3
Upíimɑ mɛpɛɛmɛ nsímɛ́
Pinɛ́sɑ́nɛ kɛcirɛ, títɛlɛ́ lírũ yɛ ntí kɑm nní nɔ́ wɔ́lu. Nɛ ɑkɛtɛ́ kɛ́mɛɛ lɑlɛ kɛ́ lɛ̃ kɑni pinyuwɛ m mɑ́ɑ́lɛ̃ nɔ́ léisɛntɛ nɔkɛ́ nɛ kɛmúŋɛ́ sɔnɛ n wɑilɛ̃ nnyɑ. Nɛ lɑ rɛ ɑni nsímɛ́ kɛ ɑntepuyɛ pɛɛ Uléécɑɑ rinyiri nɛ n símisi ɑpí pɛɛ mɛkɛɛ-mɛ ḿ mɑ nɛ isé kɛ Urɔ́píimɑ nɛ Urɔ́yulɑlɛ uu ḿ pɑ, pitumɛ ɑpi tɔ́ n tɛ́ŋ́sɛ kɛcɑ́ɑ́ léisɛ. Ani kõ tɛ pisoi yɛ siyɑ́ɑ tɔrɔɔ kɛ́mɛɛ sɔ́ntilɛ pikɛ́ pilipɔɔkɔ́ n wɑi pin nɔ́ sɛ́nnyi ɑpi yɛ rɛ: U mɑɑ rɛ u sɔ́nti, yei kuu pɛɛ́ we? Hɑ́i kɛ pirɔ́sɑ́ɑ ɑpí nɛ n kpí, ḿpɑ́ yo yɛ welɛ yɑrɛ kɑí pɛɛ kɛtẽ kɛkorɑɑnɛ-mɛ ń we. Amɑ́ pi nyulɛ pin nɛ kɛsu rɛ hɑ́i ɑ́i nɛni-mɛ kɛ Uléécɑɑ uu urinɔɔ nɛ kɛtẽ nɛ kɛyómɛ wɑ. Míni kɛ́mɛɛ kuu kɛtẽ lesɛmɛ uu kɔ míni nɛ kɛ wɑi. Limɛcɔ kuu kɔ pɛɛ tíyɛsɛ míni ɑmɛ yipu ɑmɛ kɛtẽ fɛ uú nɛ kɛkɛcɑ́ɑ́ likɔ́ nnɛ́í tɛ́kɛ́ɛ́. Uléécɑɑ rinɔɔ tɛ̃ cirɛ tɛɛ kɔ nfɑ́ɑni kɛtẽ nɛ kɛyómɛcɑɑ múílɛ̃ ukɛ́ hɑ nɛ nnɑ kɛ́mɛɛ si ritɛ́kɛ́ɛ́. Kɛyɑ́ɑ kɛ̃ kuu pɛpɛɛ ɑ́pi yɛ Uléécɑɑ m pɑkɑrɛ nɛ túhɑɑnɛnɛ ukɛ́ kɛsẽ́ pi ritɛ́kɛ́ɛ́.
Amɑ́ pinɛ́sɑ́nɛ kɛcirɛ, nsímɛ́ nsɛ yɛ we kɑ́i nɛ n sɑ́ rɛ nɔkɛ́ pɑlɛi. Mmɛɛ mmú rɛ: Kɛyɑ́ɑ kɛsɛ yɛ Uléécɑɑ inipɛɛ-i ɑŋmɛ̃ kúkotokú kusɛ lɛ. Aŋmɛ̃ kúkotokú kusɛ pɔ̃́ nɛ kɔ kɛyɑ́ɑ kɛsɛ lɛ. Upíimɑ úu nɑ́ŋɑisɛ ukɛ́ kɛlenɛ lɛ̃ kuu ḿ mɑ wɑ yɑrɛ kɛ pinyinɛ ɑpi m músu. Nɔ̃́ kuú nɛ lɛ̃ niŋú rɛ úu lɑ nɔ́ unyinɛ nfɑɑ nkɛ́ pɔ nnyɑ. Amɑ́ u lɑ rɛ ɑni nɔ́nnɛ́nɛ́í fe ɑni isoi consɛ.
10 Upíimɑ kɛkɑmɛyɑɑ yɛ hɑ sɔ́ntilɛ yɑrɛ uyɑɑ. Nnɛ̃́ píimɑ nnyinɛ nn wɑi kɛyómɛcɑɑ ɑkɛ pɔlupɔ. Nnɑ nn kɛyómɛcɑɑ-pɔ likɔ́ nnɛ́í torɛ, kɛtẽ nɛ kɛlikɔ́ nnɛ́í ɑí torɛ. 11 Kɑi nní ń we rɛ lɛ̃ kɛ ḿpɑ́ yo ɑi sɛ́ɛ́nɛ nnyɑ, li pisɛ rɛ nɔ́nnɛ́sẽ́ nɛ nɔ́inɛ́soi kɑni n le ikɛ́ ɑsei n tikilɛ̃ in kɔ nɛ Uléécɑɑ sɑ́! 12 Lɛ̃ nnyɑ, ɑni nɔ́mɛnɛ́círɛ nyɔ́ɔnsɛ ɑní nɛ m mɛ̃́ tɛ Uléécɑɑ ukɛ́ mɛkɛɛ kɑm. Kɛyɑ́ɑ kɛ̃ kɛ kɛyómɛcɑɑ ɑkɛ nnɑ yɔ́sunɛ kɛkɛ́ torɛ múkú-múkú, lɛ̃ nnɛ́í lɛɛ kɛkɛmɛɛ ń we ɑi nnɑ kutoi kɛ́mɛɛ wólɛntɛ. 13 Amɑ́ Uléécɑɑ yɛ rɔ́ mɑɑ rɛ u yɛ́ kɛyómɛcɑɑ fɑlɛ nɛ kɛtẽ fɑlɛ wɑ. Nsímɛ́sei mɛɛ yɛ́ hɑ kei n we. Kɛtẽ kɛ̃ kɑri mɛ̃́.
14 Lɛ̃ nnyɑ pinɛ́sɑ́nɛ kɛcirɛ, lɛ̃ kɑni nní m mɛ̃́ nnyɑ, ɑni riŋmɔ́ɔ́pú ɑni uinipɛɛ-i n we ɑ́ni ncɑɑi ńkɑ mɑ́, nkópɛ ńkɑ ńn kɔ nɔ́ tɛŋ́lɛ̃. Ani kɔ nkíŋniŋɛ kɛ́mɛɛ́ n we. 15 Ani kõ tɛ Urɔ́píimɑ nniŋɛ yɛ tirɔ́yu lɔlɛ, yɑrɛ kɛ urɔ́sɑ́nɛ lɑlɑ nɛ urɔ́mɑ́rɛcɔ Pɔɔli uu n wɔ́i. Uléécɑɑ yɛɛ likɛmɛɛ mɛwɛ́ɛ́sɛsɔhɔ u hɛ. 16 Átɛlɛ́ nyɛ̃ nnɛ́í kɛ́mɛɛ kuu linsímɛ́ ń wɔ́lu kuu yɛ lɛ̃ símisi. Pisoi ɑ́pi yɛ nsímɛ́ mmɛ̃ silõ sinyinɛ ɑsei fe pikɛ́ kṍ. Pɛpɛɛ ɑ́pi líkɑ kumúŋɛ́ ń nyu ɑ́pi kɔ pelɑɑlɛ̃ ɑpi yɛ pɛɛ n kɛ́ŋɛ́ɛ́sɛ, ɑsei ɑɑ́ nɛ pi pɔlu. Ticuruu lɛ̃ kɑpi kɔ Uléécɑɑ Nsímɛ́ ɑtɛlɛ́ tɔrɔɔ nnɛ́í kɛ́mɛɛ wɑi. Pimɛcirɛ kɑpí nɛ nkpɔ wɛ́ɛ́si.
17 Lɛ̃ nnyɑ, nɔ̃́ pinɛ́sɑ́nɛ lɑlɑ mpí, nɔ́ɔ nní lɛ̃ pinyuwɛ m mɑ́ɑ́lɛ̃, ɑni nɔ́mɛnɛ́círɛ tĩ. Insɑ́ lɛ̃, pɛpɛɛ ɑ́pi Uléécɑɑ n wuru mɛwɑi kópɛ yɛ́ tíyɛsɛ ɑni pi tiki ɑi nɔ́ lóisɛ. 18 Amɑ́ li pisɛ rɛ nɔ́ɔkɛ́ ncée mmɛ-i kɛ Uléécɑɑ uu ípɛɛlɛ́ɛ nɔ́ n nyísɛ n tikilɛ̃ nɔn nɛ kɛ́yu sĩ, ɑni kɔ Urɔ́píimɑ nɛ Urɔ́yulɑlɛ Yeesu Kirisi ceru. Uyɛɛ nɛni nɛ ḿpɑ́ píyei-pɔ mɛyɔ́ɔpi te! Amí.