2
Ám lɑ kɛ́ nɔ́ɑnɛ́pɔ́ɔ cɑɑisɛ nnyɑ kɑm tihɔ́ rɛ ɑ́m nɔ́kɛnɛ́mɛɛ pɛɛpɔnɛ. Nɛ́ɛn nkpéni nɔ́ɑnɛ́pɔ́ɔ n cɑɑisɛ, wóo yɛ́ pɛɛ nɔ̃́ mɛmɑ́ɑ́ nɛ̃́ tipɔɔ lɑrukusɛ, insɑ́ nɔ́ mpí ɑpɔɔ kɑm n cɑɑisɛ? Lɛ̃ nnyɑ kɑm títɛlɛ́ tɛ̃ lɛ̃ nɔ́ wɔ́i rɛ nɛn píyei n tuipɔ, ɑ́m kɑpɛ nɔ́ mpí, nɔ́ɔ yɛ́ pɛɛ rinɛ́pɔ́ɔ n lɑrukusɛ kɛ́mɛɛ mɛníŋɛ mpɔ́ɔcɑɑi yɛ̃. Ái céreisɛ rɛ nɛ yɛ nɛn mpɔ́ɔnɑrɛ m mɑ́, li yɛ kɔ nɔ́nnɛ́nɛ́í mmú n lɑ́ɑ́rúlɛ. Ncɔ́ŋ píimɑ kɛ́mɛɛ́ kɑḿ pɛɛ́ we lin kɛwuu-i nɛ́ mulú, nɛn mɛyíkíyiki téni ɑḿ nɛ rítɛlɛ́ tɛ̃ nɔ́ wɔ́lu. Amɑ́ ɑ́m nɔ́ wɔ́i rɛ nɔ́ɑnɛ́pɔ́ɔ ɑkɛ́ cɑɑi, nɛ nɔ́ wɔ́i rɛ ɑni ceri rɛ ɑ́m kusɑ nɔ́ lɑ.
Pikɛ́ uwɑikópɛkɔɔ́ ɑkópɛ sɑ́rɛi
Asei kɛcɑ́ɑ́ in tɛ unyinɛ yɛ pisoi ɑpɔɔ cɑɑisɛ, ɑ́i nɛ̃́ kuu wɑ, ɑmɑ́ nɔ́nnɛ́nɛ́í ɑpɔɔ kuu cɑɑisɛ. Ám kɑpɛ nɛ rinnɑ́kíísɛ nnyɑ, nɛ́ rɛ nɔ́mɛnɛ́yɑ̃́ ɑpɔɔ kuu cɑɑisɛ. Lɛ̃ kɛ nɔ́mɛnɛ́yɑ̃́ ɑni nní u rincɔ́isɛ yɛ nɛ u piyɛ. Li nkpéni tu rɛ nɔkɛ́ lɛ̃ u sɑ́rɛi, ɑni urikiŋ niŋukusɛ, mpɔ́ɔcɑɑi píimɑ nnyinɛ ńn kɑpɛ nɛ ń kɑ nkɛ́ u n lóisɛ nnyɑ. Lɛ̃ nnyɑ kɑm nɔ́ welu rɛ ɑni n wɑi likɛ́ n nyísɛlɛ̃ tɛ nɔ u lɑlɛ. Lɛ̃ nnyɑ kɑm títɛlɛ́ tɛ̃ nɔ́ ń wɔ́i yɛɛ rɛ nɛ pɛɛ́ lɑlɛ kɛ́ nɔ́ peẽ kɛ́ yɛ̃́ tɛ nɔ ḿpɑ́ yo kɛ́mɛɛ ripɑkɑrɛ mɑ́ nɛ́ɛ ɑ́ni mɑ́. 10 Nɔn úye uɑkópɛ n sɑ́rɛi, nɛ̃́ nɛ kɔ liute sɑ́rɛilɛ. In tɛ nɛ̃́ nɛ nnyinɛ mɑ́ kɛ́ unyinɛ sɑ́rɛi, nɛ nɔ̃́ nnyɑ liute pisɑ́rɛi mɑsilɛ yɑrɛ kɑi Kirisi kɛ́mɛɛ m pisɛ. 11 Nɛ lɛ̃ wɑ rɛ Setɑni úu kɑpɛ nɛ ncée n yɛ̃́ ukɛ́ rɔ́ feriyɛ nnyɑ. Li we rɛ tɔ umɛlɑ kuú nɛ n nɑ́ɑ́si ńsɔnɛ nyulɛ.
Lɛlɛɛ Turowɑɑsi-pɔ Pɔɔli ripɔɔ n cɑɑisɛ
12 Kumúŋɛ́ kpɛ-i kɑm Turowɑɑsi-pɔ Kirisi Nsímɛ́ Kɛcirɛ piyóó ń hɑ́pɔ, Upíimɑ yɛ ncée nɛ́ tɑ́pilɛlɛ rɛ kɛ́ pinɛ́kɛi wɑ. 13 Ḿpɑ́ nɛ lɛ̃, tinɛ́pɔ́ɔ yɛ pɛɛ cɑɑilɛnlɛ, kɑ́m unɛ́mɑ́rɛcɔ Tiiti n yɛ̃́ nnyɑ. Am pɛɛ Turowɑɑsi pikɔ́-i yisi ɑm Mɑsetuwɑɑni kɛtẽ sĩ.
Yeesu Kirisi yɛɛ yɛ tíyɛsɛ kɑri yɛ feriyɛ
14 Uléécɑɑ yɛɛ ipɑkɑrɛ te, uyɛɛ tíyɛsɛlɛ̃ kɑri Yeesu kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ mɛsɛ́rɛ feriyɛlɛ̃ tɔn mɛnɑ́ŋɛ-nɑŋɛ nnɔŋ sɔ́nɛ. Tɔ̃́ kuu yɛ nɛ ritiki pisoi ɑpí nɛ ḿpɑ́ yei Kirisi ceru yɑrɛ tulɑɑli kpɑ́hɑ́kɔɔ́ kɑpi fṍ. 15 Tɔ Kirisi utulɑɑli lɛ Uléécɑɑ kɛyu-i nɛ pɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu n lɔ nɛ pɛpɛɛ mpɔlɛcee n tíkilɛ̃ kɛ́mɛɛ. 16 Tulɑɑli uyɛɛ pɛpɛɛ nní mpɔlɛcee n tíkilɛ̃ kɛcɑ́ɑ́ kukpɑ́hɑ́ kunyinɛ mɑ́lɛ, kpɛɛ yɛ usoi ń kpu. Amɑ́ ku pɛ̃ ɑyu kɛ Uléécɑɑ uu nní n lɔ kɛcɑ́ɑ́ kukpɑ́hɑ́ kunyinɛ lɛ kpɛɛ yɛ nfɑ́ɑ n hɛ. Lɛ̃ nnyɑ, wóo kɛcirɛ yɛɛ tulɑɑlɛ̃ tɛ u yɛ́ lipikɛi pɛ̃ wɑ? 17 Tɔ̃́, ɑ́ri picɔ mɛyɑ̃ pɛɛ Uléécɑɑ nsímɛ́ nɛ n kpéénsɛ mɛcɔ we. Amɑ́ Uléécɑɑ yɛɛ tɔ̃́ tummɛ tɔn urinyiri nɛ ɑsei uinipɛɛ-i símisi tɔ́ nɛ Kirisi kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ.