Títɛlɛ́ lírũ kɛ Yohɑni uu n wɔ́i
Lɛlɛɛ rítɛlɛ́ ntí kɛ́mɛɛ ń we
Títɛlɛ́ lírũ kɛ Yohɑni uu n wɔ́i yɛ rítɛlɛ́ lɛ kɛ Yohɑni uu "Unɔ́si" kɛ Uléécɑɑ uu n wɛ́ɛ nɛ usipipi n wɔ́lu. Picɔ yɛ músu rɛ li yɛ́ Uléécɑɑ icɑ́pinɛ nɛ ikɛmɛɛ pikɔ́ kuú nɛ mɑ́nɛ. Li rikɛmɛɛ nyísɛlɛ lɛ̃ kɑpi yɛ́ nɛ picélɑɑ nɔɔmɛ n sɔ́nɛ.
Ifɑɑci iyɛ̃ mɛkériinɛ yɛ mmɛ́:
1. Útɛlɛ́wɔlɛ yɛ pɛpɛɛ rítɛlɛ́ ntí n kɛ́ɛ́ni símisilɛ rɛ pikɛ́ nsímɛ́sei nɛ ńlɑ kɛ́mɛɛ isoi n le (1-6).
2. U rɛ pisoi pikɛ́ nɛ pɛpɛɛ Uléécɑɑ icélɑɑ mɛmíi n céesi pimɛcirɛ tĩ (7-11).
3. Uléécɑɑ icɑ́pinɛ inyinɛ pikɔ́ iyɑ́hɑɑ kuu pɛ̃ kuu nté n wɔ́lu pɑlɛ̃ (12-13).
1
Iyɑ́hɑɑ
Nɛ̃́ Yeesu Uléécɑɑ icɑ́pinɛ uwɛ́ɛ́sɛ, nɛ́ɛ pɔ̃́ Kiriyɑ kɛ Uléécɑɑ uu n wɛ́ɛ nɛ sipɔ́pipi kɑm ń lɑ nɛ kɛfɑ kɛsɛ rítɛlɛ́ ntí wɔ́lu. Ái mɛnɛ́círɛ nɛ́ɛ nɔ́ lɑ, ɑmɑ́ mpí nnɛ́í pɛɛ nnɛ́símɛ́sei n nyu yɛ kɔ nɔ́ lɑlɛ. Tɔ nɔ́ lɑlɛ rɛ nsímɛ́sei yɛ kɛrɔ́mɛɛ́ we nnyɑ. Mɛsɛ́rɛ knn yɛ́ kɔ kɛrɔ́mɛɛ́ n we. Nɛ nɔ́ yɑ́ɑsi!
Sɑ́ɑ Uléécɑɑ nɛ Ukɛpipi Yeesu Kirisi yɛ́ ípɛɛlɛ́ɛ rɔ́ nyísɛ, ɑpi nfɑnɑrɛ rɔ́ nyísɛ ɑpi kɔ nkíŋniŋɛ rɔ́ hɛ tɔkɛ́ nɛ ɑsei nɛ ńlɑ kɛ́mɛɛ m pɛ́nɛlɛ̃.
Nsímɛ́sei nɛ ńlɑ kɛcɑ́ɑ́ nsímɛ́
Kɑm n yɛ̃́ tɛ sipɔ́wɑ̃́ kɛcɔpɛ sinyinɛ yɛ nsímɛ́sei tikilɛnlɛ yɑrɛ kɛ Sɑ́ɑ Uléécɑɑ uu rinɔ́ɔ rɔ́ n hɛ mɛcɔ, li mɛyɑ́nsei nɛ́ lɑrisilɛ. Nɛ nkpéni pɔ̃́ Kiriyɑ pisɛ rɛ tɔkɛ́ n lɑkɑɑnɛ. Ái isé fɑlɛ kɑm wɔ́lu nɛn pɔ́ pɑ́pɔlɛ̃. Isé iyɛ̃ kɑri hɑ́i kɛ́korɑɑnɛ-mɛ ń yɔsí yɛ nyi. Ńlɑ yɛ pisɛ rɛ tɔkɛ́ Uléécɑɑ isé n tikilɛ̃ tɔn nɛ sɔ́nɛ. Kei yɛ isé iyɛ̃ kɑri yɛ́ n tíkilɛ̃ tɔn nɛ sɔ́nɛ yɑrɛ kuu kɛ́korɑɑnɛ-mɛ rɔ́ n céesi. Pinɔ́ɔmɛ kulúi yɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ lonɑɑlɛnlɛ pin kɛsu rɛ Yeesu Kirisi úu pɑnsɛ kɛsoipipi yíkíyiki uú nɛ kɛtẽ kɛcɑ́ɑ́ weri. Kei kɑpi yɛ nɛ ceri rɛ uyɛɛ lɛ̃ n wɑi yɛ unɔ́ɔmɛ lɛ un kɔ Kirisi ulɑɑrɔ. Lɛ̃ nnyɑ, ɑni nɔ́mɛnɛ́círɛ tĩ ńsɔnɛ, ɑ́ni kɑpɛ nɛ pirɔ́kɛi nnɛ́í kɑri n wɑ kulɑɑ m pɑɑ nnyɑ. Amɑ́ ɑni liihɛɛ nnɛ́í yɔsí.
Nkó yɛɛ úu Kirisi icélɑɑ m múílɛ̃ ukɛ́ ikɛtɔ ŋmɑnɛ nɛ m pɑ́lɛ̃, un pɛɛ fɑ́ɑusɛlɛ̃, úu Uléécɑɑ kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ́ we. Nkó yɛɛ Kirisi icélɑɑ m múílɛ̃ yɛ Sɑ́ɑ Uléécɑɑ nɛ Ukɛpipi ŋmurɛilɛ. 10 Úye un nɔ́kɛnɛ́mɛɛ́ n kɑ unsɑ́ icélɑɑ iyɛ̃ nɛ n hɑpɔ, ɑ́ni kɑpɛ nɔ́kɛnɛ́yɔ-i u yɔsí, ɑ́ni kɑpɛ kɔ u yɑ́ɑsi ricuruu. 11 Úye un u n yɑ́ɑsi, li wɑ yɑrɛ u nɛ uyɛ̃ pɛɛ kɛsẽ́ umɛwɑi kópɛ mɛ̃ kɛ́mɛɛ́ we.
Nsímɛ́ tɔrɔɔ
12 Nɛ nsímɛ́ mɛyɑ̃́ mɑ́lɛ kɛ́ nɔ́ símisi, ɑmɑ́ ɑ́m lɑ kɛ́ nɛni rítɛlɛ́ nɛ kɛ́wɔlɛ nɛ lɛ̃ wɑ. Nɛ lɑlɛ kɛ́ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ́ hɑpɔ ɑri pɛɛ́ n nyɑ́nɛinɛ nɛn nɛ nɔ́ símisi tɔkɛ́ nɛ mpɔ́ɔnɑrɛ m mɑ́ nɛ kɛ́tɔ-pɔ nnyɑ.
13 Upɔ́yɛ́inɔsi kɛ Uléécɑɑ uu n wɛ́ɛ siwɑ̃ pɔ̃́ nɛ kɔ pɔ́ yɑ́hɑɑpɔ.