wɑ, ɑí nɛ tɔ́su nɔ́kɛnɛ́mɛɛ. Uléécɑɑ kɛ́mɛɛ kɑi léeri, ɑ́i sisoipipi mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ-i kɑi léeri. Uléécɑɑ kɛfɑ kuú nɛ rɔ́ n fénnɛ kɛ́mɛɛ kɑi léeri. 13 Ái liféé linyinɛ kɑm nɔ́ wɔ́lu, lɛ̃ kɑni nní ń kɛ́ɛ́ni nɔn kómɛi mɛmɑ́ɑ́. Nɛ kɔ tɑ́lɛ̃ tɛ nɔ́ kɑm ɑni ńsɔnɛ pikómɛ kpɑ́ nɛ kɛ́tɔ-pɔ rɛ 14 kukéri kukéri ŋmɑnɛ kɑni nɛni kómɛi. Nɔ nyulɛ rɛ Urɔ́píimɑ Yeesu un píyei m pɛɛmɛ, li yɛ́ tɔ̃́ nnyɑ rikɔ́kɔri nɔ́ wɑ yɑrɛ kɑi kɔ nɔ̃́ nnyɑ rikɔ́kɔri tɔ́ n wɑinɛ. 15-16 Lɛ̃ kɑḿ nɛ tɑ́lɛ̃ nnyɑ kɑḿ pɛɛ́ lɑ rɛ nɛn Mɑsetuwɑɑni n tɔ́su, kɛ́ nɔ́ rilóólú. Nɛn kɔ Mɑsetuwɑɑni n leeri, ɑm kɔ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ pitíki kpɑ́ ɑm lisɔnɛ mɛlírũ nɔ́ hɛ. Kei kɑni yɛ́ pɛɛ́ nɛ ḿpɑ́ yo nɛ́ lɛ̃́ ɑḿ nɛ Yutee kɛtẽ sĩ. 17 Yɑrɛ mɛ́woo kɑm kɛmúŋɛ́ kɛ̃ wɑ, nɛ́ɛ íye? Nɛ́ɛ kɑm ḿ mɑɑ rɛ nɛ́ lɛ̃ wɑ, kɛsoipipi mɛmúŋɛ́ kɑm lɛ̃ musí nɛn kɛ́yu nɛ kɛpirɛ sɔ́nɛ? 18 Nɛ Unɛ́léécɑɑ, nsímɛ́ mmɛ̃ kɑri mɛsɛ́rɛ nɔ́ n yóólɛ̃ ńn kɛ́yu nɛ kɛpirɛ nkɔ́. 19 Li we rɛ Uléécɑɑ Kɛpipi Yeesu Kirisi nsímɛ́ kɛ tɔ́ nɛ Silɑsi nɛ Timotee ɑri nɔ́kɛnɛ́mɛɛ rin-yóó ńn kɛ́yu nɛ kɛpirɛ nkɔ́. Asei ɑsɛ kuu mɑ́, nyɛ nyɛɛ "ɛɛɛ". 20 Yeesu yɛɛ mɛsei lɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu ḿ mɑɑ rɛ "ɛɛɛ" u yɛ́ rɔ́ wɑ. Yeesu uyɛ̃ kɑri yɛ kɔ nɛ ritiki ɑrí nɛ Uléécɑɑ ríyu wɑisɛ rɛ "ɛɛɛ" u lɛ̃ kuu rɔ́ ḿ mɑ wɑ. 21 Uléécɑɑ uyɛɛ tíyɛsɛlɛ̃ tɛ tɔ́ nɛ nnɔ̃́ tɔkɛ́ tɔ́ nɛ Kirisi kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ iníŋí kɑrii. Uricuruu yɛɛ rɔ́ lésɛ uu ukuwɛ́ɛ́-mɛ̃ yekei. 22 U nwɔ́i kɛrɔ́cɑ́ɑ́ wɑlɛ uu Nfɑ́ɑsɔnɛ kɛrɔ́mɛɛ wɑi ukɛ́ nɛ rɔ́ nyísɛ rɛ u lisɔnɛ nɛ rɔ́ mɛ́nlɛ. 23 Uléécɑɑ yɛ nyɑ́nilɛ! In tɛ nɛ kirɑɑsɛlɛ, ukɛ́ linyinɛ nɛ́ wɑ. Ám lɑ kɛ́ nɔ́ m pɛkɛsi nnyɑ kɑ́m nɔ́kɛnɛ́mɛɛ Korɛnti-i pɛɛpɔ. 24 Ái ńnɑŋɛ kɑrí nɛ nɔ́ wɑi rɛ ɑni nɛ kɛfɑ tɛnɛ. Nɔ nfɑtɛnɛ kɛ́mɛɛ iníŋí piwɑi mɑ́ɑ́lɛnlɛ ńsɔnɛ. Amɑ́ tɔ lɑ rɛ tɔ́ nɛ nnɔ̃́ tɔkɛ́ kɛsẽ́ n kɛisi likɛ́ mpɔ́ɔnɑrɛ nɔ́ n hɛɛlɛ̃.