Títɛlɛ́ foí kɛ Yohɑni uu n wɔ́i
Lɛlɛɛ rítɛlɛ́ ntí kɛ́mɛɛ ń we
Kirisi pikɔ́ pɛ̃ nfɑsimɛ́ kɑpí nɛ icélɑɑ kópɛ n cɔ́kɔi kɛ Yohɑni uu rítɛlɛ́ foí ntí wɔ́ipɔ. U icélɑɑ kópɛ pikɔ́ pɛ̃ tinyíri hɛ rɛ Kirisi pilɑɑrɔ. Pi kɛsilɛ rɛ Kirisi úu kɛsoipipi, ɑ́pi ɑkópɛ ncɑɑi kpíilɛ̃ tɛ linyinɛ, ɑ́pi lɛ̃ kɛ ɑkópɛ ɑɑ yɛ tɔ́ nɛ Uléécɑɑ kɛcɔpɛ n cɑɑi kpíilɛ̃ tɛ linyinɛ. Ai pɛɛ wɑi rɛ ɑ́i cɔ́ŋlɛ̃ tɛ Kirisi ukɔ́ ukɛ́ isoi sɔnɛ n le. Piyómɛyɑ́hɑɑ féé pinyinɛ pɛɛ icélɑɑ iyɛ̃ céesi.
Lɛ̃ nnyɑ kɛ Yohɑni uu n wɔ́i yɛ nní: U lɑlɛ icélɑɑ ikɛ́ kɛcírɛ n we ukɛ́ kɔ ɑsei ripérésɛ. Lɛ̃ nnyɑ kuu pi léisɛ rɛ pikɛ́ icélɑɑ iyɛ̃ kɑpi kɛ́korɑɑnɛ-mɛ̃ n kṍ timúlú ńsɔnɛ (2:24).
Ifɑɑci iyɛ̃ mɛkériinɛ yɛ mmɛ́:
1. Útɛlɛ́wɔlɛ yɛ nyísɛlɛ rɛ u Yeesu useérɑkɔɔ́ lɛ (1:1-4).
2. Yohɑni yɛ rɛ pisoi pikɛ́ mɛtɛ́í kɛ́mɛɛ isoi n le. Likumúŋɛ́ rɛ Uléécɑɑ yɛ mɛtɛ́í lɛ. Lɛ̃ kɛ́mɛɛ, li pisɛ rɛ Kirisi pikɔ́ pikɛ́ ńlɑ isé n tikilɛ̃ (1:5-2:17).
3. Kirisi pilɑɑrɔ píimɑ mɛkɑmɛ nkɔ́ kɛ útɛlɛ́wɔlɛ uu nté símisi (2:18-29).
4. Uu kɔ Kirisi ukɔ́ mɛwee léisɛ (3:1-24).
5. Íye kɑpi yɛ nnɔ́ɔmɛsimɛ́ nɛ nsímɛ́sei ceri ɑpi kóólɛnɛ (4:1-6).
6. Nɑlɑ kɛ usoi uu yɛ nɛ nyísɛ rɛ u Kirisi ukɔ́ lɛ (4:7-21).
7. Tɔ́ fe ɑri nfɑtɛnɛ kpísi ɑrí nɛ ɑkópɛ feriyɛ (5:1-21).
1
Nsímɛ́ mɛɛ yɛ nfɑ́ɑ n hɛ
Lɛlɛɛ pɛɛ ḿpɑ́ yo kɛ Uléécɑɑ uu n wɑ kɛkorɑɑnɛ-mɛ ń we, ɑri linsímɛ́ kóm, ɑri kɔ nɛ irɔ́nípɛɛ li yɛnu ɑri li nyɑ́nɛi, ɑri kɔ nɛ ɑrɔ́nípɛ li cɑ, lɛɛ nní rinɔ́ɔ tɛɛ yɛ nfɑ́ɑ n hɛ. Sɑ́ɑ kɛ́mɛɛ kɑrí pɛɛ́ wepɔ. Li nfɑ́ɑ mmɛ̃ tɔ́ nyísɛlɛ ɑri n yɛnu. Lɛ̃ nnyɑ kɑri nfɑ́ɑ tɛnɛcirɛ́ mmɛ̃ nsímɛ́ símisi, tɔn kɔ nɔ́ n yóólɛ̃. Lɛ̃ kɑri n yɛ̃́ ɑri kɔ kom kɑri kɔ nɔ̃́ yóólɛ̃ tɛ tɔ́ nɛ nnɔ̃́ tɔkɛ́ ripɛ́nɛ tɔn nɛ kɛsẽ́ tɔ́ nɛ Sɑ́ɑ nɛ Ukɛpipi Yeesu Kirisi kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ́ we. Tɔkɛ́ nɛ mpɔ́ɔnɑrɛ m mɑ́ nɛ kɛ́tɔ-pɔ nnyɑ kɑri tirɔ́cúruu lɛ̃ wɔi.
Uléécɑɑ yɛ mɛtɛ́í lɛ
Nsímɛ́ kɛ Yeesu Kirisi uu ḿ mɑ ɑri n kóm tɔn kɔ n yóólɛ̃ yɛ mmú rɛ: Uléécɑɑ yɛ mɛtɛ́í lɛ, kuŋmɑhɑ kúkɑ ɑ́ku ukɛmɛɛ́ we. Tɔn m mɑɑ rɛ tɔ́ nɛ Uléécɑɑ yɛ pɛ́nɛlɛ̃, tɔn kɔ pɛɛ kuŋmɑhɑ pikɛi wɑi, tɔ pinɔ́ɔmɛ lɛ, ɑ́ri nsímɛ́sei tikilɛ̃. Amɑ́ in tɛ mɛtɛ́í kɛ́mɛɛ kɑri sɔ́nɛ, yɑrɛ kɛ Uléécɑɑ uu nní mɛtɛ́í kɛ́mɛɛ ń we, li yɛ́ tíyɛsɛ tɔ́ nɛ pirɔ́cɔ ɑrí m pɛ́nɛlɛ̃, Ukɛpipi Yeesu mɛnyɛ ɑmɛ pɛɛ ḿpɑ́ ɑrɔ́kópɛ ɑ́ye rɔ́ hɛɛrɛ.
Tɔn yɛ m mɑɑ rɛ ɑ́ri ɑkópɛ mɑ́, mɛrɔ́círɛ kɑri fómni, nsímɛ́sei ńn kɛrɔ́mɛɛ́ we. Tɔn yɛ ɑrɔ́kópɛ n yɑ́mnɛ, u yɛ́ rɔ́ ɑ sɑ́rɛi, uu kɔ ntɔ́cɑɑi nnɛ́í rɔ́ hɛɛrɛ. Likumúŋɛ́ rɛ Uléécɑɑ yɛ ɑsei ute lɛ. U yɛ ḿpɑ́ yo wɑlɛ lin kɛcírɛ we. 10 Tɔn yɛ n kɛsi rɛ ɑ́ri ɑkópɛ ɑ́kɑ wɑilɛ̃, tɔ Uléécɑɑ kpísilɛ yɑrɛ unɔ́ɔmɛ, ɑi pɛɛ nyísɛ rɛ unsímɛ́ ńn kɛrɔ́mɛɛ́ we.